Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Olanzapin Sandoz 10 Mg Distab

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB: PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7,

10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100, 500

tablet dispergovatelných v ústech

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.1. a 2. Uchopte blistr za rohy

3.    Tabletu jemně vymáčkněte.

4.    Tabletu vložte do úst. Tableta se v ústech rozpustí, takže ji můžete jednoduše polknout.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 68/649/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB


3