Příbalový Leták

Montelukast Cipla 5 Mg Žvýkací Tablety

Sp.zn.sukls 182969/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Montelukast Cipla 5 mg žvýkací tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna žvýkací tableta obsahuje 1,5 mg aspartamu (E951)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta.

Růžově zbarvená kulatá bikonvexní nepotahovaná žvýkací tableta s vyražením „5“ na jedné straně a bez označení na druhé straně. Průměr: 9,5 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Montelukast je indikován k léčbě astmatu jako přídavná terapie u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistentním astmatem, jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy, a u kterých podávání krátkodobě působících P-agonistů „podle potřeby“ neposkytuje dostatečnou kontrolu astmatu.

Přípravek Montelukast může být také použit jako alternativní léčba nahrazující nízké dávky inhalačních kortikosteroidů u pacientů trpících lehkým perzistentním astmatem, kteří v nedávné anamnéze neměli závažný astmatický záchvat vyžadující užití perorálních kortikosteroidů, a kteří prokázali, že nemohou užívat inhalační kortikosteroidy (viz bod 4.2).

Přípravek Montelukast je také indikován k profylaxi astmatu, pokud je rozhodující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.

4.2    Dávkování a způsob podání

Pediatrická populace:

Dávkování u pediatrických pacientů od 6 do 14 let věku je jedna 5 mg žvýkací tableta denně podávaná večer. Tablety je třeba před spolknutím rozžvýkat. Pokud se užívá ve spojení s jídlem, je třeba montelukast užívat 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. Žádná úprava dávkování není u této věkové skupiny nutná.

Všeobecná doporučení:

Terapeutický efekt montelukastu na parametry kontroly astmatu se projeví do jednoho dne. Pacienty je nutno poučit, aby montelukast užívali, i pokud bude jejich astma pod kontrolou, stejně jako během období jeho zhoršení.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater:

U pacientů s insuficiencí ledvin nebo s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování. Neexistují žádné údaje týkající se pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Dávkování je stejné u pacientů ženského i mužského pohlaví.

Přípravek Montelukast jako alternativní léčebná možnost nahrazující nízké dávky inhalačních kortikosteroidů pro lehké perzistentní astma:

Montelukast není doporučen jako monoterapie u pacientů se středně těžkým perzistentním astmatem.

O použití montelukastu jako alternativní léčebné možnosti nahrazující nízké dávky inhalačních kortikosteroidů u dětských pacientů trpících lehkým perzistentním astmatem by mělo být uvažováno pouze u pacientů, kteří v nedávné anamnéze neměli závažný astmatický záchvat, který by vyžadoval užití perorálních kortikosteroidů, a kteří prokázali, že nemohou používat inhalační kortikosteroidy (viz bod 4.1). Lehké perzistentní astma je definováno jako astmatické příznaky více než jednou týdně, ale méně než jednou denně, s nočními příznaky více než dvakrát měsíčně, ale méně než jednou týdně, a normální funkcí plic mezi epizodami. Pokud do kontrolní návštěvy (obvykle do jednoho měsíce) nedojde k uspokojivé kontrole astmatu, měla by být posouzena nutnost dodatečné nebo jiné protizánětlivé terapie, založené na systému kroků pro léčbu astmatu. U pacientů by se měla kontrola astmatu periodicky vyhodnocovat.

Léčba montelukastem v souvislosti s jinými způsoby léčby astmatu:

Pokud je léčba montelukastem použita jako přídavná terapie k inhalačním kortikosteroidům, nesmí být inhalační kortikosteroidy náhle nahrazeny montelukastem (viz bod 4.4).

Dospělí od 15 let a věku:

Pro dospělé od 15 let věku jsou k dispozici 10 mg tablety.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienty je nutno poučit, aby nikdy neužívali perorální montelukast k léčbě akutních astmatických záchvatů. Musí být také poučeni o tom, aby pro tyto účely u sebe vždy měli svou obvyklou vhodnou záchrannou medikaci. Pokud nastane akutní záchvat, měl by být použit krátkodobě působící inhalační P-agonista.

Pokud pacienti potřebují více vdechů krátkodobě působícího P-agonisty než obvykle, měli by co nejrychleji vyhledat svého lékaře.

Montelukast nesmí náhle nahradit inhalační nebo perorální kortikosteroidy.

Neexistují žádná data prokazující možnost snížení perorálních kortikosteroidů při současném podávání montelukastu.

Ve vzácných případech se může u pacientů léčených antiastmatiky včetně montelukastu objevit systémová eozinofilie, někdy se projevující klinickými projevy vaskulitidy shodnými se syndromem Churg-Straussové, což je stav často léčený systémovými kortikosteroidy. Tyto případy byly obvykle, nikoli však vždy, spojovány se snížením nebo vysazením perorálních kortikosteroidů. Možnost, že antagonisté leukotrienového receptoru mohou souviset se vznikem syndromu Churg-Straussové, nelze ani vyloučit, ani potvrdit. Lékaři si musí být u svých pacientů vědomi rizika eozinofilie, vaskulitické vyrážky, zhoršení plicních příznaků, srdečních komplikací anebo neuropatie. Pacienti, u kterých se tyto příznaky vyvinou, musí být znovu vyšetřeni a jejich léčba přehodnocena.

Pacienti s fenylketonurií:

Tableta obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Pacienti s fenylketonurií by měli vzít v úvahu, že každá 5 mg žvýkací tableta obsahuje fenylalanin v množství odpovídajícím 0,842 mg fenylalaninu v jedné dávce.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Montelukast lze podávat s jinými terapiemi běžně používanými při profylaxi a chronické léčbě astmatu. Ve studiích lékových interakcí neměla doporučená klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku následujících přípravků: theofylin, prednizon, prednizolon, perorální kontraceptiva (ethinylestradiol/norethindron 35/1), terfenadin, digoxin a warfarin.

Plocha pod křivkou plazmatických koncentrací (AUC) montelukastu byla u subjektů, kterým byl současně podáván fenobarbital, snížena přibližně o 40 %. Jelikož je montelukast metabolizován cytochromy CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je zejména u dětí potřeba dbát zvýšené opatrnosti při jeho podávání spolu s induktory CYP 3A4, 2C8 a 2C9, jako je fenytoin, fenobarbital a rifampicin.

In vitro studie ukázaly, že montelukast je účinným inhibitorem CYP 2C8. Data z klinických hodnocení lékových interakcí zahrnujících montelukast a rosiglitazon (zkušební substrát jako zástupce léčiv metabolizovaných primárně pomocí CYP 2C8) však prokázala, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo . U montelukastu se tedy nepředpokládá, že by metabolismus léčiv metabolizovaných tímto enzymem (např. paclitaxelu, rosiglitazonu a repaglinidu) výrazně narušoval.

In vitro studie ukázaly, že montelukast je substrátem CYP 2C8 a do méně významné míry 2C9 a 3A4. V klinické lékové interakční studii zahrnující montelukast a gemfibrozil (inhibitor jak CYP 2C8, tak 2C9) zvyšoval gemfibrozil systémovou expozici montelukastu 4,4 násobně. Při souběžném podávání gemfibrozilu nebo jiných potentních inhibitorů CYP 2C8 není nutná žádná rutinní úprava dávky montelukastu, ale lékař by si měl být vědom možného zvýšeného výskytu nežádoucích reakcí.

Na základě údajů in vitro se neočekávají klinicky významné lékové interakce s méně potentními inhibitory CYP 2C8 (např. trimethoprimem). Souběžné podávání montelukastu s itrakonazolem, silným inhibitorem CYP 3A4, nevedlo k významnému zvýšení systémové expozice montelukastu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech neukazují škodlivé účinky, pokud jde o vliv na graviditu nebo vývoj embrya/plodu.

Omezené údaje z dostupných těhotenských databází nenaznačují přímou souvislost mezi montelukastem a malformacemi (tzn. defekty končetin), které byly vzácně hlášeny po celosvětovém uvedení na trh.

Přípravek Montelukast se v průběhu těhotenství může užívat pouze v případě, že je to považováno za naprosto nezbytné.

Kojení

Studie na potkanech ukázaly, že se montelukast vylučuje do mléka (viz bod 5.3). Není známo, zda se montelukast vylučuje do mateřského mléka.

Kojící matky mohou užívat přípravek Montelukast pouze v případě, že je to považováno za naprosto nezbytné.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neočekává se, že by montelukast nežádoucím způsobem ovlivňoval schopnost pacienta řídit nebo obsluhovat stroje.

Ve velmi vzácných případech však jedinci hlásili ospalost nebo závrať.

4.8    Nežádoucí účinky

Montelukast byl hodnocen v klinických studiích následujícím způsobem:

-    10 mg potahované tablety na přibližně 4000 dospělých pacientech od 15 let věku a

-    5 mg žvýkací tablety na přibližně 1750 pediatrických pacientech od 6 do 14 let věku.

Následující nežádoucí účinky související s přípravkem byly u pacientů léčených montelukastem v klinických hodnoceních hlášeny často (> 1/100 až <1/10) a s vyšší incidencí než u pacientů léčených placebem:

Třída orgánových systémů

Dospělí a dospívající pacienti od 15 let věku (dvě studie trvající 12 týdnů, n=795)

Pediatričtí pacienti od 6 do 14 let věku (jedna studie trvající 8 týdnů, n = 201)

(dvě studie trvající 56 týdnů, n=615)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

bolesti hlavy

Gastrointestinální poruchy

bolesti břicha

Při dlouhodobé léčbě omezeného počtu pacientů v rámci klinických studií trvajících u dospělých pacientů až 2 roky a u pediatrických pacientů ve věku od 6 do 14 let až 12 měsíců se bezpečnostní profil nezměnil.

Postmarketingové zkušenosti:

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh jsou podle třídy orgánových systémů a podle specifického termínu pro nežádoucí účinek uvedeny v následující tabulce. Kategorie četnosti byly odhadnuty na základě příslušných klinických studií.

Třída orgánových systémů

Termín označující nežádoucí účinek

Kategorie četnosti*

Infekce a infestace

infekce horních cest dýchacích*

velmi časté

Poruchy krve a lymfatického systému

zvýšený sklon ke krvácení

vzácné

Poruchy imunitního systému

reakce z přecitlivělosti včetně anafylaxe

méně časté

infiltrace jater eozinofily

velmi vzácné

Psychiatrické poruchy

abnormální sny včetně nočních můr, nespavosti, náměsíčnosti, úzkosti, agitovanosti včetně agresivity nebo nepřátelského chování, deprese, psychomotorická hyperaktivita (včetně podrážděnosti, neklidu, třesu§)

méně časté

narušení pozornosti, porucha paměti

vzácné

halucinace, desorientace, sebevražedné myšlenky a chování (suicidalita)

velmi vzácné

Poruchy nervového systému

závrať, ospalost, parestézie/hypestézie, záchvaty

méně časté

Srdeční poruchy

palpitace

vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

epistaxe

méně časté

syndrom Churga-Straussové (CCS) (viz bod 4.4)

velmi vzácné

pulmonární eozinofilie

velmi vzácné

Gastrointestinální poruchy

průjem, nauzea *, zvracení'*

časté

sucho v ústech, dyspepsie

méně časté

Poruchy jater a žlučových cest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

zánět jater (včetně cholestatického, hepatocelulárního a smíšeného poškození jater)

velmi vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka*

časté

tvorba modřin, kopřivka, svědění kůže

méně časté

angioedém

vzácné

erythema nodosum, erythema multiforme

velmi vzácné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artralgie, myalgie, včetně svalových křečí

méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

pyrexie*

časté

astenie/únava, malátnost, otok

méně časté

*Kategorie četnosti: Definované pro každý termín nežádoucího účinku podle incidence hlášené v databázi klinických studií: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Třída orgánových

Termín označující nežádoucí

Kategorie četnosti*

systémů

účinek


^Tento nežádoucí účinek, hlášený jako velmi častý u pacientů užívajících montelukast, byl také hlášen jako velmi častý u pacientů užívajících při klinických studiích placebo.

