Příbalový Leták

Olynth 0,1%

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALUKrabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olynth 0,1 %

xylometazolini hydrochloridum nosní sprej, roztok


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70% krystalizující, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


nosní sprej, roztok10 ml 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson, Ltd. Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/1030/93-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


pro dospělé a děti od 7 let léčba rýmy

uvolnění vedlejších nosních dutin

Návod k použití: Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku (obr.1), dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku (obr.2) a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s přípravkem držte svisle. Nevstřikujte dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.


Dávkování: dospělí a děti od 7 let 3x denně 1-2 dávky do každé nosní dírky.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


olynth 0,1 %


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa na lahvičce


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/ CESTY PODÁNÍ


Olynth 0,1 %

xylometazolini hydrochloridum nosní sprej, roztok

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

nosní

podání

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 ml

6.

JINÉ

pro dospělé a děti od 7 let léčba rýmy

uvolnění vedlejších nosních dutin