Příbalový Leták

Elumatic Iii,Technetium (99mtc) Generator

sp.zn. sukls150673/2016

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ELUMATIC III, TECHNETIUM (99mTc) GENERÁTOR 2-20 GBq

radionuklidový generátor

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Injekční roztok technecistanu (99mTc) sodného se získává z generátoru (99Mo/99mTc). Technecium (99mTc) se přeměňuje emisí záření gama s průměrnou energií 140 keV s poločasem přeměny 6,01 hodiny na technecium (99Tc), které může být vzhledem ke svému dlouhému poločasu přeměny 2,13 x považováno za téměř stabilní.

Radionuklidový generátor obsahující mateřský izotop 99Mo, adsorbovaný na chromatografickou kolonu, produkuje technecistan sodný (99mTc) ve formě sterilního injekčního roztoku.

Molybden (99Mo) v koloně je v rovnováze s vytvořeným dceřiným izotopem 99mTc. Generátory se dodávají s následujícím množstvím aktivity 99Mo v čase kalibrace, které umožní vytvoření následujícího množství technecia (99mTc) za předpokladu 100% teoretického zisku a uplynutí 24 hodinam od předchozí eluce a při zohlednění faktu, že poměr větvení pro 99Mo je asi 87 %:

aktivita 99mTc (maximální teoreticky eluovatelná aktivita v čase kalibrace,

12 hod CET)

2

4

6

8

10

12

16

20

GBq

aktivita 99Mo (v čase kalibrace, 12 hod CET)

2,5

5

7

9,5

12

14,5

19

24

GBq

Množství technecia 99mTc vzniklé při jedné eluci závisí na reálném výnosu daného typu generátoru, deklarované výrobcem a schválené příslušnou národní autoritou.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jeden ml technecistanu (99mTc) sodného obsahuje 3,6 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Radionuklidový generátor.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Tento léčivý přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Eluát z radionuklidového generátoru (injekční roztok technecistanu (99mTc) sodného) je indikován pro:

•    Značení značení různých kitů pro přípravu radiofarmak vyvinutých a schválených pro radioaktivní značení takovým roztokem.

•    Scintigrafii štítné žlázy: přímé zobrazení a měření vychytávání štítnou žlázou podává informace o velikosti, uložení, nodóznosti a funkci štítné žlázy při jejím onemocnění.

•    Scintigrafii slinných žláz: diagnóza chronické sialoadenitidy (například Sjogrenův syndrom) a také posouzení funkce a průchodnosti kanálků slinných žláz při jejich onemocnění a hodnocení odpovědi na terapeutické intervence (zejména terapii radioaktivním jodem).

•    Lokalizaci ektopické žaludeční sliznice (Meckelův divertikl).

•    Scintigrafii slzných kanálků: posouzení funkčních poruch slzného aparátu a sledování odpovědi na terapeutické intervence.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pokud se technecistan (99mTc) sodný podává intravenózně, aktivity se mohou výrazně lišit dle požadované klinické informace a použitého zařízení. Podání aktivit větších než místní diagnostické referenční úrovně (DRU) musí být pro některé indikace odůvodněné.

Doporučené aktivity jsou uvedené dále:

Dospělí (70 kg) a starší pacienti:

   Scintigrafie štítné žlázy: 20 - 80 MBq

•    Scintigrafie slinných žláz: 30 - 150 MBq pro statické snímky, až do 370 MBq pro dynamické snímky

•    Scintigrafie Meckelova divertiklu: 300 - 400 MBq

•    Scintigrafie slzných kanálků: 2 - 4 MBq na kapku do každého oka

Porucha _ funkce ledvin

Je nutné zvláštní zvážení podané aktivity vzhledem k tomu, že u těchto pacientů je možná zvýšená expozice záření.

Pediatrická _ populace

Použití u dětí a dospívajících je třeba důkladně zvážit, na základě klinické potřeby a hodnocení poměru přínosu a rizika u této skupiny pacientů.

Aktivitu podávanou dětem a dospívajícím je nutné upravit a je možné ji vypočítat dle doporučení pediatrické dávkovací karty (Dosage Card) Evropské asociace nukleární medicíny (EANM) vynásobením výchozí aktivity (pro účely výpočtu) korekčním faktorem závislém na tělesné hmotnosti uvedeném v tabulce níže (viz tabulka 1).

