Příbalový Leták

Hatchpak Ib H120


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HatchPak IB H120


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007Lyon, Francie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


HatchPak IB H120

Zamražená suspenze pro přípravu suspenze k rozprašování. Žlutá.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


V jedné rekonstituované dávce:


Virus bronchitidis infectiosae avium, phyl. H120 3.7 - 4.7 log10EID50

*EID50= 50% injekční dávka pro embrya


4. INDIKACE


Jednodenní kuřata:

aktivní imunizace proti infekční bronchitidě za účelem snížení infekce způsobené virem infekční bronchitidy, sérotypem Massachusetts.


Nástup imunity: za 21 dní po vakcinaci

Délka trvání imunity: 6 týdnů po jednom podání vakcíny.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Bronchiální šelesty, které nejsou spojené s dýchacími těžkostmi nebo jinými celkovými příznaky, mohou být pozorovány u 15% ptáků mezi 5. až 14. dnem po vakcinaci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Jednodenní kuřata kura domácího.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Rekonstituce vakcíny


Připravte si nádobu s patřičným množstvím čisté, nechlorované vody ( 7 až 30 ml na box se 100 kuřaty, v závislosti na druhu rozprašovače používaného v líhni).Při rozmrazování a otevírání ampulí používejte ochranné rukavice a brýle. Při manipulaci s tekutým dusíkem dodržujte maximální opatrnost. Viz rovněž opatření uvedené v bodě 9. Pokyny pro správné podání

Z kontejneru s tekutým dusíkem vyjměte jen ty ampule umístěné ve žlutém nosiči, které budou použity během vakcinace.

Obsah ampulí rychle rozmrazte, protřepáním ve vodě teplé 25-30°C. Přistupte ihned k dalšímu bodu.

Jakmile jsou ampule zcela rozmraženy, otevřete je. Při otvírání držte ampule ve vzdálenosti paže, abyste se vyhnuli jakémukoliv zranění v případě rozbití ampule.

Jakmile je ampule otevřena, natáhněte její obsah do 10 ml sterilní stříkačky.

Přeneste suspenzi do nádoby obsahující potřebné množství čisté, nechlorované vody, připravené podle návodu v bodě 1.

Natáhněte 5 ml objemu nádoby do stříkačky.

Vypláchněte ampuli těmito 5 ml a poté přeneste roztok použitý k výplachu do nádoby.

Výplach opakujte jednou nebo dvakrát.

V případě kde má být současně použit HatchPak Avinew (umístěn v zeleném nosiči) jako druhá vakcína, postupujte opět podle bodu 3 - 10 (otevření ampule, rozmražení, vypláchnutí ampule) i s touto ampulí. Pak přeneste obsah této druhé ampule do kontejneru, který byl již použit pro první vakcínu.

Naředěná vakcína připravená podle výše popsaného návodu je připravena k použití. Vakcína musí být použita bezprostředně po přípravě, proto je třeba připravit vakcinační suspenzi v okamžiku, kdy bude použita.

Odstraňte všechny ampule náhodně rozpuštěné. Nikdy je, za žádných okolností, znovu nezmrazujte.


Dávkování


1 dávka vakcíny od prvého dne věku kuřat, přes respiratorní trakt (aplikace sprejováním).


Způsob podání9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Vakcinační virus se může rozšířit na nevakcinované ptáky. Infekce nevakcinovaných kuřat vakcinačním virem z vakcinovaných ptáků nevyvolá žádné příznaky choroby. Pokusy na reversi virulence provedené v laboratoři prokázaly, že vakcinační virus nenabývá po nejméně pěti pasážích na kuřatech žádných patogenních znaků.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Vakcína obsahuje živý virus infekční bronchitidy, kmen H120. Vakcína navozuje aktivní imunitu proti infekční bronchitidě.


Ampule o obsahu 10 000 dávek.

Ampule o obsahu 15 000 dávek.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Pouze pro zvířata.


Číslo registrace:


Níže uvedené informace, budou na samolepce na příbalové informaci.


Č.š.:


EXP: