Příbalový Leták

Holmevis 6 Mg/6 Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Sp.zn.sukls227390/2015 a sp.zn.sukls227385/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Holmevis 2 mg/2 ml koncentrát pro infuzní roztok Holmevis 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Holmevis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis používat

3.    Jak se Holmevis používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Holmevis uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Holmevis a k čemu se používá

Holmevis obsahuje léčivou látku acidum ibandronicum (kyselinu ibandronovou). Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Holmevis je používán u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy").

•    Napomáhá předcházet vzniku zlomenin kostí (fraktur).

•    Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii (ozařování).

Holmevis lze rovněž předepsat v případě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění.

Holmevis snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis používat Nepoužívejte Holmevis

•    jestliže jste alergický(á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nepoužívejte tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Holmevis se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

•    jestliže j ste alergický(á) na j akékoli j iné bisfosfonáty;

•    jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli minerálů v krvi;

•    jestliže máte problémy s ledvinami;

•    jestliže máte srdeční obtíže a Váš lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin

•    podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému stomatologovi, že jste z důvodu onkologického onemocnění léčen(a) přípravkem Holmevis.

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy závažné alergické reakce, někdy končící úmrtím.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, jako je zkrácení dechu/obtížné dýchání, pocit tísně v krku, otok jazyka, závrať, pocit ztráty vědomí, zčervenání nebo otok obličeje, vyrážka na těle, nevolnost a zvracení (viz bod 4).

Děti a dospívající

Holmevis se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Holmevis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To je proto, že Holmevis může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje Holmevis.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud dostáváte určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid", jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i Holmevis mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neměla byste přípravek Holmevis používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek Holmevis nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Holmevis obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tzn., že je v podstatě "bez sodíku".

3. Jak se Holmevis používá Používání tohoto léčivého přípravku

•    Holmevis obvykle podává lékař nebo zdravotnický personál, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění.

•    Obvykle se podává ve formě infuze do žíly.

Při podávání přípravku Holmevis Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolik přípravku budete dostávat

Podle Vašeho onemocnění lékař rozhodne, jaké množství přípravku Holmevis budete dostávat. Pokud máte rakovinu prsu, která se rozšířila do kostí, doporučená dávka je 6 mg každé 3 až 4 týdny podaná ve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

Pokud máte zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění, doporučená dávka je jednorázové podání 2 mg nebo 4 mg v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Lék má být podán ve formě infuze do žíly po dobu dvou hodin. V případě nedostatečné odpovědi nebo při opětném propuknutí Vašeho onemocnění může být zváženo opakované podání dávky.

Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku a trvání nitrožilní infuze upravit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

•    přetrvávající bolest a zánět oka

•    nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000)

•    bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti)

•    svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla s obtížným dýcháním. Můžete mít závažnou, možná život ohrožující, alergickou reakci (viz bod 2)

•    závažné nežádoucí kožní reakce

•    poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

•    astmatický záchvat

Další možné nežádoucí účinky Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a zimnice, člověk se celkově necítí dobře, únava, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů. Tyto příznaky obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři.

•    zvýšení tělesné teploty

•    bolest žaludku a břicha, porucha trávení, nevolnost, zvracení nebo průjem (řídká stolice)

•    nízká hladina vápníku nebo fosfátů v krvi

•    změny výsledků krevních testů, např. gama-glutamyltransferázy nebo kreatininu

•    problém se srdečním rytmem nazývaný „raménková blokáda“

•    bolest kostí nebo svalů

•    bolest hlavy, závrať nebo pocit slabosti

•    pocit žízně, bolest v krku, změny v chuti

•    otoky dolních končetin nebo nohou

•    bolest kloubů, artritida nebo jiné problémy s klouby

•    problémy s příštítnými tělísky

•    podlitiny

infekce

•    problém s očima nazývaný „šedý zákal“

•    kožní problémy

•    problémy se zuby

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 osobu    ze 100)

•    třes nebo chvění;

•    příliš nízká tělesná teplota (hypotermie);

•    postižení krevních cév v mozku nazývané „cerebrovaskulární porucha";

•    problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně bušení srdce, srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku a křečových žil);

•    změny počtu krvinek (anémie);

•    vysoká hladina alkalické fosfatázy v krvi;

•    zadržování tekutin a otoky („lymfedém");

•    tekutina na plicích;

•    žaludeční problémy, např. „gastroenteritida" nebo „gastritida";

•    žlučové kameny;

•    neschopnost močení, zánět močového měchýře;

•    migréna;

•    bolest nervů, poškození nervových kořenů;

•    hluchota;

•    zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu;

•    obtíže s polykáním;

•    vředy v ústech, otoky rtů (zánět rtů), ústní moučnivka;

•    svědění nebo brnění v okolí úst;

•    pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v    pochvě;

•    kožní výrůstky nazývané „benigní kožní novotvary";

•    ztráta paměti;

•    problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady;

•    kožní vyrážka

•    vypadávání vlasů;

•    bolest nebo poranění v místě vpichu injekce;

•    ztráta tělesné hmotnosti;

•    cysty na ledvinách (tekutinou naplněný útvar v ledvinách).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Holmevis uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje před naředěním žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po naředění je infuzní roztok stabilní 24 hodin při 2 °C-8 °C (v chladničce).

