Příbalový Leták

Olimel N9e

sp.zn.sukls176153/2014

Příbalová informace: Informace pro pacienta

OLIMEL N9E, infuzní emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek OLIMEL a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek OLIMEL podán

3.    Jak Vám bude přípravek OLIMEL podán

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek OLIMEL uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek OLIMEL a k čemu se používá

Přípravek OLIMEL je infuzní emulze. Dodává se ve vaku se 3 komorami.

Jedna komora obsahuje roztok glukózy s vápníkem, druhá obsahuje lipidovou emulzi a třetí obsahuje roztok aminokyselin s dalšími elektrolyty.

Přípravek OLIMEL se používá pro podávání výživy u dospělých a dětí starších 2 let pomocí hadičky do žíly v situacích, kdy normální výživa ústy není možná.

Přípravek OLIMEL se smí používat pouze pod dohledem lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek OLIMEL podán

Přípravek OLIMEL nesmí být podán:

-    nedonošeným novorozencům, kojencům a dětem mladších 2 let;

-    jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašídové proteiny nebo kteroukoli další složku;

-    jestliže má Vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin;

-    jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi;

-    jestliže trpíte hyperglykémií (příliš vysokou hladinou cukru v krvi);

-    jestliže máte v krvi neobvykle vysokou hladinu některého z elektrolytů (sodík, draslík, hořčík, vápník a/nebo fosfor).

Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených testů.

Upozornění a opatření

Před aplikací přípravku OLIMEL se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud jsou Vám roztoky pro úplnou parenterální výživu (TPN) aplikovány příliš rychle, může dojít k poranění nebo úmrtí.

Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce (jako je pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo ztížené dýchání). Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej a vaječný fosfolipid. Sójové a vaječné proteiny mohou způsobit alergickou reakci. Byly pozorovány zkřížené alergické reakce mezi proteiny sóji a arašídů.

Ztížené dýchání může být také příznak vzniku malých částic, které ucpávají krevní řečiště v plicích (pulmonální vaskulární precipitáty). Pokud budete mít obtíže s dýcháním, sdělte to ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře, kteří rozhodnou o opatření, které bude třeba přijmout.

Antibiotika obsahující ceftriaxon nesmí být smíchána nebo podána současně s roztoky obsahujícími vápník (včetně přípravku OLIMEL), které dostáváte infuzí do žíly. Tyto přípravky Vám nesmí být podávány společně ani různými infuzními sety, ani do jiných míst vpichu infuze.

Avšak přípravek OLIMEL a ceftriaxon Vám mohou být podány postupně jeden po druhém, pokud se použijí jiné infuzní sety na různých místech nebo pokud budou infuzní sety vyměněny nebo budou důkladně propláchnuty mezi infuzemi fyziologickým roztokem, který zabraňuje srážení (tvorbě částic vápenaté soli ceftriaxonu).

Určité léky a nemoci mohou zvýšit riziko vzniku infekce nebo sepse (přítomnost baktérií v krvi). Riziko rozvoje infekce či sepse je výrazně vyšší, máte-li do žíly zavedenou hadičku (nitrožilní katétr). Váš lékař bude pozorně sledovat, zda se u Vás neobjevují známky infekce. U pacientů, kteří vyžadují parenterální výživu (dodávání výživy přes hadičku zavedenou do žíly), je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu větší pravděpodobnost vzniku infekce. Použití „aseptické techniky“ (“bez choroboplodných zárodků”) při zavádění a údržbě katétru a v průběhu přípravy nutričního roztoku (TPN) napomáhá snížit riziko vzniku infekce.

Pokud trpíte vážnou podvýživou a potřebujete dostávat výživu do žíly, Váš lékař by měl začít s léčbou pomalu. Dále by Vás měl lékař pozorně sledovat, aby u Vás zabránil náhlým změnám hladin tekutin, vitamínů, elektrolytů a minerálů.

Rovnováha vody a solí ve Vašem těle a metabolické poruchy budou napraveny před zahájením infuze. Váš lékař bude monitorovat Váš stav během doby, kdy budete dostávat tento léčivý přípravek, a může změnit dávkování nebo Vám podat další živiny, např. vitamíny, elektrolyty a stopové prvky, pokud to uzná za vhodné.

