Příbalový Leták

Haemoctin Sdh 250

sp. zn. sukls123919/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Haemoctin SDH 250 Haemoctin SDH 500 Haemoctin SDH 1000

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje factor VIII coagulationis humanus 250, 500 nebo 1000 IU derivovaný z lidské plazmy.

Po rekonstituci se 5 ml nebo 10 ml vody na injekce obsahuje Haemoctin SDH 250 nebo Haemoctin SDH 500 přibližně 50 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII. Po rekonstituci s 10 ml vody na injekce obsahuje Haemoctin SDH 1000 přibližně 100 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII.

Síla (IU) se určuje pomocí chromogenního testu k určení koagulačního faktoru VIII podle Evropského lékopisu. Specifická aktivita přípravku Haemoctin SDH je přibližně 100 IU/mg proteinu.

Pomocné látky se známým účinkem.

Jedna injekční lahvička obsahuje až 32,2 mg sodíku (1,4 mmol).

Vyrobeno z plazmy lidských dárců.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok s .

Bílý prášek a čiré, bezbarvé rozpouštědlo pro injekční roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (dědičný nedostatek faktoru VIII).

Přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor ve farmakologicky účinném množství a není tedy indikován na von Willebrandovu nemoc.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahajována pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie. Dávkování

Dávkování a délka trvání substituční léčby závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, místě a rozsahu krvácení a klinickém stavu pacienta.

Počet jednotek podaného faktoru VIII se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (IU), které se vztahují k stávající normě WHO pro přípravky na bázi faktoru VIII. Aktivita faktoru VIII v plazmě se vyjadřuje buď jako procento (ve vztahu k normální lidské plazmě), nebo v mezinárodních jednotkách (ve vztahu k mezinárodnímu standardu pro faktor VIII v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity faktoru VIII je ekvivalentní množství faktoru VIII v jednom ml normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirické zkušenosti, že podání 1 mezinárodní jednotky (IU) faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší hladinu plazmatického faktoru VIII o 1 % až 2 % normální aktivity.

Potřebnou dávku lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Potřebné jednotky = tělesná hmotnost (kg) x požadované zvýšení hladiny faktoru VIII (%) x 0,5

Podané množství a frekvence podávání se musí řídit klinickou účinností v jednotlivých případech.

V případě následujících krvácivých událostí nesmí aktivita faktoru VIII klesnout pod danou hladinu aktivity plazmy (v % normální hodnoty) po odpovídající dobu. Následující tabulku lze použít jako návod dávkování u krvácivých epizod a při chirurgických výkonech:

Stupeň krvácení /

typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktoru VIII (%)

Četnost dávek (v hodinách) / trvání léčby (ve dnech)

Krvácení

Počáteční hemartróza, krvácení do svalů nebo orální krvácení

20 - 40

Opakovat každých 12 až 24 hodin. Nejméně 1 den, až do vyřešení krvácivé epizody indikované bolestí nebo do zhojení příslušného zranění.

Extenzivnější hemartróza, krvácení do svalů nebo hematom

30 - 60

Opakovat každých 12 až 24 hodin po dobu 3-4 dnů, nebo až do vyřešení bolestivého a akutního stavu.

Život ohrožující krvácení

60 - 100

Opakovat každých 8 až 24 hodin až stav ohrožení pomine.

Operace

Malé

včetně extrakce zubů

30 - 60

Každých 24 hodin, alespoň 1 den, až do zhojení.

Velké

80 - 100

(před a po operaci)

Opakovat každých 8 až 24 hodin, až do adekvátního zhojení ran, potom léčba po dobu alespoň 7 dalších dnů k udržení aktivity faktoru VIII v hladině 30 až 60 %.

Profylaxe

Při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A jsou obvyklé dávky 20 až 40 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti v 2 až 3denních intervalech. V některých případech, zvláště u mladších pacientů, mohou být nezbytné kratší intervaly mezi aplikacemi nebo vyšší dávky.

Během léčby se doporučuje stanovit hladiny faktoru VIII, aby bylo známo, jakou dávku podávat a jak často infuze opakovat. V případě velkých chirurgických výkonů je nevyhnutelné přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulačních testů (aktivita plazmatického faktoru VIII). Jednotliví pacienti mohou mít různou odpověď na faktor VIII, dosahují různých úrovní in vivo obnovení a vykazují různé poločasy.

