Příbalový Leták

Gamunex 10%

sp.zn. sukls160813/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gamunex 10%

Normální lidský imunoglobulin (IVIg) infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete

1.    Co je Gamunex 10% a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gamunex 10% používat

3.    Jak se Gamunex 10% používá.

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Gamunex 10% uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE Gamunex 10% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je nezměněný lidský imunoglobulin G (IgG) s širokým spektrem protilátek proti původcům různorodých infekcí.

K čemu se Gamunex 10% používá:

Léčba dospělých, dětí a dospívajících (0-18 let), kteří nemají dostatek protilátek (substituční léčba) jako jsou:

-    Pacienti se syndromy primárního imunodeficitu (vrozený nedostatek protilátek)

-    Hypogamaglobulinémie (onemocnění s nízkými hladinami imunoglobulinů v krvi) a opakující se bakteriální infekce u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (rakovina krve, při níž vzniká příliš mnoho bílých krvinek), u kterých selhala preventivní antibiotická léčba.

-    Hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s myelomem (nádor tvořený buňkami pocházejícími z kostní dřeně), u kterých byla vakcinace proti pneumokokovým nákazám neúspěšná.

-    Hypogamaglobulinémie u pacientů po transplantaci kmenových buněk (zoogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk), kdy Vám jsou podány kmenové buňky jiného člověka.

-    Vrozený AIDS s rekurentními bakteriálními infekcemi

Léčba dospělých, dětí a dospívajících (0-18 let), s určitými autoimunitními chorobami (imunomodulace). Sem patří čtyři skupiny:

Primární imunitní trombocytopenie , onemocnění, při němž je výrazně snížen počet krevních destiček v krevním řečišti. Krevní destičky tvoří důležitou součást procesu srážení krve a pokles jejich počtu může vést k nechtěnému krvácení a tvorbě modřin. Přípravek se rovněž používá u pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo před operací k úpravě počtu krevních destiček.

-    Guillainův-Barrého syndrom, při němž imunitní systém poškozuje nervy a zabraňuje jejich správné činnosti.

-    Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie.

-    Kawasakiho nemoc (v tomto případě se podává společně s léčbou kyselinou acetylsalicylovou), dětské onemocnění, při němž dochází ke zvětšení krevních cév (tepen).

Nepoužívejte přípravek Gamunex 10o%

-    jestliže jste alergický/á na lidské imunoglobuliny,

-    jestliže jste alergický/á na kteroukoli další složku léku (bod 6),

-    jestliže máte v krvi nedostatek imunoglobulinů typu IgA nebo Vaše tělo vytváří protilátky proti IgA,

-    jestliže IgA j e jediný imunoglobulin, j ehož máte nedostatek.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gamunex 10% je zapotřebí:

Některé nežádoucí účinky mohou souviset s rychlostí infuze. Proto by měla být dodržena doporučená infuzní rychlost (viz. 3. Jak se přípravek Gamunex 10% používá).

Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnout častěji:

-    s vysokou infuzní rychlostí,

-    u pacientů, kteří nemají gamaglobuliny nebo mají nízkou hladinu gamaglobulinů (agamaglobulinemie nebo hypogamaglobulinemie) s nebo bez IgA deficitu,

-    u pacientů, kteří dostávají normální lidské imunoglobuliny poprvé, nebo ve vzácných případech, kdy přípravek imunoglobulinu je pozměněn nebo po prodlouženém intervalu bez léčby.

Potenciálním komplikacím lze často předejít takto:

-Když se u Vás neprojeví alergická reakce na normální lidské imunoglobuliny v průběhu úvodní pomalé infuze Gamunexu 10 % (0,1 ml/kg/hod).

-Jestliže jsou u Vás během celé infuzní periody pečlivě sledovány všechny příznaky. Obzvláště je-li Vám podáván lidský imunoglobulin poprvé, jestliže přecházíte z jiného imunoglobulinu nebo jste na nějakou dobu přerušili léčbu, měli byste být sledováni kvůli možným nežádoucím účinkům po celou dobu první infuze a ještě jednu hodinu poté.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, měla by se snížit rychlost infuze nebo by měla být infuze přerušena, dokud symptomy neodezní. Pokud symptomy přetrvávají i po přerušení infuze, měla by se zahájit vhodná léčba. Léčba by měla být okamžitě přerušena v případě šokové reakce (anafylaktický šok s velkým poklesem krevního tlaku) a musí být zahájena standardní protišoková léčba. V souvislosti s intravenózním podáváním imunoglobulinů byly zaznamenány případy poruchy funkce ledvin a akutního selhání ledvin.

