Příbalový Leták

Natlinez 2 Mg/Ml Infuzní Roztok

Sp. zn. sukls171849/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Natlinez 2 mg/ml infuzní roztok

Linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Natlinez a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Natlinez používat

3.    Jak se přípravek Natlinez používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Natlinez uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Natlinez a k čemu se používá

Linezolid je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů bakterií způsobujících infekce. Linezolid se používá k léčbě pneumonie (zápalu plic), některých infekcí kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Natlinez vhodná k léčbě Vaší infekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Natlinez používat

Nepoužívejte přípravek Natlinez:

•    jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAOI: například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci;

•    jestliže kojíte, linezolid prostupuje do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

•    jestliže užíváte některé z následujících léčiv: inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva, serotonin 5-HT1 agonisty receptoru (triptany), přímo a nepřímo působící sympatomimetika (včetně adrenergních bronchodilatátorů, pseudoefedrin a fenylpropanolamin), vasopresivní látky (např epinefrin, norepinefrin), dopaminergní látky (např. dopamin, dobutamin), pethidin nebo buspiron, pokud Vám lékař výslovně nedoporučil některý z těchto léků užívat.

Upozornění a opatření

Tento přípravek pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ANO na kteroukoliv z následujících otázek, informujte o tom Vašeho lékaře. V některých případech se může lékař rozhodnout sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jisti, zda se tyto kategorie se na vás vztahují.

•    Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte nějaké léky proti vysokému krevnímu tlaku?

•    Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

•    Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory hormonálního systému s příznaky jako průjem, zarudnutí pokožky, sípání)?

•    Trpíte bipolární poruchou, schizoafektivní poruchou, duševní zmateností nebo jinými duševními poruchami?

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí

Před použitím přípravku se řekněte svému lékaři pokud:

•    se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,

•    máte anémii (chudokrevnost),

•    jste náchylný(á) k infekcím

•    jste v minulosti prodělal(a) křeče

•    máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

•    máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

•    potíže se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění nebo zúžení zorného pole

•    ztráta citlivosti v rukou nebo nohou či pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou

•    V průběhu používání antibiotik nebo po používání antibiotik včetně linezolidu se u Vás může objevit průjem. Pokud je průjem těžký, přetrvávající nebo si všimnete, že Vaše stolice obsahuje krev nebo hlen, okamžitě ukončete používání linezolidu a poraďte se se svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léky, které zastavují nebo zpomalují činnost střev.

•    opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Děti a dospívající

Použití linezolidu u této věkové skupiny se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Natlinez

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Existuje riziko, že linezolid může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako změny krevního tlaku, tělesné teploty a srdečního tepu.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky, protože přípravek Natlinez se nesmí používat, pokud uvedené léky užíváte nebo jste je nedávno užíval(a) (viz bod 2 „Nepoužívejte přípravek Natlinez“):

• inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci

Rovněž sdělte svému lékaři, jestliže užíváte následující léky. Váš lékař se přesto může rozhodnout podat Vám linezolid, ale bude muset sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V některých případech lékař může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

•    Látky snižující prosáknutí sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo fenylpropanolamin.

•    Některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

•    Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitryptilinu, cipramilu, klomipraminu, dosulepinu, doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu, paroxetinu a sertralinu.

•    Léky používané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

•    Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

•    Léky, zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

•    Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

•    Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

•    Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Přípravek Natlinez s jídlem a pitím

Linezolid může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle

Vyvarujte se nadměrné konzumace zrajících sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů (např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek může totiž reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinek linezolidu u těhotných žen není znám. Proto se nemá používat v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během léčby linezolidem nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a může poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití linezolidu můžete pocítit závrať nebo problémy s viděním. V takovém případě neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Natlinez obsahuje sodík

Jeden ml přípravku Natlinez obsahuje 9 mg sodíku (2,7 g sodíku v jednom vaku). Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem sodíku.

3.


Jak je přípravek Natlinez podáván

Dospělí

Tento lék Vám bude podáván infuzí do žíly (kapačkou) lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem. Doporučená dávka přípravku pro dospělé (od 18 let) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát denně a podává se přímo do krevního řečiště (intravenózně) infuzí po dobu 30-120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, linezolid Vám má být podán po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10-14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto léčivého přípravku pro dobu podávání delší než 28 dnů nebyla stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během používání tohoto přípravku má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke sledování krevního obrazu.

Pokud používáte linezolid déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí

Linezolid se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let věku).

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Natlinez, než jste měl(a)

Jestliže máte obavy, že Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku, sdělte to neprodleně svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Natlinez

Jelikož Vám bude tento lék podáván pod pečlivým dohledem, vynechání dávky je velice nepravděpodobné. Pokud se domníváte, že byla dávka léčby vynechána, neprodleně informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

•    kožní reakce, jako zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto může být nezbytné ukončit léčbu linezolidem.

•    závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích. Tyto mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu

•    Problémy se zrakem jako je rozmazané vidění, problémy s barevným viděním, obtíže se zaostřením detailů nebo cítíte omezení zorného pole.

•    Těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (s antibiotiky spojená kolitida (zánět tlustého střeva) včetně pseudomembranózní kolitidy), který se může za určitých okolností rozvinout do život ohrožujících komplikací.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání, což může být příznak nadměrného překyselení organismu.

• v průběhu používání byly hlášeny záchvaty. Informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, porucha koordinace a křeče a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených linezolidem déle než 28 dní byla hlášena snížená citlivost, brnění nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží byste se měl(a) co nejdříve poradit se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

•    Plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „kandidóza (moučnivka)“

•    Bolest hlavy

•    Kovová chuť v ústech

•    Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

•    Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater nebo hladinu cukru v krvi

•    Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii.

