Příbalový Leták

Ocplex 1000 Iu

sp. zn. sukls153814/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ocplex 1000 IU, prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Prothrombinum Multiplex Humanum Cryodesiccatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.. Viz bod 4.

Co naleznete v této této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Ocplex a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ocplex používat

3.    Jak se přípravek Ocplex používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Ocplex uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK OCPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ocplex patří do skupiny léků, které se nazývají koagulační faktory. Ocplex obsahuje na vitamínu

K závislé koagulační faktory II (prothrombin), VII, IX a X.

Ocplex se používá k léčbě a prevenci krvácení:

•    jehož příčinou je léčba přípravky, které nazýváme antagonisty vitamínu K (jako je warfarin). Tyto přípravky blokují účinek vitamínu K a způsobují nedostatek vitamínu K závislého na koagulačních faktorech ve Vašem organizmu. Ocplex se používá, je-li požadována rychlá korekce tohoto nedostatku;

•    u osob s vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů II a X.závislých na vitamínu K. Používá se v případě, že specifické koagulační faktory nejsou k dispozici.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OCPLEX POUŽÍVAT

Ocplex nesmí být použit:

•    jestliže j ste alergický na některou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na heparin nebo jestliže heparin způsobuje snížení hladiny destiček ve Vaší krvi.

Upozornění a opatření:

•    Poraďte se s lékařem, který je specialista v léčbě poruch koagulace, když používáte Ocplex.

•    Jestliže trpíte získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitamínu K (např. způsobený léčbou antagonisty vitamínu K), měl by být Ocplex použit pouze tehdy, jestliže je nutná rychlá korekce jejich hladin, jako např. při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé operaci. V jiných případech je obvykle dostačující snížení dávky antagonistů vitamínu K a/nebo obvykle podání vitamínu K.

•    Jestliže užíváte léčivý přípravek, který je antagonistou vitamínu K (jako warfarin), může u vás být zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. V takovém případě může léčba Ocplexem toto riziko zvýšit.

•    Jestliže máte vrozený nedostatek kteréhokoli na vitamínu K závislého faktoru, je třeba použít specifický koagulační faktor, pokud je dosažitelný.

•    Jestliže se u vás objeví reakce alergického nebo anafylaktického typu, Váš lékař okamžitě přeruší podání infuze a zahájí příslušnou léčbu.

•    Vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění s tvorbou koagula v celém organizmu) užíváte-li Ocplex (obzvláště, užíváte-li jej pravidelně). Musíte být pečlivě sledován/a, zda nemáte známky nebo příznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy.

Toto je obzvláště důležité, jestliže máte v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce, jaterní onemocnění, jestliže půjdete na operaci a také jestliže se Ocplex podává velmi malým dětem.

•    Nejsou k dispozici žádná data potvrzující použití přípravku Ocplex při krvácení během porodu, způsobené nedostatkem vitamínu K u novorozence.

Virová bezpečnost

•    Jsou-li léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, je nutná určitá míra preventivních opatření, aby infekční agens nebyly přeneseny na pacienty. Ta zahrnuje pečlivou selekci dárců krve a plazmy, aby bylo s jistotou vyloučeno riziko přenosu infekcí a dále testování každého odběru a poolů plasmy na přítomnost ukazatelů virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků také zahrnují do výrobních procesů zpracování krve a plazmy postupy k inaktivaci nebo odstranění virů. Navzdory těmto opatřením, jsou-li podávány přípravky z lidské krve nebo plazmy, nemůže být přenos infekce zcela vyloučen. To se také týká jakýchkoliv neznámých nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekcí.

Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako je virus lidského deficitu imunity (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C. Opatření mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A a parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro ty, kteří trpí některým typem anémie (např. srpkovitou anémii nebo hemolytickou anémii).

Doporučuje se důrazně, aby při podávání každé dávky přípravku Ocplex byl zaznamenán název přípravku a číslo použité šarže, aby bylo uchováno spojení s použitou šarží přípravku.

•    Doporučuje se vhodné očkování (proti hepatitidě A a B), pokud dostáváte pravidelně nebo opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy.

Další léčivé přípravky a přípraveky Ocplex

Ocplex se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

Ocplex ruší účinek přípravků antagonistů vitamínu K (jako je warfarin), ale interakce s jinými

léčivými přípravky nejsou známy.

Ocplex může ovlivnit výsledky testů srážlivosti, které jsou citlivé na heparin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat..

Těhotenství a kojení

Ocplex má být užíván během těhotenství a kojení jedině tehdy, je-li to nezbytně nutné. Poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Není známo, zda Ocplex má vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Ocplex

•    Heparin může způsobit alergické reakce a redukovat počet krevních destiček, které mají účinnost na krevní srážlivost. Pacienti, kteří mají v anamnéze alergické reakce po podání heparinu, nesmí používat léčivé přípravky, které obsahují heparin.

•    Ocplex obsahuje 150 - 250 mg sodíku v 1 lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OCPLEX POUŽÍVÁ

Léčba Ocplexem musí začít pod dohledem lékaře-specialisty na poruchy krevní srážlivosti.

•    Nejprve se prášek rozpustí ve vodě.

•    Potom se roztok podává do žíly (intravenózní podání).

Jaké množství přípravku Ocplex se podává a po jak dlouhou dobu, závisí na:

•    jak závažné je Vaše onemocnění;

•    kde krvácení probíhá a jak je závažné a

•    na Vašem celkovém zdravotním stavu.

Jestliže jste použil/a více přípravku Ocplex než jste měl(a)

V případě předávkování je riziko vyšší při vytvoření:

•    komplikací krevní srážlivosti (jako srdeční záchvat, sraženina v žíle nebo v plicích);

•    diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění, při kterém jsou sraženiny tvořeny v celém těle).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se, ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých pacientů se mohou objevit alergické reakce a horečka.

Problémy s imunitním systémem:

Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).

Vzácně se u pacientů, kterým je jako substituční léčba podáván přípravek Ocplex, mohou vytvářet neutralizující protilátky (inhibitory) proti některému z obsažených koagulačních faktorů. Objeví-li se tyto inhibitory, není substituční léčba příliš účinná.

Celkové problémy

Zvýšení tělesné teploty (horečka) nebylo pozorováno, ale může se vzácně objevit.

Cévní poruchy

Je riziko tvoření krevních sraženin, které jsou následkem podávání tohoto léku.

Poruchy nervového systému

Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).

Vzácně se může objevit bolest hlavy.

Laboratorní nálezy

Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).

Vzácně bylo pozorováno přechodné zvýšení jatemích testů (transamináz).

Jiné

Heparin obsažený v přípravku může způsobit náhlé snížení počtu krevních destiček v krvi. Toto je alergická reakce zvaná „heparinem indukovaná trombocytopenie typu II“. Ve vzácných případech u pacientů, kteří nebyli dříve hypersensitivní na heparin, se může snížení počtu trombocytů objevit za 6-14 dní po zahájení léčby. U pacientů dříve hypersensitivních na heparin může nastat snížení během několika málo hodin.

U pacientů, u kterých se objeví tato alergická reakce, se musí léčba přípravkem Ocplex okamžitě přerušit. Tito pacienti nesmí dostat v budoucnosti přípravky obsahující heparin.

Informace o virové bezpečnosti viz bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK OCPLEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Ocplex po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Prášek je nutné rozpustit bezprostředně před injekcí. Stabilita roztoku byla prokázána po dobu maximálně 8 hodin při teplotě +25°C. Aby nedošlo ke kontaminaci roztoku, je nutné jej ihned jednorázově spotřebovat.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Ocplex obsahuje, v jedné injekční lahvičce a po rekonstituci s 40 ml rozpouštědla

Léčivé látky j sou:

Název složky

Ocplex

Ocplex

Množství v 1 lahvičce

Množství v 1 ml

rekonstituovaného roztoku

Celkový protein

520 - 1640 mg

13 - 41 mg/ml

Léčivé látky

Prothrombinum

560 - 1520 IU

14 - 38 IU/ml

Factor VII coagulationis humanus

360 - 960 IU

9 - 24 IU/ml

Factor IX coagulationis humanus

1000IU

25 IU/ml

Factor X coagulationis

720 - 1200 IU

18 - 30 IU/ml

Další léčivé látky

Proteinum C

520 - 1240 IU

13 - 31 IU/ml

Proteinum S

480 - 1280 IU

12 - 32 IU/ml

Specifická aktivita přípravku je > 0,6 IU/mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX. Pomocnými látkami jsou:

Heparin, dihydrát natrium- citrátu, voda na injekci.

Jak Ocplex vypadá a co balení obsahuje

Ocplex je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok.

Ocplex je dodáván v krabičce, která obsahuje:

-    l inječkní lahvičku s práškem pro infuzní roztok;

-    l injekční lahvičku s rozpouštědlem, 40 ml vody na injekci;

-    l přepouštěcí set Mix2Vial™.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Octapharma ( IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie

Výrobce:

Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m.b.H Oberlaar Str.235 1100 Vídeň Rakousko

Výrobce pouze pro Německo:

Octapharma GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 11,

40764 Langenfeld Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie: Octaplex Česká republika, Švédsko: Ocplex Itálie, Rumunsko: Pronativ

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.10.2015

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Obecné informace o použití přípravku Ocplex jsou uvedeny v bodě 3.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro léčbu

Prosím čtěte všechny instrukce a pečlivě je dodržujte!