Váš lékař by měl být informovaný o těchto stavech:

-    vážné problémy s ledvinami. Také informujte svého lékaře, pokud jste na dialýze (umělé ledvině) nebo máte jinou formu léčby čištění krve;

-    vážné problémy s játry;

-    problémy se srážením krve;

-    nedostatečné funkci nadledvin (porucha funkce nadledvin). Nadledviny jsou žlázy trojhranného tvaru umístěné nad Vašimi ledvinami;

-    srdeční selhání;

-    onemocnění plic;

-    nadbytek vody v těle (hyperhydratace);

-    nedostatek vody v těle (dehydratace);

-    vysoká hladina cukru v krvi (diabetes mellitus), se kterou se neléčíte;

-    srdeční příhoda nebo šok kvůli náhlému srdečnímu selhání;

-    těžká metabolická acidóza (je-li krev příliš kyselá);

-    celková infekce (septikémie);

-    kóma.

Pro ověření efektivity a bezpečnosti probíhající léčby provede Váš lékař klinické a laboratorní testy během doby, kdy budete dostávat tento léčivý přípravek. Pokud užíváte tento léčivý přípravek několik týdnů, bude Vám pravidelně monitorována krev.

Snížená schopnost těla odstraňovat tuky obsažené v tomto přípravku může vést k „syndromu přetížení tuky“ (viz bod 4 - Možné nežádoucí účinky).

Pokud během infuze zaznamenáte bolest, pálení nebo otok v místě infuze nebo její unikání, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Infuze bude okamžitě přerušena a opětovně zahájena na jiné žíle.

Pokud je Vaše hladina cukru v krvi příliš vysoká, lékař by měl upravit rychlost podávání přípravku OLIMEL, nebo Vám podá přípravek ke kontrole cukru v krvi (inzulín).

Přípravek OLIMEL Vám může být podán hadičkou (katétrem) pouze do velké žíly na hrudníku (centrální žíly).

Děti a dospívající

Pokud je Vaše dítě mladší 18 let, bude mu věnována zvláštní pozornost při podávání správné dávky.

Rovněž budou zvýšena opatření, neboť citlivost dětí vůči riziku infekce je větší. Vždy je nutná suplementace vitamínů a stopových prvků. Musí být používán přípravek se složením určeným pro děti (pediatrické složení).

Další léčivé přípravky a přípravek OLIMEL

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo používal(a) nebo které možná budete užívat či používat.

Současné užívání dalších léčivých přípravků není obecně kontraindikováno. Pokud užíváte další léky, na lékařský předpis nebo bez něj, měl(a) byste o tom informovat předem svého lékaře, který ověří jejich kompatibilitu.

Přípravek OLIMEL nesmí být podáván současně s krví stejným infuzním setem.

Přípravek OLIMEL obsahuje vápník. Nesmí být podáván společně nebo stejným infuzním setem s antibiotikem ceftriaxon, protože by se mohly utvořit částice. Pokud se použije k postupnému podání těchto přípravků stejný set, je třeba jej důkladně propláchnout.

Olivový a sójový olej přítomný v přípravku OLIMEL obsahuje vitamín K. Tato skutečnost nemá obvykle žádný vliv na funkci léků ředících krev (antikoagulancia), jako je kumarin, nicméně pokud máte předepsánu antikoagulační léčbu, měl(a) byste to sdělit svému lékaři.

Lipidy obsažené v této emulzi mohou ovlivňovat výsledky určitých laboratorních testů, pokud je vzorek krve odebrán před odstraněním lipidů z Vašeho krevního řečiště (tyto jsou obvykle odstraněny po 5 až 6 hodinách bez příjmu lipidů).

Přípravek OLIMEL obsahuje draslík. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům užívajícím diuretika, ACE inhibitory nebo antagonisty receptoru angiotensinu II (léky na vysoký krevní tlak) nebo imunosupresiva. Tyto typy léků mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nezbytné, může se přípravek OLIMEL používat v průběhu těhotenství a kojení.

3. Jak Vám bude přípravek OLIMEL podán Dávkování

Přípravek OLIMEL je možné podávat pouze dospělým a dětem starším 2 let.

Jedná se o infuzní emulzi, která se podává hadičkou (katétrem) pouze do Vaší velké žíly na hrudníku. Přípravek OLIMEL musí mít před použitím pokojovou teplotu.

Přípravek OLIMEL je určen pouze k jednorázovému použití.

Infuze 1 vaku obvykle trvá 12 až 24 hodin.