•    Poruchy spánku

•    Zvýšený krevní tlak

•    Anémie (nízká hladin červených krvinek)

•    Změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost bojovat proti infekcím

•    Kožní vyrážka

•    Svědění kůže

•    Závratě

•    Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

•    Zácpa

•    Zažívací potíže

•    Lokalizovaná bolest

•    Horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

•    Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

•    Pocit brnění nebo snížené citlivosti

•    Rozmazané vidění

•    Ušní šelest (tinitus)

•    Zánět žil

•    Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

•    Časté nucení na močení.

•    Zimnice

•    Pocit únavy nebo žízně

•    Zánět slinivky břišní

•    Zvýšené pocení

•    Změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, jejichž hladiny jsou obrazem funkce ledvin či jater

•    Křeče

•    Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

•    Selhání ledvin

•    Snížení počtu krevních destiček

•    Nadýmání

•    Přechodné ischemické ataky (přechodné přerušení krevního průtoku mozkem, což vyvolá krátkodobé příznaky jako ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, komolení slov a ztráta vědomí).

•    Bolest v místě vpichu

•    Zánět kůže

•    Zvýšení hladin kreatininu

•    Bolest břicha

•    Změny srdečního tepu (např. zrychlení)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů):

•    Zúžení zorného pole

•    Povrchové zabarvení zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování zubního kamene)

Také byly hlášeny následující nežádoucí účinky (Není známo: četnost není možné z dostupných údajů určit):

•    Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, nadměrné pocení, halucinace, mimovolní pohyby, zimnici a třesavku)

•    Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha, rychlé dýchání).

•    Závažné kožní poruchy

•    Sideroblastická anémie (typ anémie (nízký počet červených krvinek))

•    Alopecie (vypadávání vlasů)

•    Změny barevného vidění nebo zhoršení zrakové ostrosti

•    Snížení počtu krevních buněk

•    Slabost a/nebo smyslové změny

Pokud zpozorujete po použití tohoto přípravku jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto letáku, nebo pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, informujte lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.


Jak přípravek Natlinez uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vacích za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte infuzní vak v původním obalu a přebalu z fólie, aby se předešlo vypařování a přípravek byl chráněn před světlem.

Tento roztok je nutno okamžitě použít, jakmile se poruší uzávěr.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si při vizuální kontrole všimnete, že roztok není čirý a obsahuje částice.

6. Obsah balení a další informace Co Natlinez obsahuje

-    Léčivou látkou je linezolidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

-    Pomocnými látkami j sou: bezvodá kyselina citronová, chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Natlinez vypadá a co obsahuje toto balení

Linezolid je čirý až slabě žlutý roztok.

Polyolefinový infuzní vak vložený v přebalu z laminované folie. Vak obsahuje 300 ml roztoku a je balen v krabici. Jedna krabice obsahuje 1, 2, 5, 10, 20 nebo 25 infuzních vaků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Velká Británie

Výrobce

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Velká Británie

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11. Almere Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2015

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Natlinez 2mg/ml infuzní roztok

Linezolidum

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

DŮLEŽITÉ: Před předepsáním přípravku si přečtěte souhrn údajů o přípravku.

Linezolid je neúčinný proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Je-li dokumentována nebo předpokládána souběžná infekce gramnegativním patogenem, je třeba současně zahájit specifickou terapii proti gramnegativním organismům.

Popis

Polyolefinový infuzní vak vložený v přebalu z laminované folie. Vak obsahuje 300 ml roztoku a je balen v krabici. Jedna krabice obsahuje 1, 2, 5, 10, 20 nebo 25 infuzních vaků.

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Dávkování a způsob podání

Léčba Natlinezem má být zahájena v nemocnici a po poradě s příslušným odborníkem, např. mikrobiologem či infektologem.

Pacienti, jejichž léčba byla zahájena parenterální formou, mohou být převedeni na některou z perorálních forem, jakmile je to klinicky indikováno. V takových případech není nutné měnit dávku, protože perorálně podaný linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Infuzní roztok má být podáván po dobu 30 až 120 minut.

Doporučená dávka linezolidu má být podána intravenózně.

Prosím, přečtěte si souhrn údajů o přípravku pro informaci o dávkování.

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Odstraňte přebal až ve chvíli, kdy budete připraveni k použití přípravku, a poté pevným stlačením vaku zkontrolujte, zda roztok nevytéká. Vytéká-li roztok, nepoužívejte jej, jeho sterilita může být narušena. Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte, použit může být pouze čirý roztok bez částic. Nepoužívejte vaky v sériovém propojení. Veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Částečně použitý vak znovu nepřipojujte.

Inkompatibility

Do roztoku se nesmějí přidávat žádné přísady. Jestliže má být linezolid podán spolu s jiným léčivým přípravkem, každý z nich musí být podán odděleně v souladu s pokyny pro jejich použití. Obdobně, je-li použita stejná intravenózní souprava pro následnou infuzi několika léků, musí se souprava propláchnout před a po podání linezolidu kompatibilním infuzním roztokem.

Natlinez je fyzikálně inkompatibilní s následujícími látkami: amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-diisetionát, erythromycin-laktobionát, sodná sůl fenytoinu a sulfamethoxazol/trimethoprim. Kromě toho je chemicky inkompatibilní s disodnou solí ceftriaxonu.

Doba použitelnosti

Před otevřením: 2 roky

Po otevření: Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, je nutné použít přípravek okamžitě.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu (přebal a krabička), až do otevření před použitím.