Příbalový Leták

Montelukast Cipla 5 Mg Žvýkací Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> A <VNITŘNÍM OBALU> {KARTON}


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Montelukast Cipla 5 mg žvýkací tablety montelukastum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka se známým účinkem: aspartam (E 951)

Viz příbalová informace, kde jsou uvedeny další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Žvýkací tablety 10 žvýkacích tablet 14 žvýkacích tablet 28 žvýkacích tablet 56 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla (EU) Ltd.

Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


14/059/15-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Montelukast Cipla 5 mg žvýkací tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Montelukast Cipla 5 mg žvýkací tablety montelukastum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla (EU) Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3