Příbalový Leták

Kabiven

sp.zn. sukls25536/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Kabiven

Infuzní emulze

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Kabiven a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven používat

3.    Jak se přípravek Kabiven používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Kabiven uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Kabiven a k čemu se používá

Kabiven se skládá ze 3 vaků a vnějšího přebalu. Jednotlivé komory obsahují roztoky glukózy, aminokyselin a tukové emulze. Roztoky glukózy a aminokyselin jsou čiré roztoky, tuková emulze je bílá, homogenní. Vnitřní vak je rozdělen do 3 komor dělícími spoji. Absorbent kyslíku je umístěn mezi vnitřním vakem a zevním přebalem.

Indikace

Parenterální výživa (umělá výživa pomocí infuzí do žíly) pro dospělé pacienty a děti starší 2 let, u nichž orální (podávaná ústy) nebo enterální (střevní) výživa je nemožná, nedostačující nebo kontraindikovaná.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven používat Nepoužívejte přípravek Kabiven:

-    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže jste alergický(á) na vaječnou, sójovou bílkovinu nebo na bílkovinu obsaženou

v r i    r i v r

v arašídových oříšcích

-    jestliže máte těžkou hyperlipémii (zvýšené množství tuku v krvi)

-    jestliže máte těžkou jaterní insuficienci (nedostatečnost)

-    jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti

-    jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin

-    jestliže máte těžkou renální insuficienci (nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy

-    jestliže máte akutní šok

-    jestliže máte hyperglykémii (zvýšená hladina cukru v krvi), která vyžaduje více než 6 jednotek inzulinu/hod

-    jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů

-    jestliže máte hemofagocytární syndrom (druh poruchy krevní srážlivosti)

-    při nestabilních stavech (např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akutní infarkt myokardu, metabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární kóma)

Všeobecné kontraindikace infuzní terapie: akutní plicní edém (otok), hyperhydratace (převodnění organizmu), dekompenzovaná srdeční insuficience (nedostatečnost) a hypotonická dehydratace (nedostatek vody v těle).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Schopnost eliminace tuku se má monitorovat. Doporučuje se, aby stanovení hladiny triglyceridů v séru bylo provedeno v intervalu 5 - 6 hodin po podání tuků. Koncentrace triglyceridů v séru nemá přesáhnout během infuze 3 mmol/l.

Velikost vaku, speciálně objem a kvantitativní složení, by se mělo volit velmi pečlivě. Tyto objemy by měly být přizpůsobeny hydrataci a stavu výživy dětí. Směs ve vaku připravená k výživě je pouze pro jednorázové použití.

Porucha elektrolytové a vodní rovnováhy (např. abnormálně vysoká nebo nízká hladina elektrolytů v séru) se má upravit před začátkem infuze.

Před začátkem jakékoliv intravenózní infuze se doporučuje speciální klinické monitorování. Objeví-li se nějaké abnormální stavy, infuze se musí ukončit. Vzhledem k vyššímu riziku infekce spojeným s podáváním do centrální žíly, musí být dodržovány přísné aseptické podmínky, je nutno se vyvarovat kontaminace během zavedení katetru a manipulace s ním.

Přípravek Kabiven se má podávat s opatrností při poruchách tukového metabolizmu, které se mohou vyskytnout u pacientů s renální insuficiencí, nekompenzovaným diabetes mellitus, pankreatitidě, poruše funkce jater, hypotyreóze (s hypertriglyceridémií) a sepsi. Je-li přípravek Kabiven podáván pacientům s těmito chorobami, je monitorování triglyceridů v séru bezpodmínečně nutné.

Rovněž se musí monitorovat hladina glukózy a elektrolytů v séru, osmolarita, vodní a acidobazická rovnováha a jaterní testy (alkalická fosfatáza, ALT, AST).

Je-li tuková emulze podávána delší dobu, je nutné monitorovat krevní obraz a krevní srážlivost.

U pacientů s renální insuficiencí se má pečlivě sledovat příjem fosfátů a draslíku, aby se předešlo hyperfosfatémii a hyperkalémii.