Podaná aktivita (MBq) = výchozí aktivita x příslušný násobek (korekční faktor)

Scintigrafie štítné žlázy:

Podaná aktivita (MBq) = 5,6 MBq x korekční faktor (tabulka 1). Pro získání snímků dostatečné kvality je nutná aktivita nejméně 10 MBq.

Identifikace/lokalizace ektopické žaludeční sliznice:

Podaná aktivita (MBq) = 10,5 MBq x korekční faktor (tabulka 1). Pro získání snímků dostatečné kvality je nutná aktivita nejméně 20 MBq.

Tabulka 1: Korekční faktory závislé na tělesné hmotnosti u pediatrické populace (pro scintigrafii štítné žlázy a identifikaci/lokaliyaci ektopické žaludeční sliznice) dle pokynů EANM z Května 2008.

3/19


Tělesná

hmotnost

[kg]

Násobek

(korekční

faktor)

Tělesná

hmotnost

[kg]

Násobek

(korekční

faktor)

Tělesná

hmotnost

[kg]

Násobek

(korekční

faktor)

3

1

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52-54

11,29

14

3,57

34

7,72

56-58

12,00

16

4,00

36

8,00

60-62

12,71

18

4,43

38

8,43

64-66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00

Scintigrafie slinných žláz: Podle doporučení pediatrické úkolové skupiny (Paediatric Task Group) EANM (z roku 1990) by se aktivita podávaná dítěti měla vypočítat podle tělesné hmotnosti dítěte dle tabulky níže (viz tabulka 2). Pro získání snímků dostatečné kvality je nutná aktivita nejméně 10 MBq.

Tabulka 2: Korekční faktory závislé na tělesné hmotnosti u pediatrické populace (pro scintigrafii slinných žláz) dle doporučení EANM z roku 1990.

Tělesná

hmotnost

[kg]

Korekční

faktor

Tělesná

hmotnost

[kg]

Korekční

faktor

Tělesná

hmotnost

[kg]

Korekční

faktor

3

0,1

22

0,50

42

0,78

4

0,14

24

0,53

44

0,80

6

0,19

26

0,56

46

0,82

8

0,23

28

0,58

48

0,85

10

0,27

30

0,62

50

0,88

12

0,32

32

0,65

52-54

0,90

14

0,36

34

0,68

56-58

0,92

16

0,40

36

0,71

60-62

0,96

18

0,44

38

0,73

64-66

0,98

20

0,46

40

0,76

68

0,99

Scintigrafie slzného kanálku: Doporučené aktivity lze použít u dospělých i u dětí.

Způsob podání

Pro intravenózní nebo oční použití.

Pro vícenásobné podání.

Návod pro improvizovanou přípravu léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 12.

Pro přípravu pacienta viz bod 4.4.

Při scintigrafii štítné žlázy, scintigrafii slinné žlázy a identifikaci/lokalizaci ektopické žaludeční sliznice se technecistan sodný (99mTc) podává intravenózní injekcí.

Při scintigrafii slzného kanálku se kapky podávají do každého oka (oční použití).

4/19

Pořízení snímku

Scintigrafie štítné žlázy: 20 minut po intravenózní injekci.

Scintigrafie slinné žlázy: Těsně po intravenózní injekci a v pravidelných intervalech po dobu 15 minut.

Identifikace/lokalizace ektopické žaludeční sliznice: Těsně po intravenózní injekci a v pravidelných intervalech po dobu 30 minut.

Scintigrafie slzného kanálku: Dynamické zobrazení během 2 minut po instilaci, následované statickými snímky získanými v pravidelných intervalech po dobu 20 minut.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Potenciál hypersenzitivních nebo anafylaktických reakcí

Pokud se objeví hypersenzitivní nebo anafylaktické reakce, musí se podávání léčivého přípravku okamžitě ukončit a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Aby byla umožněna okamžitá léčba v případech nouze, musí být okamžitě k dispozici nezbytné léčivé přípravky a vybavení, jako je endotracheální trubice a ventilátor.

