Příbalový Leták

Gammanorm 165 Mg/Ml

sp.zn. sukls7575/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gammanorm 165 mg/ml, injekční roztok Immunoglobulinum humanum normále

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Gammanorm a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gammanorm používat

3.    Jak se Gammanorm používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Gammanorm uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Gammanorm a k čemu se používá

Gammanorm je imunoglobulin a obsahuje protilátky proti baktériím a virům. Protilátky chrání tělo a zvyšují jeho odolnost proti infekcím. Účelem této léčby je dosáhnout normálních hladin protilátek.

Gammanorm se používá k léčbě nedostatku protilátek u dospělých a dětí (0 - 18 let).

•    Pacientů s vrozeným nedostatkem protilátek (syndromy primární imunodeficience: vrozená agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, obvyklá proměnlivá imunodeficience, těžké kombinované imunodeficience).

•    Pacientů s nemocemi krve, které vedou k nedostatku protilátek a k opakovaným infekcím (myelom nebo chronická lymfatická leukémie s těžkou sekundární hypogamaglobulinémií a opakovanými infekcemi).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gammanorm používat Nepoužívejte Gammanorm:

-    jestliže jste alergický(á) na lidský normální imunoglobulin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6).

-    intravenózně (Gammanorm nesmí být podáván do žíly).

-    intramuskulárně (neaplikujte Gammanorm do svalu), pokud máte jakoukoli poruchu krevní srážlivosti. Intramuskulární injekce musí být podána lékařem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření:

Než začnete používat Gammanorm, sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi:

-    jestliže máte jakákoli jiná onemocnění;

-    jestliže máte cukrovku a jestliže jste kdykoliv měli cévní onemocnění nebo krevní sraženinu;

-    máte-li zvýšené riziko vzniku krevních sraženin;

-    jste-li delší dobu upoutáni na lůžko.

Pokud je Gammanorm náhodně podán do krevní cévy, může u pacienta dojít k šoku.

K určitým nežádoucím účinkům může dojít častěji u lidí, kteří dostávají Gammanorm poprvé nebo, ve vzácných případech, když mění druh přípravku, obsahující normální lidský imunoglobulin, nebo pokud byla léčba přerušena na dobu delší, než osm týdnů.

Virologická bezpečnost

Pokud jsou léčivé přípravky vyráběny z lidské krve nebo plazmy, provádí se určitá opatření zabraňující možnosti přenosu infekce na pacienta. K těmto opatřením patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se zajistilo vyloučení přenašečů infekčních onemocnění a testování každého odběru i nashromážděné plazmy na přítomnost virů nebo infekce. Výrobci tohoto přípravku také do zpracování krve nebo plazmy zahrnují postupy, které mohou inaktivovat nebo odstranit viry. Přes všechna tato opatření nemůže být při používání léků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To se rovněž týká neznámých nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekce.

Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako například lidský virus způsobující AIDS (HIV), virus hepatitidy B a hepatitidy C.

Jejich účinnost může být omezena proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A a parvovirus B19.

Podávání imunoglobulinů však není spojováno s infekcemi hepatitidy A a parvoviru B19, patrně proto, že protilátky proti těmto infekcím, které jsou obsaženy v přípravku, mají ochranný charakter.

Důrazně doporučujeme, abyste si zapsali název a číslo šarže přípravku po aplikaci každé dávky přípravku Gammanorm 165 mg/ml, a tak měli záznam o šarži, která byla použita.

Další léčivé přípravky a Gammanorm

-    Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o očkování během posledních 3 měsíců.

-    Gammanorm může oslabit účinek očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Po léčbě Gammanormem by měly uplynout tři měsíce, než dostanete kteroukoli z těchto vakcín (očkovacích látek). Pokud se týká očkování proti spalničkám, bude třeba ho po léčbě Gammanormem odložit až o jeden rok. Proto je důležité, aby lékař, který provádí očkování byl informován o tom, že jste, nebo jste byl(a) lečen Gammanormem.

-    Informujte svého lékaře, že dostáváte imunoglobulin, pokud dáváte vzorek krve na laboratorní vyšetření, protože tato léčba může ovlivnit výsledky.

