Příbalový Leták

Octaplas


Souhrn údajů o přípravku


l. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OCTAPLAS


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Proteinum plasmatis humani 45-70 mg/ml


Pomocné látky viz 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA

Infúzní roztok

Před zmrznutím světle žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikace

Indikace pro Octaplas jsou stejné jako pro čerstvě zmraženou plazmu (FFP):


4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování je závislé na klinické situaci a vzniklé poruše, ale 12-15 ml Octaplasu na kg těl.hm. (25%) je obyčejně počáteční dávka. Je velmi důležité monitorovat odpověď, jak klinicky, tak stanovením hodnot protrombinového času (PT), částečného tromboplastinového času (PTT) a/ nebo stanovením obsahu specifického koagulačního faktoru.


Dávkování u pacientů s deficitem koagulačního faktoru

Adekvátní hemostatický účinek při malém a středním krvácení nebo chirurgickém zákroku se normálně dosáhne u pacientů s nedostatkem koagulačního faktoru po infúzi 5-20 ml Octaplasu na kg těl.hm. (10-33%)

V případech těžkého krvácení nebo chirurgického zákroku by měl situaci posoudit hematolog.


Dávkování při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP) a krvácení při intensivní výměně plazmy:

U pacientů s TTP by se měl celý objem plazmy vyměnit za Octaplas.

Při léčbě krvácení při intensivních výměnách plazmy by měl situaci posoudit hematolog.


Podání Octaplasu musí být založeno na kompaktibilitě AB0 krevních skupin. V případech ohrožení života , Octaplas krevní skupiny AB může být považován za universální plazmu , která může být podána všem pacientům.

Octaplas musí být podáván intravenózní infúzí bezprostředně po rozmražení jak je popsáno v odstavci 6.6. , za použití infúzního setu s filtrem. Po celou dobu infúze je nutné dodržovat aseptické podmínky. Vzhledem k riziku toxicity citrátu, by neměla infúzní rychlost překročit 0,020-0,025 mmol citrátu na kg těl.hm./min. což je ekvivalentní 1 ml Octaplasu na kg těl.hm./min. Toxický účinek citrátu se dá minimalizovat podáním kalciumglukonátu i.v. do jiné žíly.


4.3. Kontraindikace

Kontraindikace jsou identické jako u podání FFP.

Nedostatek IgA s prokázanou přítomností protilátek proti IgA.


4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Octaplas by se měl používat s opatrností v těchto případech:

Plicní edém.

Octaplas by se neměl používat jako doplněk objemu u pacientů, u nichž nebyl zjištěn nedostatek koagulačního faktoru.

Octaplas by se neměl podávat v případech krvácení způsobeného von Willebrandovou chorobou (vWD) nebo jinými nedostatky koagulačního faktoru, je-li k dispozici koncentrát specifického faktoru.

U léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění. To platí i o patogenech neznámé povahy.

Riziko přenosu infekcí je redukováno tímto způsobem:

Při výrobě Octaplasu je použito maximálně 1520 jednotlivých odběrů krve.

Octaplas je vyroben z plazmatických poolů obsahujících specifikovanou minimální hladinu protilátek , které jak se ukázalo mají neutralizační účinek proti HAV. Možnost rizika infekce neobalenými viry je vyvážena výhodou inaktivace lipidicky obalených virů jako je HIV, HBV a HCV pomocí SD-ošetření.

U pacientů, kteří dostávají pravidelně léčivé přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy se doporučuje předběžná vakcinace (např. proti HAV a HBV).

Podání Octaplasu musí být založeno na kompatibilitě AB0 krevních skupin. V případě ohrožení života, Octaplas krevní skupiny AB může být podán jako univerzální plazma všem pacientům.

Pacienti by měli být sledováni nejméně 20 minut po podání přípravku.

V případě anafylaktické reakce nebo šoku se musí infúze okamžitě zastavit.

Léčba by měla pokračovat podle návodu pro šokovou terapii viz odstavec 4.8.

Údaje pro používání Octaplasu u nedonošených dětí jsou velmi omezené, proto má být přípravek podán pouze tehdy, převyšuje-li prospěch podání potenciální riziko.


4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Během klinických zkoušek byl Octaplas podáván v kombinaci s různými, jinými léčivými přípravky, ale žádné interakce nebyly pozorovány.

Inkompatibility jsou stejné jako u FFP:

Octaplas se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, jinak může dojít k inaktivaci a vysrážení. Přípravek se může mísit s červenými krvinkami a destičkami.


4.6. Těhotenství a kojení

Bezpečnost použití Octaplasu během těhotenství nebyla prokázána v kontrolovaných klinických studiích. Přípravek by měl být podán těhotným a kojícím ženám pouze v nezbytném případě, je-li alternativní léčba neproveditelná. Riziko přenosu parvoviru B19 viz odstavec 4.4.


4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po ambulantním podání má pacient odpočívat l hodinu.

Nic nenasvědčuje tomu, že by Octaplas mohl snižovat pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.


4.8. Nežádoucí účinky

Během klinických zkoušek bylo referováno o následujících nežádoucích účincích po podání Octaplasu:

-kožní reakce (vyrážka, erytematosní vyrážka a kopřivka),

-mrazení/svalový třes s horečkou nebo bez ní,

-horečka,

-nausea se zvracením nebo bez něj,

-místní otok,

-plicní projev,

-hypokalcemie,

-anafylaktoidní reakce.


