Příbalový Leták

Octaplas Lg

sp.zn.sukls209364/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Octaplas LG infuzní roztok

Proteinům plasmatis humani

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Octaplas LG a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octaplas LG používat

3.    Jak se přípravek Octaplas LG používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Octaplas LG uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Octaplas LG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Octaplas LG je lidská plazma směsná virově inaktivovaná. Lidská plazma je tekutá součást lidské krve, která přenáší buňky. Obsahuje proteiny lidské plazmy, které jsou důležité pro zachování běžných koagulačních charakteristik a používá se stejným způsobem jako běžná čerstvě zmrazená plazma (FFP).

Přípravek Octaplas LG napomáhá v případě komplexního nedostatku koagulačních faktorů, který může být zapříčiněn náhlým selháním jater nebo masivní transfuzí. Přípravek Octaplas LG může být podán i v mimořádných situacích, kdy není k dispozici koncentrát koagulačního faktoru (např. faktor V nebo XI) nebo v případě, že není možné provést laboratorní diagnostiku.

Může být podán i za účelem rychlé změny účinků orálních antikoagulantů (typu kumarinu nebo indandionu), kdy je nedostatek vitaminu K zapříčiněn zhoršenou funkcí jater nebo v nouzových situacích.

Přípravek Octaplas LG lze podávat pacientům, kteří podstoupili výměnu plazmy, aby se obnovila rovnováha koagulačních faktorů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Octaplas LG POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Octaplas LG:

-    jestliže j ste alergický(á) na proteiny lidské plazmy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    jestliže víte, že máte protilátky proti imunoglobulinu IgA,

-    jestliže jste vykazovali reakce na libovolné přípravky lidské plazmy nebo FFP,

-    jestliže víte, že máte nízkou hladinu proteinu S (protein v krvi závislý na vitaminu K).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Octaplas LG se poraďte se svým lékařem.

Pokud máte jakékoli další onemocnění, informujte svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití Octaplas LG je zapotřebí

-    Máte-li nízkou hladinu imunoglobulinu A.

-    Pokud jste vykazovali předchozí reakce na protein lidské plazmy včetně FFP.

-    Pokud trpíte na selhání srdce nebo plicní edém (otok plic).

-    Jste-li rizikoví z hlediska komplikací krevní koagulace (trombotické komplikace) kvůli potenciálně zvýšenému riziku venózní tromboembolie (tvorbě krevních sraženin v žilách).

-    V případě zvýšené inhibice koagulace (fibrinolýza).

Přípravek Octaplas LG se zpravidla nedoporučuje pro léčbu Willebrandovy nemoci.

Virová bezpečnost

Jsou-li léky vyráběny z lidské krve nebo plazmy, jsou učiněna opatření, která brání přenosu infekce na pacienty. K těmto opatřením patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby byli vyloučeni ti, kteří představují riziko přenosu infekce, a testování jednotlivých odběrů a poolů plazmy na známky virů nebo infekcí. Výrobci těchto přípravků také začleňují do zpracování krve či plazmy postupy, kterými mohou být viry inaktivovány nebo odstraněny. I přes tato opatření nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit možnost přenosu infekce. Toto se týká i všech neznámých nebo nově objevených virů nebo dalších typů infekce.

Používaná opatření jsou považována za účinná pro viry s obalem, jako je např. virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C.

Přijatá opatření mohou mít omezené účinky proti určitým virům bez obalu, např. viru hepatitidy A, hepatitidy E a parvoviru B19.

Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky přípravku Octaplas LG název a číslo šarže přípravku, aby byly uchovávány záznamy o použité šarži.

Váš lékař vám může doporučit, abyste zvážili vakcinaci proti virům hepatitidy A a B, pokud jsou Vám pravidelně nebo opakovaně podávány přípravky z lidské plazmy.

Děti

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Další léčivé přípravky a přípravek Octaplas LG

Během klinických studií byl přípravek Octaplas LG podáván v kombinaci s různými dalšími léčivými přípravky a nebyly zjištěny žádné interakce.

Přípravek Octaplas LG nesmí být směšován s ostatními intravenózními tekutinami ani s žádnými léky, kromě červených krvinek a krevních destiček.

