Příbalový Leták

Oftaquix 5 Mg/Ml Oční Kapky

Sp.zn.sukls14187/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oftaquix 5 mg/ml oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku očních kapek obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml roztoku očních kapek obsahuje 0,05 mg benzalkonium chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

Popis přípravku: čirý, světle žlutý až světle zelenavě žlutý roztok, prakticky bez viditelných částic. Isotonický roztok upravený na fyziologické rozmezí pH.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oftaquix 5 mg/ml oční kapky je určen k místní léčbě zevních očních bakteriálních infekcí u nemocných starších jednoho roku, které jsou způsobeny mikroorganismy citlivými na levofloxacin (viz rovněž body 4.4 a 5.1).

Vždy musí být vzaty v úvahu platná doporučení týkající se používání látek s antibakteriálními účinky. Oftaquix je indikován u dospělých, dětí ve věku >1 až 12 let a dospívajících ve věku 12 až 18 let.

4.2    Dávkování a způsob podání Dávkování

První dva dny se všem léčeným v bdělém stavu kape jedna až dvě kapky do postiženého oka (očí) každé dvě hodiny, maximálně 8krát denně. Třetí až pátý den pak jedna až dvě kapky 4krát denně.

Současně podávaná další místní léčba musí být aplikována s nejméně 15 minutovým odstupem.

Aby se zabránilo kontaminaci kapátka a roztoku, nesmí se špička kapátka při aplikaci dotknout řas ani jiných míst.

Délka léčby závisí na závažnosti potíží a na klinickém a bakteriologickém průběhu infekce. Obvyklá doba léčení je 5 dnů

Bezpečnost a účinnost léčení rohovkového vředu a hnisotoku novorozenců nebyla sledována.

Oftaquix se nedoporučuje používat u dětí mladších 1 rok z důvodu nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Použití u starších osob Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

Dávkování je stejné jako u dospělých a dětí ve věku >1 rok.

Bezpečnost a účinnost přípravku Oftaquix u dětí ve věku >1 rok byla stanovena.

Bezpečnost a účinnost přípravku Oftaquix u dětí ve věku <1 rok nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání Oční podání.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku levofloxacin, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, například benzalkonium chlorid.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oftaquix 5 mg/ml, oční kapky, nesmí být vstřikován pod spojivku. Roztok by neměl být aplikován přímo do přední oční komory.

Systémové podání fluorochinolonů bývá spojeno s hypersenzitivní reakcí nastupující dokonce po podání jediné dávky. Pokud se vyskytne alergická reakce na levofloxacin, přerušte léčbu.

Stejně jako v případě dalších antiinfekčních látek, může delší podávání vést k nadměrnému růstu necitlivých mikroorganismů včetně hub. Pokud se infekce zhoršuje, nebo pokud klinické zlepšení není znatelné během přiměřené doby, přerušte léčení a zahajte jinou odpovídající terapii. Pokaždé když tak velí klinická úvaha, měl by být pacient vyšetřen pomocí zvětšovacích metod jako například štěrbinovou lampou s mikroskopem a mělo by být provedeno barvení fluoresceinem.

Pacienti se zevní bakteriální oční infekcí by neměli používat kontaktní čočky.

Oftaquix 5 mg/ml oční kapky obsahuje benzalkonium chlorid, který může způsobit podráždění očí.

Pediatrická populace

Zvláštní upozornění a opatření pro použití jsou stejná pro dospělé i pro děti ve věku >1 rok.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Oftaquix 5 mg/ml, oční kapky, nebyly provedeny studie zaměřené na specifické lékové interakce. Jelikož maximální plazmatické koncentrace levofloxacinu po podání do oka jsou nejméně 1000krát nižší než koncentrace prokázané po standardním podání per os, je nepravděpodobné, že by mohly být interakce po podání přípravku Oftaquix 5 mg/ml stejně významné jako v tomto případě.

Pediatrická populace

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Odpovídající údaje o podávání levofloxacinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Oftaquix 5 mg/ml oční kapky by měl být v průběhu těhotenství užíván, jen když celkový prospěch vyváží možné riziko pro plod.

Kojení

Levofloxacin se vylučuje do lidského mateřského mléka. Nicméně při terapeutických dávkách lze očekávat, že na kojené dítě efekt mít nebude. Oftaquix 5 mg/ml oční kapky může být užíván během kojení, pouze když celkový prospěch vyváží všechna potenciální rizika pro kojené dítě.