Tyto nežádoucí účinky jsou známy při podání FFP a proto se mohou objevit i při podání Octaplasu:


Opatření pro případ nežádoucích reakcí


V závislosti na typu a stupni nežádoucí reakce může být infúze přerušena a musí být použito vhodných oživovacích prostředků jak je definováno ve všeobecném návodu pro šokovou terapii:


Klinické příznaky Opatření

Subjektivní pocity (nausea atd.) Zpomalit rychlost infúze nebo zastavit

podávání až do vymizení příznaků.


Kožní příznaky (zarudnutí, kopřivka atd.) Zastavit podávání. Antihistaminika.


Tachykardie, mírný pokles krevního tlaku Zastavit podávání. Glukokortikoidy

(systola pod 90 mm Hg) intravenózně.

Dyspnoa. Šok. Zastavit podávání. Adrenalin 0,1 – 0,5 mg

s.c. nebo i.m., vysoké dávky glukokortikoidů intravenózně, kyslík, doplnění objemu, možné zvýšení diurézy použitím frusemidu v případě normovolémie, kontrola acidobazické rovnováhy a v případě nezbytnosti úprava hladiny elektrolytů.


Trvalý normovolemický šok Dopamin v dávkách až do maxima

10 μg/kg/min, možno i v kombinaci s noradrenalinem.


Zástava srdce nebo zástava dýchání Recuscitace

Následující poučení se týká specifických nežádoucích reakcí které mohou v souvislosti s podáním Octaplasu nastat:


Klinické příznaky Opatření


Citrátová toxicita (případ ionizovaného vápníku) Zpomalit rychlost infúze nebo úplně zastavit podávání do opětovného zlepšení zdravotního stavu. Calcium gluconat10% intravenózně v dávce 10 ml/l infúze Octaplasu.


Hemolytická transfúzní reakce Zastavit podávání. Zvýšená diuréza (udržovat vylučování moči nad 100 ml/hodinu u dospělých po alespoň

18 – 24 hodin) použitím i.v. elektrolytů a manitolu (např. 15% manitolu,

125 ml/hodinu) nebo frusemidu, uhličitanu sodného a v případě anurie dialýzy. V případě nutnosti

symptomatická šoková terapie.


4.9 Předávkování


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Náhrada plazmy a frakcí plazmatických bílkovin,

ATC kód: B05A A


Octaplas má stejnou klinickou aktivitu jako normální lidská FFP. Po SD-ošetření a následném odstranění SD činidel zůstává v Octaplasu obsah plasmatických proteinů a jejich distribuce na srovnatelné hladině jako u FFP, tj. 45 – 70 mg/ml.

Hodnoty koagulační aktivity jsou velmi blízko srovnatelným hodnotám u normální lidské FFP a pro každý koagulační faktor je dosaženo minimum 0,5 IU/ml.


Konečný produkt je vyšetřován na koagulační faktory V, VIII, XI.


Následkem SD-ošetření a purifikace je redukován obsah lipidů a lipoproteinů. Toto nemá žádnou důležitost pro indikace Octaplasu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Octaplas má podobné farmakokinetické vlastnosti jako FFP.


5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Inaktivace viru se provádí SD metodou za použití 1% roztoku tri(N-butyl)fosforečnanu (TNBP) a 1% roztoku tritonu X-100. Tyto SD reagencie jsou odstraněny během purifikačního procesu. Maximální množství TNBP a tritonu X-100 v konečném produktu je 2g/ml a 5 g/ml. Farmakologické a toxikologické studie na zvířatech prokázaly, že tyto hladiny reziduí by neměly působit žádný klinický problém pro indikaci a dávkování.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.l. Seznam pomocných látek

Dihydrát citronanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečňanu sodného, glycin, tributyl-fosfát, oktoxinol 10.


6.2. Inkompaktibility

Octaplas se nemá mísit s jinými léčivy, může se objevit inaktivace a vysrážení.


6.3. Doba použitelnosti

4 roky.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Octaplas uchovávejte v mrazničce při teplotě -18°C, v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Po otevření vaku musí být přípravek okamžitě spotřebován, nejpozději do 1 hodiny po rozmražení.


6.5. Druh obalu a velikost balení

Octaplas je plněn do sterilních plastikových polyvinylchloridových krevních vaků s přebalem z polyamid/polyetylenu .


Velikost balení

Vaky 1x 200 ml


6.5. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Octaplas musí být uchováván a přepravován při teplotě -18C.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Rozmrazit se má ve vnějším přebalu ve vodní lázni s dobrou cirkulací od +30 do +37C. Je důležité zabránit, aby voda nevnikla do vnitřního prostoru.

Teplota vodní lázně nesmí přesáhnou +37C a neměla by být nižší něž +30C.

Octaplas se může rozmrazit také v mikrovlnné troubě specielně upravené pro rozmrazování krevních derivátů.Rozmrazování se musí řídit návodem výrobce přístroje.

Obsah vaku zahřát přibližně na +37C před infúzí. Teplota Octaplasu nesmí přestoupit +37C.

Rozmrazování nesmí trvat déle něž 30 minut.

Odstraňte přebal a přezkoušejte vak na praskliny a trhliny.

Vyvarujte se třepání.

Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo mají usazeniny.

Uchovávání Octaplasu déle než 1 hodinu po rozmražení má za následek ztrátu aktivity koagulačních faktorů. Nejlepšího účinku koagulačních faktorů se dosáhne, je-li Octaplas použit okamžitě , nejpozději do 1 hodiny po rozmražení. Octaplas uchovávaný déle než 1 hodinu po rozmražení nesmí být použit k úpravě nedostatku labilních koagulačních faktorů.

Rozmražený Octaplas se nesmí znovu zmrazit. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Limited, Manchester M2 1AB, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

75/038/03 - C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.1.2003 / 18.11. 2009


l0. DATUM REVIZE TEXTU

18.11. 2009


7/7