Příbalový Leták

Nicorette Mint 4 Mg Lisované Pastilky

Sp.zn. sukls171260/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nicorette Mint 2 mg lisované pastilky Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky

(nicotinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však pastilky Nicorette Mint musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

-    Pokud se Vám nepodaří ukončit kouření po 9 měsících od zahájení léčby pastilkami Nicorette Mint, poraďte se s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Nicorette Mint a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette Mint užívat

3.    Jak se přípravek Nicorette Mint užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Nicorette Mint uchovávat

6.    Další informace

stiskněte a zvedněte víčko    víčko stiskněte a uzavřete

1. CO JE PŘÍPRAVEK NICORETTE MINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je používán ke zmírnění abstinenčních příznaků a snížení neodolatelné touhy po nikotinu, které se dostavují, když se pokoušíte přestat kouřit nebo když snižujete počet vykouřených cigaret v době, kdy se pokoušíte přestat kouřit. Léčba je určena pro dospělé kuřáky ve věku 18 let a starší.

Nicorette Mint 2 mg lisované pastilky jsou vhodné pro kuřáky, kteří podléhají nikotinové závislosti mírného stupně, např. buď kouří svou první denní cigaretu později než 30 minut po probuzení, nebo kteří kouří méně než 20 cigaret denně.

Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky jsou vhodné pro kuřáky, kteří podléhají nikotinové závislosti vysokého stupně, např. buď kouří svou první denní cigaretu do 30 minut po probuzení, nebo kteří kouří více než 20 cigaret denně.

Tento lék Vám může pomoci přestat kouřit buď ihned, nebo postupně omezovat kouření než přestanete kouřit úplně. Jestliže se domníváte, že jste schopni přestat kouřit naráz, měl/a byste to udělat. Jestliže se však domníváte, že je to příliš velká změna, můžete jako první krok zkusit omezit počet cigaret, které vykouříte, než přestanete kouřit úplně. Pro další podrobnosti viz bod 3 „ Jak se přípravek Nicorette Mint užívá“.

Pastilky Nicorette Mint zmírňují nikotinové abstinenční příznaky, včetně neodolatelné touhy po nikotinu (cigaretě), které pociťujete, když přestanete kouřit. Pokud přestanete náhle dodávat nikotin z tabáku do svého těla, budete vystaveni nepříjemným pocitům zvaným abstinenční příznaky, jako jsou např. podrážděnost nebo pocit hněvu nebo skleslosti, úzkost, neklid, snížené soustředění, zvýšená chuť k jídlu nebo přírůstek hmotnosti, touha si zakouřit, noční probouzení nebo poruchy spánku. Nikotin obsažený v pastilkách Nicorette Mint může pomoci zabránit těmto pocitům nebo zmírnit tyto nepříjemné pocity a touhu po kouření.

Ke zvýšení naděje ukončit kouření využijte rovněž podpory poskytované poradenstvím.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NICORETTE MINT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nicorette Mint jestliže

-    jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na nikotin nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-    jste mladší 12 let.

-    jste nekuřák/nekuřačka.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Nicorette Mint je zapotřebí:

Poraďte se s lékařem, jestliže trpíte uvedenými obtížemi. Je možné, že budete moci pastilky Nicorette Mint užívat, ale nejdříve se poraďte s lékařem pokud:

-    jste nedávno prodělal(a) srdeční záchvat nebo mrtvici

-    trpíte bolestí na hrudi (nestabilní anginou pectoris) nebo klidovou anginou pectoris

- trpíte srdečními obtížemi, které působí na srdeční tep nebo rytmus (arytmie)

-    trpíte vysokým krevním tlakem neléčeným léky

-    trpíte srdečním selháním nebo obtížemi s krevním oběhem

- jste někdy prodělal/a alergické reakce, spojené s otoky rtů, tváře a hrdla (angioedém) nebo svědivou kožní vyrážku (kopřivku). Náhradní nikotinová léčba může někdy takovou reakci spustit.

