Příbalový Leták

Ocplex 1000 Iu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Návrh označení na vnějším obalu (krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocplex 1000 IU, prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Prothrombinum Multiplex Humanum Cryodesiccatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky jsou:

Název léčivé látky

Množství v 1 lahvičce

Množství v 1 ml rekonstituovaného roztoku

Prothrombinum

560 - 1520 IU

14 - 38 IU/ml

Factor VII coagulationis humanus

360 - 960 IU

9 - 24 IU/ml

Factor IX coagulationis humanus

1000 IU

25 IU/ml

Factor X coagulationis

720 - 1200 IU

18 - 30 IU/ml

Proteinum C

520 - 1240 IU

13 - 31 IU/ml

Proteinum S

480 - 1280 IU

12 - 32 IU/ml

Celkový obsah proteinu: 520 - 1640 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Prášek: Heparin, dihydrát natrium -citrátu Rozpouštědlo: Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Toto balení obsahuje:

•    1 injekční lahvičku s práškem infuzní roztok (1000 IU FIX)

•    1 injekční lahvičku s rozpouštědlem (40 ml vody na injekci)

•    1 přepouštěcí set Mix2Vial™.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze k jednorázovému použití.

Používejte okamžitě po rekonstituci.

Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné roztoky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nezmrazujte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens


Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 75/502/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ocplex 1000 IU

Prothrombinum Multiplex Humanum Cryodesiccatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje:

560 - 1520 IU 360 - 960 IU

1000 IU

720 - 1200 IU 520 - 1240 IU 480 - 1280 IU


Prothrombinum Factor VII coagulationis humanus

Factor IX coagulationis humanus

Factor X coagulationis Proteinum C Proteinum S

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: heparin, dihydrát natrium-citrátu

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek pro přípravu infuzního roztoku

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání po rekonstituci.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze k jednorázovému použití.

Používejte okamžitě po rekonstituci.

Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné přípravky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nezmrazujte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 75/502/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Voda na injekci


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Rozpouštědlo pro rekonstituci Ocplex 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok. 40 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Použijte celý obsah. Sterilní až do otevření.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nezmrazujte.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato