Příbalový Leták

Gabon Pf 90 Mg

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


GABON PF 90 mg proužky do úlu


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice n. Vlt.

tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon PF 90 mg proužky do úlu

Tau-fluvalinatum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek (2,3 g) obsahuje:

Léčivá látka

Tau-fluvalinatum 90 mg

Proužek gabonové dýhy hnědé barvy v horní čtvrtině opatřen otvorem k zavěšení mezi plásty.

4. INDIKACE

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem Varroa destructor, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

Postihuje rovněž včelomorky (Braula coeca).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum. Nepoužívat v místech
s rezistencí parazitů vůči účinné látce.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro jedno středně silné včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další jeden až dva proužky. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku o 1 cm rozšíří. Základní expozice je stanovena na dvě periody zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní u dělničího plodu a 30 dní pokud je přítomen trubčí plod. Prodloužení expozice je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku reinvaze, a to nejdéle o jednu periodu zavíčkovaného dělničího plodu (12 dní).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Proužky zavěšujte zásadně na háčky ve tvaru dle obr. 1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z přiměřeně silného drátu.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikostiPřesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek, pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo snůšku
a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých včel pomocí moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) před aplikací přípravku a 14 dní po zahájení aplikace přípravku. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny látek a mající jiný způsob účinku. Účinná látka tau-fluvalinát je pyrethroid. Rezistence k pyrethroidům byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení účinnosti přípravku pod 40 %.Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení experta, pokud riziko rezistence v dané oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Lidé se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z gumových rukavic.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží zasažené místo důkladně umyjte vodou a mýdlem. V případě náhodného kontaktu přípravku s očima vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody.

Pokud se objeví alergické reakce, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Předávkování:

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic, které však nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Tau-fluvalinát je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Doba použití je vyznačena na obalu.

Balení obsahuje 50 proužků.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto dokumentu.

3