Příbalový Leták

Gabapentin Aurobindo 100 Mg Tvrdé Tobolky

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka (30 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (50 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (1000,100mg), Tvrdá Tobolka (200 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (100 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (200,100mg), Tvrdá Tobolka (20 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (100,100mg), Tvrdá Tobolka (10 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (60 Ii,100mg), Tvrdá Tobolka (90 Ii,100mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls196739/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky

gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ,    že    si ji budete    potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého    lékaře nebo    lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Gabapentin Aurobindo a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabapentin Aurobindo užívat

3.    Jak se Gabapentin Aurobindo užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Gabapentin Aurobindo uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE GABAPENTIN AUROBINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gabapentin Aurobindo patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Přípravek Gabapentin Aurobindo se používá k léčbě:

-    Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Gabapentin Aurobindo k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gabapentin Aurobindo k Vaší současné léčbě. Gabapentin Aurobindo může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

-    Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GABAPENTIN AUROBINDO UŽÍVAT

Neužívejte Gabapentin Aurobindo

jestliže jste alergický/á na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím použitím Gabapentin Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře

zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Zaznamenáte-li kdykoli podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích

Malý počet pacientů užívajících přípravek Gabapentin Aurobindo, zaznamenal alergickou reakci, nebo možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabapentin Aurobindo na ně dávejte pozor.

Přečtěte si popis těchto příznaků v Kapitole 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“.

Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte jej.

Další léčivé přípravky a přípravek Gabapentin Aurobindo Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky obsahující morfin

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gabapentin Aurobindo.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Gabapentin Aurobindo užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Aurobindo ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Gabapentin Aurobindo nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Gabapentin Aurobindo:

se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Gabapentin Aurobindo s jídlem, pitím a alkoholem

Gabapentin Aurobindo se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Těhotenství

Gabapentin Aurobindo neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k léčbě záchvatů, však bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin Aurobindo zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin Aurobindo, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Gabapentin Aurobindo se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gabapentin Aurobindo může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3. JAK SE GABAPENTIN AUROBINDO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin Aurobindo je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Gabapentin Aurobindo, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky. Pokračujte v užívání přípravku Gabapentin Aurobindo dokud Vám lékař neřekne, abyste přestali.

Způsob a cesta podání

Gabapentin Aurobindo je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky nebo tablety s dostatečným množstvím vody.

Gabapentin Aurobindo nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Epilepsie, doporučená dávka přípravku je Dospělí a dospívající:

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Použití u dětí a dospívajících Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky nebo tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Gabapentin Aurobindo není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku Gabapentin Aurobindo, než jste měl/a

Pokud jste Vy nebo někdo jiný náhodou užili příliš velké množství tobolek, nebo pokud se domníváte, že nějaké tobolky polklo dítě, kontaktujte svého lékaře nebo neprodleně navštivte nejbližší pohotovost. Vzhledem k tomu, že tobolky přípravku Gabapentin Aurobindo mohou způsobit ospalost, doporučujeme Vám, aby Vás do nemocnice odvezl někdo jiný nebo abyste si zavolal(a) pohotovost. Příznaky předávkování jsou závrať, dvojité vidění, nezřetelná řeč, ztráta vědomí, ospalost a mírný průjem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabapentin Aurobindo

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabapentin Aurobindo

Nepřestávejte užívat přípravek Gabapentin Aurobindo, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin Aurobindo náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný:

   závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zarudnutí kůže a/nebo vypadávání vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

   úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).

   Přípravek Gabapentin Aurobindo může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra, nebo krevní buňky. Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a, nebo bude Vaše léčba přípravkem Gabapentin Aurobindo ukončena.

Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:

•    kožní vyrážka

•    kopřivka

•    horečka

•    otok uzlin, který neopadá

•    otok rtů a jazyka

•    zežloutnutí kůže nebo bělma očí

•    neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

•    těžká únava nebo slabost

•    neočekávaná bolest svalů

•    časté infekce

Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin Aurobindo pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

•    virové infekce

•    pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace

•    únava, horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 10):

•    pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné infekce

•    nízký počet bílých krvinek

•    nechutenství, zvýšená chuť k j ídlu

•    agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita.

•    křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

•    rozmazané vidění, dvojité vidění

•    závratě

•    vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

•    ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

•    zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

•    otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

•    bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

•    potíže s erekcí (impotence)

•    otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

•    snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

•    náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

•    alergické reakce jako je kopřivka

•    omezená pohyblivost

•    zrychlená srdeční činnost

•    otok obličeje, trupu a/nebo končetin

•    abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

•    pád

•    obtíže s myšlením

•    vysoká hladina krevního cukru (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou).

Vzácné nežádoucí účinky, které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000 jsou uvedeny níže:

•    nízká hladina krevního cukru (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

•    ztráta vědomí

Nežádoucí účinky, u nichž četnost nelze odhadnout na základě dostupných údajů jsou uvedeny níže:

nízká hladina sodíku v krvi

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky

•    snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

•    halucinace

•    potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost

•    zvonění v uších

•    skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

•    zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

•    zánět jater

•    akutní selhání ledvin, únik moči

•    zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

•    nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest, pocení), bolest na hrudi

•    kolísání krevního cukru u pacientů s cukrovkou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK GABAPENTIN AUROBINDO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné do:”.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Balení v blistrech: Uchovávejte v původním obalu.

Balení v lahvičkách z HDPE: Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gabapentin Aurobindo obsahuje

- Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin).

Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje 100 mg gabapentinu. Jedna 300mg tvrdá tobolka obsahuje 300 mg gabapentinu. Jedna 400mg tvrdá tobolka obsahuje 400 mg gabapentinu.

- Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

Kukuřičný škrob a mastek.

Plášť tobolky:

100 mg: Oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

300 mg: Žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

400 mg: Červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Černý inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hydroxid draselný Jak přípravek Gabapentin Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky.

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na bílém víčku a s označením „02“ na bílém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek

Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na žlutém víčku a s označením „03“ na žlutém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na oranžovém víčku a s označením „04“ na oranžovém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek.

Gabapentin Aurobindo 100 mg tobolky jsou dostupné jako:

-    PrůhlednýPVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.

-    Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 200 a 1000 tvrdých tobolek.

Gabapentin Aurobindo 300 mg tobolky jsou dostupné jako:

-    Průhledný PVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.

-    Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 200 a 1000 tvrdých tobolek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg tobolky jsou dostupné jako:

-    Průhledný PVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých tobolkách.

-    Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 200, 300 a 500 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurobindo Pharma Limited Ares, Odyssey Business Park West End Road South Ruislip HA4 6QD Velká Británie

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Název členské země    Název léčivého přípravku

Česká republika

Dánsko

Francie

Německo

Maďarsko

Irsko

Itálie

Lotyšsko

Litva

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovenská republika

Španělsko

Švédsko

Velká Británie

Tato příbalová informace


Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo

Gabapentine Arrow Génériques 100 mg/ 300 mg/ 400mg, gélules Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln Gabapentin Aurobindo 300 mg/ 400mg kemény kapszula Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule rigide Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cietas kapsulas Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kietos kapsulés Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard Gabapentin Aurobindo Gabapentina Aurobindo

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule Gabapentin Vipharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé kapsuly Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cápsulas duras Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapslar, hárda Gabapentin Milpharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard

byla naposledy revidována : 31.3.2016

8/8