^Tento nežádoucí účinek, hlášený jako častý u pacientů užívajících montelukast, byl také hlášen jak častý u pacientů užívajících při klinických studiích placebo.

§Kategorie četnosti: vzácné


Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nejsou k dispozici žádné specifické informace týkající se léčby předávkování montelukastem. Při studiích chronického astmatu byl montelukast podáván pacientům po dobu 22 týdnů v dávkách do 200 mg/den a v krátkodobých studiích v dávkách do 900 mg/den po dobu přibližně jednoho týdne bez klinicky významných nežádoucích příhod.

Po uvedení na trh a v průběhu klinických hodnocení byly hlášeny případy akutního předávkování montelukastem. Tyto případy zahrnují hlášení o dospělých a dětech s dávkou až 1000 mg (přibližně 61 mg/kg u dítěte ve věku 42 měsíců). Klinické a laboratorní nálezy byly v souladu s bezpečnostním profilem u dospělých a pediatrických pacientů. Většina hlášení o předávkování nezahrnovala žádné nežádoucí projevy. Nejčastější nežádoucí projevy byly v souladu s bezpečnostním profilem montelukastu a zahrnovaly bolesti břicha, ospalost, žízeň, bolesti hlavy, zvracení a psychomotorickou hyperaktivitu.

Není známo, zda je montelukast dialyzovatelný peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté leukotrienových receptorů; ATC kód: R03D C03 Mechanismus účinku

Cysteinyl leukotrieny (LTC4, LTD4, LTE4) jsou potentní zánětlivé eikosanoidy uvolňované z různých buněk, mezi něž patří žírné buňky a eozinofily. Tyto důležité proastmatické mediátory se váží na cysteinyl-leukotrienové (CysLT) receptory, které se nachází v dýchacích cestách u člověka a spouštějí odezvy dýchacích cest, které zahrnují bronchokonstrikci, sekreci hlenu, cévní permeabilitu a rekrutování eozinofilů.

Farmakodvnamické účinky

Montelukast je perorálně účinná sloučenina, která se váže s vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLTj. V klinických studiích inhibuje montelukast bronchokonstrikci v důsledku inhalovaných LTDpři dávkách do 5 mg. Bronchodilatace byla pozorována do 2 hodin po perorálním podání. Bronchodilatační účinek způsobený P-agonistou byl aditivní k účinku montelukastu. Léčba montelukastem inhibuje časnou a pozdní fázi bronchokonstrikce způsobenou expozicí antigenu. Montelukast ve srovnání s placebem snižoval počet eozinofilů v periferní krvi u dospělých a pediatrických pacientů. V samostatné studii léčba montelukastem významně snižovala počet eozinofilů v dýchacích cestách (měřeno ve sputu) a v periferní krvi, a přitom zlepšovala klinickou kontrolu astmatu.

Ve studiích u dospělých bylo prokázáno, že montelukast 10 mg jednou denně ve srovnání s placebem vedl k významnému zlepšení ranní FEVi (10,4 % vs 2,7 % změna od výchozího stavu), ranní vrcholové výdechové rychlosti (PEFR) (24,5 l/min vs 3,3 l/min změna od výchozího stavu), a k významnému snížení celkového použití P-agonistů (-26,1 % vs -4,6 % změna od výchozího stavu). Zlepšení v pacientem hlášeném skóre denních a nočních astmatických příznaků byla významně větší než pro placebo.