Obzvláště jste ohroženi v případě výskytu určitých rizikových faktorů, jako jsou v minulosti zaznamenané selhávání činnosti ledvin (ledvinná insuficience), diabetes mellitus nebo hypovolemie (snížený objem krve). Další okolnosti, které jsou považovány za rizikové faktory, jsou nadváha, současné podávání nefrotoxické léčivé látky se škodlivým účinkem na ledviny a/nebo jste ve věku nad 65 let.

V jakémkoliv případě musíte provést následující opatření:

-    prosím, dostatečně pijte, abyste zajistili před započetím léčby adekvátní příjem tekutin,

-    Váš lékař by měl kontrolovat výdej moči a sledovat funkci ledvin,

-    prosím, neužívejte současně určité léčivé přípravky, které zvyšují výdej moči (kličková diuretika).

Váš lékař zváží přerušení léčby imunoglobuliny, dojde-li ke snížení funkce ledvin.

Přestože byly v souvislosti s podáváním mnoha registrovaných imunoglobulinových přípravků zaznamenány případy poruchy funkce ledvin a akutního selhání ledvin, přípravky obsahující sacharózu jako stabilizátor mají v celkovém množství nepoměrné zastoupení. Jste-li v rizikové skupině ve vztahu k výše uvedeným okolnostem, měly by Vám proto být podávány imunoglobulinové přípravky neobsahující sacharózu. Přípravek Gamunex 10% neobsahuje sacharózu. Kromě toho by u Vás rychlost infúze měla být snížena na možné minimum a imunoglobulinový přípravek by měla být používán v co nejnižší přípustné koncentraci.

Častým hlášením je, že imunoglobuliny zvyšují riziko rozpadu červených krvinek (hemolýza) jak u dospělých tak u dětí. Pokud vám byly podávány vysoké dávky IVIg v průběhu jednoho dne nebo několika dnů, máte krevní skupinu A, B nebo AB a máte zánětlivé onemocnění, můžete mít zvýšené riziko rozpadu červených krvinek (hemolýzy).

V    poregistračních studiích bylo zjištěno, že indikace pro vysokou dávku intravenózního imunoglobulinu u dětí, zvláště Kawasakiho nemoc, jsou spojeny s vyšším výskytem hemolytické reakce v porovnání s ostatními indikacemi vyžadujícími léčení intravenózním imunoglobulinem.

Pokud se u vás objeví zblednutí, letargie, tmavá moč, dušnost nebo rychlý srdeční tep (palpitace), rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

V    souvislosti s hemolýzou se objevily ojedinělé případy renálních dysfunkcí/ renálního selhání s fatálními následky.

Tento lék je v podstatě bez sodíku.

Pro přípravky vyrobené z lidské krve a plazmy jsou přijata opatření, která slouží k prevenci přenesení infekcí na pacienty. Zahrnují:

-    pečlivý výběr dárců krve a plazmy vylučující nositele infekcí,

-    testování každého dárce a plazmy na specifické znaky virů/infekce,

-    výrobní kroky sloužící k inaktivaci nebo odstranění virů.

Navzdory tomu nelze při podávání léčivých přípravků vyrobených z lidské krve a plazmy zcela vyloučit možnost přenesení infekce. To se také týká neznámých nebo nově vznikajících virů a jiných patogenů.

Tato přijatá opatření jsou považována za efektivní při odhalování obalených virů jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B a hepatitidy C. Přijatá opatření jsou omezeně účinná proti neobaleným virům, jako je virus hepatitidy A a/nebo parvovirus B19. S imunoglobuliny se infekce hepatitidy A nebo parvoviru B19 nepřenáší, pravděpodobně proto, že ochranu vytváří protilátky proti těmto infekcím obsažené v tomto přípravku.

Velmi se doporučuje, aby pokaždé, kdy obdržíte dávku tohoto přípravku,byl název a šarže přípravku zaznamenány, aby se zachoval záznam použitých šarží.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vliv na vakcíny: Gamunex 10% může snížit účinnost určitých typů vakcín (živé oslabené vakcíny), jako jsou vakcíny proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím.

Gamunex 10% s jídlem a pitím

Nejsou známy žádné klinicky relevantní interakce při současném podávání Gamunexu 10% s jídlem a pitím.

