Příbalový Leták

Gaviscon Žvýkací Tablety

Sp.zn.sukls5064/2013 A sp.zn.sukls109363/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gaviscon žvýkací tablety

(natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento lék musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon žvýkací tablety užívat

3.    Jak se Gaviscon žvýkací tablety užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Gaviscon žvýkací tablety uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.

Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

2.


Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety:

-    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:

Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):

-    pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;

-    poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se, prosím, s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety:

Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

3. JAK SE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon žvýkací tablety:

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

4.


Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:

-    Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.

-    Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950).

Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.

4 žvýkací tablety 6 žvýkacích tablet 8 žvýkacích tablet 12 žvýkacích tablet 16 žvýkacích tablet 18 žvýkacích tablet 20 žvýkacích tablet 22 žvýkacích tablet 24 žvýkacích tablet 32 žvýkacích tablet 36 žvýkacích tablet 40 žvýkacích tablet 44 žvýkacích tablet 48 žvýkacích tablet 64 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited 103-105 Bath Road SL1 3UH, Slough Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane Hull, HU8 7DS Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten

Bulharsko

Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets

Česká republika

Gaviscon žvýkací tablety

Francie

Gavisconell sans sucre menthe, comprimé a croquer édulcoré a l'aspartam et a l'acésulfame potassique

Dánsko

Galieve Peppermint

Německo

Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten

Maďarsko

Gaviscon borsmenta ízu rágótabletta

Irsko

Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets

Lucembursko

Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé a croquer

Portugalsko

Gaviscon

Slovenská republika

Gaviscon žuvacie tablety

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flora Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.6.2016

strana 5 (celkem 5)