Během níže popsaného postupu musí být dodržována aseptická technika přípravy!

Přípravek rekonstitujte rychle při pokojové teplotě.

Rekonstituovaný roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní.

Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s částicemi.

Rekonstituovaný přípravek před podáním zkontrolujte vizuálně, zda neobsahuje částice a zda není odlišně zabarven.

Po rekonstituci musí být roztok okamžitě použit.

Nespotřebovaný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Dávka

Krvácení a prevence krvácení v průběhu léčby antagonisty vitamínu K:

Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou ptřebné k normalizaci INR (< 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR.

Počáteční INR

2 - 2.5

2.5 - 3

3 - 3.5

> 3.5

Přibližná dávka (ml Ocplex na kg tělesné hmotnosti)*

0.9 - 1.3

1.3 - 1.6

1.6 - 1.9

> 1.9

*Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex)

Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je sledování INR během léčby nutné.

Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů závislých na vitamínu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor:

Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II nebo faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo faktoru X o 0,02 a o 0,017 IU/ml.

   Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru X (IU/ml) x 59

Kde 59 (ml/kg) je převrácená hodnota požadovaného recovery.

•    Požadované dávkování pro faktor II:

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru II (IU/ml) x 50

Je-li známá individuální hodnota recovery, měla by být pro výpočet použita tato hodnota.

1.    Je-li to nutné, zahřejte rozpouštědlo (vodu na injekci) a prášek v uzavřených injekčních lahvičkách až dosáhnou pokojovou teplotu. Tuto teplotu je třeba v průběhu rekonstituce udržovat.

Návod pro rekonstituci:


obr 2.    obr 1.


obr 3.


rozDouštědlo

obr 4.


Pokud je pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby se voda nedostala do styku s pryžovými zátkami nebo uzávěry lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší, než 37°C.

2.    Odstraňte víčka z injekčních lahviček s práškem a s rozpouštědlem a očistěte pryžové zátky tampónem s alkoholem.

3.    Odloupněte víčko vnějšího obalu zařízení Mix2VialTM . Položte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch a pevně ji držte. Nasaďte Mix2VialTM jeho modrým koncem na horní část injekční lahvičky s rozpouštědlem a silně jej zatlačte dolů, dokud injekční lahvičku nepropíchnete (obr.1). Mix2VialTM přidržujte na injekční lahvičce s rozpouštědlem, opatrně odstraňte vnější obal z Mix2VialTM a ujistěte se, že Mix2VialTM zůstává pevně spojeno s injekční lahvičkou s rozpouštědlem (obr. 2).

4. Položte injekční lahvičku s práškem na pevný povrch a pevně jí držte.

Vezměte injekční lahvičku s rozpouštědlem s připojeným Mix2VialTM a otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným koncem na horní část injekční lahvičky s práškem a silně zatlačte dolů, dokud injekční lahvičku nepropíchnete (obr. 3). Rozpouštědlo přeteče samo do injekční lahvičky s práškem.

5. Zlehka otáčejte se spojenými injekčními lahvičkami, dokud se přípravek nerozpustí.

Ocplex se při pokojové teplotě rozpouští rychle na bezbarvý až lehce namodralý roztok. Rozšroubujte Mix2Vial™ na dvě části (obr. 4).

Odstraňte prázdnou injekční lahvičku od rozpouštědla spolu s modrou částí Mix2Vial™.

Pokud se prášek úplně nerozpustí nebo se vytvoří sraženina, pak tento přípravek nepoužívejte. Návod pro infuzi:

Z preventivních důvodů by se měl kontrolovat puls pacienta před infuzí a v jejím průběhu. Pokud dojde k význačnému zvýšení frekvence tepu, je třeba snížit rychlost infuze nebo podávání přerušit.

1. Nasaďte 40 ml injekční stříkačku na průhlednou část Mix2Vial™. Otočte injekční lahvičku dnem vzhůru a nasajte roztok do stříkačky.

Jakmile je roztok převeden do stříkačky, pevně stříkačku uchopte a oddělte ji od Mix2Vial™.

Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou injekční lahvičkou.

2.    Dezinfikujte zamýšlené místo vpichu tampónem s alkoholem.

3.    Podávejte roztok pomalu intravenózně: zpočátku 1 ml/min, později ne rychleji než 2-3 ml/min.

Vzhledem k riziku vytvoření fibrinového koagula nesmí do stříkačky vniknout žádná krev. Mix2Vial™ je vždy pouze pro jedno použití.

9