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Holmevis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:" a na etiketě za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Holmevis, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částice.

6. Obsah balení a další informace Co Holmevis obsahuje

•    Léčivou látkou je acidum ibandronicum (kyselina ibandronová).

Jedna ampulka s 2 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 2 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 2,25 mg).

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 6,75 mg).

•    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina octová (98 %), trihydrát octanu sodného a voda na injekci.

Jak Holmevis vypadá a co obsahuje toto balení

Holmevis je bezbarvý, čirý roztok.

Holmevis 2 mg/2 ml koncentrát pro infuzní roztok je dodáván v baleních obsahujících 1 ampulku (4ml čirá ampulka ze skla typu I).

v baleních obsahujících 1, uzavřených pryžovou zátkou


Holmevis 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok je dodáván 5 a 10 injekčních lahviček (9ml čirá injekční lahvička ze skla typu I) a hliníkovým uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce Pharmathen S.A.

15351 Pallini Atény, Dervenakion 6 Řecko a

EGIS Pharmaceuticals PLC 1165 Budapest, Bokényfoldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Holmevis 2 mg/2 ml,    6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

Maďarsko    Holmevis    1 mg/1 ml,    2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml oldatos infúzióhoz

Rumunsko    Holmevis    1 mg/1 ml,    2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml pentru solu(ie perfuzabilá

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.1.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Dávka: Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami

Doporučené dávkování v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 6 mg ve formě intravenózní injekce podávané každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka by měla být podána infuzí trvající alespoň 15 minut.

Pacienti s poruchou renálních funkcí

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (Clkr >50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se středně těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr >30 a <50 ml/min) nebo těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr <30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, má být dodrženo následující doporučení:

Clearance

(ml/min)


kreatininu


Dávka


Objem1 a doba2 infuze


6 mg (6 ml koncentrátu pro infuzní roztok)

4 mg (6 ml koncentrátu pro infuzní roztok)

2 mg (6 ml koncentrátu pro infuzní _roztok)_

1    0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukosy

2    Při podávání každé 3 až 4 týdny


50< Clkr <80 30< Clkr <50 <30


100 ml po dobu 15 minut 500 ml po dobu 1 hodiny 500 ml po dobu 1 hodiny


U pacientů s nádorovým onemocněním a Clkr <50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

Dávka: Léčba hyperkalcémie vyvolané nádorem

Holmevis je obvykle podáván v nemocničním zařízení. Dávka je určena lékařem při posouzení následujících faktorů.

Před léčbou kyselinou ibandronovou mají být pacienti adekvátně zavodněni roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9% roztok). Je třeba brát v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcémie stejně jako typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcémií (albuminem korigovaný sérový vápník*>3 mmol/l nebo >12 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcémií (albuminem korigovaný sérový vápník <3 mmol/l nebo <12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím způsobem:_

Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mmol/l)

=

vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Nebo

Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mg/dl)

=

vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může být zvýšená hladina sérového vápníku snížena na normální hladinu během 7 dnů. Střední doba recidivy (opětovné zvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l) byla 18-19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba recidivy při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Dávkování a způsob podání

Holmevis, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být podáván ve formě intravenózní infuze. Obsah injekčních lahviček/ampulek má být pro tyto účely použit takto:

•    Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami - obsah přidejte ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukosy a podávejte v infuzi trvající alespoň 15 minut. U pacientů s poruchou renálních funkcí odkazujeme na výše uvedený odstavec týkající se dávkování.

•    Léčba hyperkalcémie vyvolané nádorem - obsah lahvičky se přidá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 500 ml 5% roztoku glukosy a infuze se podává po dobu minimálně 2 hodin

Poznámka:

Aby bylo možno vyloučit inkompatibilitu, může být koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Holmevis ředěn pouze izotonickým roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukosy. Holmevis nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěné roztoky jsou určeny pro jednorázové použití. Použity mají být jen čiré roztoky bez částic.

Doporučuje se, aby byl přípravek použit okamžitě po naředění (viz bod 5 příbalové informace „Jak Holmevis uchovávat“).

Přípravek Holmevis koncentrát pro infuzní roztok se aplikuje jako intravenózní infuze. Je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby nebyl Holmevis koncentrát pro infuzní roztok podán intraarteriálně nebo paravenózně, neboť by mohlo dojít k poškození tkáně.

Četnost podávání

V    případě léčby hyperkalcémie vyvolané nádorem je přípravek Holmevis obvykle podáván ve formě jednorázové infuze.

V    případě prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se podávání přípravku Holmevis opakuje v intervalu 3-4 týdnů.

Průběh léčby

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcémie. Léčbu je třeba opakovat v případě vracející se hyperkalcémie nebo při nedostatečné účinnosti.

Pacientům s rakovinou prsu a kostními metastázami má být infuze přípravku Holmevis podávána každé 3-4 týdny. Léčba v rámci klinických studií trvala až 96 týdnů.

Předávkování

S akutní otravou přípravkem Holmevis dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.

Klinicky závažnou hypokalcémii (velmi nízká hladina vápníku v séru) lze upravit intravenózním podáním glukonanu vápenatého.

Strana 7 (celkem 7)