Fertilita

Levofloxacin nezpůsobil žádnou poruchu fertility u potkanů při expozicích, které výrazně překročily maximální expozici u člověka po očním podání (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oftaquix má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pokud se vyskytne jakékoliv přechodné ovlivnění vidění, mělo by být pacientovi doporučeno, aby před řízením či obsluhou strojů vyčkal, než úplně vymizí.

4.8    Nežádoucí účinky

Na základě zkušeností můžeme přibližně u 10% pacientů očekávat nežádoucí účinky. Tyto reakce jsou obvykle hodnoceny jako mírné a nevýrazné, jsou přechodné a omezené na oko.

Přípravek obsahuje benzalkonium chlorid a po jeho aplikaci se může vyskytnout kontaktní ekzém a/nebo podráždění, způsobené léčivou látkou nebo konzervačním prostředkem.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly posouzeny jako jistě, pravděpodobně nebo možná se vztahující k léčbě přípravkem Oftaquix 5 mg/ml oční kapky, byly pozorovány v rámci klinických studií a post-marketingové praxe:

Poruchy imunitního systému

Vzácné (> 1/10 000, <1/1 000): extraokulární alergické reakce, včetně kožní vyrážky.

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit): anafylaxe.

Poruchy nervového systému

Méně časté (>1/1 000, <1/100): bolest hlavy

Poruchy oka Časté (>1/100, <1/10):

Pálení oka, zhoršené vidění, mukózní proužky.

Méně časté (>1/1 000, <1/100):

Slepování víček, chemóza, konjunktivální papilární reakce, edém očního víčka, oční diskomfort, svědění oka, bolest oka, spojivková injekce, spojivkové váčky, suchost oka, erytém víčka, fotofobie.

V klinických studiích nebyly pozorovány precipitáty (sraženiny) na rohovce.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté (>1/1 000, <1/100): Rhinitida

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit): laryngeální edém

Pediatrická populace

Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí se očekávají stejné jako u dospělých.

4.9 Předávkování

Celkové množství levofloxacinu v lahvičce očních kapek je příliš malé, aby mohlo mít toxické účinky po náhodném perorálním požití. Pokud je to vhodné, může být takový pacient klinicky sledován a mohou být přijata příslušná další opatření. Po lokálním předávkování přípravkem Oftaquix 5 mg/ml, oční kapky, by oko mělo být vypláchnuto vodou z vodovodu o pokojové teplotě.

Pediatrická populace

Kroky pří předávkování j sou stejné u dospělých i u dětí ve věku >1 rok.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftamologika, antiinfektiva, fluorchinolony.

ATC kód: S01AE05.

Levofloxacin je L-isomer racemické látky ofloxacinu. Antibakteriální aktivita ofloxacinu záleží zejména na jeho L-isomeru.

Mechanismus účinku

Levofloxacin je fluorchinolonový antibakteriální přípravek, který inhibuje bakeriální topoisomerázy typu II -DNA gyrázu a topoisomerázu IV.

Levofloxacin přednostně účinkuje na DNA gyrázu gramnegativních bakterií a topoisomerázu IV u grampozitivních bakterií.

Mechanismus rezistence

Bakteriální rezistence na levofloxacinu se může vyvíjet především dvěma hlavními mechanizmy, jmenovitě intrabakteriálním poklesem koncentrace léku nebo změnou enzymů, proti nimž jsou léky cíleny. Změna cílových struktur léků vzniká na základě mutací chromozomálních genů kódujících DNA gyrázu (gyrA a gyrB) a topoizomerázu IV (parC a parE; grlA a grlB v Staphylococcus aureus). K rezistenci vyplývající z nízké intrabakteriální koncentrace léčiv dochází buď díky změnám vnějších membránových porinů (OmpF), které vedou k redukci průniku fluorchinolonů do gramnegativních bakterií, nebo působením efluxních pump. Rezistence zprostředkovaná efluxními pumpami byla popsána u pneumokoků (PmrA), stafylokoků (NorA), anaerobů a gramnegativních bakterií. Plazmidem zprostředkovaná rezistence vůči chinolonům (determinované genem qnr) byla navíc zaznamenána u Klebsiella pneumoniae a E.coli.

Zkřížená rezistence

Mezi fluorchinolony může nastat zkřížená rezistence. Jednotlivé mutace nemusí mít za následek klinickou rezistenci, ale vícenásobné mutace obvykle mají za následek rezistenci vůči všem lékům obsahujících fluorchinolon. Měnící se OmpF a efluxní systémy mohou mýt širokou substrátovou specifitu, zacílenou na několik tříd antibakteriálních léčiv a vedoucí k multirezistenci.