Těhotenství a kojení

Zkušenosti s používáním Gammanormu v průběhu těhotenství a kojení jsou omezené. Proto byste se měla poradit s Vaším lékařem dříve, než začnete Gammanorm používat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Imunoglobuliny jsou vylučovány do mléka a mohou přispívat k přenosu ochranných protilátek novorozenci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Gammanorm obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,35 mmol (nebo 100 mg) sodíku v jedné dávce (40 ml).

To se musí vzít v úvahu u pacientů, kteří jsou na sodíkové dietě.

3. Jak se Gammanorm používá

Léčba bude zahájena Vaším lékařem, který by měl mít zkušenosti v oboru domácí léčby subkutánním imunoglobulinem. Ten zajistí abyste dostal(a) školení a přesnou informaci o používání infúzní pumpy, o způsobu provádění infúzí, o vedení deníku léčby a o opatřeních, která je třeba dodržovat v případě výskytu závažných nežádoucích účinků. Jakmile budete schopen(schopna) provádět léčbu sám(sama), a pokud nedojde v průběhu léčby k nežádoucím účinkům, Váš lékař Vám může povolit, abyste pokračoval(a) v léčbě doma.

Dávkování a rychlost infúze bude určena Vaším lékařem, který dávku přizpůsobí specielně pro Vás. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Přípravek se podává subkutánně (pod kůži). Ve speciálních případech, kdy nelze Gammanorm podávat subkutánně, může být aplikován intramuskulárně (do svalu).

Intramuskulární injekce musí být podána lékařem nebo zdravotní sestrou.

Návod k použití:

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Před použitím by měl přípravek mít pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Roztok by měl být čirý nebo slabě zakalený a bezbarvý nebo bledožlutý či světle hnědý. Nepoužívejte roztoky, které jsou zkalené nebo obsahují částečky a usazeniny.

Návod na přípravu:

•    Sejměte z lahvičky ochranný kryt a očistěte alkoholem pryžovou zátku.

•    Pro nasátí Gammanormu použijte sterilní injekční stříkačku a jehlu nebo přepouštěcí set (např. Minispike nebo Medimop adaptér).

•    Vstříkněte do lahvičky vzduch přibližně stejného objemu, jako je množství Gammanormu, které má být nasáto. Potom nasajte Gammanorm z lahvičky. Pokud je k požadovanému množství Gammanormu potřeba více lahviček, tento krok opakujte.

•    Příprava: Postupujte podle návodu výrobce pro přípravu pumpy. Aby bylo zajištěno, že v hadičce není žádný zbývající vzduch, naplňte hadičku/jehlu Gammanormem.

•    Očistěte místo (místa) pro vpich injekce (např. dolní část břicha, stehno) pomocí antiseptického roztoku.

•    Pevně uchopte kůži mezi dva prsty a vpíchněte jehlu do podkožní tkáně, jak jste byli vyškoleni svým lékařem.

•    Gammanorm nesmí být aplikován do cévy. Vyzkoušejte, zda žádná céva nebyla náhodně zasažená, tak, že jemně vtáhnete zpět píst stříkačky a podíváte se, jestli do hadičky nenatekla zpět žádná krev. Pokud spatříte krev, vyjměte a odložte jehlu a hadičku. Opakujte přípravný krok a injekci znovu za použití nové jehly, hadičky a na novém místě vpichu.

•    Zajistěte jehlu na místě použitím sterilní gázy nebo průhledného obvazu.

•    Aplikujte Gammanorm podle návodu výrobce pumpy.

•    Místo vpichu by mělo být změneno po podání 5 - 15 ml.

•    Může být použito více míst vpichu současně. Místa vpichu by měla být od sebe alespoň 5 cm.

•    Sejměte odtrhávací nálepku z lahvičky Gammanormu a použijte ji jako součást svých pacientských záznamů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gammanorm než jste měl(a):

Důsledky předávkování Gammanormem nejsou známy. Pokud jste použil(a) více

Gammanormu, než bylo předepsáno, informujte svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve vzácných případech může Gammanorm způsobit pokles krevního tlaku a závažné reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce) a to i u lidí, kteří do té doby léčbu lidským normálním imunoglobulinem snášeli.

