Příbalový Leták

Omeprazol Stada 20 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA NA BLISTRY A HDPE LAHVIČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol STADA 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharosu aj. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Blistry

7 (14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280, 500) tobolek HDPE lahvičky

5 (7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 105) tobolek


5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tobolky polykejte celé. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření: Viz příbalová informace.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


o

Uchovávejte při teplotě do 25 C .

OPA/Al/PVC/Al blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička HDPE: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

ll název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 611 18 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 09/440/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


omeprazol stada 20 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTRY


1. název lEčivEho přípravku


Omeprazol STADA 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol STADA 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharosu aj. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5 (7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 105) tobolek


5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tobolky polykejte celé. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření: Viz příbalová informace.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 0C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH


PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 611 18 Bad Vilbel Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg

č.: 09/440/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


5