Případné tvorbě krevních sraženin se předchází tak, že se vyloučí podávání roztoků obsahujících vápník stejnou intravenózní cestou jako přípravek Octaplas LG.

Nej sou známy reakce s ostatními léčivy.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Octaplas LG s jídlem a pitím

Nebyly pozorovány žádné vlivy.

Těhotenství, kojení a plodnost

O případném těhotenství uvědomte svého lékaře. Přípravek Octaplas LG vám bude podán jen tehdy, pokud jeho podání bude lékař považovat za nutné.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Za rozhodnutí o tom, zda jste v daném stavu schopni řídit motorové vozidlo nebo provádět úkony vyžadující zvýšenou pozornost, odpovídáte sami.

Důležité informace o některých složkách přípravku Octaplas LG

Neuplatňuje se. Seznam složek naleznete v bodě 6.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Octaplas LG POUŽÍVÁ

Přípravek Octaplas LG Vám podá lékař nebo sestra. Podává se jako infuze do žíly.

Dávka závisí na klinickém stavu a tělesné hmotnosti. Lékař určí vhodné množství, které Vám bude podáno.

-    Předtím, než Vám bude podán přípravek Octaplas LG infuzí, se musí provést test kompatibility krevní skupiny AB0.

-    V neodkladných případech bude přípravek Octaplas LG s krevní skupinou AB podán všem pacientům.

Je důležité, aby rychlost infuze nepřekročila 1 ml přípravku Octaplas LG na kg tělesné hmotnosti za minutu. Do druhé žíly může být podáván kalcium glukonát, aby se minimalizovaly negativní účinky citrátu obsaženého v přípravku Octaplas LG.

Během podání a alespoň 20 minut po něm byste měli být sledováni pro případ, že by došlo k alergické reakci (anafylaktické reakci) nebo šoku, v takovém případě musí být infuze okamžitě ukončena.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Octaplas LG, než jste měl(a)

Vysoké dávky mohou vést k přílišnému zavodnění organismu, tvorbě vody v plicích nebo k srdečním problémům.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Octaplas LG

Za dohled nad podáváním přípravku a za udržování vašich laboratorních hodnot v příslušných rozmezích zodpovídá lékař.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Octaplas LG

O přerušení léčby přípravkem Octaplas LG rozhodne lékař na základě výsledků laboratorních vyšetření a možných rizik.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K těmto účinkům patří: únava, pocity brnění (parestézie), třesy, zčervenání, , mrazení (třes s horečkou nebo bez ní), nevolnost, zvracení, lokální otok (edém), horečka, další neobvyklé projevy na plicích a nízké hladiny vápníku.

Někteří pacienti mohou mít reakce alergického typu, např.: vyrážku, horečku, mrazení, nevolnost, zvracení a bolesti břicha či zad. Výjimečně může infuze lidské plazmy způsobit anafylaktický šok (okamžitá vážná alergická reakce, která způsobuje zčervenání pokožky, pokles krevního tlaku, obtížné dýchání a kolaps). Vysoká rychlost podávání infuze může způsobit oběhové potíže, zvláště u pacientů se změněnou funkcí jater.

Vzácně může nekompatibilita protilátek v přípravku Octaplas LG a antigenů v krvi způsobit hemolytickou transfuzní reakci, mrazení, horečku, neproduktivní kašel, obtížné dýchání, vyrážku a vnitřní krvácení.

Infuze přípravku Octaplas LG může způsobit vznik specifických protilátek koagulačních faktorů. Vysoké dávky nebo rychlost infuze mohou vyvolat zvýšení objemu krve, edém plic a/nebo selhání srdce.

V závislosti na typu a závažnosti nežádoucích účinků musí být rychlost infuze snížena nebo musí být podávání zastaveno. Lékař přijme příslušné rozhodnutí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK Octaplas LG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v mrazničce při teplotě < - 18°C a chraňte před světlem.

Doba použitelnosti přípravku Octaplas LG je 4 roky ode dne výroby.

Nepoužívejte přípravek Octaplas LG po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za zkratkou EXP.

Po rozmrazení lze přípravek Octaplas LG před použitím uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě +2 - 8 °C nebo po dobu až 8 hodin při pokojové teplotě (+20 až +25 °C) za předpokladu, že vak nebyl otevřen.