V případě podezření na alergii nebo závažnou alergickou reakci (anafylaktickou reakci), ihned informujte svého lékaře. Příznaky jsou například závratě, nepravidelný srdeční tep, pokles krevního tlaku, dýchací potíže a obtíže při polykání, pocit svírání na hrudi, svědění, rozšířená kopřivka, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, kolaps nebo vyrážka. Kterýkoli z těchto stavů vyžaduje okamžitě naléhavé ošetření.

Jestliže se u vás projeví příznaky krevní sraženiny jako dýchavičnost, bolet nebo otok paže nebo nohy, změny vidění nebo bolest na hrudi, ihned se obraťte na svého lékaře. Výskyt těchto nežádoucích účinků je velmi vzácný.

Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže.

Časté nežádoucí účinky: (frekvence: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

místní reakce v místě vpichu jako je zduření, bolestivost, citlivost, zarudnutí, zatvrdnutí, pocit

tepla, svědění, podlitina a vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky: (frekvence: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): nízký krevní tlak.

Velmi vzácné nežádoucí účinky: (frekvence: postihují méně než 1 uživatele z 10 000): bolesti hlavy, závrať, nauzea, zvracení, bolest v dolní části zad, bolesti v kloubech, teplota, třes, únava, anafylaktický šok (těžká reakce z hypersensivity).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete nahlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak gammanorm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C-8°C). Nezmrazujte. Uchovávejte lahvičku v krabičce.

Během doby použitelnosti, může být přípravek uchováván po dobu 1 měsíce při teplotě do 25°C, aniž by byl během této doby znovu uložen do chladničky, nebude-li použit, musí být po této době odborně znehodnocen.

Přípravek musí být spotřebován ihned po prvním otevření.

Nepoužívejte Gammanorm pokud je roztok zakalený nebo obsahuje usazeniny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Nikdy nevyhazujte použité stříkačky spolu s normálním odpadem z domácnosti.

6. Obsah balení a další informace Co Gammanorm obsahuje

-    Léčivou látkou je Immunoglobulinum humanum normale 165 mg/ml (přinejmenším 95% obsahu tvoří imunoglobulin G).

-    Pomocné látky jsou glycin, chlorid sodný, natrium-acetát, polysorbát 80 a voda na injekci. Jak Gammanorm vypadá a co obsahuje toto balení

Gammanorm je injekční roztok, který je k dispozici v těchto velikostech balení:

6 ml, 10 ml, 12 ml, 20 ml, 24 ml nebo 48 ml roztoku v injekční lahvičce (sklo třídy I) -velikost balení 1, 10 nebo 20.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Octapharma (IP) Limited, The Zenith Building, 26 Spring Gardens, Manchester M2, Velká Británie

Výrobce:

Octapharma AB, Stockholm, Švédsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Gammanorm 165 mg/ml

Belgie

Gammanorm 165 mg/ml solution injectable

Bulharsko

raMaHopM 165 mg/ml uH^e^uoHeH pa3TBop

Chorvatsko

Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju

Česká republika

Gammanorm 165 mg/ml

Dánsko

Gammanorm

Estonsko

Gammanorm sustelahus 165 mg/ml

Finsko

Gammanorm 165 mg/ml injektioneste, liuos

Francie

Gammanorm, 165 mg/ml, solution injectable

Německo

Gammanorm

Maďarsko

Gammanorm 165 mg/ml oldatos injekció

Irsko

Gammanorm, 165 mg/ml, solution for injection

Island

Gammanorm

Itálie

OCTANORM, 165 mg/ml, soluzione per iniezione

Lotyšsko

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Litva

gammanorm 165 mg/ml injekcinis tirpalas

Lucembursko

Gammanorm

Malta

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Nizozemsko

Gammanorm 165 mg/ml, oplossing voor injectie

Norsko

Gammanorm 165 mg/ml injeksjonsv^ske, oppl0sning

Polsko

Gammanorm

Portugalsko

GAMMANORM, 165 mg/ml solupao injectável

Rumunsko

GAMMANORM 165 mg/ml solutie injectabila

Slovenská republika

Gammanorm sol inj

Slovinsko

GAMMANORM 165 mg/ml raztopina injiciranje

Švédsko

Gammanorm165 mg/ml injektionsvatska, losning

Velká Británie

GAMMANORM

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015

6/6