Dávkování - dospělí

Váš lékař určí rychlost průtoku infuze odpovídající Vašim potřebám a klinickému stavu.

Podávání může pokračovat tak dlouho, jak to vyžaduje Váš klinický stav.

Dávkování - děti starší dvou let a dospívající

Váš lékař rozhodne o dávce, kterou bude dítě potřebovat, a jak dlouho mu bude léčivý přípravek podáván. To bude záviset na věku, hmotnosti a výšce, zdravotním stavu a schopnosti organismu metabolizovat a využívat složky přípravku OLIMEL.

JestližeVám bylo podáno více přípravku OLIMEL, než mělo

V    případě, že je podaná dávka příliš vysoká nebo infuze příliš rychlá, obsah aminokyselin může Vaši krev příliš okyselit a mohou se objevit známky hypervolemie (zvýšený objem cirkuluj ící krve). Může se zvýšit hladina glukózy ve Vaší krvi a moči, může se vyvinout hyperosmolární syndrom (nadměrná viskozita krve) a obsah lipidů může zvýšit hladinu triglyceridů v krvi. Podání příliš velkého objemu přípravku OLIMEL může způsobit nauzeu, zvracení, třesavku a poruchy rovnováhy elektrolytů.

V    takové situaci musí být infuze okamžitě zastavena.

V    některých závažných případech může být Váš lékař nucen Vám provést dočasnou renální dialýzu, která pomůže Vašim ledvinám vyloučit nadbytečný přípravek.

Pro prevenci výskytu těchto případů bude Váš lékař pravidelně monitorovat Váš stav a vyšetřovat Vaše krevní parametry.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, i tento přípravek může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zpozorujete v průběhu léčby nebo po ní jakékoli změny Vašeho stavu, sdělte to ihned svému lékaři či zdravotní sestře.

Vyšetření, která Váš lékař provede v době, kdy používáte léčivo, by měly minimalizovat rizika nežádoucích účinků.

Infuze by měla být okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce, jako např. pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo potíže při dýchání.

Při užívání přípravku OLIMEL byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Frekvence - Časté: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

-    Zrychlená tepová frekvence    (tachykardie)

-    Ztráta chuti (anorexie)

-    Zvýšená hladina tuků v krvi    (hypertriglyceridémie)

-    Bolest břicha

-    Průjem

-    Nevolnost

-    Zvýšený krevní tlak (hypertenze)

Frekvence - není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit

-    unikání infuze do okolní tkáně (extravazace), které může působit bolest v místě infuze, podráždění, otok/edém, zarudnutí (erytém)/teplo, odumření buněk tkáně (kožní nekróza) nebo puchýře

Následující nežádoucí účinky byly popsány u podobných přípravků pro parenterální výživu:

Frekvence: Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob)

Snížená schopnost odbourávat lipidy (syndrom přetížení tuky) spojená s náhlým zhoršením zdravotního stavu pacienta. Následující příznaky syndromu přetížení tuky jsou obvykle reverzibilní (vratné) a upraví se po ukončení podávání infuze lipidové emulze: o horečka

o snížení počtu červených krvinek (erytrocytů), které může způsobit zblednutí kůže a slabost nebo dušnost (anémie)

o nízký počet bílých krvinek, což zvyšuje riziko infekce (leukopenie) o nízký počet krevních destiček, což zvyšuje riziko tvorby zhmožděnin a/nebo krvácení (trombocytopenie)

o poruchy srážení krve ovlivňující schopnost tvorby krevní sraženiny (koagulopatie) o vysoká hladina tuků v krvi (hyperlipidemie) o tuková infiltrace j ater (hepatomegalie) o zhoršená funkce j ater

o projevy v centrálním nervovém systému (např. kóma)

Frekvence - není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit

-    alergické reakce

-    abnormální výsledky krevních testů jaterních funkcí

-    potíže s vylučováním žluči (cholestáza)

-    zvětšená játra (hepatomegalie)

-    ikterus (žloutenka)

-    snížený počet krevních destiček (trombocytopenie)

-    zvýšené hladiny dusíku v krvi (azotémie)

-    zvýšené jaterní enzymy

-    tvorba malých částic, které mohou vést k ucpání krevního řečiště plic (pulmonální vaskulární precipitáty) způsobující plicní embolii a obtížné dýchání (dechová nedostatečnost)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek OLIMEL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a na vnějším obalu (MM/RRRR). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek OLIMEL obsahuje