-    trpíte jaterním onemocněním střední nebo vysoké závažnosti

-    trpíte závažným ledvinovým onemocněním

-    trpíte cukrovkou

-    trpíte nadměrnou činností štítné žlázy

-    trpíte nádorem nadledvinek (feochromocytomem)

-    trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

-    trpíte zánětem jícnu

Tento přípravek nemají užívat jedinci, kteří nikdy nekouřili, nebo děti do 12 let.

Pastilky Nicorette Mint neobsahují cukr.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé chemické látky v tabákovém kouři mohou narušit odbourávání některých léčiv ve Vašem těle. Pokud kuřák ukončí kouření buď bez pomoci Nicorette Mint nebo po jejich užívání, může to způsobit pomalejší odbourávání a následné zvýšení krevních hladin těchto

léčiv: k léčbě astmatu (theofylin, salbutamol), k léčbě deprese (imipramin, klomipramin, fluvoxamin), k léčbě bolesti (pentazocin, fenacetin), k léčbě zánětů (fenylbutazon), k léčbě demence (Alzheimerovy choroby) (takrin), k léčbě schizofrenie (olanzapin, klozapin), k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (flekainid), k léčbě cukrovky (inzulin), k léčbě Parkinsonovy choroby (ropinirol), k léčbě srdečních obtíží (prazosin, propranolol, isoprenalin) nebo léků obsahujících kofein.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Nicorette Mint s jídlem a pitím

Při užívání pastilek nejezte a nepijte. Nápoje, které tvoří v ústech kyselé prostředí, jako např. káva, ovocné šťávy a nápoje sycené oxidem uhličitým, mohou snižovat vstřebávání nikotinu. K dosažení nejvyššího vstřebávání nikotinu se vyvarujte pití těchto nápojů do 15 minut před užitím pastilky.

Těhotenství a kojení

Ukončit kouření v průběhu těhotenství je velice důležité, protože kouření může vést k nízké porodní váze dítěte nebo samovolnému potratu. Nejlépe je ukončit kouření bez užívání léků obsahujících nikotin. Pokud to nemůžete zvládnout, můžete užívat Nicorette Mint pouze po poradě s Vaším lékařem. Pokud však trpíte během těhotenství nevolností, mohou být pro Vás vhodnější náplasti Nicorette.

Nikotin přechází do mateřského mléka a může poškodit Vaše dítě, v období kojení byste měla užívat pastilky pouze po poradě s Vaším lékařem.

Pokud Vám lékař užívání Nicorette Mint doporučí, neměla byste pastilku užívat během dvou hodin před kojením, ale měla byste ji užít bezprostředně po kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění schopnosti řídit auta a obsluhovat stroje nebylo pozorováno.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE MINT UŽÍVÁ

Jedinci mladší 18 let by neměli tento přípravek užívat, pokud jim není doporučen lékařem. Postup při užívání přípravku Nicorette Mint závisí na tom, který způsob zvolíte:

a)    ukončení kouření naráz

b)    ukončování kouření postupně.

Nicorette Mint užívejte vždy přesně podle návodu uvedeného v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem. Mladiství v rozmezí 12 a 17 let by neměli užívat Nicorette Mint pokud jim přípravek nedoporučí lékař.

Tento přípravek je určen k orálnímu podání. Vkládá se do úst, kde se ponechá pomalu rozpouštět, a uvolní se nikotin, který se vstřebává ústní sliznicí do těla.

Vždy vkládejte do úst jednu pastilku Nicorette Mint a přemísťuje ji opakovaně z jedné strany úst na druhou až do úplného rozpuštění. To může trvat přibližně necelých 20 minut. Pastilky nežvýkejte ani nepolykejte vcelku. Neužívejte více než 15 pastilek denně. Pokud byste potřeboval/a užívat Nicorette Mint déle než 9 měsíců, poraďte se s lékařem.

a) Ukončení kouření naráz

Cílem je ukončit kouření naráz a pastilky užívat ke zmírnění neodolatelné touhy po kouření. Dospělí (ve věku 18 let a starší)

•    Začněte užíváním 8 až 12 pastilek denně. Kdykoli dostanete chuť si zakouřit, vložte jednu pastilku do úst a nechte rozpouštět.