Množství podaných elektrolytů se řídí klinickým stavem pacienta a častým monitorováním jejich hladiny v séru.

Opatrnost při parenterální výživě je nutná v případě metabolické acidózy, laktátové acidózy, při nedostatečném zásobování buněk kyslíkem a zvýšené sérové osmolaritě.

Kabiven má být podáván s opatrností u pacientů s tendencí k retenci elektrolytů.

Objeví-li se jakékoliv příznaky anafylaktické reakce (jako horečka, třes, vyrážka, dyspnoe), je nutno okamžitě infuzi přerušit.

Je-li krev odebrána předtím než se tuk z krevního řečiště vyloučí, tuk obsažený v přípravku Kabiven může zkreslovat některá laboratorní měření (např. stanovení bilirubinu, laktátové dehydrogenázy, saturace kyslíku, hemoglobinu). U většiny pacientů se tuk vyloučí za 5 - 6 hodin po podání.

Intravenózní infuze aminokyselin je provázena zvýšeným močením a vylučováním stopových prvků mědi a částečně zinku. Dávkování stopových prvků je nutné upravit, vzhledem ke zvýšenému vylučování, zvláště při dlouhodobé intravenózní výživě.

U podvyživených pacientů může počátek parenterální výživy uspíšit přesuny tekutin a tím může vyvolat plicní edém, městnavé srdeční selhání, stejně jako snížení sérové hodnoty koncentrace draslíku, fosforu, hořčíku a ve vodě rozpustných vitaminů. Tyto změny se mohou vyskytnout během 24 až 48 hodin, proto se doporučuje opatrná a pomalá počáteční parenterální výživa, spojená s monitorováním a vhodně doplněná tekutinou, elektrolyty, minerály a vitaminy.

Kabiven nemá být podáván stejným infuzním setem současně s krví vzhledem k riziku pseudoaglutinace.

U pacientů s hyperglykémií je nutnost podání inzulinu.

Tato emulze neobsahuje vitaminy a stopové prvky. Přidání stopových prvků a vitaminů je vždy doporučeno.

Tento přípravek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy, které mohou ojediněle vyvolat silnou alergickou reakci. Zkřížená alergická reakce byla pozorována mezi sójovou bílkovinou a bílkovinou obsaženou v arašídových oříšcích.

K přípravku Kabiven se mohou přidávat pouze roztoky léků a výživ, jejichž kompatibilita byla potvrzena. Přidání má být provedeno za aseptických podmínek. Z mikrobiologického hlediska by se měl roztok spotřebovat okamžitě po přidání aditiva. Není-li spotřebován okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání je odpovědný uživatel a doba nemá přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 - 8°C. Jestliže aditiva byla přidána za kontrolovaných a validovaných podmínek, směsná emulze se může uchovávat 6 dní při teplotě 2 - 8 °C. Při porušení této teploty se směs musí infundovat do 24 hodin. Všechny zbytky emulze po infuzi musí být odborně znehodnoceny.

Děti

Vzhledem ke složení přípravek Kabiven není uzpůsoben k podávání novorozencům a kojencům mladším 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Kabiven

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ke Kabivenu se mohou přidávat pouze roztoky léčiv nebo nutrientů, jejichž kompatibilita byla prokázána.

Aditiva mohou být přidávána pouze za aseptických podmínek.

Údaje o směsích mohou být dodány na vyžádání.

Těhotenství a kojení

Nejsou žádné studie o použití přípravku Kabiven v těhotenství a laktaci. Lékař musí posoudit, zda prospěch léčby je významnější než riziko použití přípravku.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

3. Jak se přípravek Kabiven používá

Dávkování a způsob podávání

Dávka je individuální a volba velikosti vaku se řídí klinickým stavem pacienta, tělesnou hmotností a požadavky na výživu. K celkové parenterální výživě je nutno přidat odpovídající množství stopových prvků a vitaminů.

