Příbalový Leták

Olynth 0,1%


Souhrn údajů o přípravku


název přípravku


olynth 0,1%


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Xylometazolini hydrochloridum 0,010 g (0,1%) v 10 ml roztoku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Nosní sprej, roztok - čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.


4. klinické údajE


4.1 Terapeutické indikace


Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica), alergické rýmy (rhinitis allergica).


K urychlení uvolnění sekrece u paranazální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou.


Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.


4.2 Dávkování a způsob podání


Všeobecné doporučení

Lék se aplikuje podle potřeby, maximálně však 3x denně 1 dávku přípravku Olynth 0,1% do každé nosní dírky.


Dávkování závisí na citlivosti každého pacienta a na klinickém účinku.


Olynth 0,1% se nemá používat déle než 5-7 dní, pokud není lékařem určeno jinak.


Aplikace léku se může opakovat pouze potom, co byla léčba na několik dní přerušena.


V případě chronické rýmy se lék smí podávat pouze za lékařského dohledu vzhledem k nebezpečí atrofie nosní sliznice.


4.3 Kontraindikace


Olynth 0,1%, nosní sprej se nesmí používat v případě:


Olynth 0,1%, nosní sprej smí být užíván po pečlivém vyhodnocení rizika a prospěšnosti léčby

u pacientů:


4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití


Dlouhodobé užívání a předávkování sympatomimetiky s dekongescenčními účinky může vést k reaktivní hyperémii nosní sliznice.


Tento „rebound“ účinek může vést k obstrukci průchodu vzduchu, které má za následek opakované

a i trvalé užívání léku.


To může vést až k chronickému otoku (rhinitis medicamentóza) a následně až k atrofii nosní sliznice (ozéna).


V mírnějších případech reaktivní hyperémie je možné zvážit přerušení léčby sympatomimetikem nejdříve v jedné nosní dírce a při zmírnění obtíží pokračovat v léčbě na druhé straně, aby bylo zachováno dýchání alespoň jednou nosní dírkou.


4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce


Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklických antidepresiv může vést k vzestupu krevního tlaku vzhledem ke kardiovaskulárnímu účinku těchto léků.


4.6 Těhotenství a kojení


Xylometazolin se nemá používat v těhotenství, protože neexistují žádné adekvátní studie o účinku tohoto léku na plod. Lék nemá být používán během laktace, protože není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka.


4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje


Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth 0,1% nelze vyloučit systémové účinky na kardiovaskulární systém.


V takovém případě může být snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.


4.8 Nežádoucí účinky


Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Olynth 0,1%, dávkovací sprej může způsobit přechodné, mírné příznaky iritace nosu (pocity pálení)

u citlivých pacientů.


V ojedinělých případech může dojít po odeznění účinku léku ke zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperémie).


Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek xylometazolinu může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k reaktivní kongesci s projevy tzv. rhinitis medicamentosa. K tomuto účinku může dojít i 5-7 dní po léčbě a - po dlouhodobé aplikaci - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca).


Poruchy nervového systému

Velmi vzácně nebo jen v ojedinělých případech se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo únava.


Srdeční poruchy

Ve vzácných až příležitostných případech může vést místní intranazální podání k systémovým sympatomimetickým účinkům, jako jsou palpitace, tachykardie a vzestup krevního tlaku.


4.9 Předávkování


Předávkování nebo náhodné perorální podání přípravku může vést k následujícím příznakům: mydriáza, nauzea, zvracení, cyanóza, horečka, spazmy, tachykardie, srdeční arytmie, oběhové selhání, srdeční zástava, hypertenze, plicní edém, dýchací obtíže, psychické obtíže.


Kromě toho může dojít i k následujícím příznakům: útlum funkcí centrálního nervového systému spojený s ospalostí, pokles tělesné teploty, bradykardie, hypotenze jako při šoku, apnoe a kóma.


Léčba intoxikace

Podání živočišného uhlí, výplach žaludku, inhalace kyslíku. Ke snížení krevního tlaku se podá 5 mg fentolaminu v izotonickém roztoku chloridu sodného pomalu i.v. nebo 100 mg per os.