Po otevření vaku musí být přípravek okamžitě použit.

Rozmrazený přípravek Octaplas LG nesmí být znovu zmrazován. Nepoužitý přípravek musí být zlikvidován.

Nepoužívejte přípravek Octaplas LG, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo obsahuje částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Octaplas LG obsahuje

-    Léčivá látka: Proteinum plasmatis humani (45 - 70 mg/ml).

-    Dalšími složkami jsou:

Dihydrát natrium-citrátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a glycin.

Přípravek Octaplas LG obsahuje stopové množství chemických látek tributyl-fosfát a oktoxinol, které se používají při výrobě pro inaktivaci virů.

Jak přípravek Octaplas LG vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Octaplas LG je infuzní roztok.

Přípravek Octaplas LG je čirý nebo mírně zakalený žlutý roztok. Přípravek Octaplas LG je k dispozici v krevních vacích o obsahu 200 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie

Výrobce

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235,

A-1100 Vídeň,

Rakousko

Octapharma AB Elersvagen 40 11275 Stockholm Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 8.6.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání Dávkování

Dávkování závisí na klinickém stavu a bezprostředních obtížích, obvyklá počáteční dávka je 12-15 ml přípravku Octaplas LG/kg tělesné hmotnosti. To by mělo vést ke zvýšení hladin koagulačních faktorů v plazmě pacienta přibližně o 25 %.

Je velmi důležité sledovat odezvu, jak klinicky, tak i měřením např. aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT), protrombinového času (PT) nebo stanovením specifických koagulačních faktorů.

Dávkování při nedostatku koagulačních faktorů:

Adekvátního hemostatického účinku při menších a středních krváceních nebo při chirurgickém výkonu u pacientů s nedostatkem koagulačních faktorů je za obvyklých podmínek dosaženo po infuzi 5-20 ml přípravku Octaplas LG/kg tělesné hmotnosti. To by mělo vést ke zvýšení hladin koagulačních faktorů v plazmě pacienta přibližně o 10-33 %. Při větších krváceních či chirurgických výkonech by měl být konzultován hematolog.

Dávkování u TTP a krvácení při intenzivní výměně plazmy:

Při terapeutických procedurách výměny plasmy by měl být konzultován hematolog.

U pacientů s TTP by měl být nahrazen celý objem vyměněné plazmy přípravkem Octaplas LG.

Způsob podání

Podávání přípravku Octaplas LG musí být založeno na specificitě krevní skupiny AB0.

V    neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku Octaplas LG za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez pohledu na krevní skupinu. Přípravek Octaplas LG musí být podán prostřednictvím intravenózní infuze po rozmrazení, , přičemž je třeba použít infuzní sadu s filtrem. Během infuze je třeba použít aseptickou techniku.

Kvůli riziku toxicity citrátu by rychlost infuze neměla přesáhnout 0,020-0,025 mmol citrátu/kg tělesné hmotnosti/minutu, což se rovná <1 ml přípravku Octaplas LG/kg tělesné hmotnosti/minutu. Toxické účinky citrátu lze minimalizovat podáním kalcium-glukonátu do jiné žíly.

Varování a bezpečnostní opatření při podání

V    případě anafylaktické reakce nebo šoku musí být infuze okamžitě přerušena. Poté je třeba postupovat podle pokynů pro šokovou terapii.

Pacienti by měli být sledováni alespoň po dobu 20 minut po podání.

Inkompatibility:

-    Přípravek Octaplas LG lze smísit s červenými krvinkami a krevními destičkami.

-    Přípravek Octaplas LG nesmí být směšován s ostatními léčivy, neboť může dojít k inaktivaci a vzniku sraženin.

-    Případné tvorbě krevních sraženin se předchází tak, že se vyloučí podávání roztoků obsahujících vápník stejnou intravenózní cestou jako přípravek Octaplas LG.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Octaplas LG je 4 roky, je-li uchováván při teplotě < -18 °C a chráněn před světlem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Po rozmrazení lze přípravek Octaplas LG před použitím uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě +2- 8 °C nebo po dobu 8 hodin při pokojové teplotě (+20-25 °C).

Po otevření vaku musí být přípravek okamžitě použit.

6