Pacienti musí být sledováni, zda u nich nedochází k tvorbě inhibitorů faktoru VIII. Jestliže se nedosáhne očekávaných hladin aktivity faktoru VIII v plazmě nebo pokud se nedaří krvácení zvládat příslušnou dávkou, je nutné provést test, aby se zjistilo, zda není přítomen inhibitor faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru faktoru VIII může být léčba neúčinná a je potřeba zvážit jiné možnosti léčby.

Léčbu těchto pacientů by měli provádět pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou pacientů s hemofilií. Viz také bod 4.4.

Dříve neléčení pacienti Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

v Přípravek se podává intravenózně. Nedoporučuje se podávat více než 2-3 ml přípravku Haemoctin SDH za minutu. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Jako u každého intravenózně podávaného proteinového přípravku se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce typu alergií. Přípravek obsahuje stopy lidských bílkovin, které jsou odlišné od faktoru VIII. Pro případ, že by se objevily příznaky hypersenzitivity, je třeba pacienty poučit, aby přípravek okamžitě přestali používat a kontaktovali lékaře. Je třeba informovat pacienty, že se mohou vyskytnout příznaky hypersenzitivních reakcí, jako například vyrážka, generalizovaná kopřivka, svíravý pocit na hrudi, dušnost, hypotenze a anafylaxe.

V případě šoku je třeba postupovat podle stávajících standardních léčebných metod pro léčbu šoku.

Inhibitory

Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací v léčbě jedinců s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle IgG imunoglobuliny nasměrované proti prokoagulační aktivitě faktoru VIII, která se kvantifikuje v Bethesda jednotkách (BU) na jeden ml plazmy na základě modifikovaného testu. Riziko vytvoření inhibitorů odpovídá vystavení působení faktoru VIII, toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně se mohou inhibitory vyvinout i po prvních 100 dnech expozice.

Případy recidivujícího inhibitoru (nízký titr) byly pozorovány po přechodu z jednoho faktoru VIII na jiný u dříve léčených pacientů s více než 100 dny expozice, kteří měli v anamnéze tvorbu inhibitoru. Po změně přípravku se všichni pacienti musí pečlivě sledovat, zda nedochází k tvorbě inhibitoru.

Obecně lze říci, že pacienti léčení lidským koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni na základě vhodných klinických pozorování a laboratorních testů, zda u nich nedochází k tvorbě inhibitorů. VIII a u k Jestliže se nedosáhne očekávaných hladin aktivity faktoru VIII v plazmě, nebo pokud se nedaří krvácení kontrolovat příslušnou dávkou, je nutné provést test, aby se zjistilo, zda není přítomen inhibitor faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru faktoru VIII může být léčba neúčinná a je potřeba zvážit jiné možnosti léčby. Léčbu těchto pacientů by měli provádět pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou pacientů s hemofilií a inhibitory faktoru VIII.

Komplikace související s katetrem

Jestliže je třeba použít centrální žilní vstup (centrál venous access devices, CVAD), musí se zvážit riziko vzniku komplikací souvisejících s CVAD, včetně lokální infekce, bakteriemie a trombózy v místě vstupu katetru.

Přenosné látky

Mezi standardní opatření zabraňující přenosu infekcí v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy patří výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních kroků zaměřených na inaktivaci/odstranění virů. Ani přes tato opatření nelze možnost přenosu infekcí v případě podávání léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit. To platí také pro neznámé nebo nově objevené viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy v (HCV), a u neobaleného viru hepatitidy A (HAV). Přijatá opatření mají omezenou účinnost u neobalených virů, jako je například parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být závažná u těhotných žen (infekce plodu) a ujedinců s imunodeficitem nebo zvýšenou erytropoézou (např. hemolytická anémie).

U pacientů, kteří dostávají pravidelně/opakovaně léky na bázi faktoru VIII derivované z lidské plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (hepatitida A a B).

Důrazně se doporučuje, aby byl při každém podání přípravku Haemoctin SDH pacientovi zaznamenán název a číslo šarže přípravku, aby se zachovala vazba mezi pacientem a použitou šarží přípravku.

Pediatrická populace

Zvláštní upozornění a opatření pro použití uvedené pro dospělé by měla být zvažována také pro pediatrickou populaci.