Léčivými látkami v každém jednom vaku rekonstituované emulze jsou 14,2% (odpovídá 14,2 g/100 ml) roztok L-aminokyselin (alanin, arginin, glycin, histidin, isoleucin, leucin, lysin (jako lysin acetát), methionin, fenylalanin, prolin, serin, threonin, tryptofan, tyrosin, valin, aspartová kyselina, glutamová kyselina) s elektrolyty (sodík, draslík, hořčík, fosfát, acetát, chlorid), 20% (odpovídá 20 g/100 ml) lipidová emulze (rafinovaný olivový olej a rafinovaný sójový olej) a 27,5 % (odpovídá 27,5 g/100 ml) roztok glukózy (ve formě monohydrátu glukózy) s vápníkem.

Pomocné látky jsou:

Komora s lipidovou emulzí

Komora s roztokem aminokyselin

Komora s roztokem glukózy

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, oleát sodný, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda na injekci

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci

Jak přípravek OLIMEL vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek OLIMEL je infuzní emulze v 3komorovém vaku. Jedna komora obsahuje lipidovou emulzi, druhá roztok aminokyselin s elektrolyty a třetí komora obsahuje roztok glukózy s vápníkem. Tyto komory jsou odděleny těsnícími švy. Před podáním je třeba obsah komor smíchat srolováním horní části vaku, dokud se těsnící šev zcela neprotrhne.

Vzhled před rekonstitucí:

-    Roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, bezbarvé nebo slabě žluté.

-    Lipidová emulze je homogenní a mléčně bílá

Vzhled po rekonstituci:

- Homogenní mléčně zbarvená emulze

Vícevrstevný, plastový, 3komorový vak. Vnitřní (kontaktní) vrstva materiálu vaku je kompatibilní s roztoky složek a schválenými aditivy.

Pro prevenci kontaktu se vzduchem je vak vybaven ochranným obalem s kyslíkovou bariérou, který obsahuje váček s absorbentem kyslíku a může obsahovat kyslíkový indikátor (OXYDETECT™).

Velikosti balení

Vak o objemu    1    000 ml:    1 balení    se 6    vaky.

Vak o objemu    1    500 ml:    1 balení    se 4    vaky.

Vak o objemu    2    000 ml:    1 balení    se 4    vaky.

1 vak o objemu    1000 ml, 1500 ml, 2000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00, Praha 5 Česká republika

Výrobce

Baxter S.A., Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines - Belgie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Francie, Portugalsko, Estonsko, Polsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Belgie, Španělsko, Slovenská republika, Nizozemsko, Lucembursko, Slovinsko, Itálie, Řecko, Kypr: OLIMEL N9E

V některých státech je přípravek registrován pod jiným názvem, jak popsáno níže:

Rakousko: ZentroOLIMEL 5,7 % mit Elektrolyten Německo: Olimel 5,7% E

Dánsko, Island, Švédsko, Norsko, Finsko: Olimel N9E

Velká Británie, Irsko, Malta: Triomel 9g/l nitrogen 1070 kcal/l with electrolytes Maďarsko: Olimel 9 g/l nitrogén elektrolitokkal emulziós infuzió

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.10.2015

X

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Farmakoterapeutická skupina: roztoky pro parenterální výživu/kombinace,

ATC kód: B05 BA10.

A. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek OLIMEL je vyráběn ve formě 3komorového vaku. Každý vak obsahuje roztok glukózy s vápníkem, roztok aminokyselin s dalšími elektrolyty a lipidovou emulzi.

Obsahy ve vaku

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

27,5 % roztok glukózy (odpovídá 27,5 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

14,2% roztok aminokyselin (odpovídá 14,2 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

20% lipidová emulze (odpovídá 20 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml

Složení rekonstituovaného roztoku po smíchání obsahů 3 komor:

Léčivé látky

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

Olivae et sojae oleum raffinatuma

40,00 g

60,00 g

80,00 g

alaninum

8,24 g

12,36 g

16,48 g

argininum

5,58 g

8,37 g

11,16 g

acidum asparticum

1,65g

2,47 g

3,30 g

acidum glutamicum

2,84 g

4,27 g

5,69 g

glycinum

3,95 g

5,92 g

7,90 g

histidinum

3,40 g

5,09 g

6,79 g

isoleucinum

2,84 g

4,27 g

5,69 g

leucinum

3,95 g

5,92 g

7,90 g

lysinum

(ekvivalent lysini acetas)