Odůvodnění individuálního přínosu/rizika

Pro každého pacienta musí být expozice radiaci odůvodněná očekávaným přínosem vyšetření. Podaná aktivita musí být v každém případě co nejnižší, ale taková, aby umožnila získat požadovanou diagnostickou informaci.

Porucha funkce ledvin

U těchto pacientů je třeba pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika, protože může dojít ke zvýšené expozic radiaci.

Pediatrická populace

Pro informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2.

Je nutné důkladné zvážení indikace, protože efektivní dávka na MBq je vyšší, než u dospělých (viz bod 11).

U pediatrické populace pacientů je s výjimkou scintigrafie štítné žlázy velmi důležitá blokáda štítné žlázy. Příprava pacienta

Pro některé indikace může být nutná premedikace pacientů léčivými přípravky blokujícími štítnou žlázu. Pacient musí být před zahájením vyšetření dobře hydratován a má mu být doporučeno, aby během prvních hodin po vyšetření co nejčastěji močil, aby se snížila radiační zátěž.

Aby se předešlo falešně pozitivním nálezům a minimalizovalo se ozáření prostřednictvím snížení akumulace technecistanu ve štítné žláze a slinných žlázách, měl by se před scintigrafií slzného kanálku nebo scintigrafií Meckelova divertiklu podávat přípravek blokující štítnou žlázu. Naopak, přípravky blokující štítnou žlázu se NESMÍ podávat před scintigrafií štítné žlázy, příštítných tělísek nebo slinných žláz.

Před aplikací technecistanu sodného (99mTc) pro scintigrafii Meckelova divertiklu by měl být pacient nalačno po dobu 3 až 4 hodin, aby se snížila peristaltika střeva.

Po označení erytrocytů in vivo pomocí iontů cínu pro redukci se technecistan sodný (99mTc) primárně vestaví do erytrocytů, proto by se scintigrafie měla provádět před nebo několik dní po in vivo označení erytrocytů.

Po vyšetření

Po dobu 12 hodin je nutné vyhýbat se blízkému kontaktu s malými dětmi a těhotnými ženami.

Specifická upozornění

Injekční roztok technecistanu (99mTc) sodného obsahuje sodík v množství 3,6 mg/ml.

V závislosti na čase, kdy se injekce podává, může být obsah sodíku podaný pacientovi v některých případech větší než 1 mmol (23 mg). Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Pokud se roztok technecistanu sodného (99mTc) používá pro značení radiofarmaceutického kitu, stanovení celkového obsahu sodíku musí zohlednit sodík pocházející z eluátu a z kitu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci kitu.

Při scintigrafii slinné žlázy je třeba očekávat nižší specificitu metody ve srovnání s magnetickou rezonanční sialografií.

Pro opatření na ochranu životní prostředí viz bod 6.6.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Atropin, isoprenalin a analgetika mohou způsobovat opožděné vyprazdňování a tím způsobují redistribuci technecistanu (99mTc) při zobrazovacím vyšetření břicha.

Laxativa by se měla vysadit, protože způsobují podráždění gastrointestinálního traktu. 48 hodin před podáním technecistanu (99mTc) pro scintigrafii Meckelova divertiklu se nesmí provádět kontrastní vyšetření (např. pomocí barya) a vyšetření horní části gastrointestinálního traktu.

O mnoha farmakologických léčivých přípravcích je známo, že modifikují vychytávání ve štítné žláze.

•    léčivé přípravky blokující štítnou žlázu (např. karbimazol nebo jiné imidazolové deriváty, jako je propylthiouracil), salicyláty, steroidy, nitroprusid sodný, sulfobromoftalein sodný a perchlorát by se měly vysadit po dobu 1 týdne před scintigrafií štítné žlázy.

•    fenylbutazon a expektorancia by se měly vysadit na 2 týdny.

•    přirozené nebo syntetické přípravky podporující činnost štítné žlázy (např. tyroxin sodný, liothyronin sodný, extrakt štítné žlázy) by se měly vysadit na dobu 2-3 týdny.

•    amiodaron, benzodiazepiny a lithium by se měly vysadit na dobu 4 týdny.

•    intravenózní kontrastní látky by se neměly podávat po dobu 1-2 měsíce.

