Příbalový Leták

Haloperidol-Richter

Informace pro variantu: Injekční Roztok (5x1ml,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls131145/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

HALOPERIDOL-RICHTER

5 mg/ml, injekční roztok haloperidolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok (dále také jako Haloperidol, injekce) a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používat

3.    Jak se přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok a k čemu se používá

Přípravek Haloperidol-Richter obsahuje léčivou látku haloperidol. Ta patří do skupiny léků nazývaných “neuroleptika“

Přípravek Haloperidol-Richter se používá u onemocnění ovlivňujících způsob myšlení, cítění nebo chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že:

-    jste zmatený (á),

-    vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace),

-    věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy),

-    cítíte neobvyklá podezření (paranoia),

-    cítíte se velmi vzrušený (á), nervózní, nadšený (á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní),

-    cítíte se velmi agresivní nebo divoký (á).

Přípravek Haloperidol-Richter, 5 mg/ml, injekční roztok je také používaný k léčbě pocitu na zvracení nebo zvracení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používat

Neužívejte přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok

-    jestliže jste alergický (á) na haloperidol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo dušnost (dýchací obtíže).

-    jestliže máte nebo jste někdy měl (a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má abnormální rytmus (arytmie) nebo bije neobvykle pomalu (máte pomalý pulz);

-    jestliže užíváte léky, které ovlivňují rytmus srdce;

-    jestliže Vám lékař řekl, že máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi;

-    jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou;

-    jestliže Vám lékař řekl, že trpíte onemocněním, které ovlivňuje část Vašeho mozku, která se jmenuje „bazální ganglia“;

-    jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý (á), promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok užívat.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol-Richter, injekční roztok je zapotřebí:

Jestliže jste starší osoba, protože můžete být k účinku přípravku Haloperidol-Richter citlivější.

Jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embólie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol-Richter podán, jestliže:

-    máte problémy se srdcem nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy;

-    jste někdy měl (a) krvácení do mozku nebo Vám Váš lékař řekl, že je u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob;

-    máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma;

-    jste delší dobu nedostatečně jedl (jedla);

-    máte problémy s ledvinami nebo játry;

-    máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože můžete potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole;

-    máte    depresi;

-    máte    problémy se štítnou žlázou;

-    máte    nádor nadledviny (feochromocytom).

Možná, že bude nutné, aby Vás lékař pečlivěji sledoval a změnil množství přípravku Haloperidol-Richter, injekce, které Vám bude podáno.

Pokud si nejste jistý (á), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol-Richter, injekce podán.

Lékařské kontroly

Před léčbou a během léčby přípravkem Haloperidol-Richter, injekce může Váš lékař natočit elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.

Krevní testy (laboratorní vyšetření)

Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladiny minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

V případě, že užíváte současně lithium a přípravek Haloperidol-Richter, injekce, může být nutné speciální sledování.

Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne:

-    zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti.

Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu.

Haloperidol může ovlivnit účinek následujících léků:

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

-    na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry);

-    na bolest (silná analgetika);

-    na depresi, jako j sou „tricyklická antidepresiva“ a „tetracyklická antidepresiva“;

-    na onemocnění, které ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, chování (antipsychotika nebo neuroleptika);

-    na snížení krevního tlaku, jako je guanethidin, methyldopa;

-    na změny srdeční frekvence nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují srdeční frekvenci;

-    na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa;

-    na ředění krve, jako je fenindion;

-    na závažné alergické reakce, j ako j e adrenalin.

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol-Richter, injekce podán.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Haloperidol-Richter:

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě:

-    deprese, jako je fluoxetin a paroxetin;

-    malárie, jako je chinin a meflochin;

-    úzkosti, jako je buspiron;

-    problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron, sotalol a dofetilid;

-    epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin;

-    alergie, jako je terfenadin;

-    závažné infekce, jako je rifampicin;

-    vysokého krevního tlaku, j ako jsou močopudné látky (diuretika);

-    infekce, jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly);

-    plísňové infekce, jako je ketokonazol.

Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol-Richter, injekce.

Užívání přípravku Haloperidol-Richter, injekční roztok s jídlem, pitím a alkoholem

Konzumace alkoholu během podávání přípravku Haloperidol-Richter, injekce může způsobit ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol-Richter v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Nicméně pokud se Váš lékař domnívá, že přípravek Haloperidol-Richter, injekce potřebujete, můžeVám být podán.

Požádejte o radu lékaře, než budete kojit. To proto, že malá množství tohoto přípravku mohou přejít do mateřského mléka.

Starší osoby

Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým lékařem, který rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol-Richter užívat a vysvětlí Vám možná rizika jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky. Neřiďte ani nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používá

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají injekční roztok přípravku Haloperidol-Richter injekcí do svalu.

