Příbalový Leták

Olicard 40 Mg Retard

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (50,40mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (100,40mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (20,40mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls135255/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

Olicard 40 mg retard Olicard 60 mg retard

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním isosorbidi mononitras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard užívat

3.    Jak se přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Olicard 40 mg retard/ Olicard 60 mg retard a k čemu se používá

Přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard je vasodilatans. Jeho léčivá látka isosorbid-mononitrát uvolňuje a snižuje napětí hladkých svalů cév, zvláště žil, které rozšiřuje. Snižuje spotřebu kyslíku srdečním svalstvem.

Rychle a úplně se vstřebává ze zažívacího traktu.

Přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard se používá k předcházení záchvatů srdeční angíny (angina pectoris - projevující se bolestí na hrudi) a k její dlouhodobé léčbě.

2.


Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olicard 40 mg retard/ Olicard 60 mg retard užívat

Neužívejte přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard

•    jestliže jste alergický(á) na isosorbid-mononitrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže máte akutní oběhový kolaps (šok, cévní selhání)

•    trpíte-li kardiogenním šokem (šok způsobený těžkou poruchou srdeční funkce)

•    jestliže máte velice nízký krevní tlak (pod 90 mmHg)

•    Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard nesmí být užíván současně s inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard není vhodný pro léčbu akutních záchvatů anginy pectoris a akutního infarktu myokardu.

Při některých srdečních onemocněních, při náchylnosti k oběhovým poruchám (pokles krevního tlaku při změně polohy do stoje) nebo onemocněních spojených se zvýšeným nitrolebním tlakem lékař posoudí, zda je užívání přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard vhodné (např. při srdečních vadách se zúženými ústími, při pozánětlivých změnách osrdečníku apod.).

Děti a dospívající

Bezpečnost ani účinnost přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard nebyla u dětí mladších 18 let stanovena. Data nejsou k dispozici.

Další léčivé přípravky a přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání jiných vazodilatancií (léky rozšiřující cévy), antihypertenziv (léky k léčbě vysokého krevního tlaku), která snižují krevní tlak (např. betablokátorů, kalciových antagonistů), dále také neuroleptik, tricyklických antidepresiv nebo alkoholu může být hypotenzní účinek (snížení krevního tlaku) přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard zesílen.

Současné podání přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard a inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil) může způsobit významné snížení krevního tlaku.

Přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard může zvyšovat hypertenzní účinek (zvýšení krevního tlaku) dihydroergotaminu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Zkušenosti s podáváním přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard u žen v těhotenství nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech při dávkách odpovídajících použití u lidí nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj zárodku ani plodu, porod a vývoj dítěte po porodu.

Vhodnost užívání přípravku u těhotných žen určuje lékař.

Kojení

Údaje o vylučování přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard do mateřského mléka u lidí i u zvířat chybí. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Je-li přípravek podáván během kojení, je třeba sledovat jeho případný účinek na dítě.

Vhodnost užívání přípravku u těhotných a kojících žen určuje lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie sledující vliv na schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje nebyly prováděny. Při léčbě přípravkem Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard, a to zvláště na jejím začátku, při zvýšení dávky, přechodu na jiné přípravky a při současném podání s alkoholem, se může objevit závrať, ospalost nebo únava. To je třeba při řízení vozidel nebo obsluze strojů uvážit. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen s výslovným souhlasem lékaře.

Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Olicard 40 mg retard/ Olicard 60 mg retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, užívá se 1 tobolka přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard jednou denně.

Tobolky s prodlouženým uvolňováním se polykají celé, bez žvýkání, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Podle uvážení lékaře může být dávkování zvýšeno na 1 tobolku přípravku Olicard 40 mg retard 2x denně. Užíváte-li 2x denně 1 tobolku přípravku Olicard 40 mg retard, nemá se druhá dávka podávat později než za 6 hodin po první dávce, aby byl udržen úplný účinek léčby.

Léčba má začít nízkými dávkami, které se pomalu zvyšují až do dosažení požadované dávky.

