Příbalový Leták

Klacid 125 Mg/5 Ml

Informace pro variantu: Granule Pro Perorální Suspenzi (100ml,25mg/Ml), Granule Pro Perorální Suspenzi (60ml,25mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls61404/2015 a sukls48116/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID 125 mg/5 ml

Granule pro perorální suspenzi (Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek KLACID 125 mg/5 ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID 125 mg/5 ml užívat

3.    Jak se přípravek KLACID 125 mg/5 ml užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek KLACID 125 mg/5 ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku KLACID 125 mg/5 ml patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně širokým spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat tvorbu bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.

KLACID 125 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými k tomuto přípravku.

Mezi hlavní indikace atří:

•    infekce horních i dolních dýchacích cest (akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic, angína, zánět nosohltanu a zánět vedlej ších nosních dutin), včetně legionářské nemoci, infekcí vyvolaných chlamydiemi, mykoplasmaty a Listeria monocytogenes, akutní zánět středního ucha,

•    infekce kůže a měkkých tkání mírné nebo střední závažnosti.

■ rozseté nebo ohraničené infekce způsobené Mycobacterium avium nebo

Mycobacterium intracellulare, ohraničené infekce vyvolané Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitu, nebo Mycobacterium kansasii.

Přípravek je možné podávat dospělým i dětem starším než 6 měsíců. Pro použití přípravku u kojenců do 6 měsíců věku, těhotných a kojících žen, musí být zvláštní důvod.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml UŽÍVAT

Neužívejte přípravek KLACID 125 mg/5 ml

•    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na jiná makrolidová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže užíváte a jakýkoliv z následujících léků: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, ergotamin, dihydroergotamin, kolchicinem, tikagrelorem nebo ranolazin

•    jestliže se u Vás vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna na EKG) a komorové arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor)

•    jestliže máte sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalemie)

•    jestliže užíváte se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi)

•    jestliže trpíte závažným selháním jater a současně poruchou funkce ledvin

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku KLACID 125 mg/5 ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba při užívání přípravku

pacienty s poruchou funkce jater a ledvin. Podávání přípravku KLACID 125 mg/5 ml může přechodně ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních testů.

Pokud se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID 125 mg/5 ml a navštivte svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.

Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, z nichž některé mohou být závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás v souvislosti s léčbou

přípravkem Klacid 125 mg/5 ml vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek Klacid 125 mg/5 ml nesmí být v dávkách vyšších než 1000 mg denně užíván spolu s inhibitory proteázy.

U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních arterií, závažná srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů s velmi nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku v krvi, může dojít k přechodným změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).

Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce. Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.

Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u infekcí, jako jsou erythrasma, acne vulgaris a erysipel.

Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé z mikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí toxicky na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Další léčivé přípravky a přípravek KLACID 125 mg/5 ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které budete užívat.

KLACID 125 mg/5 ml může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

KLACID 125 mg/5 ml ovlivňuje účinky léků a látek, které se metabolizují v játrech, jejichž účinky většinou zesiluje.

Přípravek KLACID 125 mg/5 ml nesmí být z důvodu závažných nežádoucích účinků užíván

s přípravky, které obsahují tyto léčivé látky:

• Cisaprid, astemizol, pimozid a terfenadin: užití s klarithromycinem může vést ke vzniku

srdečních arytmií (fibrilace, tachykardie, aj.) a změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).

Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes.

■    Ergotamin, dihydroergotamin: užití s klarithromycinem může vést k toxickým projevům těchto léčiv, které je známo jako akutní námelová toxicita (dochází k zúžení cév, nedokrvení končetin či jiných tkání).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:

■    Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) mohou urychlovat zpracování klarithromycinu v organismu, což může vést ke snížení jeho hladiny v séru, a tím i k jeho nižší účinnosti. Stejný účinek má i třezalka tečkovaná, proto nemá být s klarithromycinem užívána.

•    Rifabutin: současné užívání s klarithromycinem může vést ke zvýšení rizika očního zánětu (uveitida).