4,48g (6,32 g)

6,72 g (9,48 g)

8,96 g (12,64 g)

methioninum

2,84 g

4,27 g

5,69 g

phenylalaninum

3,95 g

5,92 g

7,90 g

prolinum

3,40 g

5,09 g

6,79 g

serinum

2,25 g

3,37 g

4,50 g

threoninum

2,84 g

4,27 g

5,69g

tryptophanum

0,95 g

1,42 g

1,90 g

tyrosinum

0,15 g

0,22 g

0,30 g

valinum

3,64 g

5,47 g

7,29 g

natrii acetas trihydricus

1,50 g

2,24 g

2,99 g

natrii glycerophosphas hydricus

3,67 g

5,51 g

7,34 g

kalii chloridum

2,24 g

3,35 g

4,47 g

magnesii chloridum hexahydricum

0,81 g

1,22 g

1,62 g

calcii chloridum dihydricum

0,52 g

0,77 g

1,03 g

glucosum

(ekvivalentní glucosum monohydricum)

110,00 g (121,00 g)

165,00 g (181,50 g)

220,00 g

(242,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80 %) a rafinovaného sójového oleje (přibližně 20 %), odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových mastných kyselin 20 %.

Pomocné látky jsou:

Komora s lipidovou emulzí

Komora s roztokem aminokyselin s elektrolyty

Komora s roztokem glukózy s vápníkem

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, oleát sodný, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda na injekci

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci

Energetický obsah rekonstituované emulze pro jednotlivé velikosti vaku:

1000 ml

1500 ml

2 000 ml

Lipidy

40 g

60 g

80 g

Aminokyseliny

56,9 g

85,4 g

113,9 g

Dusík

9,0 g

13,5 g

18,0 g

Glukóza

110,0g

165,0g

220,0g

Energie:

Celkový počet kalorií, přibl.

1070 kcal

1600kcal

2140 kcal

Neproteinové kalorie

840 kcal

1260 kcal

1680 kcal

Kalorie - glukóza

440kcal

660 kcal

880 kcal

Kalorie - lipidy3

400kcal

600 kcal

800 kcal

Poměr neproteinových kalorií/dusíku

93 kcal/g

93 kcal/g

93 kcal/g

Poměr kalorií - glukóza/lipidy

52/48

52/48

52/48

Lipidové/celkové kalorie

37 %

37 %

37 %

Elektrolyty:

Sodík

35,00 mmol

52,5 mmol

70,0 mmol

Draslík

30,0 mmol

45,0 mmol

60,0 mmol

Hořčík

4,0 mmol

6,0 mmol

8,0 mmol

Vápník

3,5 mmol

5,3 mmol

7,0 mmol

Fosfátb

15,0 mmol

22,5 mmol

30,0 mmol

Acetát

54 mmol

80 mmol

107 mmol

Chlorid

45 mmol

68 mmol

90 mmol

pH

6,4

6,4

6,4

Osmolarita

1310 mosm/l

1310 mosm/l

1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů. b: Zahrnuje fosfáty obsažené v lipidové emulzi.

B. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Dávkování

Podávání přípravku OLIMEL dětem do 2 let se vzhledem k nepřiměřenému složení a objemu nedoporučuje (viz body 4.4, 5.1 a 5.2 v Souhrnu údajů o přípravku (SPC)).

Níže uvedená maximální denní dávka nemá být překročena. Kvůli pevně danému složení vícekomorového vaku nemusí být možné splnit současně všechny výživové potřeby pacienta. Mohou se vyskytovat klinické případy pacientů, kteří budou vyžadovat množství živin odlišné od pevně daného složení příslušného vaku. Za tohoto stavu může jakékoliv přizpůsobení objemu (dávky) ve výsledku ovlivnit dávkování všech ostatních nutričních složek přípravku OLIMEL, což musí být bráno v potaz. Např. pediatričtí pacienti mohou vyžadovat více fosfátu než 0,2 mmol/kg/den. V těchto situacích může ošetřující lékař zvážit úpravu objemu (dávky) přípravku OLIMEL, aby byly splněny tyto zvýšené požadavky.

U dospělých

Dávkování závisí na energetickém výdeji, klinickém stavu pacienta, tělesné hmotnosti a jeho schopnosti metabolizovat složky přípravku OLIMEL, jakožto i další energii nebo proteiny podané perorálně/enterálně. Proto je nutné zvolit příslušnou velikost vaku podle těchto hledisek.

