Příbalový Leták

Montelukast Medreg 5 Mg Žvýkací Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Montelukast Medreg 4 mg žvýkací tablety Montelukast Medreg 5 mg žvýkací tablety

montelukastum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 4 mg. Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam. Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Žvýkací tablety.

7 žvýkacích tablet 10 žvýkacích tablet 14 žvýkacích tablet 20 žvýkacích tablet 28 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 40 žvýkacích tablet

49    žvýkacích tablet

50    žvýkacích tablet 56 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 70 žvýkacích tablet 80 žvýkacích tablet 84 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 98 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet 140 žvýkacích tablet 200 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Medreg s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


14/334/16-C

14/335/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


montelukast medreg 4 mg montelukast medreg 5 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


3/4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR - 4 & 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETY


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Montelukast Medreg 4 mg žvýkací tablety Montelukast Medreg 5 mg žvýkací tablety

montelukastum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medreg s.r.o.

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    JINÉ

4/4