Příbalový Leták

Hova

sp.zn. sukls93674/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

HOVA

(Valerianae extractum siccum, Lupuli floris extractum siccum)

Potahované tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek HOVA a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOVA užívat

3.    Jak se přípravek HOVA užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek HOVA uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek HOVA a k čemu se používá

Přípravek Hova je kombinací rostlinných léčivých látek kozlíku lékařského a chmele s uklidňujícím účinkem.

Přípravek Hova se užívá ke zmírnění poruch spánku.

Přípravek Hova je určen pro dospívající od 12 let věku, dospělé a starší pacienty.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOVA užívat Neužívejte přípravek HOVA

- jestliže jste alergický(á) na suchý kozlíkový extrakt nebo na suchý extrakt z chmelových šištic nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Vzhledem k postupnému nástupu účinku není přípravek Hova určen k akutní léčbě poruch spánku. K dosažení účinku se doporučuje užívat přípravek pravidelně po dobu 4 týdnů.

Pokud po 4 týdnech pravidelného užívání potíže přetrvávají, zhorší se, nebo pokud nedojde k očekávanému účinku, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Přípravek HOVA není určen pro děti do 12 let.

Strana 1 (celkem 4)

Další léčivé přípravky a přípravek HOVA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné podávání sedativ (zklidňující léky) je možné jen se souhlasem a pod dohledem lékaře.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku v těhotenství a v období kojení se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Hova může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Proto pokud jste účinkem přípravku ovlivněn(a), neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek HOVA obsahuje glukosu a monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek HOVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Dospívající od 12 let věku, dospělí, starší pacienti: 2 potahované tablety 1/2 hodiny až 1 hodinu před spaním.

Celkové množství kozlíkového extraktu nemá překročit 500 mg.

Použití u dětí

Přípravek HOVA není určen pro děti do 12 let.

Délka podávání:

Vzhledem k postupnému nástupu účinku se doporučuje podávat přípravek nepřetržitě po dobu alespoň 4 týdnů.

Pokud po 4 týdnech nepřetržité léčby příznaky přetrvávají nebo se zhorší, je nutná porada s lékařem.

Způsob podání:

Užívejte ústy.

Jestliže jste užil/a více přípravku HOVA, než jste měl/a

Dávky přibližně kolem 20 g vyvolávají příznaky jako únava, křeče v břiše, svírání v hrudní krajině, závratě, třes rukou, rozšíření zornic, které však do 24 hodin samy pominou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek HOVA

Strana 2 (celkem 4)

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po užití přípravku obsahujících výtažek z kozlíkového kořene se mohou vyskytnout bolesti hlavy nebo mírné příznaky v oblasti trávicího ústrojí (např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek HOVA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek HOVA obsahuje

Léčivé látky jsou:

1 potahovaná tableta obsahuje:

extrahováno ethanolem 70%    (V/V)

extrahováno methanolem 40    %    (V/V)


Valerianae extractum siccum (4-7:1), 200,2mg

Lupuli floris extractum siccum (4-8:1), 45,5mg

Pomocné látky jsou:

Tekutá glukosa usušená rozprášením, maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 4000, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak indigokarmínu, makrogol 6000

Jak přípravek HOVA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek HOVA jsou kulaté bikonvexní, potahované tablety, světle zeleně zbarvené, matného povrchu, se slabým zápachem po kozlíku.

Přípravek HOVA je dodáván v blistrech (Al/PVC) v krabičce.

Velikost balení: 20 nebo 30 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gebro Pharma GmbH Bahnhofbichl 13 A-6391 Fieberbrunn Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.11.2015.

Strana 4 (celkem 4)