Těhotenství a kojení

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Lékař rozhodne, zda Gamunex 10% může být během těhotenství a kojení použit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mohou se vyskytnout závratě, které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE Gamunex 10% POUŽÍVÁ

Tento přípravek je podáván intravenózně Vaším lékařem tak, jak je uvedeno na konci této informace pro pacienta. Dávkování a interval mezi infuzemi závisí na onemocnění, pro které se léčíte, vaší váze a věku a mělo by být individuálně zváženo. Požádejte prosím svého lékaře o doporučené dávkování.

Máte-li pocit, že účinky Gamunexu 10% jsou příliš silné nebo příliš slabé, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste přestal(a) používat Gamunex 10%

Když se přeruší léčba tímto přípravkem mohou se vaše potíže zhoršit. Jestliže chcete předčasně ukončit léčbu přípravkem Gamunex 10%, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít Gamunex 10 % nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Příležitostně se mohou objevit nežádoucí účinky jako je zimnice, bolest hlavy, závrať, horečka, zvracení, alergické reakce (například kopřivka, kožní vyrážka a svědění), nevolnost, artralgie (bolest kloubů), může být nízký krevní tlak a středně závažná bolest dolní části zad.

Vzácně mohou normální lidské imunoglobuliny způsobit náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický šok, dokonce i když se nevyskytly žádné známky přecitlivělosti při předchozím podání.

Po aplikaci normálního lidského imunoglobulinu byly popsány případy reverzibilní aseptické meningitidy (s příznaky jako silné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka, ztuhlost šíje nebo snížené vědomí) a vzácné případy přechodných kožních reakcí.

Reverzibilní hemolytické reakce (rozpad červených krvinek) byly pozorovány u pacientů, zejména u pacientů s krevními skupinami A, B, AB. Vzácně se po vysokých dávkách normálních lidských imunoglobulinů může vyvinout hemolytická anémie vyžadující transfuzi.

Bylo také pozorováno zvýšení hladiny kreatininu v séru (laboratorní ukazatel funkce ledvin) a / nebo akutní selhání ledvin.

Velmi vzácně: tromboembolické příhody (ucpání cév), jako je infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, plicní embolie, hluboké žilní trombózy.

V klinických studiích provedených s přípravkem Gamunex 10 % byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Následující nežádoucí účinky byly časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

•    bolest hlavy

•    horečka

Následující nežádoucí účinky byly méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

•    snížení počtu bílých krvinek

•    závratě

•    kopřivka

•    dermatitida

•    pruritus (svědění)

•    vyrážka

•    bolest břicha

•    průjem

•    nevolnost

•    zvracení

•    hypertenze (zvýšený krevní tlak)

•    hypotenze (nízký krevní tlak)

•    faryngitida (zánět v krku)

•    kašel

•    nosní kongesce

•    dušnost

•    artralgie (bolest kloubů)

•    bolest v zádech

•    bolest v krku

•    bolest ramene

•    bolest na hrudi

•    příznaky podobné chřipce

•    nevolnost

•    únava

•    zimnice

•    astenie (slabost)

•    reakce v místě vpichu

Následující nežádoucí účinky byly vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

•    hemolytická anémie (destrukce červených krvinek)

•    dyspnoe (dušnost)

•    zánět vedlejších nosních dutin

•    olupování kůže

•    úzkost

•    myalgie (bolest svalů)

•    snížený hemoglobin

•    dyspepsie (porucha trávení)

•    zhmoždění

•    dermatitida (zánět kůže)

•    návaly horka

•    svalová ztuhlost

•    palmární erytém (zarudnutí dlaní)

•    afonie (neschopnost produkovat hlas)

Jaká by měla být přijata opatření, když se vyskytnou nežádoucí účinky?

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, měla by se snížit rychlost infuze, nebo by měla být infuze přerušena, dokud symptomy neodezní. Pokud příznaky po ukončení infuze přetrvávají, musí být provedena vhodná léčba.

V případě závažné alergické reakce spojené s poklesem tlaku a dušností končící případně anafylaktickým šokem (závažnou celkovou alergickou reakcí), by léčba tímto přípravkem měla být okamžitě přerušena a měla by být zavedena standardní protišoková léčba.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C). Nezmrazujte.

