Příbalový Leták

Ocplex

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Návrh označení na vnějším obalu (skládačka) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocplex, 500 IU, Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Lidský protrombinový komplex


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky jsou::

Název léčivé látky

Množství v 1 lahvičce

Množství v 1 ml rekonstituovaného roztoku

Faktor II coagulationis

280 - 760 IU

14 - 38 IU/ml

Factor VII coagulationis

180 - 480 IU

9 - 24 IU/ml

Factor IX coagulationis

500 IU

25 IU/ml

Factor X coagulationis

360 - 600 IU

18 - 30 IU/ml

Proteinum C

260 - 620 IU

13 - 31 IU/ml

Proteinum S

240 - 640 IU

12 - 32 IU/ml

Celkový obsah proteinu: 260 - 820 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Prášek: Heparin, dihydrát citronanu sodného Rozpouštědlo: Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Toto balení obsahuje:

•    1 lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku (500 IU FIX)

•    1 lahvičku s rozpouštědlem (20 ml vody na injekci)

•    1 přepouštěcí set Mix2Vial™.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze k jednorázovému použití.

Používejte okamžitě po rekonstituci.

Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné roztoky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nezmrazujte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 16/059/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Voda na injekci


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Rozpouštědlo pro rekonstituci Ocplex, 500 IU, prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok. 20ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Použijte celý obsah. Sterilní až do otevření.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocplex

Lidský protrombinový komplex


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje:

Faktor II coagulationis

280 - 760IU

Factor VII coagulationis

180 - 480 IU

Factor IX coagulationis

500 IU

Factor X coagulationis

360 - 600IU

Proteinum C

260 - 620 IU

Proteinum S

240 - 640 IU


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: heparin, dihydrát citronanu sodného


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek pro přípravu infuzního roztoku


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání po rekonstituci.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze k jednorázovému použití.

Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné přípravky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nezmrazujte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 16/059/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


8/8