Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Olanzapin Orion 10 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olanzapin Orion 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 10 mg tabletydispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 15 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg (10 mg, 15 mg, 20 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E 951) aj.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety dispergovatelné v ústech

14, 28, 30, 35, 56, 70, 98 tablet dispergovatelných v ústech


5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.

1.    Odtrhněte jeden dílek blistru od zbytku.

2.    Opatrně odloupněte zadní fólii.

3.    Tabletu jemně vytlačte ven.

4.    Tabletu si vložte do úst.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation

Espoo

Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Olanzapin orion 5 mg dispergovatelné tablety: 68/813/09-C Olanzapin orion 10 mg dispergovatelné tablety: 68/814/09-C Olanzapin orion 15 mg dispergovatelné tablety: 68/815/09-C Olanzapin orion 20 mg dispergovatelné tablety: 68/816/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


olanzapin orion 5 mg dispergovatelné tablety olanzapin orion 10 mg dispergovatelné tablety olanzapin orion 15 mg dispergovatelné tablety olanzapin orion 20 mg dispergovatelné tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Olanzapin Orion 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 15 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapin Orion 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation 3 POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. JINÉ


3/3