Obsah sodíku

Jedna injekční lahvička obsahuje až 32,2 mg sodíku (1,4 mmol). Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Nejsou známé žádné interakce lidského koagulačního faktoru VIII s dalšími léčivými přípravky.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Fertilita

Údaje týkající se fertility nejsou dostupné.

Těhotenství a kojení

S přípravkem Haemoctin SDH nebyly provedeny reprodukční studie na zvířatech. Vzhledem k vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici zkušenosti o používání přípravku Haemoctin SDH během těhotenství nebo kojení. Přípravek Haemoctin SDH by tedy neměl být během těhotenství nebo kojení užíván, pokud není zřetelně indikován.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Haemoctin SDH nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V    některých případech byly vzácně pozorovány hypersenzitivní nebo alergické reakce (například angioedém, pálení a píchání v místě aplikace infuze, zimnice, zčervenání, generalizovaná kopřivka, bolest hlavy, vyrážka, hypotenze, letargie, nevolnost, neklid, tachykardie, svíravý pocit na hrudi, brnění, zvracení nebo dušnost) a v některých případech vedly k závažné anafylaxi (například i šok).

Pacienti s hemofilií A mohou vytvářet neutralizující protilátky (inhibitory) na faktor VIII. Jestliže se takové inhibitory objeví, znamená to, že léčba má nedostatečnou klinickou odpověď.

V    takových případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie.

Informace o bezpečnosti s hlediska přenosných agens naleznete v bodu 4.4.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Údaje v tabulce níže jsou uvedeny podle klasifikace orgánových systémů MedDRA (SOC a Preferred Term Level).

Četnosti výskytu nežádoucích účinků byly definovány následovně: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)).

V    klinických zkouškách, neintervenčních studiích, dobrovolných hlášeních a pravidelném screeningu literatury byly zjištěny následující nežádoucí účinky související s přípravkem Haemoctin SDH :

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Exantém, vyrážka, erytém

velmi vzácné

Vyšetření

Pozitivní protilátka proti faktoru VIII

velmi vzácné

Popis vybraných nežádoucích účinků Hypersenzitivita

U pacientů léčených faktorem VIII byly pozorovány hypersenzitivní nebo anafylaktické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, zimnici, zčervenání, kopřivku, bolest hlavy, hypotenzi, bolest v místě aplikace infuze, letargii, nevolnost, svědění, vyrážku, neklid, tachykardii, svíravý pocit na hrudi, parestézii, horečku, zvracení nebo sípání). V některých případech vedly tyto reakce k závažným anafylaktickým reakcím (zahrnujících i anafylaktický šok).

Inhibice faktoru VIII

Pacienti s hemofilií A mohou vytvářet neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII obsažený v přípravku. Jestliže se takové inhibitory objeví, znamená to, že léčba má nedostatečnou klinickou odpověď (např. krvácení). V takových případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie. Tvorba inhibičních protilátek je známá komplikace v léčbě jednotlivců s hemofilií A.

Pediatrická populace

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u pediatrické populace by měly být stejné jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihemoragika: krevní koagulační faktor VIII ATC kód: B02BD02.

Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a von Willebrandův faktor) s odlišnými fyziologickými funkcemi.

Po aplikaci infuze pacientovi s hemofilií se faktor VIII naváže na von Willebrandův faktor v pacientově krevním oběhu.

Aktivovaný faktor VIII se chová jako kofaktor pro aktivovaný faktor IX, který zrychluje konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X (faktor Xa).

Aktivovaný faktor X pak konvertuje protrombin na trombin. Trombin konvertuje fibrinogen na fibrin a ten vytváří krevní sraženinu. Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha srážení krve způsobená sníženými hladinami faktoru VIII:C a má za následek profúzní krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánně, nebo jako následek operačního traumatu. Substituční léčbou se zvýší hladiny faktoru VIII v plazmě, tím se dočasně umožní korigovat nedostatek faktoru a sklon ke krvácení.

Von Willebrandův faktor, jako ochranný protein faktoru VIII, zprostředkovává adhezi krevních destiček na cévní endotel a hraje důležitou roli v agregaci krevních destiček.

