Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Holmevis 6 Mg/6 Ml Koncentrát Pro Přípravu Infuzního Roztoku

zastaralé informace, vyhledat novější

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls114584/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Holmevis 1 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Holmevis 2 mg/2 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Holmevis 6 mg/6 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Holmevis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis používat

3.    Jak se Holmevis používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Holmevis uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE HOLMEVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Holmevis obsahuje léčivou látku acidum ibandronicum (kyselinu ibandronovou). Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Holmevis je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy").

•    Napomáhá předcházet vzniku zlomenin kostí (fraktur).

•    Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii (ozařování).

Holmevis lze rovněž předepsat v případě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění.

Holmevis snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOLMEVIS POUŽÍVAT Nepoužívejte Holmevis

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku, které jsou uvedeny v bodě 6;

•    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli zvýše zmíněného týká, nepoužívejte tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis používat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Holmevis je zapotřebí

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli jiné bisfosfonáty;

•    jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli minerálů v krvi

•    jestliže máte problémy s ledvinami.

Pokud se Vás cokoli zvýše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis používat.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Holmevis.

Děti a dospívající

Holmevis se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že Holmevis může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje Holmevis.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud dostáváte určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid", jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i Holmevis mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte, nepoužívejte Holmevis.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda Holmevis ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Holmevis

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tzn. že je v podstatě "bez sodíku".

3. JAK SE HOLMEVIS UŽÍVÁ Používání tohoto léčivého přípravku

•    Holmevis obvykle podává lékař nebo zdravotnický personál.

•    Obvykle se podává ve formě infuze do žíly.

Při podávání přípravku Holmevis Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolik přípravku budete dostávat

Podle Vašeho onemocnění lékař rozhodne, jaké množství přípravku Holmevis budete dostávat. Pokud máte rakovinu prsu, která se rozšířila do kostí, doporučená dávka je 6 mg každé 3-4 týdny podaná ve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

Pokud máte zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění, doporučená dávka je jednorázové podání 1 injekční lahvičky (2 mg) nebo 2 injekčních lahviček (4 mg) v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Lék má být podán ve formě infuze do žíly po dobu dvou hodin.

V případě nedostatečné odpovědi nebo při opětném propuknutí Vašeho onemocnění může být zváženo opakované podání dávky.

Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku a trvání nitrožilní infuze upravit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Holmevis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

•    vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento léčivý přípravek;

•    problémy s dýcháním;

•    bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti;

•    bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Výskyt možných nežádoucích účinků je definován takto:_

Velmi časté:

postihují více než 1 osobu z 10

Časté:

postihují 1 až 10 osob ze 100

Méně časté:

postihují 1 až 10 osob z 1000

Vzácné:

postihují 1 až 10 osob z 10000

Velmi vzácné:

postihují méně než 1 osobu z 10000

Není známo:

Z dostupných údajů nelze určit.

Další možné nežádoucí účinky Velmi časté

•    zvýšení tělesné teploty.

Časté

•    bolest žaludku, porucha trávení, zvracení nebo průjem;

•    nízká hladina vápníku nebo fosfátů v krvi;

•    změny výsledků krevních testů, např. GMT nebo kreatininu;

•    srdeční onemocnění nazývané „blokáda Tawarova raménka";

•    příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesavky, bolesti kostí a svalů). Tyto příznaky obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů;

•    bolest nebo ztuhlost svalů;

•    bolest hlavy, závrať nebo pocit slabosti;

•    pocit žízně, bolest v krku, změny chuti;

•    otoky nohou;

•    bolesti kloubů, zánět kloubů nebo jiné kloubní problémy;

•    problémy s příštítnými tělísky;

•    modřiny;

•    infekce;

•    problémy s očima nazývané šedý zákal;

•    kožní problémy;

•    problémy se zuby.

Méně časté

•    třes nebo chvění;

•    příliš nízká tělesná teplota (hypotermie);

•    postižení krevních cév v mozku nazývané „cerebrovaskulární porucha";

•    problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně bušení srdce, srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku a křečových žil);

•    změny počtu krvinek (anémie);

•    vysoká hladina alkalické fosfatázy v krvi;

•    zadržování tekutin a otoky („lymfedém");

•    tekutina na plicích;

•    žaludeční problémy, např. „gastroenteritida" nebo „gastritida";

•    žlučové kameny;

•    neschopnost močení, zánět močového měchýře;

•    migréna;

•    bolest nervů, poškození nervových kořenů;

•    hluchota;

•    zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu;

•    obtíže s polykáním;

•    vředy v ústech, otoky rtů (zánět rtů), ústní moučnivka;

•    svědění nebo brnění v okolí úst;

•    pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v pochvě;

•    kožní výrůstky nazývané „benigní kožní novotvary";

•    ztráta paměti;

•    problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady;

•    vypadávání vlasů;

•    bolest nebo poranění v místě vpichu injekce;

•    ztráta tělesné hmotnosti;

•    cysty na ledvinách.

Vzácné

•    bolest nebo zánět oka;

•    Vzácně se mohou vyskytnout atypické zlomeniny stehenní kosti, a to především u pacientů s dlouhodobě léčenou osteoporózou. Jestliže pociťujete bolest, slabost nebo nepohodlí v oblasti stehna, kyčle nebo v tříslech, kontaktujte svého lékaře. Může se jednat o časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné

•    postižení zasažené kosti v ústech nazývané „osteonekróza čelisti".

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    JAK HOLMEVIS UCHOVÁVAT

•    Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

•    Holmevis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:" a na etiketě za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Po naředění je infuzní roztok stabilní 24 hodin při 2 °C-8 °C (v chladničce).

•    Nepoužívejte Holmevis, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částice.

6.    DALŠÍ INFORMACE Co Holmevis obsahuje

•    Léčivou látkou je acidum ibandronicum (kyselina ibandronová).

Jedna ampulka s 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum ibandronicum

1    mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 1,125 mg).

Jedna ampulka s 2 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum ibandronicum

2    mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 2,25 mg).

roztoku obsahuje acidum trihydrát octanu sodného a


Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro přípravu infuzního ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 6,75 mg).

•    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina octová (98 %), voda na injekci.

Jak Holmevis vypadá a co obsahuje toto balení

Holmevis je bezbarvý, čirý roztok.

roztoku je dodáván v baleních obsahujících roztoku je dodáván v baleních obsahujících


Holmevis 1 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního 1 ampulku (2ml čirá ampulka ze skla typu I).

Holmevis 2 mg/2 ml koncentrát pro přípravu infuzního 1 ampulku (4ml čirá ampulka ze skla typu I).

Holmevis 6 mg/6 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je dodáván v baleních obsahujících 1, 5 a 10 injekčních lahviček (9ml čirá injekční lahvička ze skla typu I) uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Pharmathen S.A.

15351 Pallini Atény, Dervenakion 6

Řecko

a

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie

Česká republika roztoku


Holmevis 1 mg/1 ml, 2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml solution for infusion Holmevis 1 mg/1 ml, 2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml koncentrát pro přípravu infuzního

Maďarsko    Holmevis 1 mg/1 ml, 2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml oldatos infuzióhoz

Rumunsko    Holmevis 1 mg/1 ml, 2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml pentru solutie perfuzabila

Tato příbalová informace byla naposledy schválena.30.7.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Dávka: Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami

Doporučené dávkování v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 6 mg ve formě intravenózní injekce podávané každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka by měla být podána infuzí trvající alespoň 15 minut.

Pacienti s poruchou renálních funkcí

Clearance

(ml/min)

kreatininu 1 Dávka / Doba infuze

Objem infuze 2

50< Clkr <80

6 mg/15 minut

100 ml

30< Clkr <50

4 mg/1 hodina

500 ml

<30

2 mg/1 hodina

500 ml

1 Při podávání každé 3 až 4 týdny


U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (Clkr>50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se středně těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr>30 a <50 ml/min) nebo těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr<30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, má být dodrženo následující doporučení:_

2 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukosy

U pacientů s nádorovým onemocněním a Clkr<50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

Dávka: Hyperkalcémie vyvolané nádorem

Holmevis je obvykle podáván v nemocničním zařízení. Dávka je určena lékařem při posouzení následujících faktorů.

Před léčbou kyselinou ibandronovou mají být pacienti adekvátně zavodněni roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9% roztok). Je třeba brát v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcémie stejně jako typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcémií (albuminem korigovaný sérový vápník*>3 mmol/l nebo >12 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou

hyperkalcémií (albuminem korigovaný sérový vápník <3 mmol/l nebo <12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím způsobem:_

Koncentrace albuminem sérového vápníku (mmol/l)

korigovaného =

vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Nebo

Koncentrace albuminem sérového vápníku (mg/dl)

korigovaného =

vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 -albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může být zvýšená hladina sérového vápníku snížena na normální hladinu během 7 dnů. Střední doba recidivy (opětovné zvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l) byla 18-19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba recidivy při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Dávkování a způsob podání

Holmevis, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být podáván ve formě intravenózní infuze. Obsah injekčních lahviček/ampulek má být pro tyto účely použit takto:

•    Hyperkalcémie - obsah přidejte k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 500 ml 5% roztoku glukosy a podávejte v infuzi trvající 1-2 hodiny.

•    Prevence kostních příhod - obsah přidejte ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukosy a podávejte v infuzi trvající alespoň 15 minut. U pacientů s poruchou renálních funkcí odkazujeme na výše uvedený odstavec týkající se dávkování.

Aby bylo možno vyloučit inkompatibilitu, může být koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Holmevis ředěn pouze izotonickým roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukosy. Holmevis nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěné roztoky jsou určeny pro jednorázové použití. Použity mají být jen čiré roztoky bez částic.

Doporučuje se, aby byl přípravek použit okamžitě po naředění (viz bod 5 příbalové informace „JAK HOLMEVIS UCHOVÁVAT“).

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně jako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby byl přípravek Holmevis podáván intravenózně.

Četnost podávání

V    případě léčby hyperkalcémie vyvolané nádorem je přípravek Holmevis obvykle podáván ve formě jednorázové infuze.

V    případě prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se podávání přípravku Holmevis opakuje v intervalu 3-4 týdnů.

Průběh léčby

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcémie. Léčbu je třeba opakovat v případě vracející se hyperkalcémie nebo při nedostatečné účinnosti.

Pacientům s rakovinou prsu a kostními metastázami má být infuze přípravku Holmevis podávána každé 3-4 týdny. Léčba v rámci klinických studií trvala až 96 týdnů.

Předávkování

S akutní otravou přípravkem Holmevis dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat. Klinicky závažnou hypokalcémii (velmi nízká hladina vápníku v séru) lze upravit intravenózním podáním glukonanu vápenatého.

Strana 7 (celkem 7)