Příbalový Leták

Fucithalmic

Informace pro variantu: Oční Kapky, Suspenze (5gm,10mg/1gm), zobrazit další variantu

sp.zn.: sukls243839/2011 a sp.zn.: sukls113646/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fucithalmic

Oční kapky, suspenze Acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Fucithalmic a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat

3.    Jak se Fucithalmic používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Fucithalmic uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Fucithalmic a k čemu se používá

Fucithalmic je antibiotikum ve formě očních kapek.

Viskozita Fucithalmicu poskytuje dlouhodobý kontakt se spojivkovým vakem, čímž dochází k postupnému uvolňování léčivé látky. Oční podávání dvakrát denně udrží potřebnou hladinu léčivé látky ve všech očních tkáních. Fucithalmic velmi dobře proniká do komorové vody oka.

Fucithalmic určen k léčbě konjunktivitidy - zánětu očních spojivek způsobeného citlivými mikroby u dospělých, dospívajících a dětí od novorozeneckého věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat Nepoužívejte Fucithalmic

-    jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Upozornění a opatření

V průběhu léčby přípravkem se nemají nosit měkké kontaktní čočky. Malé krystalky léčivé látky přípravku mohou způsobit poškrábání kontaktní čočky nebo rohovky. Kontaktní čočky se mohou znovu používat nejméně za 12 hodin po ukončení léčby.

Další léčivé přípravky a Fucithalmic

Žádné vzájemné působení přípravku Fucithalmic s dalšími léčivými přípravky není známé.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, především jsou-li určeny k léčbě očí.

Těhotenství a kojení

Přípravek Fucithalmic mohou používat těhotné a kojící ženy.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Fucithalmic můžete po přechodnou dobu mít rozmazané vidění. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud se vidění opět neupraví.

Fucithalmic obsahuje benzalkonium-chlorid. Může způsobit dráždění očí.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami.

Odstraňte kontaktní čočky před aplikací. Kontaktní čočky se mohou znovu používat nejméně za 12 hodin po ukončení léčby.

Obarvuje měkké kontaktní čočky

3. Jak se Fucithalmic používá

Vždy používejte Fucithalmic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka dvakrát denně.

Příznaky zánětu obvykle ustoupí během několika dnů, ale v léčbě se pokračuje ještě minimálně dva dny po jejich odeznění.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucithalmic, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucithalmic

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Fucithalmic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně často se vyskytující nežádoucí účinek angioedém je nadměrný alergický otok kůže s následnými symptomy: otok obličeje, rtů, jazyku nebo krku, problémy s dýcháním a polykáním, kopřivka, svědění. Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto symptomů, přestaňte používat přípravek Fucithalmic a neprodleně se poraďte s lékařem.

U přípravku Fucithalmic byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)

-    rozmazané vidění, které se po čase samo upraví

-    pocit pálení a píchání v oku

-    nepříjemné pocity/podráždění, bolest nebo svědění v místě podání

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

-    alergické reakce

-    otok očních víček

-    zvýšené slzení

-    nadměrný alergický otok kůže (angioedém)

-    vyrážka

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

-    kopřivka

-    zhoršení zánětu spojivek

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře, který určí další postup.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Fucithalmic uchovávat

Fucithalmic uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Fucithalmic po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření tuby se přípravek se nesmí používat déle než 28 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Fucithalmic obsahuje

-    Léčivou látkou je acidum fusidicum. 1 g očních kapek obsahuje acidum fusidicum 10,0 mg (odpovídá acidum fusidicum hemihydricum 10,17 mg).

-    Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, mannitol, karbomer, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci.

Jak Fucithalmic vypadá a co obsahuje toto balení

Oční kapky Fucithalmic jsou bílé, viskózní kapky. Baleny jsou v hliníková tubě na vnější a vnitřní straně laminované polyethylenem, s PE tryskou a PE šroubovacím uzávěrem a s kroužkem originality, v krabičce. Před prvním otevření tuby zkontrolujte neporušenost kroužku originality. V případě jeho porušení přípravek nepoužívejte.

Velikost balení: 1x 5 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Irsko. Výrobce

LEO Laboratoires Ltd., 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

19.11.2014

Strana 3 (celkem 3)