Příbalový Leták

Olynmuco S Příchutí Mentholu 20 Mg/Ml

Sp.zn.sukls111491/2015 Sp.zn.sukls136798/2013, sukls12409/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml

guaifenesinum

Přečtěte si celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20mg/ml používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívat

3.    Jak se přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml a k čemu se používá

Přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml obsahuje guaifenesinum (guajfenesin), který je léčivou látkou patřící k lékům zvaným expektorancia. Podporuje zmírnění průduškového kašle zředěním hlenu a usnadněním odkašlávání.

Tento přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost,

než začnete přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívat

Neužívejte přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml:

■ jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složkupřípravku (viz bod 6 a bod 2).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml je zapotřebí

Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto přípravku pokud:

■    máte kašel déle než 7 dní, nebo se Vám kašel vrátil, nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

■    máte trvalý kašel, který může být způsobem astmatem.

■    máte kašel, který provází značné zahlenění.

1 /5

■    trpíte závažnými jaterními nebo ledvinovými poruchami.

■    požíváte alkohol.

Ovlivnění laboratorních vyšetření

Pokud podstupujete vyšetření moči, je důležité sdělit lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte nebo jste v poslední době užíval tento lék, protože může ovlivnit některé výsledky.

Další léčivé přípravky a přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml

Informujte vždy svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné

době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

■    Nedoporučuje se, abyste tento lék užíval současně s léky proti kašli,

(antitusika nebo léky zmírňující kašel), protože mohou zabraňovat jeho účinku.

Přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml s jídlem a pitím

Tento přípravek můžete užívat s jídlem nebo pitím nebo mezi jídly.

Těhotenství a kojení

■    Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Tento lék byste neměla užívat během těhotenství, pokud lékař nerozhodne j inak.

■    Jestliže kojíte, neměla byste tento lék užívat, dokud se neporadíte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml ovlivnil Vaši schopnost řídit

dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Pokud se však necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neob sluhuj te stroj e.

Důležité informace o dalších složkách tohoto přípravku

■    Tento přípravek obsahuje 4,7 obj % etanolu (alkoholu), tj. až 400 mg v jedné dávce, což odpovídá přibližně 10 ml piva, 4 ml vína v dávce 10 ml. To může být škodlivé pro lidi trpící alkoholizmem. Obsah alkoholu je zapotřebí vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, ke kterým patří např. nemocní s jaterními nebo ledvinovými chorobami nebo epilepsií.

   Ponceau 4R (E124)- červené barvivo - může způsobovat alergické reakce.

■    17,6 mg sodíku v 10 ml. To je zapotřebí vzít v úvahu u nemocných, kteří mají dietu s omezením soli.

   Glukóza a fruktóza. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

■    Tento lék je určen pouze k perorálnímu užívání.

   Nepřekračujte níže stanovené dávkování.

Dávka

Věk


Dospělí a dospívající od 12 let    Užívejte 10 ml (jednu odměrku)

4 x denně

Starší populace    Stejně jako dospělí

Děti do 12 let    Nepodávejte

Nemocní s jaterními nebo ledvinovými chorobami Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

   Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hodin.

■    Jestliže se příznaky zhoršují nebo nezlepšují do 7 dní, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml, než jste měl

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo vyhledejte nejbližší lékařskou pohotovost a vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a balení léku. Pokud budete užívat příliš velká množství tohoto léku, mohou se u Vás vytvořit ledvinové kameny.

Příznaky mohou zahrnovat:

■    Žaludeční obtíže, nevolnost a ospalost.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml

Při užívání přípravku byste měl přesně dodržovat výše uvedené dávkování. Jestliže

zapomenete přípravek užít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku a v případě potřeby užijte další dávku ve stanovenou dobu.

Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hod.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zpozorujete některý z těchto nežádoucích účinků, UKONČETE užívání léku a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

   Alergické reakce včetně kožní vyrážky (která může být závažná a může zahrnovat tvorbu puchýřů a odlupování pokožky) a svědění.

Mírné účinky, které se mohou vyskytnout:

■    Nevolnost nebo zvracení.

■    B ol esti žaludku a průj em.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

3 /5

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml uchovávat

■    Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

■    Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.

■    Přípravek uchovávejte v původním obalu (lahvičku v krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte, pokud je poškozen uzávěr.

■    Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

■    Používejte do 4 týdnů po prvním otevření.

■    Nevyhazujte žádné přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml obsahuje:

Léčivou látkou je guajfenesin. Jeden mililitr perorálního roztoku obsahuje 20 mg

guajfenesinu. Deset mililitrů perorálního roztoku obsahuje 200 mg guajfenesinu.

Dalšími složkami jsou: xantanová klovatina, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, amonium- glycyrrhizát, kyselina citronová, natrium-citrát, glyceromakrogol-hydroxystearát 40, levomenthol, malinová příchuť F2126 (obsahuje ethanol, glukózu a fruktózu), glycerol, makrogol 1500, propylenglykol, ethanol, čištěná voda, natrium-benzoát (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu). (Další informace o složení naleznete v bodu 2).

Jak přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení:

OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml je čirý až lehce opalizující roztok červené barvy

pouze k perorálnímu užití.

Je k dostání ve 150 ml lahvičkách z jantarově žluto-hnědého skla opatřených plastovým bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.

Toto balení obsahuje dávkovací odměrku k odměření dávky 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire,

SL6 3UG, Velká Británie.

Výrobce:

Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francie.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:

Belgie/Luxembourgsko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop Bulharsko: XeKcneKTopan MeHTon 20 mg/ml nepopaneH pa3TBop Estonsko: Sudafed Broncho Menthol Kypr: Benylin Mucus Cough

Česká republika: OlynMuco s příchutí mentholu 20mg/ml Řecko: Hexacough

Irsko: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution Itálie: Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale” Litva/Lotyško: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup Polsko: Sudafed Muco na kaszel mokry

Portugalsko: Cetusse Mucus Menthol

Rumunsko: Hexpectoral Mentol 20mg/ml Solutie Orala

Slovenská republika: OlynMuco s príchuťou mentolu 20mg/ml

Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina

Španělsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta

Velká Británie: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.6.2015.

5 /5