Dospělí _ pacienti:

Požadavky na dusík pro udržování množství tělesných bílkovin závisí na stavu pacienta (např. stav výživy a stupeň katabolického stresu). Požadavky jsou 0,10-0,15 g dusíku/kg těl.hm/den při podmínkách normální výživy nebo mírného metabolického stresu. U pacientů s mírným nebo vážným metabolickým stresem, s podvýživou nebo bez ní, je požadavek v rozmezí 0,15-0,30g dusíku/kg těl. hm./den (l,0 - 2,0g aminokyselin/kg těl.hm./den). Odpovídající požadavek na glukózu je 2,0 - 6,0g a na příjem tuků 1,0 - 2,0g.

Děti:

Dávkování musí být přizpůsobeno schopnosti metabolismu jednotlivých nutrientů.

Obecně infuze pro malé děti (2 - 10 let) by měla začít nízkou dávkou, tj. 12,5 - 25 ml/kg (odpovídá 0,49 - 0,98 g tuku/kg/den, 0,41 - 0,83 g aminokyselin/kg/den a 1,2 - 2,4 g glukózy/kg/den) a zvyšuje se na 10 - 15 ml/kg/den k maximální dávce 40 ml/kg/den.

Pro děti starší 10 let mohou být aplikovány dávky pro dospělé. Podávání přípravku Kabiven dětem mladším 2 let se nedoporučuje, v tomto věku by měla být aminokyselina cystein brána jako základní.

Rychlost infuze:

Nejvyšší rychlost pro infuzi glukózy je 0,25g/kg/hod.

Dávkování aminokyselin nemá překročit 0,1g/kg/hod.

Dávkování tuku nemá přesáhnout 0,15g/kg/hod.

Rychlost infuze by neměla překročit 2,6ml/kg těl. hm./hod. (odp. 0,25g glukózy; 0,09g aminokyselin a 0,1g tuku/kg těl.hm.) Doporučený interval infuzí je 12 - 24 hodin.

Maximální denní dávka:

40 ml/kg těl. hm./den.

Denní maximální dávky jsou různé a závisí na klinickém stavu pacienta a mohou se měnit ze dne na den.

Způsob podávání:

Intravenózní podání pouze do centrální žíly. Infuze mají být podávány tak dlouho, jak to vyžaduje klinický stav pacienta.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Intralipid může způsobit zvýšení teploty < 3%) a méně často třes, zimnici a nauzeu (nevolnost)/zvracení (< 1%). Bylo referováno o přechodném zvýšení jaterních enzymů během intravenózní výživy. Jako u všech hypertonických roztoků pro infuzi, může vzniknout tromboflebitida (zánět žil), podává-li se do periferní žíly.

Zprávy o jiných nežádoucích účincích ve spojení s infuzí Intralipidu jsou zcela vzácné, méně než jeden nepříznivý případ na milion infuzí. Byly popsány reakce z přecitlivělosti (anafylaktická reakce, kožní vyrážka, kopřivka), respirační (dýchací) symptomy (např. tachypnoe (zrychlené dýchání)) a účinky na cirkulaci, hyper/hypotenzi (zvýšený/snížený krevní tlak). Bylo referováno o hemolýze (rozpad erytrocytů), retikulocytóze (zvýšené množství retikulocytů v periferní krvi), bolestech břicha, hlavy, unavenosti a priapismu (přetrvávající erekce).

Fat overload syndrom/ syndrom z přesycení

Snížená schopnost eliminovat Intralipid (tuková součást Kabivenu) může vést k overload syndromu jako výsledku předávkování, ale také překročení doporučené rychlosti infuze ve spojitosti s náhlou změnou klinického stavu pacienta, jako je snížení renální funkce nebo infekce.

Overload syndrom je charakterizován hyperlipémií, horečkou, infiltrací tuku, hepatomegalií (zvětšení jater), splenomegalií (zvětšení sleziny), anémií (chudokrevnost), leukopenií (pokles počtu bílých krvinek v krvi), trombocytopenií (pokles počtu krevních destiček v krvi), poruchou krevní srážlivosti a kómatem (hluboká porucha vědomí).

Všechny symptomy jsou obvykle reversibilní po ukončení podávání.

Předávkování: viz „Fat overload syndrom“/ syndrom z přesycení.