Studie u dospělých ukázaly schopnost montelukastu navýšit klinický účinek inhalačního kortikosteroidu ( % změna od výchozího stavu pro inhalační beclomethason plus montelukast vs beclomethason, resp. pro FEV1: 5,43 % vs 1,04 %; použití P-agonisty: -8,70 % vs 2,64 %). Ve srovnání s inhalačním beclomethasonem (200 pg dvakrát denně s použitím spaceru) vykazoval montelukast rychlejší iniciální odpověď, avšak během 12týdenní studie poskytl beclomethason větší průměrný léčebný účinek (% změna od výchozí úrovně u montelukastu vs beclomethason, resp. pro FEV1: 7,49 % vs 13,3 %; použití P-agonisty: -28,28 % vs - 43,89 %). Nicméně ve srovnání s beclomethasonem dosáhlo vysoké procento pacientů léčených montelukastem podobných klinických odpovědí (např. 50 % pacientů léčených beclomethasonem dosáhlo zlepšení v FEV1 asi 11 % nebo větší nad výchozí úroveň, zatímco asi 42 % pacientů léčených montelukastem dosáhlo stejnou odpověď).

Pediatrická populace:

V 8týdenní studii u pediatrických pacientů ve věku 6 až 14 let zlepšil montelukast 5 mg jednou denně ve srovnání s placebem významně respirační funkci (FEV1 8,71 % vs 4,16 % změna od výchozí úrovně; ranní PEFR 27,9 l/min vs 17,8 l/min změna od výchozí úrovně) a snížil použití P-agonisty „dle potřeby” (-11,7 % vs +8,2 % změna od výchozí úrovně).

Klinická účinnost a bezpečnost:

Ve 12měsíční studii srovnávající účinnost montelukastu s inhalačním flutikasonem při kontrole astmatu u pediatrických pacientů ve věku 6 až 14 let s mírným perzistentním astmatem byl montelukast neinferiorní vzhledem k flutikasonu ve zvyšování procenta dnů bez záchranné léčby astmatu (RFD, rescue-free days), což byl primární koncový parametr. Po zprůměrování za 12měsíční léčebné období se procento RFD astmatu zvýšilo z 61,6 na 84,0 ve skupině montelukastu a z 60,9 na 86,7 ve skupině flutikasonu. Rozdíl mezi skupinami ve zvýšení střední hodnoty LS v procentech RFD astmatu byl statisticky významný (-2,8 s 95 % IS -4,7, -0,9), ale v rámci limitu předdefinovaném za klinicky neinferiorní. Montelukast i flutikason také zlepšovaly kontrolu astmatu na sekundární proměnné hodnocené během 12měsíčního léčebného období:

-    FEV1 se zvýšila z 1,83 l na 2,09 l ve skupině s montelukastem a z 1,85 l na 2,14 l ve skupině s

flutikasonem. Rozdíl mezi skupinami ve zvýšení střední hodnoty LS v FEV1 byl -0,02 l s 95 % IS -0,06, 0,02. Průměrné zvýšení od výchozí úrovně v predikovaném % FEV1 bylo 0,6 % v léčebné skupině montelukastu a 2,7 % v léčebné skupině flutikasonu. Rozdíl ve střední hodnotě LS pro změnu od výchozího stavu v predikovaném % FEV1 bylo -2,2 % s 95 % IS -3,6, -0,7.

-    Procento dní s použitím P-agonisty se snížil z 38,0 na 15,4 ve skupině montelukastu a z 38,5 na 12,8 ve skupině flutikasonu. Rozdíl mezi skupinami ve střední hodnotě LS pro procento dnů

s použitím p-agonisty byl 2,7 s 95 % IS 0,9, 4,5.

