Příbalový Leták

Hedelix Sirup

sp.zn.sukls219231/2016

Souhrn údajů o přípravku

1.    Název přípravku Hedelix sirup

2.    Kvalitativní a kvantitativní složení

1 ml obsahuje Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu), (2,2—2,9:1), extrahováno směsí ethanolu 50% (V/V) a propylenglykolu (98:2) 8 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: nekrystalizující sorbitol 70%.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    Léková forma

Sirup

Čirý, žlutavě hnědý roztok.

4.    Klinické údaje

4.1    Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans při kašli provázejícím nachlazení.

Přípravek mohou užívat děti od narození, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2    Dávkování a způsob podání

4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování

Hedelix sirup se užívá následovně:

-    dospělí a dospívající od 12 let: 3krát denně 5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);

-    děti od 5 do 12 let: 3 až 4krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);

-    děti od 1 do 4 let: 3 krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg)

-    kojenci do 1 roku: 1 krát denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 20 mg).

Pro účely přesného dávkování obsahuje balení přípravku stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku se stupnicí.

Způsob podání Perorální podání

K balení přípravku Hedelix sirup je přiložena stříkačka pro perorální podání / odměrná lžička, která slouží k odměření dávky (1 stříkačka / odměrná lžička = 5 ml).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Neužívat při známé přecitlivělosti na rostliny z čeledi Araliaceae.

Přípravek se dále nesmí užívat při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu), jelikož se v jednom případě vyskytla tato symptomatická příhoda u pětiměsíčního dítěte v úzké časové souvislosti s užíváním Hedelixu.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné vyhledat lékaře.

Současné užívání antitusik (např. kodein, dextromethorfan) není doporučováno bez předchozí porady s lékařem.

Opatrnosti při užívání přípravku Hedelix sirup je zapotřebí u pacientů s gastritidou nebo žaludečním vředem.

Hedelix sirup neobsahuje sacharózu ani alkohol (ethanol). Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, u nichž je užívání léků s obsahem alkoholu kontraindikováno.

5 ml (1 stříkačka pro perorální podání/ odměrná lžička) Hedelix sirupu obsahuje 1,75 g sorbitolu (odpovídá 0,44 g fruktózy). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Používání přípravku v době těhotenství a kojení se nedoporučuje (viz bod 4.6).

Vzhledem k obsahu rostlinných látek se může v přípravku Hedelix sirup i při doporučeném způsobu uchovávání objevit mírný zákal nebo nevýrazná snadno roztřepatelná usazenina na dně lahvičky, případně i nepatrné chuťové odchylky, které neovlivňují jakost a účinek přípravku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Údaje o vlivu léčivého přípravku na fertilitu a probíhající těhotenství a kojení nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostatku údajů se použití během těhotenství a kojení nedoporučuje.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie pro průkaz účinku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8    Nežádoucí účinky

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (urticaria, začervenání, exanthém a dyspnoe) a gastrointestinálních reakcí (nauzea, zvracení, průjem). Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známá.

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkv

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Předávkování může způsobit nauzeu, zvracení, průjem a agitovanost.

Byl hlášen jeden případ předávkování u čtyřletého dítěte, u něhož po náhodném požití extraktu Hederae helicis v množství odpovídajícím 1,8 g léčivé látky došlo k rozvoji agresivity a průjmu.

5.    Farmakologické vlastnosti

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum. Expektorancia.

ATC kód: R05CA12

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6.    Farmaceutické údaje

6.1    Seznam pomocných látek

Glyceromakrogol-hydroxystearát Badyáníková silice Hyetelosa

Nekrystalizující sorbitol 70 %

Propylenglykol Glycerol Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Po prvním otevření je doba použitelnosti 6 měsíců.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

- Lahvička z hnědého skla (hydrolytická třída III), PP šroubovací uzávěr s LDPE kroužkem indikujícím první otevření, LDPE vložka a PP/HDPE stříkačka pro perorální podání (rozsah 1,0 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -4,0 a 5,0 ml) /nebo/ LDPE nalévací vložka a PP odměrná lžička 5 ml (rozsah 5 ml, %, V2 a % dávky 5 ml), krabička.

Velikost balení: 100 ml 200 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    Držitel rozhodnutí o registraci

Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrape 2D-53783 Eitorf, Německo

8.    Registrační číslo

94/254/98-C

9.    Datum první registrace / prodloužení registrace

14. 10. 1998 / 28. 3. 2012

10.    Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016