Příbalový Leták

Irinotecan Fresenius 20 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Sp.zn. sukls214284/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Irinotecan Fresenius a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Fresenius používat

3.    Jak se přípravek Irinotecan Fresenius používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Irinotecan Fresenius uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Irinotecan Fresenius patří do skupiny léčivých přípravků zvaných cytostatika (protinádorové léky). Přípravek Irinotecan Fresenius se užívá u dospělých k léčbě pokročilého karcinomu tlustého střeva a konečníku, buď v kombinaci s jinými přípravky, nebo samostatně.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN FRESENIUS POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Irinotecan Fresenius:

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na trihydrát irinotecan-hydrochloridu nebo na kteroukoli další složku přípravku Irinotecan Fresenius,

•    jestliže máte nebo jste měl/a chronické zánětlivé střevní onemocnění nebo střevní neprůchodnost,

•    jestliže jste těhotná nebo kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

•    jestliže máte zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi (více než 3krát vyšší, než je horní hranice normálu),

•    jestliže trpíte závažnou nedostatečností kostní dřeně,

•    jestliže je váš zdravotní stav celkově špatný (hodnoceno podle mezinárodního standardu),

•    jestliže používáte přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum),

•    jestliže trpíte vzácnou dědičnou nesnášenlivostí ovocného cukru (fruktózy).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Irinotecan Fresenius je zapotřebí

Tento přípravek je určen pouze pro dospělé. Kontaktujte svého lékaře, jestliže byl přípravek předepsán k užití dítěti.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí také u starších pacientů.

Protože je přípravek Irinotecan Fresenius lék proti rakovině, bude Vám podán na specializovaném oddělení a pod dohledem lékaře vyškoleného v podávání protinádorových léčivých přípravků. Personál oddělení Vám vysvětlí, na co je zapotřebí dbát během léčby a po ní. Tato příbalová informace Vám pomůže si tyto pokyny zapamatovat.

Předtím, než začnete používat Irinotecan Fresenius, sdělte svému lékaři, zda se u vás objevuje některý z následujicích problémů:

•    pokud trpíte jaterními problémy nebo žloutenkou

•    pokud trpíte problémy s ledvinami

•    pokud trpíte astmatem

•    pokud jste někdy byly léčeni radio terapií

•    pokud trpíte srdečními problémy

•    pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, jelikož tyto problémy mohou zvýšit riziko srdečních problémů během léčby irenotekanem

•    pokud jste měla nebo budete mít nějaké očkování

•    pokud užíváte nějaké léky. Prosím podívejte se na sekci níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“

1)    Prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius

Během podání přípravku Irinotecan Fresenius (30-90 min.) a krátce po podání se mohou objevit některé z následujících příznaků:

-    průjem,

-    slzení očí,

-    pocení,

-    poruchy vidění,

-    bolest břicha,

-    nadměrné slinění.

Lékařský termín pro tyto příznaky je "akutní cholinergní syndrom", který lze léčit (atropinem). Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned ošetřujícímu lékaři, který zajistí veškerou nezbytnou léčbu.

2)    Ode dne podání přípravku Irinotecan Fresenius do další dávky

Během tohoto období se mohou dostavit různé příznaky, které mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžitou léčbu a pečlivý dohled.

Průjem

Pokud začne průjem později než za 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius (tzv. "pozdní průjem"), může jít o závažný stav. Často se objevuje zhruba 5 dní po podání přípravku. Průjem je nutno léčit okamžitě a stav bedlivě sledovat. Ihned po první tekuté stolici proveďte následující:

1. Užijte léky proti průjmu, které Vám dal ošetřující lékař, přesně dle jeho instrukcí. Léčba se nesmí měnit bez porady s lékařem. Doporučeným lékem proti průjmu je loperamid (4 mg v první dávce a pak 2 mg každé dvě hodiny, také během noci). V této léčbě pokračujte nejméně 12 hodin po poslední tekuté stolici. Tuto doporučenou dávku loperamidu nelze užívat déle než 48 hodin.

