Příbalový Leták

Octreotide Kabi 0,05 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (1, 5 nebo 30 injekčních lahviček)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Octreotide Kabi 0,05 mg/ml, injekční roztok Octreotide Kabi 0,1 mg/ml, injekční roztok Octreotide Kabi 0,5 mg/ml, injekční roztok


octreotidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje octreotidum 0,05 mg (jako octreotidi acetatas). 1 ml obsahuje octreotidum 0,1 mg (jako octreotidi acetatas).

1 ml obsahuje octreotidum 0,5 mg (jako octreotidi acetatas).


Jedna injekční lahvička s 1 ml obsahuje octreotidum 0,05 mg. Jedna injekční lahvička s 1 ml obsahuje octreotidum 0,1 mg. Jedna injekční lahvička s 1 ml obsahuje octreotidum 0,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: kyselina mléčná (S forma), hydrogenuhličitan sodný, mannitol, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok"

1 x 1 ml 5 x 1 ml 30 x 1 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Po naředění k intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: Octreotide Kabi 0,05 mg/ml: 56/156/13-C Octreotide Kabi 0,1 mg/ml:    56/157/13-C

Octreotide Kabi 0,5 mg/ml:    56/158/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Octreotide Kabi 0,05 mg/ml, injekční roztok Octreotide Kabi 0,1 mg/ml, injekční roztok Octreotide Kabi 0,5 mg/ml, injekční roztok

octreotidum

2 ZPŮSOB PODÁNÍ s.c. nebo i.v.

3 POUŽITELNOST

EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE

Lot: 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,05 mg/ml 0,1 mg/ml 0,5 mg/ml

6. JINÉ


Fresenius Kabi