Příbalový Leták

Oilatum Gel

Informace pro variantu: Gel (30gm Ii,700mg/Gm), Gel (150gm I,700mg/Gm), Gel (50gm Ii,700mg/Gm), Gel (125gm I,700mg/Gm), Gel (150gm Ii,700mg/Gm), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls162931/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OILATUM GEL (Paraffinum perliquidum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek OILATUM GEL a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OILATUM GEL používat

3.    Jak se přípravek OILATUM GEL používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek OILATUM GEL uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Název léčivého přípravku je OILATUM GEL. Používá se k léčbě a zklidnění při onemocněních kůže, která se projevují suchou, svědivou a zánětlivě změněnou pokožkou, jako je ekzém a dermatitida, ichtyóza (dědičné kožní onemocnění) a stařecký pruritus (svědění kůže, které se může objevit u starších pacientů).

Přípravek OILATUM GEL obsahuje léčivou látku lehký tekutý parafin. Lehký tekutý parafin je zvláčňující látka, která se používá k léčbě a prevenci onemocnění kůže, která se projevují suchou, svědivou a zánětlivě změněnou pokožkou, jako je např. ekzém. Tento přípravek zklidňuje a zvláčňuje kůži tím, že na ní zanechává tenký ochranný olejový film, který zachycuje vlhkost v kůži a brání tak jejímu vysychání.

Přípravek mohou používat všechny věkové kategorie včetně dětí a kojenců.

Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL POUŽÍVAT

- Nepoužívejte přípravek OILATUM GEL jestliže jste alergický(á) na lehký tekutý parafin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek OILATUM GEL by se neměl používat na mastnou kůži.

Po použití přípravku OILATUM GEL může být vana nebo sprcha kluzká, proto buďte při vstupování nebo vystupování z vany nebo sprchy opatrný(á).

Další léčivé přípravky a přípravek OILATUM GEL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

K dispozici nejsou žádné informace týkající se bezpečnosti přípravku OILATUM GEL u těhotných žen.

•    Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři.

•    Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem OILATUM GEL, sdělte to svému lékaři.

Není známo, zda mohou složky přípravku OILATUM GEL procházet do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se před použitím přípravku OILATUM GEL poradit se svým lékařem.

Pokud při používání přípravku OILATUM GEL kojíte, ujistěte se, že jste si před kojením omyla veškeré zbytky přípravku OILATUM GEL z prsů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku se používá

Přípravek OILATUM GEL můžete používat tak často, jak potřebujete. Při každém použití použijte množství uvedené níže.

Jak se přípravek používá

Přípravek OILATUM GEL je určený pouze k zevnímu použití (nanesení na kůži).

Přípravek OILATUM GEL byste měl(a) používat pokaždé, když se umýváte nebo sprchujete.

Přípravek OILATUM GEL musíte používat vždy s vodou. Přidejte jej do vany, nebo ho použijte jako sprchový gel. Pokud ho používáte k očištění kůže, musíte si kůži před nanesením přípravku OILATUM GEL namočit.

Současně s použitím přípravku OILATUM GEL nepoužívejte mýdlo.

Dospělí, dospívající a děti starší 2 let

Sprcha

1.    Nejprve se osprchujte.

2.    Přípravek OILATUM GEL naneste na všechna postižená místa, dokud je kůže ještě vlhká. Rozetřete si malé množství gelu do obou rukou a jemně vmasírujte do kůže. Jestliže natíráte kůži někoho jiného, vaše ruce, ale i ošetřovaná místa této osoby by měla být navlhčená.

3.    Opláchněte teplou vodou.

4.    Nechte vodu stéci, potom zlehka osušte jemným ručníkem.

Umyvadlo

1.    Přípravek OILATUM GEL se může používat na ruce i na obličej. Použijte malé množství na navlhčenou kůži a jemně vmasírujte.

2.    Opláchněte nadbytečný gel teplou vodou a zlehka kůži otřete jemným ručníkem.

Koupel

Používání přípravku OILATUM GEL není při koupání pohodlné. Do koupele se doporučuje přípravek OILATUM EMOLLIENT - přípravek, který byl vyvinut speciálně ke koupání.

Po koupeli nebo osprchování vypláchněte odpad dostatečným množstvím teplé tekoucí vody. Tím zajistíte, že zbytky přípravku OILATUM GEL nezůstanou v odpadu. Odpad může být rovněž nutné vyčistit odmašťujícím přípravkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek OILATUM GEL

Jestliže občas zapomenete přípravek OILATUM GEL použít, nevadí, použijete ho při dalším koupání nebo sprchování, jak je popsáno výše.

Jestliže jste náhodně spolkl(a) přípravek OILATUM GEL

Neočekává se, že by složky přípravku OILATUM GEL byly škodlivé, pokud přípravek spolknete v malém množství. Pokud byste omylem spolkl(a) větší množství přípravku OILATUM GEL, může se objevit nevolnost, zvracení a průjem. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v místě aplikace přípravku:

-    Zarudnutí kůže (erytém)

-    Vyrážka

-    Podráždění

-    Svědění (pruritus)

-    Alergická reakce v místě kontaktu s přípravkem OILATUM GEL, včetně zarudnutí, otoku a zánětu kůže (dermatitida)

Některé z těchto příznaků mohou být rovněž příznaky onemocnění, pro které se léčíte. Pokud však zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků poprvé po použití přípravku OILATUM GEL, nebo pokud máte pocit, že se příznaky zhoršují, přestaňte přípravek OILATUM GEL používat a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK OILATUM GEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek OILATUM GEL obsahuje

Léčivou látkou je paraffinum perliquidum 70 g ve 100 g gelu.

Pomocnými látkami jsou: polyethylen, makrogol-400-dilaurát, sorbimakrogol-2000-peroleát, oktyldodekanol, myristopolypropylenglykol-120-propionát, fenyltrimetikon, bylinné aroma.

Jak přípravek OILATUM GEL vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý průsvitný gel s vůní po parfénu v HDPE tubě nebo laminované (PE/EVOH/PE) tubě s membránou s polypropylenovým uzávěrem a v krabičce.

Velikost balení: 30 g, 50 g, 125 g, 150 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com

Výrobci:

Stiefel Laboratories (Ireland) LTD.,

Finisklin Business Park, Sligo, Irsko

Glaxo Operations UK Ltd

(trading as GlaxoWellcome Operations),

Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016.

Stránka 5 z 5