Průměrná denní potřeba:

-    0,16 až 0,35 g dusíku/kg tělesné hmotnosti (1 až 2 g aminokyselin/kg), v závislosti na stavu

výživy pacienta a stupni katabolické zátěže;

-    20 až 40 kcal/kg;

-    20 až 40 ml tekutin/kg, nebo 1 až 1,5 ml dle vydaných kcal.

U přípravku OLIMEL je maximální denní dávka definována příjmem aminokyselin, 35ml/kg, což odpovídá 2,0 g/kg aminokyselin, 3,9 g/kg glukózy, 1,4 g/kg lipidů, 1,2 mmol/kg sodíku a 1,1 mmol/kg draslíku. U pacienta o hmotnosti 70 kg bude toto odpovídat 2 450 ml přípravku OLIMEL za den, což vyžaduje příjem140 g aminokyselin, 270 g glukózy a 98 g lipidů, tj. 2 058 neproteinových kcal a 2 622 celkových kcal.

Obvykle je nutno zvyšovat rychlost aplikace postupně během první hodiny a dále ji upravit s ohledem na podávanou dávku, celkový příjem a dobu trvání infuze.

U přípravku OLIMEL je maximální rychlost infuze 1,8 ml/kg/hodinu, což odpovídá 0,10 g/kg/hodinu pro aminokyseliny 0,19 g/kg/hodinu pro glukózu a 0,07 g/kg/hodinu pro lipidy.

Udětí starších dvou let

V pediatrické populaci nebyly provedeny žádné studie.

Dávkování závisí na energetickém výdeji, klinickém stavu pacienta, tělesné hmotnosti a jeho schopnosti metabolizovat složky přípravku OLIMEL, jakož i další energii nebo proteiny podané perorálně/enterálně; proto je nutné zvolit příslušnou velikost vaku podle těchto hledisek.

Kromě toho se s věkem průběžně snižuje denní spotřeba tekutin, dusíku a energie. Jsou uvažovány dvě věkové skupiny, od 2 do 11 let a od 12-18 let.

U přípravku OLIMEL ve věkové skupině 2 až 11 let je limitujícím faktorem koncentrace fosfátů pro denní dávku (0,2 mmol/kg/den)a a koncentrace lipidů pro hodinovou rychlost. Ve věkové skupině 12 až 18 let je limitujícím faktorem koncentrace fosfátů pro denní dávku (0,2 mmol/kg/den)a koncentrace aminokyselin pro hodinovou rychlost. Z toho vyplývají příjmy uvedené níže:

2 až 11 let

12 až 18 let

Složka

Doporučená a

OLIMEL Max. obj.

Doporučená a

OLIMEL Max. obj.

Maximální denní dávka

Tekutiny (ml/kg/den)

60 - 120

13

50 - 80

13

Aminokyseliny (g/kg/den)

1 - 2 (až 3)

0,8

1 - 2

0,8

Glukóza (g/kg/den)

12 - 14 (až 18)

1,5

3 - 10 (až 14)

1,5

Lipidy (g/kg/den)

0,5 - 3

0,5

0,5 - 2 (až 3)

0,5

Celková energie (kcal/kg/den)

60 - 90

14

30 - 75

14

Maximální hodinová rychlost

OLIMEL (ml/kg/h)

3,3

2,1

Aminokyseliny (g/kg/h)

0,20

0,19

0,12

0,12

Glukóza (g/kg/h)

1,2

0,36

1,2

0,23

Lipidy (g/kg/h)

0,13

0,13

0,13

0,08

aDoporučené hodnoty dle2005 ESPGHAN / ESP

EN Guidelines

Obvykle je nutné postupně zvyšovat rychlost průtoku v průběhu první hodiny a pak rychlost průtoku podávání upravit s ohledem na podávanou dávku, denní objemový příjem pomocí infuze a trvání infuze.

Obecně je doporučeno zahájit infuzi u malých dětí s nízkou denní dávkou a postupně ji zvyšovat až do maximální dávky (viz výše).

Způsob a délka podávání

Pouze k jednorázovému použití.

Doporučuje se po otevření obsah vaku okamžitě použít. Neuchovávejte k pozdějšímu podání infuze.

Popis přípravku po smíchání: homogenní tekutina mléčného vzhledu.