Neužívejte tento přípravek po datu doby použitelnosti, které je uvedeno na krabičce a injekční lahvičce. Doba použitelnosti je 3 roky. Přípravek může být uchováván ve vnějším obalu při pokojové teplotě (ne nad 25 °C) až po dobu 6 měsíců. V tomto případě je doba použitelnosti 6 měsíců, nehledě na datum použitelnosti na obalu. Nové datum konce doby použitelnosti musí být zaznamenáno na vnějším obalu a štítku injekční lahvičky. Nové datum konce doby použitelnosti nesmí být pozdější, než je natištěné datum konce doby použitelnosti. Poté musí být přípravek použit nebo zničen. Následné zchlazení není možné.

Přípravek musí být použit okamžitě po otevření lahvičky. Nepoužitý obsah zlikvidujte. Následné uchovávání není dovoleno (ani v chladničce), kvůli možné kontaminaci mikroorganismy.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Gamunex 10%o obsahuje

Léčivou látkou je immunoglobulinum humanum normale (IVIg). Jeden ml přípravku obsahuje 100 mg bílkoviny s nejméně 98% IgG.

Jedna 10 ml lahvička obsahuje: 1 g immunoglobulinum humanum normale Jedna 50 ml lahvička obsahuje: 5 g immunoglobulinum humanum normale Jedna 100 ml lahvička obsahuje: 10 g immunoglobulinum humanum normale Jedna 200 ml lahvička obsahuje: 20 g immunoglobulinum humanum normale Jedna 400 ml lahvička obsahuje: 40 g immunoglobulinum humanum normale

Podíl jednotlivých podskupin IgG je přibližně: 62,8% (IgGi), 29,7% (IgG2) 4,8% (IgG3), 2,7% (IgG4).

Obsah IgA: průměr: 59 mikrogramů/ml, max.: 84 mikrogramů/ml; výsledek z 5 různých šarží.

Pomocnou látkou je glycin.

Jak přípravek Gamunex 10% vypadá a co obsahuje toto balení

Tento přípravek je infuzní roztok. Roztok je čirý až opalizující a bezbarvý až nažloutlý.

Gamunex 10% je dostupný v baleních 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml a 400 ml. Krabička obsahuje injekční lahvičky vyrobené ze skla s gumovou zátkou, odtrhávací štítek s úchytem a příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Grifols Deutschland GmbH Lyoner Strasse 15 60528 Frankfurt Německo

Tel.:+49 69/660 593 100

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.6.2015 Registrační číslo: 59/264/06-C

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie:    Gamunex 10%

Řecko:    Gaminex 10%

X

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

K infuzi používejte pouze čirý roztok - neprotřepávejte. Před infuzí musí být Gamunex 10% zahřátý na pokojovou teplotu nebo teplotu těla, například ve vodní lázni při teplotě nepřesahující 37 °C.

Lahvičky jsou dodávány s nálepkou vybavenou úchytem (obr.1). Po zavedení infuzního setu (obr.2) obraťte lahvičku dnem vzhůru a ohněte poutko ze štítku lahvičky. (obr.3). Prsty pevně sevřete úchyt, oddělte a vytvarujte (obr.4). Před infuzí lahvičku zavěste za vzniklou smyčku (obr.5).

obr.1

obr.2    obr.3

obr.4    obr.5


Ze začátku by měl být Gamunex 10% podáván infuzí o rychlosti 0,6 - 1,2 ml/kg/hod (to odpovídá přibližně 45 - 90 ml za hodinu u pacienta s tělesnou hmotností 75 kg). Pokud je přípravek dobře snášen, může být rychlost infuze přibližně po 30 minutách postupně zvýšena na maximálně 4,8 - 8,4 ml/kg/hod (to odpovídá 360 - 630 ml za hodinu pro pacienta s tělesnou hmotností 75 kg). U dětí nebo pacientů s rizikem selhání ledvin by maximální rychlost infuze neměla překročit 4,8 ml/kg/hod. O detailech týkajících se přesného dávkování se prosím informujte v SPC.

Gamunex 10% nesmí být mísen s ostatními infuzními roztoky a jinými léčivými přípravky. Pokud je před aplikací nezbytné ředění může se pro tento účel použít 5% roztok glukózy.

Neřeďte přípravek Gamunex 10% s fyziologickým roztokem.

Přípravek Gamunex 10% se nesmí podávat současně v jednom setu s heparinem.

Infuzní set pro použití přípravku Gamunex 10% může být propláchnut 5% roztokem glukózy nebo fyziologickým roztokem, nesmí být proplachován heparinem.

Infuzní linka, kde byla heparinová zátka, musí být po podání přípravku Gamunex 10% propláchnuta 5% roztokem glukózy nebo fyziologickým roztokem, nikoliv heparinem.

7/7