•    Léčiva k léčbě infekce HIV:

-    Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.

-    Ritonavir: užívání ritonaviru s klarithromycinem zvyšuje účinek klarithromycinu. Dávky přesahující 1 g/den nemají být podávány současně s ritonavirem. U pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku klarithromycinu snižovat. Pacienti s poruchou funkce ledvin maj í užívat KLACID 250 s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek klarithromycinu.

■    Léčiva k léčbě mykobakteriálních infekcí (tuberkulóza, aj.):

-    Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšuj í zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.

-    Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit k léčbě infekcí způsobených Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:

■    Klarithromycin může také zvyšovat hladiny látek, jako jsou cisaprid, theofýlin, karbamazepin, tolterodin, alprazolam, midazolam, triazolam, methylprednisolon, cyklosporin, disopyramid a chinidin. Pokud užíváte některou z těchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich

dávky.

■    Léčiva k léčbě arytmií (chinidin, disopyramid): při současném užití s klarithromycinem se vyskytly případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vám bude kontrolovat EKG.

•    Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.

•    Léčiva k léčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich dávek.

•    Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.

•    Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.

•    Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít k účinkům na centrální nervový systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.

Jiné lékové interakce:

•    Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu s kolchicinem byly zaznamenány údaje o toxicitě kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé z těchto případů se vyskytly u pacientů se selháváním ledvin (renální insuficiencí).

•    Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu, Váš lékař Vám proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.

•    Zidovudin (lék k léčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání s klarithromycinem, je vhodné užít klarithromycin s okamžitým uvolňováním, kde je možný odstup jednotlivých dávek.

3/7

Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.

•    Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.

•    Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při současném užívání s klarithromycinem se vyskytlo závažné svalové onemocnění (rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv s klarithromycinem je kontraindikováno (viz bod 2). Pokud musíte ze závažných důvodů užívat klarithromycin, musíte léčbu lovastatinem nebo simvastatinem přerušit po dobu užívání klarithromycinu.

•    Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin) a tím zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový čas.

•    U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může dojít k nežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Váš lékař u Vás proto bude hladinu glykemie sledovat.

•    Při současném užívání itrakonazolu spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Obousměrné lékové interakce (většinou jsou zvýšeny hladiny obou léčiv):

•    Léčiva k léčbě HIV infekce:

-    Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů s poškozením ledvin, zvyšovat hladiny klarithromycinu v séru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba dávku klarithromycinu snížit.

-    Sachinavir: při současném užívání sachinaviru spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

•    Blokátory kalciových kanálů např. verapamil, amlodipin, diltiazem (léky k léčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorován pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny v celkovém metabolismu (laktátová acidóza).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Z tohoto důvodu musí být v průběhu těhotenství pro podávání přípravku KLACID 125 mg/5 ml zvlášť závažné důvody. Lékař nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a rizik, zejména v prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.

Klarithromycin je vylučován do mléka. Bezpečnost klarithromycinu pro kojence při užití během kojení nebyla stanovena.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Během léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít v potaz především možnost výskytu závratí, točení hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví, mají se řízení a obsluze strojů vyhnout.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle tělesné hmotnosti dítěte, závažnosti a typu infekce. Obvyklá dávka pro kojence a děti od 6 měsíců do 12 let je 15 mg/kg/den, kterou rozdělujeme do dvou dílčích dávek, podávaných v intervalu 12 hodin po dobu 5 - 10 dnů. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit a trvání léčby prodloužit.

Pro dospělé a děti starší než 12 let je určena tabletová léková forma přípravku. Při závažné poruše ledvinných funkcí může lékař rozhodnout o snížení dávky.

Suspenze se odměřuje přiloženou dávkovací stříkačkou. Dávku lze zapít malým množstvím tekutiny. Vztah mezi jídlem a užíváním přípravku nemá významný vliv na vstřebávání podaného přípravku. Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Způsob přípravy suspenze:

Velikost balení 60 ml: Do lahvičky s granulemi se přidá 31 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí.

Velikost balení 100 ml: Do lahvičky s granulemi se přidá 52 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí.