Breakpointy

Breakpointy MIC odlišují citlivé organismy od mírně citlivých organismů a mírně citlivé organismy od rezistentních organismů podle breakpointů Evropského výboru pro stanovení antimikrobiální citlivosti (EUCAST) následovně:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G: citlivé< 1 mg/l, rezistentní >2mg/l

Streptococcus pneumonie: citlivé < 2 mg/l, rezistentní >2mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: citlivé< 1 mg/l, rezistentní >1mg/l Všechny ostatní patogeny: citlivé< 1 mg/l, rezistentní >2 mg/l

Antibakteriální spektrum

U konkrétních mikroorganismů se prevalence získané rezistence může měnit podle geografické lokalizace a v čase, a proto jsou žádoucí místní informace o rezistenci, zejména při léčbě závažných infekcí. Uvedené informace proto slouží pouze jako orientační vodítko pro posouzení pravděpodobnosti, zda mikroorganismy jsou či nejsou na levofloxacin citlivé. Pokud je lokální prevalence rezistence natolik vysoká, že je vhodnost daného léku sporná, minimálně u některých typů infekcí, je třeba v případě potřeby konzultovat odborníka. V následující tabulce jsou uvedeny pouze bakteriální druhy, které jsou běžně odpovědné za zevní oční infekce, jako je konjunktivitida.

Antibakteriální spektrum-kategorie citlivosti a charakteristiky rezistence podle EUCAST

Kategorie I: mikroorganizmy obvykle citlivé


Aerobní grampozitivní mikroorganizmy


Staphylococcus aureus (MSSA)*


Streptococcus pneumoniae


Streptococcus pyogenes


Viridující streptokoky


Aerobní gramnegativní mikroorganizmy


Escherichia coli


Haemophilus influenza


Moraxella catarrhalis


Pseudomonas aeruginosa


Jiné mikroorganizmy


Chlamydia trachomatis


(Komunitní izoláty)


(Léčba pacientů s chlamydiální konjuktivitidou vyžaduje současně systematickou _antimikrobiální léčbu)_


Kategorie II: Druhy. u nichž může dojít ke vzniku rezistence


Aerobní grampozitivní mikroorganizmy


Staphylococcus aureus (MRSA)**


Staphylococcus epidermidis


Aerobní gramnegativní mikroorganizmy


Pseudomonas aeruginosa


(Nemocniční izoláty)


*MSSA = druhy Staphylococcus aureus citlivé na meticilin.

**    MRSA = druhy Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin


Údaje týkající se rezistence prezentované v tabulce byly získány v rámci multicentrické surveillance studie (Oftamologická studie) hodnotící prevalenci rezistence u bakteriálních izolátů, získaných od pacientů s onemocněním očí v Německu v období od června do listopadu 2004.

Mikroorganismy jsou klasifikovány jako levofloxacin-citlivé podle citlivosti in vitro při hodnotách plasmatických koncentrací dosažených po systémovém podání. Lokální terapie dosahuje vyšších koncentrací, než jsou prokazovány v plazmě. Není ovšem známo, zda vůbec a případně jak, kinetika léčiva po lokální aplikaci do oka může modifikovat antibakteriální aktivitu levofloxacinu.

Pediatrická populace

Farmakodynamické vlastnosti jsou stejné u dospělých i u dětí ve věku >1 rok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po instilaci do oka se levofloxacin dobře udržuje v slzném filmu.

Střední koncentrace levofloxacinu měřená u zdravých dobrovolníků v slzném filmu čtyři a šest hodin po lokálním podání byla 17,0 respektive 6,6 ^g/ml. Pět ze šesti sledovaných subjektů mělo čtyři hodiny po podání koncentrace 2^g/ml nebo vyšší. Čtyři ze šesti subjektů udržely tuto koncentraci 6 hodin po podání.

Koncentrace levofloxacinu v plasmě byla měřena u patnácti zdravých dospělých dobrovolníků v různých časech během patnáctidenního průběhu podávání přípravku Oftaquix 5 mg/ml, oční kapky, roztok. Střední koncentrace levofloxacinu v plasmě jednu hodinu po podání se pohybovala od 0,86 ng/ml první den do 2,05 ng/ml patnáctý den. Nejvyšší maximální koncentrace levofloxacinu 2,25 ng/ml byla naměřena čtvrtý den po dvoudenním podávání každé dvě hodiny a celkové dávce osmi dávek denně. Maximální koncentrace levofloxacinu se zvýšily z 0,94 ng/ml první den na 2,15 ng/ml patnáctý den, což je více jak 1000krát menší koncentrace, než byla zjištěna po standardním orálním podání levofloxacinu.

