Příbalový Leták

Octostim 15 Mcg/Ml Injekční Roztok

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

}

1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Octostim 15 pg/ml, injekční roztok

2    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml injekčního roztoku obsahuje: Desmopresini acetas 15 pg, což odpovídá

13.4 pg desmopresinum

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirá bezbarvá tekutina. pH injekčního roztoku je asi 4.

4    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Snížení nebo normalizace prodloužené krvácivosti před invazivní terapeutickou nebo diagnostickou intervencí v případech, kdy prodloužená krvácivost může vést ke krvácivým komplikacím, u uremie, jaterní cirhózy, kongenitální nebo lékové dysfunkci trombocytů a u pacientů s prodlouženou krvácivosti neznámé etiologie. Terapeuticky ke kontrole krvácení u pacientů s uremií.

Prevence krvácení při malých chirurgických intervencích u pacientů s mírnou hemofilií A a von Willebrandovou nemocí, ale nikoliv u typu DB. Ve výjimečných případech lze léčit i středně těžké formy.

4.2    Dávkování a způsob podání

Terapeuticky při krvácení nebo preventivně bezprostředně před invazivní intervencí: 0.3 pg/kg tělesné váhy rozpustit ve fyziologickém roztoku na 10 ml a podávat jako intravenózní infuzi po dobu 10 minut nebo 0,3 pg/kg jako subkutánní injekci

Jako návod na výpočet dávky lze použít následující tabulku:

Dávka 0.3 gg/kg tělesné váhy

Váha (kg)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Dávka (ml)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Váha (kg)

65

70

75

80

85

90

95

100

Dávka (ml)

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Po dosažení pozitivního účinku lze úvodní dávku přípravku Octostim opakovat 1 - 2x v intervalu 6-12 hodin. Další opakování dávky může mít za následek snížený účinek. Při léčbě pacientů s hemofílií A se požadovaný vzestup VIII:C odhadne pomocí stejného kritéria jako při léčbě koncentrátem faktoru VIII.

Jestliže infuze přípravku Octostim nevede k požadovanému vzestupu koncentrace VIII:C v plazmě, léčba může být doplněna podáním koncentrátu faktoru VIII. Léčba pacientů s hemofílií by měla být vedena za konzultace s příslušnou koagulační laboratoří pacienta.

Stanovení koagulačních faktorů a krvácivosti před léčbou přípravkem Octostim.

Po podání desmopresinu dochází k podstatnému zvýšení koncentrací VIII:C a vWF v plazmě. Nicméně, nebylo možné stanovit žádnou korelaci mezi plazmatickou koncentrací těchto faktorů a krvácivosti před podáním nebo po podání desmopresinu. Účinek desmopresinu na krvácivost se má pokud možno vyšetřit u každého pacienta. Vyšetření krvácivosti se má v co největší míře standardizovat, např. použitím Simplate II. Stanovení krvácivosti a plazmatických hladin koagulačních faktorů se má provádět ve spolupráci s koagulačními laboratořemi v zemi.

(Jména, adresy a telefonní čísla koagulačních laboratoří ve Svédsku; nepřeloženo.)

Kontrola léčby

Musí se sledovat koncentrace VIILC v plazmě, protože v některých případech byl po opakovaných dávkách pozorován pokles účinku.

V souvislosti s injekcí přípravku Octostim se musí pečlivě monitorovat krevní tlak pacienta.

4.3    Kontraindikace

Habituální nebo psychogenní polydipsie, angína pectoris, dekompenzovaná srdeční insuficience. Von Willebrandova nemoc typu 2B.

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kterékoliv pomocné látky uvedené v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem k riziku intoxikace vodou se Octostim musí používat s opatrností u kojenců a starších pacientů, u stavů s nutností podávání diuretik, u stavů charakterizovaných nerovnováhou tekutin a/nebo minerálů a při riziku zvýšení nitrolebního tlaku.

Zvláštní pozornost musí být věnována riziku retence vody. Příjem tekutin se má co nejvíce omezit a tělesná váha se má pravidelně kontrolovat Pokud by docházelo k postupnému zvyšování tělesné váhy, pokles hladiny sodíku v séru pod 130 mmol/1 nebo plazmatické osmolality pod 270 mOsm/kg tělesné váhy, příjem tekutin se musí výrazně omezit a podávání přípravku Octostim přerušit.

Octostim nesnižuje prodlouženou krvácivost při výrazné trombocytopenii.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, o nichž je známo, že uvolňují antidiuretický hormon, např.Uricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpromazin a karbamazepin, mohou vést k dalšímu antidiuretickému účinku s následným zvýšeným rizikem retence vody/hyponatremie.