Vazopresorické látky jsou kontraindikovány.


V případě potřeby se podají antipyretika a antikonvulziva.


farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Otorhinolaryngologica

ATC skupina: R01AA07


Xylometazolin, imidazolový derivát, je sympatomimetikum s alfa-adrenergním působením.

Má vazokonstrikční účinky a tím snižuje otok sliznic.


Nástup účinku se obvykle dostaví za 5-10 minut. Xylometazolin usnadňuje dýchání nosem tím,

že snižuje otok sliznice a vede ke zlepšenému uvolnění sekretu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Při intranazálním podání může být příležitostně vstřebané množství dostatečné k tomu, aby způsobilo systémové účinky, např. na centrálním nervovém systému a kardiovaskulárním systému.

Údaje z farmakokinetických studií u lidí nejsou k dispozici.


5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti


Akutní toxicita

Studie akutní toxicity byly prováděny u různých živočišných druhů při různých formách aplikace. Symptomy akutní intoxikace byly především arytmie, tremor, neklid, tonicko-klonické křeče, hyperreflexie, dyspnoe a ataxie.


Subchronická a chronická toxicita

Studie s opakovaným perorálním podáváním byly prováděny u laboratorních potkanů (v dávkách 6, 20 a 60 mg/kg/den) a u psů (v dávkách 1, 3 a 10 mg/kg/den) po dobu 3 měsíců. U laboratorních potkanů bylo pozorováno ve všech dávkových skupinách zvýšení mortality, pokles příjmu potravy a snížení tělesné hmotnosti. Při dávce 60 mg/kg/den bylo zjištěno mírné snížení glykemie. Patologické změny zahrnovaly hypertenzi a ztrátu elasticity cévní intimy. U přeživších zvířat nebyly pozorovány žádné patologické změny ve skupině, která dostávala xylometazolin v dávce 6 mg/kg/den.


U psů byly pozorovány ve všech dávkovacích skupinách změny v biochemických parametrech (ALT, CK, LDH) a na EKG a při dávce 3 mg/kg/den a vyšší též zvýšená mortalita a pokles hmotnosti. V nejvyšší dávkovací skupině byly pozorovány patologické změny na srdci, ledvinách, játrech a gastrointestinálním systému. Funkční a morfologické změny v závislosti na dávce byly zřejmě způsobeny hlavně trvalou vazokonstrikcí.


Údaje o chronické toxicitě xylometazolinu ze studií na zvířatech nejsou k dispozici.


Mutagenní a kancerogenní potenciál

Mutagenní studie pomocí Amesova testu a mikronukleového testu u myší vykázaly negativní výsledky.


Nebyly prováděny žádné dlouhodobé studie zaměřené na kancerogenní potenciál xylometazolinu.


Reprodukční toxicita

Neexistují adekvátní studie s xylometazolinem týkající se reprodukční toxicity. Po vystavení se účinkům léku bylo u laboratorních potkanů pozorováno snížení hmotnosti plodů ve fázi organogeneze (intrauterinní retardace růstu). Ve studiích na zvířatech byl pozorován u morčat a králíků po intravenózním podání vliv na indukci porodu.


Nejsou dostatečné zkušenosti s xylometazolinem u těhotných žen a kojících matek. Studie u 207 těhotných žen, které byly pravděpodobně vystaveny účinkům léku v prvním trimestru gravidity neprokázaly zvýšení malformací plodů (5/207). Nejsou k dispozici studie sledující vylučování xylometazolinu do mateřského mléka.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek


Roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát edetanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70 % krystalizující, čištěná voda.


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


3 roky

Z hygienických důvodů se Olynth 0,1% nemá po otevření používat déle než 4 týdny.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


6.5 Druh obalu a velikost balení

a) hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP šroubovacím uzávěrem)

a PE těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička

hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP zaklapávacím uzávěrem)

a PE/BU těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička


10 ml vodného roztoku s dávkovacím nosním sprejem


6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/1030/93-A/C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.10.1993 / 17.6. 2009


10. DATUM REVIZE TEXTU

17.6. 2009


5/5