Příbalový Leták

Narkamon 100 Mg/MlPŘÍBALOVÁ INFORMACE

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

Ketaminum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml čirého, bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:


Léčivá látka:

Ketaminum 100 mg

(jako Ketamini hydrochloridum 115,4 mg)


Pomocné látky:

Benzethonium-chlorid 0,10 mg

Dinatrium-edetát (dihydrát) 0,10 mg


4. INDIKACE


Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní a oslů pro diagnostické a terapeutické zákroky.


5. KONTRAINDIKACE


Březost, kardiovaskulární nedostatečnost, hypertenze, jaterní a ledvinná nedostatečnost, epilepsie. Aplikace samotného ketaminu u koní pro nezvladatelné excitace.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Vysoké dávky mohou způsobit respiratorní deprese.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky, koně a osli.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob podávání: intramuskulárně nebo intravenózně.

Dávkování by mělo být přizpůsobeno jednotlivým pacientům individuálně.


Kůň

Obecná dávka 2 ml přípravku/100 kg ž.hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž.hm.) rychle i.v.

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok je vhodný k položení zvířete, ke krátké narkóze či na počátek inhalační narkózy u koní. Kůň se položí spontánně. K prodloužení popř. k prohloubení anestézie může být aplikována další stejná dávka.

Pro bezpečný účinek ketaminu je nutná sedativní premedikace: např.: acepromazin 0,1 mg/kg ž.hm., poté guaifenesin 90-120 mg/kg ž.hm. nebo xylazin 0,4-0,6 mg/kg ž.hm. i.v.


Pes

Monoanestézie 0,1-0,2 ml přípravku/kg ž.hm. (tj. 10-20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. i.v., i.m., s.c. spolu s acepromazinem v dávce 0,1 mg/kg ž.hm., po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,2 ml/10 kg ž.hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.v.

Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. společně s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž.hm. i.m., po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,05-0,1 ml/kg ž.hm. (tj. 5-10 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.


Kočka

Monoanestézie 0,2-0,4 ml přípravku/kg ž.hm. (tj. 20-40 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinovaná anestézie: 0,1-0,2 ml přípravku/kg ž.hm. (tj.10-20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti: ke snížení salivace atropin v dávce 0,05 mg/kg ž.hm. spolu s acepromazinem v dávce 0,1-0,15 mg/kg ž.hm. Po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,2 ml/kg ž.hm. (tj. 20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m. či atropin spolu s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž.hm. i.m., s.c. a po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,1 ml/kg ž.hm. (tj. 10 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


U velkých zvířat se doporučuje intravenózní podání.

Zátka je otestována na maximálně 50 vpichů.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koní a oslů, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Chraňte před mrazem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před vlastní aplikací nutno zvíře řádně klinicky vyšetřit.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento veterinární léčivý přípravek se vyznačuje velmi silnými účinky. Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima a pokožkou.

Pokud dojde ke styku přípravku s kůží, ihned opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv a obuv.

V případě zasažení očí ihned proplachujte zasažené oko velkým množstvím vody. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku, vypijte velké množství vody a vyhledejte ihned lékařskou pomoc, ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

V případě náhodného samopodání přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc, ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Přípravek by neměly podávat těhotné a kojící ženy, starší osoby, kardiaci, osoby s nemocemi oběhové a dechové soustavy a diabetici.


Informace pro lékaře:

Nenechávejte pacienta bez dozoru, udržujte dýchání. Léčba by měla být symptomatická s odpovídající podpůrnou terapií.


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Interakce

Pesticidy a insekticidy mohou oslabit účinek ketaminu.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky.

Velikost balení:1 x 10 ml, 1 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.