Nauzea, zvracení a pocení byly zaznamenány během infuze aminokyselin, pokud rychlost infuze překročí doporučenou maximální rychlost.

Objeví-li se symptomy předávkování, má být infuze zpomalena nebo přerušena.

Současně předávkování může vyvolat předávkování tekutin, nerovnováhu elektrolytů, hyperglykémii a hyperosmolalitu.

V několika málo vážných případech byla nutná hemodialýza, hemofiltrace nebo hemo-diafiltrace.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41, Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl .cz/nahlasit-nezadouci -ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Kabiven uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Nepoužívat poškozená balení.

Uchovávejte ve vnějším přebalu při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem!

Doporučuje se uchovávat vaky v kartonu.

Obsah jednotlivých komor se má smíchat těsně před upotřebením. Po smíchání je chemická a fyzikální stabilita vzniklé směsi zaručena po dobu 24 hodin při teplotě 25°C.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek Kabiven obsahuje

Kabiven se dodává ve 4 různých velikostech. Objemy jednotlivých složek (glukóza 19%, Vamin 18 Novum a Intralipid 20%) jsou následující:

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Glukóza 19% (Glucosum 19%)

1316 ml

1053 ml

790 ml

526 ml

Aminokyseliny a elektrolyty

750 ml

600 ml

450 ml

300 ml

(Vamin 18 Novum) Tuková emulze

500 ml

400 ml

300 ml

200 ml

(Intralipid 20%) Celkový obsah energie

2300 kcal

1900 kcal

1400 kcal

900 kcal

Obsah tří vaků se smísí těsně před použitím, otevřením dělících spojů komor.

1000 ml vzniklé směsi obsahuje:

Léčivými látkami jsou

Sojae oleum    39 g

Glucosum monohydricum    106,7 g

(odp.Glucosum anhydricum)    97 g

Alaninum    4,7 g

Argininum    3,3 g

Acidum asparticum    0,99 g

Acidum glutami cum    1,6 g

Glycinum    2,3 g

Histidinum    2,0 g

Isoleucinum    1,6 g

Leucinum    2,3 g

Lysini hydrochloridum    3,28g

(odp.Lysinum )    2,6 g

Methi oninum    1,6    g

Phenylalaninum    2,3    g

Prolinum    2,0    g

Serinum    1,3    g

Threoninum    1,6    g

Tryptophanum    0,56    g

Tyrosinum    0,07    g

Valinum    2,1 g

Calcii chloridum dihydricum    0,29g

(odp.Calcii chloridum)    0,22    g

Natrii glycerophosphas (anhydricus)    1,5    g

Magnesii sulfas heptahydricus    0,94    g

(odp.Magnesii sulfas)    0,47    g

Kalii chloridum    1,7    g

Natrii acetas trihydricus    2,32    g

(odp. Natrii acetas)    1,4    g

Pomocnými látkami jsou: vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, glycerol, kyselina octová 96% a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci.

• aminokyseliny

33 g

• dusík

5,3 g

• tuky

39 g

• uhlohydráty (glukóza)

97 g

• obsah energie

- celková

910 kcal

- nebílkovinná

780 kcal

• elektrolyty - sodík

31 mmol

- draslík

23 mmol

- hořčík

4 mmol

- vápník

2 mmol

- fosforečnany

9,7 mmol

- sírany

4 mmol

- chloridy

45 mmol

- octany

38 mmol

•    Osmolalita

•    Osmolarita

•    pH


přibližně 1230 mosm/kg vody přibližně 1060 mosm/l přibližně 5,6

Jak přípravek Kabiven vypadá a co obsahuje toto balení

Tříkomorový vícevrstevný plastový vak typu Excel a Biofine.

Velikost balení Excel, Biofine:


Excel:

Biofine:


1 x 1026 ml, 4 x 1026 ml 1 x 1540 ml, 4 x 1540 ml

1    x 2053 ml, 1 x 2566 ml

2    x 2053 ml, 2 x 2566 ml

3    x 2566 ml, 4 x 2053 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko Výrobce: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.2.2016.

8/8