Příbalový Leták

Gallimune 201 Ibd+Reo Injekční Emulze Pro Kura Domácího

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GALLIMUNE 201 IBD+Reo injekční emulze pro kura domácího


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL Italia S.p.A., Via Vittor Pisani 16 - MILANO – Itálie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL Italia S.P.A., Via Baviera 9, 35027 Noventa Padovana, Itálie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GALLIMUNE 201 IBD+Reo injekční emulze pro kura domácího


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (0,3 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Reovirus tenosynovitis avium inactivatum, kmen S1133 min. 9 EU*

Virus bursitidis infectiosae avium inactivatum, kmen VNJO min. 9 EU*

Pomocné látky:

Thiomersal, formaldehyd, emulzní olej.


*9 EU: každá dávka vakcíny obsahuje množství antigenů k získání nejméně 9 pozitivních sér (ELISA metoda) u 10 vakcinovaných zvířat


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci nosných a chovných kuřic proti infekční bursitidě a virové artritidě.

Nástup a doba trvání imunity: po předchozí vakcinaci živými vakcínami imunita nastupuje přibližně 2 týdny po vakcinaci a její uspokojivá úroveň přetrvává po celou dobu snášky.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (chovné a nosné kuřice).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podává se dávka 0,3 ml 2 až 4 týdny před začátkem snášky, subkutánně na horní část krku nebo intramuskulárně do prsní svaloviny.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dvě hodiny před vakcinací ponechte vakcínu temperovat při pokojové teplotě

Před použitím lékovku dobře protřepat.

Používejte obvyklé aseptické postupy.

Nepoužívat injekční stříkačky, jejichž píst je opatřen gumou z přírodního kaučuku nebo butylových derivátů.

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě.

Spotřebujte ihned po prvním otevření.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Nepoužívat během snášky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě poškozeného prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.


Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení

1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Pouze na předpis veterinárního lékaře.