•    Tímto způsobem užívejte pastilky až 6 týdnů, a potom postupně snižujte jejich počet, který denně užíváte.

•    Až Vám budou stačit 1 až 2 pastilky denně, můžete užívání ukončit. Po ukončení kouření můžete někdy náhle pocítit neodolatelnou potřebu kouřit. V této situaci můžete pastilku znovu užít.

b) Ukončování kouření postupně

Cílem je začít postupně nahrazovat několik Vašich cigaret pastilkou. Po dosažení cíle můžete ukončit kouření cigaret úplně a užívat dále jen pastilky. Nakonec ukončíte užívání pastilek.

Dospělí (od 18 let a starší)

Když pocítíte neodolatelnou potřebu kouřit, užijte místo cigarety pastilku Nicorette Mint, která Vám pomůže tuto potřebu překonat. Snižte co nejvíce počet denně vykouřených cigaret. Jestliže po 6 týdnech užívání pastilek nejste schopen (schopna) snížit počet denně vykouřených cigaret, je zapotřebí se poradit s lékařem.

Jakmile se cítíte být připraven(a), měl(a) byste ukončit kouření úplně. Nadále se řiďte výše uvedenými pokyny pro ukončení kouření naráz. Udělejte to co možná nejdříve.

Pokud Váš pokus ukončit kouření nebyl úspěšný během 6 měsíců užívání přípravku Nicorette Mint, poraďte se s lékařem.

Nepřekračujte uvedené dávkování. Pečlivě dodržujte tento návod a neužívejte více než 15 pastilek denně (během 24 hodin).

Pokud máte pastilku v ústech, nejezte a nepijte (viz. Užívání přípravku Nicorette Mint s jídlem a pitím.)

Děti ve věku 12 let a starší

Nicorette Mint je možné užívat pouze na základě porady s lékařem.

Děti do 12 let

Dětem do 12 let přípravek nepodávejte.

Pokud máte touhu začít znovu kouřit

Pokud:

•    máte obavy, že začnete znovu kouřit

•    shledáváte obtížným úplně přestat užívat pastilky je zapotřebí se poradit s lékařem.

Pokud jste již opět začal(a) kouřit, lékař Vám poradí jak si počínat při další odvykací náhradní nikotinové léčbě.

Jestliže jste užil(a) více Nicorette Mint než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho pastilek Nicorette Mint, můžete pociťovat příznaky podobné silnému kouření: bledost, studený pot, nevolnost, slinění, pálení v krku, zvracení, bolest žaludku, průjem, bolest hlavy, závratě, zhoršení sluchu a zraku, třes, zmatenost a slabost.

K předávkování může dojít, když kouříte a současně užíváte pastilky Nicorette Mint.

Ve vysokých dávkách mohou příznaky popsané výše doprovázet nízký krevní tlak, slabý a nepravidelný puls, ztížené dýchání, vysoká únava, oběhové selhání a celkové křeče.

Pokud zpozorujete kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte neprodleně lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Příbalovou informaci a balení tohoto léku si vezměte

s sebou.

Pastilky nejsou vhodné pro děti do 12 let nebo nekuřáky. Pokud pastilky Nicorette Mint užijí děti nebo jedinci, kteří nikdy nekouřili, mohou se u nich dostavit projevy předávkování nikotinem. Pokud pastilky Nicorette Mint užije dítě, vyhledejte neprodleně lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Dávky nikotinu, které jsou během léčby dobře snášeny dospělými kuřáky, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí a mohou být smrtelné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Nicorette Mint nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Ukončení kouření může již samo o sobě způsobit příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, kašel a příznaky podobné nachlazení. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky, kterou užíváte. Příznaky jako deprese, podrážděnost, úzkost, neklid, zvýšená chuť k jídlu a nespavost mohou být ve vztahu s abstinenčními příznaky spojenými s ukončením kouření.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než jednoho z 10 uživatelů):

•    nevolnost, podráždění v ústech, krku a na jazyku

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 uživatelů):

•    kašel, bolest v krku

•    závratě, bolesti hlavy

•    podrážděnost, úzkost, poruchy spánku včetně neobvyklých snů

•    zvracení, průjem, žaludeční a střevní obtíže (gastrointestinální diskomfort), plynatost, škytavka, pálení žáhy, poruchy trávení (dyspepsie)