Pokyny pro přípravu a manipulaci s infuzní emulzí naleznete v bodu 6.6 SPC

Díky své vysoké osmolaritě je možné přípravek OLIMEL podávat pouze do centrální žíly. Doporučená doba trvání infuze pro parenterální nutriční vak je mezi 12 a 24 hodinami.

Léčba pomocí parenterální výživy může pokračovat tak dlouho, jak vyžaduje klinický stav pacienta.

C. INKOMPATIBILITY

Nepřidávejte jiné léčivé přípravky nebo látky do vaků nebo k rekonstituované emulzi bez předchozího ověření jejich kompatibility a stability výsledného složení (konkrétně stability lipidové emulze).

Inkompatibility mohou být vyvolány například nadměrnou aciditou (nízkým pH) nebo nevhodným obsahem divalentních kationtů (Ca2+ a Mg2+), které mohou destabilizovat lipidovou emulzi.

Stejně jako při použití jakékoli parenterální výživy musí být sledovány poměry vápníku a fosfátů. Nadbytečné dodávání vápníku a fosfátů, zejména ve formě minerálních solí, může vést k formaci vápenato-fosfátových sraženin.

Přípravek OLIMEL obsahuje ionty vápníku, které představují další riziko koagulace vyvolávané v citrátem antikoagulované/konzervované krvi nebo jejích složkách.

Ceftriaxon nesmí být smíchán ani podáván současně s vápník obsahujícími roztoky, včetně přípravku OLIMEL, stejným infuzním setem (např. přes konektor Y) z důvodu rizika vzniku precipitátů vápenaté soli ceftriaxonu (viz bod 4.4 a 4.5 SPC).

Ceftriaxon a vápník obsahující roztoky mohou být podávány postupně jeden po druhém, pokud se aplikují infuzními sety na různých místech nebo pokud jsou infuzní sety vyměněny nebo jsou důkladně propláchnuty mezi infuzemi fyziologickým roztokem, který zabraňuje precipitaci.

Zkontrolujte kompatibilitu roztoků podávaných současně stejným infuzním setem, katétrem nebo kanylou.

Přípravek nepodávejte před, během nebo po krevní infuzi stejným infuzním setem, neboť hrozí riziko pseudoaglutinace.

D. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A PRO ZACHÁZENÍ S NÍM

Před otevřením ochranného obalu zkontrolujte barvu kyslíkového indikátoru, pokud je přítomen. Porovnejte ji s referenční barvou vytištěnou vedle symbolu OK a vyobrazenou v potištěné části štítku indikátoru. Přípravek nepoužívejte, pokud barva kyslíkového indikátoru neodpovídá referenční barvě vytištěné vedle symbolu OK.

Přehled přípravných kroků pro podání přípravku OLIMEL je uveden na obr. 1

Otevření

Odstraňte ochranný obal.

Zlikvidujte váček s absorbentem kyslíku/kyslíkovým indikátorem.

Zkontrolujte integritu vaku a těsnících švů. Přípravek použijte pouze v případě, že vak není poškozen, těsnící švy jsou neporušené (tj. nedošlo ke smíchání obsahu 3 komor), roztok aminokyselin a roztok glukózy jsou čiré, bezbarvé nebo nažloutlé a prakticky bez viditelných částic, a v případě, že lipidová emulze je homogenní tekutina mléčného vzhledu.

Smísení roztoků a emulze

Při protržením těsnících švů zkontrolujte, že přípravek má pokojovou teplotu.

Ručně srolujte vak počínaje horní částí vaku (konec se závěsem). Těsnící švy se protrhnou ze strany v blízkosti vstupů. Pokračujte v rolování vaku, dokud se švy neprotrhnou přibližně do poloviny své délky.

Promíchejte minimálně trojím převrácením vaku.

Vzhled po rekonstituci je homogenní mléčně zbarvená emulze.

Aditiva

Objem vaku je dostačující pro aditiva, jako jsou např. vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.

Jakékoli přidání aditiva (včetně vitamínů) je možné provést do rekonstituované směsi (po protržení těsnících švů a po smíchání obsahu 3 komor).

Před rekonstitucí směsi (před protržením těsnících švů a před smícháním roztoků a emulze) je rovněž možné přidat vitamíny do komory s glukózou.

Pokud se přidávají přípravky obsahující elektrolyty, je třeba uvážit množství elektrolytů již ve vaku přítomných.

