Příbalový Leták

Kardegic 0,5 G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


KARDEGIC 0,5 g

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok lysini racemici acetylsalicylas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Složení:

Jedna injekční lahvička obsahuje lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá 500 mg acidum acetylsalicylicum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Glycin, voda na inj ekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 6 injekčních lahviček s léčivou látkou ve formě suché substance 6 ampulek vody na injekci


20 injekčních lahviček s léčivou látkou ve formě suché substance 20 ampulek vody na injekci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění:

Pro aplikaci se nesmí použít roztok, který není čirý nebo obsahuje krystaly.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 16/078/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Příprava:

Obsah jedné lahvičky rozpusťte těsně před použitím v 5 ml vody na injekce.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ KARDEGIC 0,5 g

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

K i.v. podání

3.    POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odp. 500 mg acidum acetylsalicylicum) v jedné lahvičce.


6. JINÉ


Logo Sanofi

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Voda na injekci


4. ČÍSLO SARZE


Č. šarže


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml


6. JINÉ


Logo Sanofi