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1 000 uživatelů):

•    nervozita, deprese

•    bušení srdce, zrychlení tepu

•    kožní vyrážka

•    únava, malátnost, bolesti na    hrudi

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u    1až    10 z 10 000 uživatelů):

•    zrychlená a nepravidelná srdeční činnost, která může být upravena vhodnou léčbou

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 uživatelů):

•    přecitlivělost (včetně alergické reakce a anafylaktické reakce - náhlá, těžká a život ohrožující alergická reakce), otok obličeje a úst (angioedém - otok na různých místech, který může způsobit závažné život ohrožující obtíže).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto závažných nežádoucích účinků,

přestaňte přípravek Nicorette Mint užívat a okamžitě vyhledejte lékaře, protože to mohou být příznaky závažné alergie:

   kopřivka (kožní obtíže charakteristické zvýšením svěděním nebo červenými skvrnami)

•    otok obličeje, jazyka nebo krku

•    dýchací obtíže

•    obtíže při polykání

Většina nežádoucích účinků se dostavuje v počáteční fázi užívání. Během několika prvních

dnů léčby se může objevit podráždění v ústech a krku, většina lidí však při pravidelném

užívání tomuto jevu přivykne.

5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE MINT UCHOVÁVAT

   Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

•    Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Polypropylenový obal: Pastilky uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

•    Blistr: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

•    Nepoužívejte obal opakovaně k jiným účelům kvůli možnému jemnému pokrytí obalu prachem z pastilek.

•    Likvidujte balení odpovědně. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette Mint obsahuje

Léčivou látkou je nikotin (ve formě nikotin-resinátu).

Jedna pastilka obsahuje 2 mg nebo 4 mg nikotinu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro pastilky: mannitol ( E421), xanthanová klovatina, vysušené složené mentholové aroma (arabská klovatina (E414), aroma máty peprné, mentholové a cineolové), uhličitan sodný (E500) (i), sukralosa (E955), draselná sůl acesulfamu (E950), magnezium-stearát (E470b) Potahová vrstva: hypromelosa (E464), složené tekuté mentholové aroma (aroma máty peprné, mentholové a cineolové), oxid titaničitý (E171), sukralosa (E955), leštidlo sepifilm (hypromelosa (E464), mikrokrystalická celulosa (E460), hlinitokřemičitan draselný (E555), oxid titaničitý (E171), draselná sůl acesulfamu (E950), polysorbát 80 (E433).

Pastilky Nicorette Mint neobsahují cukr.

Jak přípravek Nicorette Mint vypadá a co obsahuje toto balení

Oválná pastilka bílé až téměř bílé barvy. Na jedné straně je vyraženo “n” a na druhé straně „2“ nebo „4“

Velikosti balení:

Jedna papírová krabička obsahuje 2 blistry s 12 pastilkami. Balení s ochranným pouzdrem nebo bez ochranného pouzdra.

Jedna plastová krabička obsahuje 20 pastilek, jedno balení může obsahovat jednu nebo čtyři krabičky nebo osm krabiček pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil AB

SE-251 09 Helsingborg Švédsko

Výrobce

McNeil AB

SE-251 09 Helsingborg Švédsko

(pro Dánsko a Švédsko, velikost balení 160 pastilek)

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Consumer Services EAME Ltd Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován ve státech Evropské unie pod těmito názvy:

Rakousko

Nicorette Icemint

Belgie

Nicorette Frehmint

Kypr

Nicorette Cooldrops

Česká republika

Nicorette Mint 2 mg lisované pastilky Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky

Německo

Nicorette freshmint

Dánsko

Nicorette Cooldrops

Finsko

Nicorette Fimea

i/

Řecko

Nicorette Cooldrops

Irsko

Nicorette Cools

Island

Nicorette Cooldrops

Lucembursko

Nicorette Freshmint

Norsko

Nicorette

Polsko

Nicorette Coolmint

i/

Švédsko

Nicorette Pepparmint

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.8.2013

7