4.6    Těhotenství a kojení

Ženy v plodném věku

Pokud je plánováno podání radiofarmaka ženě v plodném věku, je nejprve nutné stanovit, zda je nebo není těhotná. Každá žena, které vynechalo menstruační krvácení, má být považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. V případě nejistoty (pokud u ženy došlo k vynechání menstruačního krvácení, pokud je nepravidelné, atd.) je třeba pacientce nabídnout alternativní metody bez použití ionizujícího záření (pokud existují).

Těhotenství

Podávání technecistanu (99mTc) ženě, o níž je známo, že je těhotná, musí být medicínsky oprávněné a musí být pozitivní z hlediska posouzení individuálního přínosu a rizika pro matku a plod. Je třeba zvážit alternativní diagnostické metody bez použití ionizujícího záření. Bylo prokázáno, že 99mTc (jako volný technecistan) prochází placentální bariérou.

Kojení

Před podáním radioaktivního léčiva kojící matce je třeba zvážit možnost, zda podávání radionuklidu neodložit, až matka kojení ukončí, a jaká je nejvhodnější volba radiofarmaka při zohlednění vylučování aktivity do mléka. Je-li podání nezbytné, je třeba kojení přerušit na dobu 12 hodin po podání a odsáté mléko zlikvidovat.

Během tohoto období je třeba omezit blízký kontakt s malými dětmi.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Technecistan (99mTc) sodný nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat těžké stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Souhrn bezpečnostního profilu

Informace o nežádoucích účincích jsou k dispozici ze spontánních hlášení. Typy hlášených reakcí zahrnují anafylaktoidní reakce, vegetativní reakce a také různé druhy reakcí v místě podání injekce. Technecistan (99mTc) sodný z radionuklidového generátoru Elumatic III se používá pro radioaktivní značení různých sloučenin. Tyto léčivé přípravky mají obecně vyšší potenciál způsobit nežádoucí účinky než 99mTc a proto hlášené nežádoucí reakce spíše souvisejí se značenou sloučeninou než s 99mTc. Možné typy nežádoucích reakcí po intravenózním podání 99mTc značeným farmaceutickým přípravkem budou záviset na specifické používané sloučenině. Takové informace je možné nalézt v souhrnu údajů o přípravku kitu použitého pro přípravu radiofarmaka.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následujícím způsobem:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Není známo *: anafylaktoidní reakce (např. dušnost, koma, kopřivka, erytém, vyrážka, svědění, otok v různých oblastech, např. otok tváře)

Poruchy nervového systému

Není známo *: vazovagální reakce (např. synkopa, tachykardie, bradykardie, závrať, bolesti hlavy, rozmazané vidění, návaly horkosti)

Gastrointestinální poruchy

Není známo *: zvracení, nevolnost, průjem.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo *: reakce v místě podání injekce kvůli extravazaci (např. celulitida, bolesti, erytém, otok)

* Nežádoucí reakce stanovené na základě spontánních hlášení

Vystavení účinkům ionizujícího záření je spojeno se vznikem rakoviny a s možným vývojem dědičných defektů. Vzhledem k tomu, že při podání maximální doporučené aktivity 400 MBq je efektivní dávka

5,2 mSv, jsou tyto nežádoucí účinky očekávány s nízkou pravděpodobností.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Anafylaktické reakce (např. dušnost, koma, kopřivka, erytém, vyrážka, svědění, otok v různých oblastech, (např. otok tváře)).

Po intravenózním podání technecistanu (99mTc) sodného byly hlášeny anafylaktické reakce, včetně různých kožních nebo respiračních příznaků, jako je podráždění kůže, otok nebo dušnost.

Vegetativní reakce (poruchy nervového systému a gastrointestinální poruchy)

Byly hlášeny izolované případy závažných vegetativních reakcí, avšak většina z hlášených vegetativních reakcí zahrnuje gastrointestinální reakce, jako je nevolnost nebo zvracení. Další zprávy zahrnují vazovagální reakce, jako je bolest hlavy nebo závrať. Vegetativní reakce jsou spíše považovány za související se samotným vyšetřením, než s techneciem (99mTc), zejména u pacientů s úzkostí.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Další zprávy popisují lokální reakce v místě podání injekce. Takové reakce souvisejí s extravazací radioaktivního materiálu během injekce a hlášené reakce sahají od otoku až po celulitidu. V závislosti na podané radioaktivitě a značené sloučenině si může rozsáhlá extravazace vyžádat i chirurgickou léčbu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

V    případě radiačního předávkování technecistanem (99mTc) sodným by se měla vstřebaná dávka snižovat dle možností zvýšeným vylučováním radionuklidu z organizmu stolicí, forsírovanou diurézou a častým močením.