Délku léčby přípravkem Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard určuje lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Pravděpodobné příznaky předávkování jsou:

pokles krevního tlaku (zvláště při změně polohy z lehu do stoje), zrychlení srdeční činnosti, bolest hlavy, únava, poruchy rovnováhy, závrať, návaly horka, pocit na zvracení, zvracení a průjem. Po vysokých dávkách se může objevit methemoglobinemie (porucha přenosu kyslíku v krvi způsobená krevním barvivem methemoglobinem), namodralé zbarvení kůže, dušnost a zrychlené dýchání, způsobené ionty dusitanů.

Po velmi vysokých dávkách může nastat zvýšení nitrolebního tlaku s mozkovými příznaky. Při chronických stavech předávkování byla naměřena zvýšená hladina methemoglobinu. Klinický význam těchto nálezů je sporný.

Léčba předávkování

Obecná opatření by měla zahrnovat aplikaci kyslíku a uložení pacienta do horizontální polohy se zvýšením dolních končetin. V případě potřeby mají být intravenózně podávány tekutiny. Životní funkce za podmínek intenzivní péče je nutno sledovat po dobu nejméně 12 hodin po předávkování; ostatní opatření podle projevujících se příznaků musí být zajišťována podle potřeby. Jednu hodinu po požití potenciálně toxického množství léku lze zvážit perorální podání aktivního uhlí. Symptomatická methemoglobinemie může být léčena methylenovou modří (1 až 2 mg/kg) i.v.. Hemodialýza ani hemoperfuze nejsou účinné. Těžká methemoglobinemie, která nereaguje na methylenovou modř, může vyžadovat výměnnou transfuzi krve.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard

Užijte svou dávku okamžitě, jakmile si na to vzpomenete. Pokud se ale blíží doba užití další dávky, zapomenutou dávku už neužívejte a pokračujte v pravidelném užívání příští dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard

Pokud přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard užíváte po dobu několika týdnů, nemůžete léčbu ukončit náhle. Náhlé přerušení léčby by způsobilo záchvaty stenokardie (anginy pectoris).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest hlavy. Výskyt bolesti hlavy postupně klesá s časem a pokračujícím užíváním.

Při užívání tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů):

-    bolest hlavy

Časté (mohou se objevit nejvýše u 1 z 10 pacientů):

-    poruchy rovnováhy (závrať)

-    únava

Méně časté (mohou se objevit nejvýše u 1 ze 100 pacientů):

-    návaly horka

Následující nežádoucí účinky byly hlášené s frekvencí není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-    spavost

-    (zhoršení) anginy pectoris

-    bradyarytmie (zpomalení srdeční činnosti)

-    ortostatická hypotenze (pokles tlaku při změně polohy z lehu do stoje)

-    reflexní tachykardie (zrychlení srdeční činnosti)

-    krátkodobá ztráta vědomí (synkopa)

-    oběhový kolaps

-    pocit na zvracení (nauzea)

-    zvracení

-    závažné kožní onemocnění (exfoliativní dermatitis)

-    alergické kožní reakce

Vznik tolerance a zkřížené tolerance k jiným organickým nitrátům je popsán. Je třeba se vyvarovat trvalého podávání vysokých dávek, aby nenastal pokles nebo ztráta účinku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard obsahuje

Léčivou látkou je isosorbidi mononitras.

Olicard 40 mg retard: jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje isosorbidi mononitras 40 mg. Olicard 60 mg retard: jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje isosorbidi mononitras 60 mg. Dalšími složkami jsou: ethylcelulosa, sacharosa, kukuřičný škrob, mastek, želatina, oxid titaničitý.

Jak přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Olicard 40 mg retard/Olicard 60 mg retard jsou želatinové tobolky obsahující bílý až téměř bílý granulát.

Tobolky jsou baleny v blistrech. Velikost balení je 20, 50 nebo 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

PVC/Al průhledný blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Healthcare GmbH Freundallee 9A

30173 Hannover, Německo

Výrobce

Temmler Pharma GmbH, Marburg, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.5.2016

6/6