Příbalový Leták

Kalnormin

Informace pro variantu: Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30,1gm), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls154044/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

KALNORMIN

tablety s prodlouženým uvolňováním kalii chloridům

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Kalnormin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat

3.    Jak se Kalnormin užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Kalnormin uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Kalnormin a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Kalnormin je chlorid draselný. Draslík je minerál, který se nachází v řadě potravin a který je nezbytný pro správnou funkci Vašeho těla. Při vhodném dávkování udržuje Kalnormin potřebnou hladinu draslíku v buňkách i v tělních tekutinách a pomáhá udržovat iontovou rovnováhu.

Váš lékař Vám předepsal Kalnormin pro předcházení nebo léčbu poklesu hladiny draslíku ve Vaší krvi. Nízké hladiny draslíku mohou být způsobeny některými onemocněními, těžkými nebo dlouhotrvajícími průjmy či zvracením, některými chirurgickými zákroky, užíváním některých léků, nedostatkem draslíku ve stravě a podobně.

Kalnormin jsou tablety s prodlouženým uvolňováním. Draslík se z nich ve střevě uvolňuje pozvolna, a tak zůstává koncentrace volné draselné soli v trávicím ústrojí nízká. Tím se předchází nepříznivým účinkům, jaké mají na žaludek a střevo draselné soli v prášku anebo v roztoku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat Neužívejte Kalnormin

- jestliže jste alergický(á) na chlorid draselný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže máte závažné onemocnění ledvin;

-    jestliže máte onemocnění trávicího ústrojí;

-    jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi;

-    jestliže máte jakékoliv onemocnění spojené s rozsáhlým poškozením tkání (úrazy, popáleniny);

-    jestliže trpíte velkou ztrátou tekutin (dehydratace);

Přípravek Kalnormin není určen k podávání dětem.

Upozornění a opatření

-    Před užitím přípravku Kalnormin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže máte onemocnění ledvin;

-    jestliže patříte mezi starší pacienty, zvláště pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;

-    jestliže Vám lékař předepsal vysoké dávky přípravku Kalnormin (3 až 6 tablet denně), bude Vás častěji posílat na vyšetření hladiny draslíku v krvi a pravidelně na kontroly EKG.

Další léčivé přípravky a přípravek Kalnormin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Platí to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště důležité je věnovat pozormost volně prodejným multivitaminovým a multiminerálním přípravkům a náhražkám soli, z nichž mnohé obsahují draslík.

Zvláště důležité je oznámit svému lékaři, že užíváte:

- nesteroidní protizánětlivé léky (proti bolesti, zánětu či horečce) - může dojít k zesílení nežádoucích účinků na trávicí ústrojí;

kálium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE inhibitory (k léčbě vysokého krevního tlaku) - může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi;

- digoxin (k léčbě srdečního selhání) - náhlé vysazení přípravku Kalnormin může způsobit zvýšení toxicity digoxinu;

- beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku a arytmií), heparin (lék snižující srážlivost krve), cyklosporin (cytostatikum) - hladina draslíku může být jejich současným užíváním s přípravkem Kalnormin ovlivněna.

Přípravek Kalnormin s jídlem a pitím

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí vodou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek Kalnormin, pokud Vám to Váš lékař výslovně neřekl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kalnormin neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Kalnormin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám stanoví dávku individuálně podle hladiny draslíku ve Vaší krvi. Běžná dávka u dospělých je 1 tableta 2 až 3krát denně.

Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte vodou. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být úměrný počtu dávek (např. 8 hodin při třech dávkách denně).

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Kalnormin není určen dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kalnormin, než jste měl/a

Příznaky předávkování mohou být svalová slabost, nízký krevní tlak, nepravidelný anebo zrychlený tlukot srdce, poruchy srdečního rytmu vedoucí až k srdeční zástavě. V případě předávkování vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kalnormin

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte ve svém obvyklém schématu dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kalnormin

Nepřestávejte přípravek užívat bez doporučení svého lékaře. Je důležité udržovat správné hladiny draslíku ve Vaší krvi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí výskytu (četnost nelze stanovit vzhledem k nedostatku údajů z klinických studií):

Zvracení, průjem, plynatost; krev ve stolici.

V případě poruchy funkce ledvin může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Kalnormin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informce

Co Kalnormin obsahuje

-    Léčivou látkou je kalii chloridům. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje kalii chloridům 1 g

-    Pomocnými látkami j sou polyvinylbutyral, cetylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesiům-stearát

Jak Kalnormin vypadá a co obsahuje toto balení

Kalnormin jsou bílé, mramorované, diskovité konvexní tablety Přípravek je balen do průhledného PVC/Al blistru a krabičky.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.10.2014.

4/4