Plazmatické koncentrace levofloxacinu po aplikaci do infikovaných očí doposud není známá.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické účinky byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka po podání přípravku Oftaquix 5 mg/ml oční kapky což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

V rámci studií na zvířatech se ukázalo, že inhibitory gyráz způsobují růstové poruchy nosných kloubů.

Stejně jako ostatní fluorchinolony má levofloxacin účinek na kloubní chrupavku (puchýřnatění, kavity) u potkanů a psů po podání vysokých perorálních dávek.

Kataraktogenní potenciál nemohl být prokázán v důsledku nedostatku specifických vyšetření.

Poruchy zraku u zvířat nemohly být na základě získaných údajů s jistotou prokázány.

Reprodukční toxicita:

Levofloxacin nebyl teratogenní u potkanů při perorálním dávkování do 810 mg/kg/den. Protože bylo prokázáno, že se levofloxacin kompletně absorbuje, je jeho kinetika lineární. Nebyly zaznamenány žádné rozdíly ve farmakokinetických parametrech mezi jedinou dávkou a mnohočetnými dávkami podanými perorálně. Systémové vystavení potkanů dávce do 810 mg/kg/den je přibližně 50000krát vyšší něž bylo dosaženo u člověka po dávkách 2 kapky přípravku Oftaquix 5 mg/ml oční kapky do obou očí. U potkanů byla nejvyšší dávka, která způsobila zvýšenou fetální mortalitu a zpožděné dozrávání shodná s maternální toxicitou. U králíků nebyl pozorován žádný teratogenní efekt, pokud jim byla podávána perorálně dávka do 50 mg/kg/den nebo když jim byla intravenózně podávána dávka do 25 mg/kg/den.

Levofloxacin nezhoršoval plodnost potkanů při perorálních dávkách do 360 mg/kg/den, přičemž bylo dosaženo přibližně 16000krát vyšší plasmatické koncentrace než po osmi podáních do oka u člověka.

Genotoxicita:

Levofloxacin nepřivodil genovou mutaci u bakteriálních ani savčích buněk, ale vyvolal chromozomální aberaci u plicních buněk křečíka čínského (CHL) in vitro v dávce 100^g/ml nebo vyšší při absenci metabolické aktivace. Testy in vivo neprokázaly žádný genotoxický potenciál.

Fototoxický potenciál:

Studie u myší po perorálním i intravenózním podávání prokázaly fototoxickou aktivitu levofloxacinu pouze po podání velmi vysokých dávek. Kožní fotosenzibilizace ani kožní fototoxicita nebyly prokázány po aplikaci 3% očního roztoku levofloxacinu do oholené kůže morčat. Levofloxacin neprokázal genotoxický potenciál ve fotomutagenním testu a redukoval rozvoj nádoru ve fotokarcinogenním testu.

Karcinogenní potenciál:

V dlouhodobé studii karcinogenity prováděné na potkanech neprojevil levofloxacin karcinogenní ani tumorogenní potenciál po dvouletém denním podávání dávky do 100 mg/kg/den v potravě.

Posouzení rizika pro životní prostředí

Vypočtená predikovaná koncentrace v životním prostředí (PECPovrchová voda) pro přípravek Oftaquix 5 mg/ml oční kapky je nižší než akčí limit 0,01 pg/l a levofloxacin LogKow-hodnota je nižší než akční limit 4,5.

Je vysoce nepravděpodobné, že by přípravek Oftaquix 5 mg/ml oční kapky představoval riziko vůči životnímu prostředí, protože u tohoto přípravku a jeho léčivou látku levofloxain nejsou zjevná žádná rizika pro životní prostředí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Benzalkonium chlorid (0,05 mg v 1 ml očních kapek, roztoku)

Chlorid sodný

Hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

Po prvním otevření: spotřebovat do 28 dnů.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

6.5    Druh obalu a obsah balení

5 ml roztoku je dodáváno v 5 ml bílé lahvičce z polyethylenu nízké hustoty (LDPE) s LDPE kapátkem a světle hnědým šroubovacím uzávěrem z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE).

Velikost balení: 1x5ml

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

64/175/05-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15.6.2005

Datum posledního prodloužení registrace: 14.7.2006

10.    DATUM REVIZE TEXTU

31.12.2013

8