Příbalový Leták

Olopatadin Abdi 1 Mg/Ml Oční Kapky, Roztok

Sp. zn. sukls136958/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Olopatadin Abdi 1 mg/ml oční kapky, roztok.

olopatadinum

-    Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

Co v této příbalové informaci naleznete

1.    Co je Olopatadin Abdi a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olopatadin Abdi používat

3.    Jak se přípravek Olopatadin Abdi    používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Olopatadin Abdi uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Olopatadin Abdi a k čemu se používá

Olopatadin Abdi je lék k léčbě alergických obtíží očí. Snižuje intenzitu alergické rekce.

Olopatadin Abdi se používá k léčbě projevů a příznaků sezónního zánětu spojivek.

Sezónní zánět spojivek. Některé materiály (alergeny), jako je pyl, domácí prach nebo zvířecí srst, mohou způsobovat alergické reakce, které vedou ke svědění, zčervenání i otoku povrchu oka.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olopatadin Abdi používat Nepoužívejte přípravek Olopatadin Abdi,

-    jestliže jste alergický(á) olopatadin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    Nepoužívejte Olopatadin Abdi, pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Olopatadin Abdi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte nasazené kontaktní čočky, před použitím přípravku Olopatadin Abdi si kontaktní čočky vyjměte.

Děti

Přípravek Olopatadin Abdi nepodávejte dětem mladším 3 let. Nepodávejte tento přípravek dětem mladším než 3 roky, protože nejsou k dispozici údaje prokazující bezpečnost a účinnost

přípravku u dětí mladších než 3 roky.

Další léčivé přípravky a přípravek Olopatadin Abdi:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud používáte jiné oční kapky nebo masti, vyčkejte mezi jednotlivými léčivými přípravky alespoň 5 minut. Oční masti je třeba podávat jako poslední.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se před použitím tohoto léčivého přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud kojíte, nepoužívejte Olopatadin Abdi, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátce po použití přípravku Olopatadin Abdi se může objevit rozmazané vidění.. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se stav nezlepší.

Přípravek Olopatadin Abdi obsahuje benzalkonium-chlorid.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění oka a je známo, že měkké kontaktní čočky zbarvuje. Proto je třeba vyhnout se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte si je před aplikací přípravku a s opětným nasazením čoček vyčkejte alespoň 15 minut po aplikaci kapek.

3. Jak se přípravek Olopatadin Abdi používá

Tento přípravek používejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna kapka do oka nebo očí, dvakrát denně - ráno a večer.

Toto dávkování dodržujte, pokud Vám lékař neřekne jinak. Do obou očí kapejte přípravek Olopatadin Abdi pouze tehdy, pokud Vám to lékař řekl. Kapky používejte tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Přípravek Olopatadin Abdi se používá pouze jako oční kapky.

Způsob podání

Připravte si přípravek Olopatadin Abdi a zrcadlo. Umyjte si ruce.

•    Vezměte lahvičku a odšroubujte uzávěr, čímž odstraníte bezpečnostní kroužek. Po odstranění bezpečnostního kroužku našroubujte uzávěr zpět a jemně dotáhněte tak, aby uzávěr, který má špičku, propíchl a otevřel vršek lahvičky.

•    Pro podání léku odšroubujte uzávěr lahvičky.

•    Uchopte lahvičku mezi palec a prostředníček tak, aby směřovala otvorem dolů.

•    Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem stáhněte dolů oční víčko tak, aby se mezi očním víčkem a okem vytvořila kapsa. Tam se vkápne kapka (obrázek č. 1).

•    Špičku lahvičky dejte blízko k oku. Pokud Vám to pomůže, použijte zrcátko.

•    Kapátkem se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Mohlo by dojít k infikování kapek v lahvičce.

•    Jemně stiskněte dno lahvičky, tak aby se uvolnila jedna kapka přípravku Olopatadin Abdi.

•    lahvičku nestlačujte, je vyrobena tak, že stačí lehký tlak na dno (obrázek č. 2).

•    Pokud používáte kapky do obou očí, opakujte stejný postup i u druhého oka.

•    Ihned po použití nasaďte uzávěr pevně zpět.

Pokud se Vám nepodaří umístit kapku do oka, zkuste to znovu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Olopatadin Abdi, než jste měl(a) ,

Vypláchněte oko teplou vodou. Do oka nedávejte žádné další kapky, dokud není čas následující pravidelné dávky.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olopatadin Abdi

Použijte jednu kapku, jakmile si na to vzpomenete a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu režimu. Avšak pokud je v tu dobu již téměř čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu režimu. vynechejte zapomenutou dávku

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Olopatadin Abdi

Nepřestávejte tento léčivý přípravek užívat, aniž byste se o tom nejprve poradil(a) se svým lékařem.

Pokud máte jakékoli další otázky o používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento léčivý přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku Olopatadin Abdi byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10pacientů

Účinky v oku: bolest oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v oku, nepříjemný pocit v oku

Celkové nežádoucí účinky: bolest hlavy, únava, sucho v nose, poruchy chuti Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100pacientů

Účinky v oku: rozmazané, snížené nebo neobvyklé vidění, porucha rohovky, zánět očního povrchu s poškozením povrchu nebo bez něj, zánět nebo infekce spojivky, výtok z oka, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, svědění oka, zarudnutí oka, abnormality na víčku, svědění, zčervenání, otok nebo tvorba krust na očním víčku

Celkové nežádoucí účinky: neobvyklá nebo snížená citlivost, závratě, rýma, suchá kůže, zánět kůže

Není známo: četnost nelze odhadnout z dostupných údajů

Účinky v oku: otok očí, otok rohovky, změna velikosti zornice (panenky)

Celkové nežádoucí účinky: dušnost, zvýšené alergické příznaky, otok obličeje, ospalost, celková slabost, pocit na zvracení, zvracení, zánět vedlejších nosních dutin, zarudnutí a svědění kůže

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhlednou vrstvu v přední části oka), byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Takto postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedené v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto léčivého přípravku.

5. Jak přípravek Olopatadin Abdi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičku zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření, abyste-se zabránili infekci, a použijte lahvičku novou. Zapište si datum otevření na vyznačené místo na štítku lahvičky a na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Olopatadin Abdi obsahuje

-    Léčivou látkou je olopatadinum 1 mg/ml (jako olopatadini hydrochloridum).

-    Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný (E339) a voda na injekci. Malé množství kyseliny chlorovodíkové (E507) a /nebo hydroxidu sodného (E524) se někdy přidává pro udržení normální hladiny kyselosti (úrovně pH).

Jak přípravek Olopatadin Abdi vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Olopatadin Abdi je čirá bezbarvá tekutina (roztok) dodávaná v balení s jednou kapací průhlednou lahvičkou z polyethylenu o nízké hustotě, opatřené bezpečnostním kroužkem a polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos

Malhoes, Edifício D. Pedro I

2770 - 071 Pa9o de Arcos, Portugalsko

abdifarma@abdiibrahim.com.tr

Výrobce

Cemelog-BRS Kft.

H-2040 Budaors, Vasút u. 13 (Pharma Park)

Maďarsko

Výrobce

Cemelog-BRS Kft.

H-2040 Budaors, Akron utca 1. (Camel Park)

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 1.4.2015