Vychytávání ve štítné žláze, slinných žlázách a žaludeční sliznici může být významně sníženo, pokud se okamžitě po náhodném podání vysoké dávky technecistanu (99mTc) sodného podá chloristan sodný nebo draselný.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostická radiofarmaka, Různá diagnostická radiofarmaka k vyšetření štítné žlázy, ATC kód: V09FX01

V    dávkách podávaných pro diagnostické účely nebyly pozorovány žádné farmakodynamické účinky.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti Distribuce

Technecistanové ionty mají podobnou biologickou distribuci jako ionty jodidové a chloristanové. Dočasně se hromadí ve slinných žlázách, v choroidním plexu, žaludku (žaludeční sliznici) a štítné žláze, odkud jsou pak nezměněné uvolňovány. Technecistanové ionty mají tendenci se hromadit ve více prokrvených oblastech, nebo v místech s abnormální permeabilitou cév, zvláště po premedikaci přípravky blokujícími štítnou žlázu, které inhibují jeho vychytávání ve žlázových strukturách. Při intaktní hematoencefalické bariéře nepenetruje technecistan (99mTc) sodný do mozkové tkáně.

Orgánové vychytávání

V    krvi je 70-80 % nitrožilně podaného technecistanu (99mTc) sodného vázáno na proteiny, primárně nespecifickým způsobem na albumin. Nevázaná frakce (20 - 30 %) se akumuluje dočasně ve štítné žláze a slinných žlázách, žaludku a nosní sliznici a také v choroidním plexu.

Technecistan (99mTc) sodný se však, na rozdíl od jodu, ani nepoužívá pro syntézu hormonů štítné žlázy

8/19

(organifikace), ani se nevstřebává v tenkém střevě. Ve štítné žláze je maximální akumulace, v závislosti na funkčním stavu a saturaci jodem (v euthyreoidním stavu asi 0,3 - 3%, při hypetyreóze a depleci jodu až 25%), dosažena asi 20 minut po injekci a pak rychle klesá. To platí také pro parietální buňky žaludeční sliznice a acinární buňky slinných žláz.

Na rozdíl od štítné žlázy, která uvolňuje technecistan sodný (99mTc) do krevního oběhu, vylučují slinné žlázy a žaludek technecistan (99mTc) sodný do slin resp. žaludeční štávy. Akumulace slinnou žlázou je v řádu asi 0,5 % podané aktivity s maximem dosaženým po asi 20 minutách. Jednu hodinu po injekci je koncentrace ve slinách asi 10-30násobně vyšší než v plazmě. Vylučování je možné urychlit pomocí citrónového džusu nebo stimulací parasympatického nervového systému. Vstřebávání je možné snížit chloristanem.

Eliminace

Poločas v plazmě je asi 3 hodiny. Technecistan (99mTc) sodný není v organizmu metabolizován. Jedna frakce je eliminována velmi rychle ledvinami, zbytek pomaleji stolicí, slinami nebo slzami. Vylučování během prvních 24 hodin po podání je převážně prostřednictvím moči (asi 25 %) vylučování stolicí se objevuje během dalších 48 hodin. Asi 50 % podané aktivity se vylučuje během prvních 50 hodin. Pokud je selektivní vychytávání technecistanu (99mTc) v žlázových strukturách inhibováno předchozím podáním blokovacích látek, vylučování probíhá stejnými cestami, ale dochází k vyšší clearance v ledvinách.

Výše uvedené údaje nejsou platné, pokud se technecistan (99mTc) sodný používá pro označení jiného radiofarmaka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

O akutní, subakutní a chronické toxicitě po jednorázovém nebo opakovaném podání nejsou údaje. Množství technecistanu (99mTc) sodného podávaného během klinických diagnostických vyšetření je velmi malé a mimo alergické reakce nebyly hlášeny žádné nežádoucí reakce.

