Příbalový Leták

Olopatadine Warren 1 Mg/Ml Oční Kapky, Roztok

Sp. zn. sukls111620/2014


Příbalová informace: informace pro pacienta

Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok

olopatadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok používat

3.    Jak se přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá

Přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok (dále jen Olopatadine Warren) se používá k léčbě očních projevů a příznaků sezónního alergického zánětu spojivek.

Alergický zánět spojivek. Některé látky (alergeny) jako např. pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou vyvolávat alergickou reakci vedoucí k svědění, zarudnutí nebo i otokům povrchových vrstev vašeho oka.

Olopatadine Warren je lék k léčbě alergického zánětu očních spojivek. Snižuje intenzitu alergické reakce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok používat

Nepoužívejte Olopatadine Warren:

-    jestliže jste alergický(á) na olopatadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Olopatadine Warren se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte nasazené kontaktní čočky, před použitím přípravku Olopatadine Warren si kontaktní čočky vyjměte.

Děti

Nepodávejte Olopatadine Warren dětem mladším než 3 roky. Nepodávejte tento přípravek dětem mladším než 3 roky, protože nejsou k dispozici údaje prokazující bezpečnost a účinnost přípravku u dětí mladších než 3 roky.

Další léčivé přípravky a přípravek Olopatadine Warren

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Používáte-li jiné oční kapky nebo oční mast, dodržujte mezi podáním jednotlivých léků časový odstup alespoň 5 minut. Oční mast se má použít jako poslední.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud kojíte, nepoužívejte Olopatadine Warren, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zjistit, že máte po nějakou dobu po použití přípravku Olopatadine Warren rozmazané vidění. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud tento stav neodezní.

Olopatadine Warren obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid může způsobit oční podráždění a je o něm známo, že mění barvu kontaktních čoček, proto se nesmí dostat do kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte si je před aplikací přípravku a s opětným nasazením čoček vyčkejte alespoň 15 minut po aplikaci přípravku Olopatadine Warren.

3. Jak se přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna kapka do oka nebo očí, dvakrát denně - ráno a večer.

Toto dávkování dodržujte, pokud Vám Váš lékař neřekne, že máte postupovat jinak. Do obou očí kapejte přípravek Olopatadine Warren pouze, když to lékař výslovně doporučí. Oční kapky Olopatadine Warren používejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař řekl.

Přípravek Olopatadine Warren se smí používat pouze ke kapání do očí.

Návod k použití

1.    Před prvním použitím nesmí mít lahvička porušený uzávěr. Mezera mezi lahvičkou a víčkem je normální pro neotevřené lahvičky.

2.    Odšroubujte víčko lahvičky.

3.    Zakloňte hlavu dozadu. Stáhněte víčko dolů, aby se mezi očním víčkem a okem vytvořila malá kapsa.

4.    Otočte lahvičku dnem vzhůru a stiskněte, aby se do oka uvolnila jedna kapka. NEDOTÝKEJTE SE KAPÁTKEM OKA, ANI OČNÍHO VÍČKA.

5.    Je-li to nutné, opakujte kroky 3 a 4 i u druhého oka.

6.    Po použití nasaďte víčko zpět na lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Olopatadine Warren, než jste měl(a)

Vypláchněte oko teplou vodou. Nepoužívejte další kapky a počkejte do okamžiku, kdy máte použít další pravidelnou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Olopatadine Warren

Pokud jste zapomněl(a) aplikovat dávku, vkápněte si jednu kapku, jakmile si vzpomenete a poté se vraťte k Vašemu pravidelnému podávání. Pokud se však blíží doba dalšího podání, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému podávání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Olopatadine Warren

Nepřestávejte používat tento přípravek bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku Olopatadine Warren byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

Účinky na oko: bolest oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v oku, nepříjemný pocit v oku Celkové nežádoucí účinky: bolesti hlavy, únava, sucho v nose, špatná chuť Méně časté nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

Účinky na oko: rozmazané, snížené nebo neobvyklé vidění, onemocnění rohovky, zánět povrchu oka s poškozením očního povrchu nebo bez něj, zánět nebo infekce spojivky, výtok z oka, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, svědění oka, zčervenání oka, abnormality očního víčka, svědění, zčervenání, otok víček nebo tvorba krust na očních víčkách

Celkové nežádoucí účinky: neobvyklá nebo snížená citlivost, závratě, rýma, suchá kůže, zánět kůže

Nežádoucí účinky: četnost nelze z dostupných údajů určit

Účinky na oko: otok oka, otok rohovky, změna velikosti zornice (panenky)

Celkové nežádoucí účinky: dušnost, zhoršení příznaků alergie, otok obličeje, ospalost, celková slabost, pocit na zvracení, zvracení, infekce vedlejších nosních dutin, zarudnutí a svědění kůže

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po čtyřech týdnech (28 dnech) od prvního otevření lahvičky lahvičku zlikvidujte, abyste zabránili infekci, a použijte novou lahvičku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Olopatadine Warren obsahuje

-    Léčivou látkou je olopatadinum. Jeden ml roztoku obsahuje olopatadini hydrochloridum 1,11 mg (odpovídá olopatadinum 1,0 mg).

-    Dalšími pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný (E339), chlorid sodný, koncentrovaná kyselina chlorovodíková (E507) a/nebo hydroxid sodný (E524) k úpravě pH, voda na injekci.

Jak vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Olopatadine Warren je čirý a bezbarvý roztok prakticky bez přítomnosti částic. Přípravek je balen v 5ml bílé LDPE lahvičce s průhledným LDPE kapátkem a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu.

Olopatadine Warren je dostupný v baleních:

1 x 5 ml (1 x 5ml lahvička)

3 x 5 ml (3 x 5ml lahvička)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

WARREN GENERICS s.r.o.

U Staré tvrze 285/21 196 00 Praha 9 Česká republika

Výrobce:

IMUNA PHARM, as.

Jarková 269/17, Šarišské MichaFany 082 22 Slovensko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Olopatadine Warren 1 mg/ml oční kapky, roztok

Olopatadine Warren 1 mg/ml očná roztoková instilácia

Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.4.2016

5