2.    Ihned začněte pít velká množství vody a rehydratačních tekutin (např. vodu, sodovou vodu, šumivé nápoje, polévku nebo perorální rehydratační terapii).

3.    Ihned informujte svého lékaře, který na léčbu dohlíží, a řekněte mu o svém průjmovém onemocnění. Jestliže nemůžete zkontaktovat lékaře, informujte nemocniční oddělení, které dohlíží na léčbu přípravkem Irinotecan Fresenius. Je velmi důležité, aby zdravotníci o vašem průjmovém onemocnění věděli.

Musíte neprodleně informovat lékaře nebo oddělení, které dohlíží na léčbu, jestliže:

•    společně s průjmem trpíte nevolností, zvracíte nebo máte horečku

•    stále máte průjem i po 48 hodinách po zahájení jeho léčby

Poznámka: Neužívejte jiné léky proti průjmu než ty, které Vám dal ošetřující lékař, a nepijte jiné tekutiny než uvedené výše. Řiďte se pokyny lékaře. Léky proti průjmu nesmíte užít preventivně, i když se u Vás pozdní průjem v předchozích cyklech objevil.

Horečka

Pokud tělesná teplota překročí 38 °C, může jít o příznak infekce, zvláště pokud máte současně i průjem. Pokud máte teplotu (nad 38 °C), kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo dohlížející nemocniční oddělení, aby mohla být zahájena nezbytná léčba.

Nevolnost a zvracení

Pokud trpíte nevolností a/nebo zvracením, kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo dohlížející nemocniční oddělení.

Neutropenie

Přípravek Irinotecan Fresenius může způsobit snížení počtu určitého typu bílých krvinek, které hrají důležitou roli v boji s infekcemi. Tento stav se nazývá neutropenie. Neutropenie se během léčby přípravkem Irinotecan Fresenius dostavuje často a je dočasná. Ošetřující lékař Vám naplánuje pravidelné krevní testy, aby tyto bílé krvinky monitoroval. Neutropenie je závažná, musí se léčit neprodleně a stav bedlivě sledovat.

Obtíže s dýcháním

Máte-li nějaké potíže s dýcháním, kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře.

Porucha funkce jater

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius a před každým následujícím léčebným cyklem zkontroluje lékař funkci jater (pomocí krevních testů).

Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z popsaných příznaků poté, co se vrátíte z nemocnice, neprodleně kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo nemocniční oddělení, které na léčbu přípravkem Irinotecan Fresenius dohlíží.

Porucha funkce ledvin

Protože tento léčivý přípravek nebyl testován u pacientů s onemocněním ledvin, poraďte se s ošetřujícím lékařem, máte-li nějaké problémy s ledvinami.

Radioterapie

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius informujte lékaře o tom, zdali jste podstoupil/a radioterapii.

Očkování

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius informujte lékaře o tom, zdali jste měl/a nebo máte mít nějaké očkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To platí také pro bylinná léčiva, silné vitamíny a minerály.

Jestliže Vám bude podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem, cetuximabem nebo bevacizumabem, přečtěte si, prosím, také příbalovou informaci těchto léků.

Některé léky mohou změnit účinky přípravku Irinotecan Fresenius, např. ketokonazol (na léčbu plísňových infekcí), rifampicin (na léčbu tuberkulózy), warfarin (antikoagulant ke snížení srážlivosti krve), atazanavir (k léčbě HIV), cyklosporin nebo takrolismus (používaný k potlačování imunitního systému) a některé léky na léčbu epilepsie (karbamazepin, fenobarbital a fenytoin).

Léčivá bylina třezalka tečkovaná (hypericum perforatum) se nesmí užívat současně s přípravkem Irinotecan Fresenius, ani v mezidobí léčby, protože může snížit účinnost přípravku.

