Příbalový Leták

Oftaquix 5 Mg/Ml Oční Kapky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNU LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OFTAQUIX 5 mg/ml oční kapky, roztok levofloxacinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje: levofloxacinum (jako hemihydrát) 5 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


benzalkonium chlorid 0,05 mg, chlorid sodný, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Po prvním otevření lahvičky: spotřebujte do 28 dnů.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finsko

V licenci Daiichi Pharmaceutical Co.,Ltd., Japonsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/175/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oftaquix


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ OFTAQUIX 5 mg/ml oční kapky, roztok levofloxacinum Oční podání

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml

6. JINÉ

SANTEN OY

3