Příbalový Leták

Espacox Perorální Suspenze 50 Mg/Ml


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU – ETIKETA 1l BALENÍ

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na obalu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Espacox 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Španělsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Espacox 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata

Toltrazurilum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg


Pomocné látky:

Natrium-benzoát(E211) 2,1 mg

Natrium-propionát(E281) 2,1 mg


Bílá nebo nažloutlá suspenze


4. INDIKACE


Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat (3-5 dní starých) na farmách s dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené druhem Isospora suis.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata (selata, 3-5 dní stará).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.

Individuální léčba jednotlivých zvířat.

Každé prase 3.-5. den života obdrží perorálně jednu dávku 20 mg toltrazurilu/kg ž.hm., tj. 0,4 ml perorální suspenze na kg hmotnosti.

Vzhledem k malým objemům dávek pro každé sele se doporučuje použít dávkovací zařízení s přesností na 0,1 ml.

Perorální suspenzi je třeba před použitím protřepat.

Léčba při vypuknutí choroby má u napadeného zvířete jen omezenou hodnotu, protože již došlo k poškození tenkého střeva.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 73 dní


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Přípravek se doporučuje podávat všem zvířatům v kotci.

Riziko kokcidiózy lze snížit pomocí hygienických opatření. Proto se doporučuje současně zlepšit hygienické podmínky v chovu, zejména zajistit sucho a čistotu.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


K léčbě již nemocných zvířat se známkami průjmu může být zapotřebí další, podpůrná terapie.

Časté a opakované použití antiprotozik stejné třídy může – stejně jako u všech antiparazitik – vést ke vzniku rezistence.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Lidé se známou přecitlivělostí na toltrazuril nebo některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima.

Zasaženou kůži nebo oči ihned omyjte vodou.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.

Přípravek nemá interakce s doplňkovými přípravky železa.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)


U selat nebyly pozorovány žádné známky intolerance až do trojnásobku doporučených dávek.


Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červenec 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikosti balení: 250 ml nebo 1000 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Česká republika

Dr. Bubeníček, spol. s r.o.

Šimáčkova 104

628 00 Brno

Tel.: +420 544 231 413

e-mail: info@bubenicek.cz