Pokud potřebujete podstoupit chirurgický zákrok, sdělte lékaři nebo anesteziologovi, že tento přípravek užíváte, protože může ovlivnit účinek některých léků užitých během operace.

Těhotenství a kojení

Přípravek Irinotecan Fresenius se nesmí užívat během těhotenství. Irinotekan může způsobit vrozené vady.

Ženy ve fertilním věku by se měly vyhnout otěhotnění. Oba sexuální partneři, muž i žena, mají během léčby a nejméně tři měsíce (muži) a jeden měsíc (ženy) po jejím ukončení používat účinnou a bezpečnou antikoncepci. Pokud však během tohoto období otěhotníte, informujte o tom neprodleně ošetřujícího lékaře.

Během léčby přípravkem Irinotecan Fresenius musí být přerušeno kojení.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V některých případech může mít přípravek Irinotecan Fresenius nežádoucí účinky, které ovlivňují schopnost řídit, používat nářadí a obsluhovat stroje. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře.

Během prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius můžete pociťovat závratě nebo mít poruchy vidění. V takovém případě neřiďte, nepoužívejte žádné nářadí a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Irinotecan Fresenius

Přípravek Irinotecan Fresenius obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Irinotecan Fresenius používá

Přípravek Irinotecan Fresenius Vám bude podán ve formě infuze do žíly během 30 až 90 minut.

Množství podané infuze závisí na Vašem věku, výšce a celkovém zdravotním stavu. Závisí také na jiné léčbě, kterou jste na rakovinu podstoupil/a. Lékař vypočte plochu Vašeho těla v metrech čtverečních (m2).

•    Pokud jste byl/a dříve léčen/a 5-fluorouracilem, budete za normálních okolností léčen/a pouze přípravkem Irinotecan Fresenius v počáteční dávce 350 mg/m každé 3 týdny.

•    Pokud jste dosud neabsolvoval/a chemoterapii, bude Vám za normálních okolností podáván přípravek Irinotecan Fresenius v dávce 180 mg/m každé 2 týdny. Poté bude následovat kyselina folinová a 5-fluorouracil.

•    Pokud jste léčen/a irinotecanem v kombinaci s cetuximabem, budete za normálních okolností dostávat stejnou dávku přípravku Irinotecan Fresenius jako v posledních cyklech předchozího užívání irinotecanu. Přípravek Irinotecan Fresenius nesmí být podán před uplynutím 1 hodiny po skončení infuze cetuximabu.

Tato dávkování může upravit ošetřující lékař v závislosti na Vašem stavu a výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže jste užil/a více přípravku Irinotecan Fresenius, než jste měl/a

Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš mnoho přípravku. Nicméně pokud se tak stane, můžete trpět vážnou poruchou krve a průjmem. Je třeba zajistit maximální podpůrnou léčbu, aby se předešlo dehydrataci následkem průjmového onemocnění, a je nutno léčit jakékoliv infekční komplikace. Měli byste informovat lékaře, který Vám lék podává.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Irinotecan Fresenius

Je velmi důležité dostat všechny plánované dávky. Pokud dojde k vynechání dávky, vyhledejte urychleně svého ošetřujícího lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Irinotecan Fresenius

Nepřestávejte v užívání léku bez souhlasu lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Irinotecan Fresenius nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ošetřující lékař Vám tyto nežádoucí účinky vysvětlí spolu s riziky a přínosy léčby. Některé z těchto nežádoucích účinků je třeba neprodleně léčit.

Viz také informace v bodě "Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Fresenius užívat".

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10pacientů):

   Poruchy krve: neutropenie (snížený počet určitých bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), anémie.

•    Pozdní průjem.

•    Nevolnost a zvracení.

•    Ztráta vlasů (vlasy opět porostou po ukončení léčby).

•    Při kombinační terapii přechodné změny hladiny některých enzymů (jaterní ALT, AST, alkalická fosfatáza) nebo bilirubinu.