Jaké množství přípravku Vám má být podáno

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Haloperidol-Richter, injekce potřebujete a jak dlouho. Váš lékař Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.

Vaše dávka bude záviset:

-    na Vašem věku;

-    na závažnosti Vašich příznaků;

-    na Vašich dalších zdravotních problémech;

-    na Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti.

Dospělí

-    Vaše počáteční dávka bude obvykle mezi 2 a 10 mg (v případě nevolnosti a zvracení mezi 1 a 2 mg)

-    V některých případech může být podána počáteční dávka až 18 mg za den.

-    Další dávky se podávají po 4 - 8 hodinách až do maximální dávky 18 mg za den.

-    V závislosti na Vaší odpovědi na injekce může Váš lékař změnit léčbu z injekcí na tablety nebo roztok.

Požití u dětí

- Přípravek Haloperidol-Richter, injekce nemá být u dětí používán.

Použití u starších nebo nemocných osob

-    Starším osobám nebo osobám oslabeným z důvodu špatného zdravotního stavu je obvykle podávána jako počáteční dávka poloviční dávka obvyklá u dospělých pacientů.

-    Množství přípravku Haloperidol-Richter bude přizpůsobováno, až lékař najde dávku, která Vám nejlépe vyhovuje.

Vysazení přípravku Haloperidol-Richter, injekce

Přípravek je třeba užívat tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se projeví celý účinek tohoto léku.

Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, bude podávání injekcí zastaveno postupně. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky, jako je:

-    nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

-    problémy se spaním.

Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře.

Jestliže je dávka přípravku Haloperidol-Richter, injekce vynechána nebo je podána dávka vyšší

Tento přípravek Vám bude podávat (aplikovat) lékař nebo zdravotní sestra. Proto není pravděpodobné, že dávku vynecháte nebo Vám bude podána vyšší dávka. Pokud máte obavy, řekněte to lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:

velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10

časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000

velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000

není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u Vás vykytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete potřebovat okamžitě lékařské ošetření.

-    Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

-    Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřivka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění kůže, zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce. Tato se vyskytne jen u malého počtu lidí.

-    Závažný stav nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“. Může se projevit následujícími příznaky:

-    rychlé bušení srdce, změny krevního tlaku a pocení následované horečkou;

-    rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma;

- zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza).

Tento stav se vyskytuje u méně než 1 osoby z 1000.

-    Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane tlouci (srdeční zástava).

-    U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa.

-    Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba slin než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku, krouživé pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, může být nutné podání dalšího léku.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření:

Velmi časté:

-    Pocit neklidu nebo problémy se spaním

-    Bolest hlavy

Časté:

-    Třes, strnulé držení těla, obličej podobný masce, pomalé pohyby a šouravá chůze, chůze s poruchou rovnováhy

-    Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost

-    Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se

-    Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních zvuků

-    Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí Méně časté

-    Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči

-    Pocit zmatenosti

-    Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce

-    Křeče nebo záchvaty

-    Dýchací problémy nebo pískání při dýchání

-    Hormonální změny, které mohou způsobit

-    změny tělesné hmotnosti

-    problémy v sexuální oblasti, jako je problém s erekcí

-    u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce

-    někteří lidé ztrácejí zájem o sex

-    některé ženy mají nepravidelnou, bolestivou nebo silnou menstruaci nebo naopak menstruaci nemají

-    u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů Vzácné:

-    Neschopnost otevřít ústa Není známo:

-    Krvácení nebo tvorba modřin častěji než obvykle. Může to být způsobeno poklesem krevních buněk, které se jmenují krevní destičky.

Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti

Další nežádoucí účinky:

Časté:

-    Vyrážka

-    Pomalé pohyby

-    Sucho v ústech

-    Pocit nevolnosti, zvracení

-    Zácpa

-    Potíže s močením

-    Reakce v místě aplikace injekce

Méně časté

-    Citlivost pokožky na sluneční světlo

-    Větší pocení než obvykle

-    Horečka

-    Otok kotníků

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit, a proto je ohodnocena jako není známo:

-    Šupinatění nebo olupování se kůže

-    Zánět kůže (kůže je červená, horká a citlivá na pohmat)

-    Nízká tělesná teplota

-    U novorozenců, jejichž matky užívaly haloperidol v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření:

-    Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater

-    Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie)

-    Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok uchovávat

5.


Uchovávejte při teplotě do 25o C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok obsahuje

Léčivou látkou je haloperidolum 5 mg v jedné ampulce o obsahu 1 ml. Pomocné látky jsou kyselina mléčná, voda na injekci.

Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Balení: OPC ampulky z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu, o objemu 1 ml, krabička. Velikost balení: 5 x 1 ml v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.7.2013

9/9