Příbalový Leták

Irbesartan Actavis 300 Mg

sp. zn. sukls77762/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Irbesartan Actavis 150 mg Irbesartan Actavis 300 mg Potahované tablety

Irbesartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Irbesartan Actavis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irbesartan Actavis užívat

3.    Jak se přípravek Irbesartan Actavis užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Irbesartan Actavis uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Irbesartan Actavis a k čemu se používá

Irbesartan Actavis patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II. Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan Actavis zabraňuje vazbě angiotenzinu II na tyto receptory, a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Irbesartan Actavis zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) 2. typu.

Irbesartan Actavis se používá u dospělých pacientů

-    k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze)

-    k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) 2. typu a s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irbesartan Actavis užívat

Neužívejte přípravek Irbesartan Actavis

-    jestliže jste alergický/á na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Irbesartan Actavis v časném těhotenství - viz bod Těhotenství)

-    jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahuj ícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Irbesartan Actavis:

•    trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy

•    máte-li problémy s ledvinami

•    máte-li problémy se srdcem

•    užíváte-li přípravek Irbesartan Actavis pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Vám lékař může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě špatné funkce ledvin

•    máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika

•    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

•    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy související s diabetem

•    aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Irbesartan Actavis“

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Irbesartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se podávat, pokud jste po těhotná déle než 3 měsíce, protože v tomto stadiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a kojení).

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla ještě stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Irbesartan Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

• Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Irbesartan Actavis“ a „Upozornění a opatření“).

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li:

•    draslíkové doplňky

•    náhražky soli obsahující draslík

•    draslík šetřící léky (jako j sou určitá diuretika)

•    léky obsahující lithium.

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, tzv. nesteroidní protizánětlivé léky.

Přípravek Irbesartan Actavis s jídlem a pitím

Přípravek Irbesartan Actavis může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tablety se polykají celé a zapíjí se sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Sdělte svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí, abyste přestala užívat přípravek Irbesartan Actavis dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku. Podávání přípravku Irbesartan Actavis se v časném těhotenství nedoporučuje, protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo chcete začít kojit. Irbesartan Actavis se nedoporučuje pro kojící matky a lékař Vám může doporučit jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zejména je-li Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Není pravděpodobné, že by Irbesartan Actavis ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Irbesartan Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Na trhu jsou k dispozici síly 150 mg a 300 mg.

Způsob podání

Přípravek Irbesartan Actavis je určen k perorálnímu podání. Tablety se zapíjejí sklenicí vody. Irbesartan Actavis můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Snažte se užívat svoji denní dávku vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku Irbesartan Actavis pokračoval/a, dokud Váš lékař neurčí jinak.

Pacienti s vysokým krevním tlakem

Doporučená dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci krevního tlaku může být dávka později zvýšena na 300 mg.

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) 2. typu s onemocněním ledvin

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) 2. typu se k léčbě doprovodného onemocnění ledvin doporučuje užívat 300 mg jednou denně.

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo během 4-6 týdnů od zahájení léčby.

Použití u dětí a dospívajících

Irbesartan Actavis se nemá podávat dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Irbesartan Actavis, než jste měl(a)

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet tohoto přípravku, kontaktujte ihned svého lékaře. K příznakům předávkování patří nízký krevní tlak a zrychlená srdeční frekvence a dále pomalá srdeční frekvence.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Irbesartan Actavis

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči.

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný/á, přestaňte Irbesartan Actavis užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených irbesartanem byly:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže máte vysoký krevní tlak a zároveň cukrovku (diabetes) 2. typu s onemocněním ledvin, mohou být při vyšetření krve zjištěny zvýšené hladiny draslíku.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce (kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) 2. typu s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny bílkoviny v červených krvinkách (hemoglobinu).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností), bolest na prsou.

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení irbesartanu na trh. Nežádoucí účinky, u nichž četnost výskytu není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, abnormální jaterní funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující převážně kůži (leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a a/nebo bělma očí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Irbesartan Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Irbesartan Actavis obsahuje

Léčivá látka je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Irbesartan Actavis obsahuje irbesartanum 150 mg nebo 300 mg.

Pomocnými látkami j sou:

Jádro tablety: sodná sůl kroskaramelosy (E468), mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa (E464), mannitol (E421), magnesium-stearát (E572), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551). Potah tablety: hyprolosa (E463), hypromelosa (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Irbesartan Actavis vypadá a co obsahuje balení

Irbesartan Actavis 150 mg: bílé, elipsovité, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně označené „I“ a na druhé straně označené „150“.

Irbesartan Actavis 300 mg: bílé, elipsovité, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně označené „I“ a na druhé straně označené „300“.

Velikosti balení Blistry

10, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 tablet

Lahvičky

30, 60, 250 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobce

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Island

Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Irbesartanm AB 75 mg, 150 mg, 300 mg filmomhulde tabletten Dánsko: Irbesartan Actavis Estonsko: Irbesartan Actavis

Itálie: Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg compresse rivestite noc film Litva: Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg plevele dengtos tabletés Lotyšsko: Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg apvalkotas tabletes Německo: Irbesartan -Puren 75 mg, 150 mg, 300 mg Filmtabletten Nizozemsko: Irbesartan Aurobindo 75 mg, 150 mg, 300 mg Norsko: Irbesartan Actavis Portugalsko: Irbesartan Aurovitas Řecko: Irbesartan / Actavis

Slovensko: Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg

Španělsko: Irbesartán Aurovitas Spain 75 mg, 150 mg, 300 mg comprimidos

Švédsko: Irbesartan Actavis (filmdrgerad tablett)

Velká Británie: Irbesartan 75 mg, 150 mg, 300 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2016

6/6