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10pacientů):

   Akutní cholinergní syndrom: hlavní příznaky jsou definovány jako časný průjem a různé jiné příznaky jako bolest břicha, zarudlé, bolestivé, svědící a slzící oči (zánět spojivek); rýma (rinitida); nízký krevní tlak; rozšiřování cév; pocení, zimnice; pocit celkových obtíží a nemoci, závratě; poruchy vidění, zúžení zřítelnic; slzení a nadměrné slinění, objevující se během nebo po prvních 24 hodinách po podání infuze přípravku Irinotecan Fresenius.

•    Horečka, infekce (včetně sepse).

•    Horečka spojená se závažným snížením počtu některých bílých krvinek.

•    Dehydratace, obvykle spojená s průjmem a/nebo se zvracením.

•    Zácpa.

•    Únava.

•    Zvýšená hladina jaterních enzymů a kreatininu v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (u méně než 1 ze 100pacientů):

   Alergické reakce.

•    Mírné kožní reakce; mírné reakce v místě zavedení infuze.

•    Časné účinky, jako jsou potíže s dýcháním.

•    Plicní onemocnění (intersticiální plicní onemocnění).

•    Střevní neprůchodnost.

•    Bolest břicha a zánět způsobující průjem (stav známý jako pseudomembranózní kolitida).

•    Zřídka byly u pacientů, kteří trpěli dehydratací, případy selhání ledvin, nízkého krevního tlaku nebo selhání srdce a oběhu spojené s průjmem a/nebo zvracením či sepsí.

Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 1000pacientů):

   Těžké alergické reakce (anafylaktické / pseudoanafylaktické reakce). V případě výskytu informujte ihned svého lékaře.

•    Časné účinky jako svalové kontrakce nebo křeče, znecitlivění (parestezie).

•    Krvácení z trávicího traktu a zánět tlustého střeva včetně slepého střeva.

•    Perforace střeva; nechutenství; bolesti břicha; zánět sliznic.

•    Zánět slinivky břišní.

•    Zvýšený krevní tlak během podání přípravku a po něm.

•    Snížené hladiny draslíku a sodíku v krvi, související většinou s průjmem a zvracením.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10000pacientů):

   Přechodné poruchy řeči.

•    Zvýšení hladiny některých enzymů zažívacího traktu, které odbourávají cukry a tuky.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s cetuximabem, mohou být některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto kombinací. Tyto vedlejší účinky mohou zahrnovat vyrážku podobnou akné. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro cetuximab.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem, mohou být některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto kombinací. Tyto vedlejší účinky mohou zahrnovat: velmi často krevní sraženiny, často alergické reakce, infarkt myokardu a horečku u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro kapecitabin.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem a bevacizumabem, mohou být některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto kombinací. Tyto vedlejší účinky mohou zahrnovat: nízký počet bílých krvinek, krevní sraženiny, vysoký krevní tlak a infarkt myokardu. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro kapecitabin a bevacizumab.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK IRINOTECAN FRESENIUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nezmrazujte.

Pouze pro jednorázové použití.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Přípravek Irinotecan Fresenius nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření je nutno přípravek okamžitě zředit a použít.

V případě sterilní přípravy lze zředěný obsah uchovat 24 hodin při teplotě 15-25 °C nebo 48 hodin při teplotě 2-8 °C (např. v lednici).

Z mikrobiologického hlediska je nutno přípravek použít okamžitě. Pokud se přípravek nepoužije okamžitě, je doba skladování a jeho podmínky zodpovědností uživatele a neměly by přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8 °C, kromě případů, kdy proběhla rekonstituce / naředění (atd.)v kontrolovaných a ověřených aseptických podmínkách.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje:

Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum.

1 ml koncentrátu obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg, což odpovídá irinotecanum 17,33 mg.

Jedna 2 ml hahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg.

Jedna 5 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg.

Jedna 15 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 300 mg.

Jedna 25 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou sorbitol E420, kyselina mléčná, hydroxid sodný (pro nastavení pH), kyselina chlorovodíková (pro nastavení pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok vypadá a co balení obsahuje:

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je světle žlutý čirý roztok.

Velikost balení:

1 x 2 ml lahvička, 1x5 ml lahvička, 1x15 ml lahvička nebo 1x25 ml lahvička.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Bordon, Hampshire,

Velká Británie

Výrobci:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Velká Británie.

nebo

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Belgie

Irinokabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Česká republika

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Dánsko

Irinokabi

Estonsko

Irinotecan Fresenius

Španělsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Maďarsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irsko

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Itálie

Irinotecan Fresenius

Lotyšsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentráts infuziju škiduma pagatavošanai

Litva

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Nizozemsko

Irinotecan HCl-trihydraat Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norsko

Irinokabi

Polsko

Irinotecan Fresenius

Portugalsko

Irinotecano Fresenius

Švédsko

Irinokabi 20 mg/ml , koncentrát till infusionsvatska, losning

Slovenská republika

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml infúzny koncentrát

Velká Británie

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11/2014

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití - cytotoxická látka Zacházení s přípravkem Irinotecan Fresenius

Stejně jako s jinými antineoplastiky musí být i s přípravkem Irinotecan Fresenius zacházeno opatrně. Ředění musí probíhat v aseptických podmínkách způsobilým pracovníkem v prostoru, který je k tomu určený. Musí být přijata taková opatření, aby se zabránilo styku s kůží a sliznicemi.

Instrukce týkající se ochrany při přípravě infuzního roztoku Irinotecan Fresenius

1.    Přípravek se musí připravovat v ochranné komoře, pracovník by měl mít ochranné rukavice a plášť. Pokud není k dispozici ochranná komora, musí se použít rouška přes ústa a ochranné brýle.

2.    Otevřené nádoby, jako injekční ampule, infuzní lahve a použité kanyly, stříkačky, katétry, hadičky a zbytky cytostatik se musí považovat za nebezpečný odpad a je nutno je zlikvidovat podle místních nařízení pro nakládání s NEBEZPEČNÝM ODPADEM.

3.    V případě rozlití se řiďte následujícími pokyny:

-    musí být použito ochranné oblečení,

-    rozbité sklo je nutno posbírat a umístit do kontejneru pro NEBEZPEČNY ODPAD,

-    kontaminované povrchy je nutno řádně opláchnout velkým množstvím studené vody,

-    opláchnuté povrchy je poté nutno řádně vytřít a materiály použité k tomuto vytírání zlikvidovat jako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4.    V případě kontaktu Irinotecanu Fresenius s kůží je třeba povrch omýt pod tekoucí vodou a pak umýt mýdlem a vodou. V případě kontaktu se sliznicemi důkladně omyjte zasažené místo řádně vodou. Pociťujete-li jakékoliv obtíže, vyhledejte lékaře.

5.    V případě zasažení očí je řádně propláchněte velkým množstvím vody. Ihned vyhledejte očního lékaře.

Příprava infuzního roztoku

Přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní infuzi po zředění doporučenými roztoky před samotným podáním, buď v 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy. Asepticky naberte požadované množství přípravku z lahvičky kalibrovanou stříkačkou a vstříkněte jej do 250 ml infuzního sáčku nebo lahve. Infuzi je nutno důkladně promíchat otáčením v ruce.

Pokud se v lahvičce nebo po rekonstituci objeví jakákoli sraženina, je nutno přípravek zlikvidovat podle standardních postupů pro cytotoxické látky.

Irinotecan by se neměl podávat jako intravenózní bolus nebo infuze po dobu kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

Likvidace

Všechny předměty použité k přípravě, podání nebo předměty, které jakýmkoli jiným způsobem přišly do kontaktu s irinotekanem, musí být zlikvidovány podle místních nařízení pro zacházení s cytotoxickými látkami.

10