Koncentrace suspenze po rozpuštění je 125 mg/5 ml.

Připravenou suspenzi lze používat 14 dní, je-li uchovávána při teplotě 15 až 30 °C.

Na vzhled přípravku může mít vliv doba trvání naředění. Výsledkem naředění je suspenze, tedy tekutina s rozptýlenými pevnými částečkami. Pro získání stejnoměrné suspenze musí být přípravek před každým užitím dobře protřepán. Po několika protřepáních má mít přípravek stejnoměrný vzhled.

Granule přípravku Klacid jsou potaženy, potažení zabraňuje uvolnění hořké chuti. Nežvýkejte ani nekousejte granule v suspenzi, aby nedošlo k uvolnění hořké chuti.

Použití dávkovací stříkačky:

1.    Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.

2.    Obsah lahvičky pečlivě protřepejte.

3.    K naplnění dávkovací stříkačky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.

4.    Otočte lahvičku dnem dolů a vyjměte dávkovací stříkačku z hrdla lahvičky.

5.    Konec dávkovací stříkačky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi do úst dítěte.

Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací stříkačku omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Dávkování u poruchy funkce ledvin

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) je nutno dávku klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na 250 mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit na dobu maximálně 14 dnů. (Dávkování u současné léčby s ritonavirem u pacientů s AIDS viz bod Interakce).

Upozornění

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID 125 mg/5 ml, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek KLACID 125 mg/5 ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek KLACID 125 mg/5 ml

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se při dodržení doporučeného dávkování vyskytují zřídka. Nej častěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí jako pocit na zvracení, zvracení, nadýmání, zácpa, bolesti břicha a průjmy, méně často pak sucho v ústech a změny zabarvení jazyka a návrat potravy z žaludku do jícnu (projevující se pálením žáhy).

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů): nespavost, bolesti hlavy, průjem, zvracení, pocit na zvracení, poruchy trávení, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): kvasinkové infekce, poševní infekce, infekce, trombocytemie (patologický stav s dlouhodobě zvýšeným počtem trombocytů v krvi v důsledku jejich nadměrné tvorby v kostní dřeni), snížení počtu bílých krvinek, snížení chuti k jídlu, úzkost, závratě, spavost, třes, poruchy sluchu, úzkost, nervozita, křik, ušní šelest, srdeční poruchy (bušení srdce, změny na EKG), poruchy trávicího ústrojí (zánět žaludku, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech, říhání, plynatost), kožní reakce (svědění, vyrážka, vyrážka s výskytem skvrn a pupínků), svalové křeče, horečka.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva), erysipel (růže), snížení počtu bílých krvinek nebo krevních destiček, anafylaktická reakce, angioedém (otok na různých místech organismu), psychické poruchy (stavy zmatenosti, odcizení, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny nebo ztráta čichu, parestézie (pocity brnění, mravenčení), ztráta sluchu, srdeční arytmie (poruchy rytmu), krvácení, zánět slinivky břišní, změny zabarvení jazyka nebo zubů, žloutenka až selhání jater, kožní alergické reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, poléková vyrážka), akné, poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení protrombinového času.

U pacientů s poruchami imunity (AIDS, leukemie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva od známek základního onemocnění.

Nežádoucí účinky u dětí se v zásadě neliší od těch, jež byly pozorovány u dospělých pacientů.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za {Použitelné do:}.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po naředění je možné připravenou suspenzi uchovávat nejdéle 14 dní. Po uplynutí této doby je nutno zbytky naředěného roztoku znehodnotit.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek KLACID 125 mg/5 ml obsahuje

Léčivou látkou je: clarithromycinum 25 mg v 1 ml připravené suspenze.

Pomocnými látkami jsou: karbomer 934 P, povidon K90, ftalát hypromelosy, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, ovocné aroma, oxid titaničitý (E171), kalium-sorbát, kyselina citronová, maltodextrin, sacharosa.

Jak přípravek KLACID 125 mg/5 ml vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička o obsahu 60 ml nebo 100 ml, dávkovací stříkačka, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce:

AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015

7/7