Aditiva je nutné přidat za aseptických podmínek a musí je provést kvalifikovaný personál.

Přípravek OLIMEL je možné doplnit elektrolyty s ohledem na následující tabulku:

Na 1 000 ml

Obsažená

hladina

Maximální další přídavek

Maximální celková hladina

Sodík

35 mmol

115 mmol

150 mmol

Draslík

30 mmol

120 mmol

150 mmol

Hořčík

4,0 mmol

1,6 mmol

5,6 mmol

Vápník

3,5 mmol

1,5 (0,0a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Anorganický fosfát

0 mmol

3,0 mmol

3,0 mmol

Organický fosfát

15 mmolb

10 mmol

25 mmolb

a: Hodnota odpovídá přídavku anorganic

kého fosfátu.

b: Včetně fosfátů obsažených v lipidové emulzi.

Stopové prvky a vitamíny:

Stabilita byla prokázána na komerčně dostupných přípravcích vitamínů a stopových prvků (obsahujících až 1 mg železa).

Kompatibilita s dalšími aditivy je k dispozici na požádání.

Při přidávání látek je před podáním do periferní žíly nutné změřit konečnou osmolaritu směsi.

Přidání aditiv:

- Je nutné dodržovat aseptické podmínky.

-    Připravte místo vpichu na vaku.

-    Nabodněte místo vpichu a aplikujte aditiva pomocí injekční jehly nebo zařízení pro rekonstituci.

-    Promíchejte obsah vaku a aditiva.

Příprava infuze

Je nutné dodržovat aseptické podmínky.

Zavěste vak.

Odstraňte plastový kryt z výstupu pro podávání.

Pevně zaveďte hrot infuzního setu do výstupu pro podávání.

Obr.1: Přehled přípravných kroků pro podání přípravku OLIMEL:

RozukEete od tziEÍt:- tance a otevřete oztiarzý obal.


OdstiaĚtz píedii stiauu odsranoébo obalu. Stí; odkalíte vák |OLIMELU-.

Zlikvidujte odnmný obal a váček s ábsotbeutem kyslíku.


Položte vákiovuě za hzíizoEtálzi a čistý povidk závěsu směrem k Vám.


Zdvikuete oblast závěsu a odstraňte loztok z tziEÍto vaku.

Pevně stoluj ta tc-sui část vatu, dokud se tě=rid švy zcela n^mtdmon (přiblizEě ra pokovánu ielký).


Pforaizkejta raiuiuiálEě trojím EÍetiáceEiEi vátu.


Zavěste vak.

Odšroubujte loví z ^likasního portu.

Petxě zapiixěte krot.


Podávání

Pouze k jednorázovému použití.

Přípravek podávejte pouze po protržení těsnících švů mezi 3 komorami a smíchání obsahu všech 3 vaků.

Ujistěte se, že konečná emulze pro infuzi nevykazuje žádné známky separace fází.

Po otevření vaku je nutné obsah ihned použít. Otevřený vak se nikdy nesmí skladovat pro následné podání v infuzi. Částečně spotřebované vaky znovu nenapojujte.

Vaky nepřipojujte do série, aby se předešlo možnosti vzniku vzduchové embolie vlivem vzduchu obsaženého v primárním vaku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad a veškeré nezbytné vybavení musí být zlikvidováno. Extravazace

Místo zavedení katétru je třeba pravidelně sledovat, aby se zachytily příznaky extravazace. Pokud dojde k extravazaci, je třeba aplikaci ihned zastavit a ponechat zavedený katétr nebo kanylu na svém místě pro okamžitá léčebná opatření. Je-li to možné, je třeba před vyjmutím katétru/kanyly provést přes zavedený katétr/kanylu aspiraci, aby se snížilo množství tekutiny přítomné v tkáních.

Podle druhu extravazátu (včetně přípravku/přípravků smísených s přípravkem OLIMEL, pokud jde o tento případ) a stadia/rozsahu poranění je třeba učinit příslušná opatření. Možnosti léčby mohou

zahrnovat nefarmakologickou, farmakologickou a/nebo chirurgickou intervenci. V případě velké extravazace je třeba se během prvních 72 hodin obrátit na plastického chirurga.

Místo extravazace je třeba sledovat alespoň každé 4 hodiny během prvních 24 hodin, poté jednou denně.

Infuze nesmí pokračovat do stejné centrální žíly.

14