Fertilita, těhotenství a kojení

4.6


Těhotenství

Klinické zkušenosti u těhotných žen jsou omezeně. Experimentální údaje získané na zvířatech neukazují na zvýšení rizika poškození plodu.

Kojení

I když lék přechází do mateřského mléka, jeví se jako nepravděpodobné, že by terapeutické dávky měly nějaký účinek na kojence.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Octostim nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje..

4.8    Nežádoucí účinky

U malého procenta léčených pacientů lze očekávat výskyt nežádoucích účinků jako je únava, bolest hlavy, nauzea a bolest žaludku.

Třída orgánových systémů

Časté (>1/100 až <1/10)

Vzácné

(>1/10 000,<1/1 000)

Velmi vzácné (<10 000)

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Přechodný pokles krevního tlaku s reflexní tachykardií a návaly v obličeji v době podávání

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha, nauzea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Závratě

Léčba bez souběžného snížení příjmu tekutin může vést k retenci vody/hyponatremii s příslušným klinickým obrazem (bolest hlavy, nauzea/zvracení, vzestup váhy, pokles hladiny sodíku v séru a v závažných případech křeče).

Nežádoucí účinky, které byly nedávno hlášené:

Byly hlášené izolované případy alergických kožních reakcí a obecněji závažné alergické reakce.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Toxicita: I normální dávky v kombinaci s významným příjmem tekutin způsobují intoxikaci vodou. Dávky 0,3 pg/kg i.v. a 2,4 pg/kg intranazálně způsobily hyponatremii a křeče u dětí i dospělých. Na druhé straně, dávka 40 pg intranazálně podaná pětiměsíčnímu dítěti a 80 pg intranazálně pětiletému dítěti nevyvolaly žádné symptomy. Parenterálně podaná dávka 4 pg novorozenci způsobila oligurii a váhový přírůstek.

Symptomy: Stejné symptomy jako při intoxikaci vodou, tj. bolest hlavy, nauzea. Retence tekutin, hyponatremie, hypoosmolality, oligurie, útlum CNS, křeče, otok plic. Viz rovněž text v tabulce popisující nežádoucí účinky.

Léčba: Uhlík. Nejdůležitější je omezení tekutin, observace. Sledovat stav minerálů v případě podání furosemidu a sodíku. Diazepam v případě křečí. Symptomatická léčba.

5    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidiuretický hormon, ADH, ATC kód H01BA02 Octostim® obsahuje desmopresin, což je strukturální analog přirozeného hormonu zadního laloku hypofýzy arginin vasopresinu (ADH). Od arginin vasopresinu se liší tím, že byla odstraněna aminoskupina v cysteinu a L-arginin byl nahrazen D-argininem. To má za následek výrazně delší trvání účinku, velmi malou aktivitou na hladké svaly a tím i chybění nechtěných presorických účinků.

Bylo prokázáno, že podání desmopresinu vede ke zkrácení nebo normalizaci krvácivosti u pacientů s prodlouženou krvácivosti jako např. u uremie, cirhózy jater, kongenitální nebo lékové dysfunkce trombocytů a u pacientů s prodlouženou krvácivosti neznámé etiologie.

Podáváním desmopresinu lze zabránit riziku přenosu infekce HIV a viru hepatitidy, které se vídá u koncentrátů faktoru VITI.

Desmopresin ve vysoké dávce 0,3 pg/kg tělesné váhy podané intravenózně nebo subkutánně vede k dvoj- až čtyřnásobnému vzestupu koagulační aktivity faktoru VIII (VIII:C) v plazmě. Zvyšuje se rovněž obsah antigenu von Willebrandova faktoru (vWF:Ag), ale v menším rozsahu. Současně dochází i k uvolňování aktivátoru plazminogenu (t-PA).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatický poločas desmopresinu se pohybuje mezi 3 a 4 hodinami- Trvání hemostatického účinku závisí na poločasu pro VIII:C, který je 8—12 hodin. Biologická dostupnost po podkožní injekci je asi 85 %. Maximální plazmatické koncentrace po podání dávky 0,3 pg/kg je dosaženo přibližně za 60 minut a činí průměrně 600 pg/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neexistují žádné významné předklinické údaje pro vyhodnocení bezpečnosti kromě těch, které již byly zmíněny v Souhrnu údajů o přípravku.

6    Farmaceutické údaje

6.1    Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková 10%

Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Nejsou významné.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2°C - 8°C (v lednici)

6.5    Druh obalu a velikost balení

Skleněné ampulky

Velikost balení:

5x1 ml, 10x1 ml 5x2 ml, 10x2 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring Lákemedel AB Box 4041 203 11 Malino

8

11524


REGISTRAČNÍ ČÍSLO

9    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. 3. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 13. 3. 2007

10    DATUM REVIZE TEXTU 24.11.2014