U pacientů s hemofilií A, u nichž se vyvinuly inhibitory faktoru VIII, byla úspěšně shromážděna data o provedené indukci tolerance imunity (ITI).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatická aktivita faktoru VIII po intravenózním podání klesá v dvoufázové exponenciální křivce. Během první fáze probíhá distribuce mezi intravaskulárními a dalšími kompartmenty (tělesnými tekutinami) s poločasem eliminace z plazmy 1 až 8 hodin. V následující pomalejší fázi kolísá poločas mezi 5-18 hodinami s průměrem přibližně 12 hodin. Zdá se, že tento údaj odpovídá skutečnému biologickému poločasu.

Inkrementální výtěžnost přípravku Haemoctin SDH je přibližně 0,020 ± 0,003 IU/ml/IU/kg těl. hmotnosti. Hladina aktivity faktoru VIII po intravenózním podání 1 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti je přibližně 2 %.

Další farmakokinetické parametry přípravku Haemoctin SDH jsou:

•    Oblast pod křivkou (AUC): asi 17 IU x hod/ml

•    Střední rezidenční čas (mean residence time, MRT): přibližně 15 hod

•    Clearance: přibližně 155 ml/hod.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Lidský plazmatický koagulační faktor VIII (z koncentrátu) obsažený v přípravku je normální složkou lidské plazmy a účinkuje stejně jako endogenní faktor VIII. Testování toxicity jedné dávky není relevantní vzhledem k přetížení organismu. Testování toxicity opakovanou dávkou u zvířat je neproveditelné vzhledem k indukci tvorby protilátek k cizorodému proteinu.

Dávky několikrát převyšující v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti doporučené dávkování u lidí nevyvolávají u zvířat žádné toxické účinky.

Protože klinické zkušenosti nenaznačují žádný tumorogenní nebo mutagenní efekt lidského plazmatického koagulačního faktoru VIII, nejsou experimentální studie, zvláště na heterologních druzích, považovány za nutné.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Prášek: Glycin, chlorid sodný, natrium-citrát, chlorid vápenatý Rozpouštědlo: Voda na injekce.

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být přípravek Haemoctin SDH mísen s jinými léčivými přípravky.

K aplikaci smí být použity pouze přiložené infuzní sety, protože vlivem adsorpce faktoru VIII k vnitřnímu povrchu některých součástí infuzního setu by mohlo dojít k selhání léčby.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření se přípravek musí použít okamžitě.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Injekční lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Obsah 1 balení přípravku Haemoctin SDH:

1 injekční lahvička s práškem (20 ml), sklo typu I dle Ph.Eur.

Lyofilizované zátky z halobutylové pryže, typ I dle Ph.Eur.

1 injekční lahvička s rozpouštědlem (5 ml, 10 ml), sklo typu I dle Ph.Eur. Zátky injekce z halobutylové pryže, typ I dle Ph.Eur.

Balení obsahuje také:

1 jednorázovou injekční stříkačku (5 ml, 10 ml), 1 převodní zařízení s filtrem, 1 infuzní kanylu (motýlek).

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituovaný léčivý přípravek musí být před podáním vizuálně zkontrolován pro výskyt částic a změnu barvy. Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

Návod k použití přípravku a zacházení s ním:

Je třeba po celou dobu postupu zachovávat absolutní sterilitu!

viditelnými částicemi se nesmí použít.


Fig. 7


Injekce:

Po rozpuštění prášku podle popisu výše, našroubujte přiloženou injekční stříkačku konektorem typu luer-lock na injekční lahvičku s průhlednou částí převodního zařízení (7). Pak je možné natáhnout rozpuštěný přípravek snadno do injekční stříkačky. Není potřeba zvláštní filtr, neboť převodní zařízení má zabudovaný vlastní filtr.

Opatrně odpojte injekční lahvičku s průhlednou částí převodního zařízení od injekční stříkačky. Přípravek pomalu intravenózně aplikujte pomocí přiložené motýlkové jehly. Rychlost podání injekce nesmí přesáhnout 2-3 ml za minutu.

Po použití motýlkové kanyly použijte ochranné víčko, aby byla další manipulace bezpečná.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Německo

Tel.: +49 6103 801-0 Fax: +49 6103 801-150

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Haemoctin SDH 250:    75/139/92-A/C

Haemoctin SDH 500:    75/139/92-B/C

Haemoctin SDH 1000:    75/139/92-C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05.02.1992

Datum posledního prodloužení registrace: 16.10.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

17.1.2016

9 / 9