-    Procento pacientů s astmatickým záchvatem (astmatický záchvat je definován jako období zhoršujícího se astmatu, které vyžaduje léčbu perorálními kortikosteroidy, neplánovanou návštěvu ambulance lékaře, návštěvu pohotovosti nebo hospitalizaci) bylo 32,2 ve skupině montelukastu a 25,6 ve skupině flutikasonu; poměr pravděpodobnosti (95 % IS) je významný: rovný 1,38 (1,04, 1,84).

-    Procento pacientů s použitím systémových kortikosteroidů (zejména perorálních) během studie byl 17,8 % ve skupině montelukastu a 10,5 % ve skupině flutikasonu. Rozdíl mezi skupinami ve střední hodnotě lS byl významný: 7,3 % s 95 % IS 2,9, 11,7.

Významné snížení ponámahové bronchokonstrikce (EIB) bylo prokázáno ve 12týdenní studii u dospělých (maximální pokles FEVi 22,33 % pro montelukast vs 32,40 % pro placebo; čas do obnovy do 5 % od výchozí FEVi 44,22 min vs 60,64 min).

Tento účinek byl konzistentní v průběhu 12týdenního období studie. Redukce EIB byla také prokázána v krátkodobé studii u pediatrických pacientů (maximální snížení FEVi 18,27 % vs 26,11 %; čas do obnovy do 5 % výchozí úrovně FEVi 17,76 min vs 27,98 min). Účinek v obou studiích byl prokázán na konci jednodenního dávkovacího intervalu.

U pacientů s astmatem citlivým na aspirin, kteří dostávali souběžné inhalační anebo perorální kortikosteroidy, léčba montelukastem, ve srovnání s placebem, vedla k významnému zlepšení kontroly astmatu (FEVi 8,55 % vs -1,74 % změna od výchozí úrovně a pokles celkového použití P-agonisty -27,78 % vs 2,09 % změna od výchozí úrovně).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Montelukast se po perorálním podání rychle vstřebává. Pro potahované tablety 10 mg je průměrná vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax) dosažena 3 hodiny (Tmax) po podání u dospělých nalačno. Průměrná perorální biologická dostupnost je 64 %. Perorální biologická dostupnost a Cmax nejsou ovlivněny standardní potravou. Bezpečnost a účinnost byla prokázána v klinických studiích, kde 10 mg potahovaná tableta byla podána bez ohledu na časování požití potravy.

Pro 5 mg žvýkací tablety je Cmax dosažena za 2 hodiny po podání u dospělých nalačno. Průměrná perorální biologická dostupnost je 73 % a je snížena na 63 % standardní potravou.

Distribuce:

Montelukast je z více než 99 % navázán na plazmatické proteiny. Distribuční objem montelukastu v ustáleném stavu je v průměru 8 - 11 litrů. Studie u potkanů s radioaktivně značeným montelukastem ukazují minimální distribuci přes hematoencefalickou bariéru. Ve všech dalších tkáních byly koncentrace radioaktivně značeného materiálu 24 hodin po podání dávky minimální.

Biotranformace:

Montelukast je významně metabolizován. Ve studiích s terapeutickými dávkami jsou plazmatické koncentrace metabolitů montelukastu nedetekovatelné v ustáleném stavu u dospělých a dětí.

Cytochrom P450 2C8 je hlavní enzym v metabolismu montelukastu. Malý podíl může mít dále CYP 3A4 a 2C9, i když itrakonazol, inhibitor 3A4, nezpůsobil změnu farmakokinetických proměnných montelukastu u zdravých subjektů, které dostávaly 10 mg montelukastu denně. Na základě dalších

8

výsledků in vitro na lidských jatemích mikrozómech nezpůsobovaly terapeutické plazmatické koncentrace montelukastu inhibici cytochromů P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19, nebo 2D6. Podíl metabolitů na terapeutický účinek montelukastu je minimální.

Eliminace:

Plazmatická clearance montelukastu je v průměru 45 ml/minutu u zdravých dospělých. Po perorální dávce radioaktivně značeného montelukastu bylo 86 % radioaktivity zachyceno v 5denním sběru stolice a < 0,2 % bylo zachyceno v moči. Spojením s odhady perorální biologické dostupnosti montelukastu toto ukazuje, že montelukast a jeho metabolity jsou vylučovány téměř výhradně prostřednictvím žluči.

Porucha _funkce ledvin a _jater:

U starších pacientů nebo pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí není nutná žádná úprava dávkování. Studie u pacientů s poruchou ledvin nebyly provedeny. Vzhledem k tomu, že se montelukast a jeho metabolity eliminují žlučí, neočekává se, že by byla nutná úprava dávkování u pacientů s poruchou ledvin. Není dostatek údajů o farmakokinetice montelukastu u pacientů s těžkou jaterní insuficiencí (skóre Child-Pugh > 9).

U vysokých dávek montelukastu (20 a 60 násobek doporučené dávky u dospělých) byl pozorován pokles plazmatické koncentrace theofylinu. Tento účinek nebyl pozorován při doporučené dávce 10 mg jednou denně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích toxicity u zvířat byly pozorovány malé biochemické změny séra v ALT, glukóze, fosforu a triglyceridech, které byly přechodného charakteru. Známky toxicity u zvířat byly zvýšená exkrece slin, gastrointestinální příznaky, tekutá stolice a iontová dysbalance. Tyto se objevily při dávkách, které poskytovaly >17násobnou systémovou expozici, pozorovanou při klinických dávkách. U opic se nežádoucí účinky objevovaly při dávkách od 150 mg/kg/den (> 232násobná systémová expozice pozorovaná při klinické dávce). Ve studiích u zvířat neovlivňoval montelukast fertilitu nebo reprodukci při systémové expozici převyšující klinickou systémovou expozici více než 24násobně. Mírný pokles tělesné hmotnosti mláďat byl zaznamenán ve studii fertility samic u potkanů při dávce 200 mg/kg/den (> 69násobná klinická systémová expozice). Ve studiích na králících byla pozorována vyšší incidence nekompletní osifikace, ve srovnání se souběžnými kontrolními zvířaty při expozici > 24násobku klinické systémové expozice. U potkanů nebyly pozorovány žádné abnormality. Bylo prokázáno, že montelukast přechází placentární bariérou a je vylučován v mateřském mléku u zvířat.

Po jedné perorální dávce montelukastu sodného v dávkách do 5000 mg/kg u myší a potkanů (15000 mg/m2 a 30000 mg/m2 u myší, resp. potkanů), což je maximální testovaná dávka, nebyly pozorovány žádné případy úmrtí. Tato dávka je ekvivalentní 25000 násobku doporučené denní dávky pro dospělého člověka (na základě hmotnosti dospělého pacienta 50 kg).

Bylo stanoveno, že montelukast není fototoxický pro myši v UVA, UVB nebo viditelném světelném spektru při dávkách do 500 mg/kg/den (asi > 200 násobek na základě systémové expozice).

Montelukast nebyl mutagenní při testech in vitro a in vivo ani nebyl tumorigenní u hlodavců.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Mannitol

Mikrokrystalická celulosa Hyprolosa (E463)

Červený oxid železitý (E172)

Sodná sůl kroskarmelosy

Třešňové aroma (obsahuje maltodextrin (kukuřičný), přírodně identickou ochucovací látku, arabskou klovatinu (E414), propylenglykol, ochucovací přípravek a přírodní ochucovací látku).

Aspartam (E951)

Magnesium-stearát.

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti 2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Baleno v blistrovém balení z orientovaného polyamidu/PVC/aluminia obsahující 10, 14, 28, 56 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cipla (EU) Limited Hillbrow House, Hillbrow Road,

Esher, Surrey, KT10 9NW,

Velká Británie

8 REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 14/059/15-C

9    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.1.2015

10    DATUM REVIZE TEXTU

3.12.2015

11