Tento léčivý přípravek není určen pro pravidelné nebo kontinuální podávání.

Nebyly provedeny studie mutagenicity a dlouhodobé studie karcinogenicity.

Reprodukční toxicita

Prostup technecia (99mTc) do placenty po intravenózním podání technecistanu (99mTc) sodného byl studován na myších. V děloze březích myší bylo nalezeno až 60 % technecia (99mTc) podaného injekčně bez premedikace chloristanem. Studie provedené na březích myších během gestace, gestace a laktace a laktace samotné ukázaly změny v potomstvu projevující se sníženou hmotností, ztrátou srsti a sterilitou.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Dusičnan sodný Voda na injekce

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 12.

6.3    Doba použitelnosti

Generátor: 20 dnů od data výroby.

Datum kalibrace a datum ukončení použitelnosti je uvedeno na štítku.

9/19

Eluát technecistanu (99mTc) sodného: po eluci použijte během 10 hodin. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláští podmínky uchovávání.

Eluční lahvičky: 2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Generátor: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte nejlépe uvnitř speciálního olověného stínění pro uchování a eluci „PROTEC-ELU“ (dodávané na vyžádání), nebo za olověným stíněním příslušné tloušťky.

Eluát: Podmínky skladování po eluci léčivého přípravku viz bod 6.3.

Uchovávání radiofarmaceutických přípravků by mělo být v souladu s národními předpisy pro zacházení s radioaktivními materiály.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Generátor ELUMATIC III obsahuje:

-    Pružný plastický vak (1), obsahující eluát (0,9% chlorid sodný a 0,005% vodný roztok dusičnanu sodného). Vak je připojen k horní části chromatografické kolony jehlou z nerezové oceli (2).

-    Skleněnou chromatografickou kolonu (3) na spodní straně s filtrem (4), který zabraňuje vytékání oxidu hlinitého. Kolona je na obou koncích utěsněna kovovými čepičkami (5). Tato kolona obsahuje oxid hlinitý (6), adsorbující molybdenové ionty, a je inertní vůči iontům technecistanu.

-    Jehlu, jejíž jeden konec je spojen s dolní částí kolony (7). Druhý konec (8) je připojen k sterilizační filtrační soustavě (9). Sterilita eluční jehly (13) v této soustavě je zajištěna ochrannou čepičkou (10).

Kolona a jehly jsou chráněny olověným stíněním tvaru válce s kónickými okraji (14) s minimální tloušťkou 52 mm. Celý systém je umístěn v obalu tvaru rovnoběžnostěnu (23 x 21 x 14 cm), vyrobeného z lisovaného nylonu (15).

Těsně vedle prostoru pro eluci je dutina s bezpečnostní záklopkou (0), která je během transportu uzavřena (O).

Generátor je dodáván v přiléhavém kovovém soudku a obsahuje:

-    Deset sterilních ochranných čepiček na jehly určených k jednorázovému použití.

-    Balení s deseti elučními lahvičkami (TC-ELU 5) o objemu 15 ml. Lahvičky jsou sterilní, apyrogenní a částečně vakuované s možností eluce o objemu 5 ml.

S první objednávkou je dodáván také eluční obal.

Eluční lahvičky mají objem 15 ml, jsou bezbarvé, typu I dle Evropského lékopisu, z taženého skla uzavřené chlorobutylovou zátkou a hliníkovým krytem.

Velikost balení: generátor obsahuje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 nebo 20 GBq technecistanu (99mTc) sodného ke dni kalibrace.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všeobecná upozornění

Příjem, použití a podávání radiofarmak může provádět jen opravněná osoba v k tomu určeném klinickém zařízení. Jejich příjem, skladování, použití, přenos a likvidace podléhají předpisům anebo příslušnými povoleními místních kompetentních úřadů.

Radiofarmaka je třeba připravovat způsobem, který splňuje jak požadavky na radiační bezpečnost, tak požadavky na kvalitu radiofarmaka. Musí být dodržována příslušná aseptická opatření.

Pokud dojde kdykoliv k narušení celistvosti generátoru nebo lahvičky s eluovaným roztokem, nesmí se používat.

Podávání by se mělo provádět způsobem, který minimalizuje riziko kontaminace léčivého přípravku a ozáření zdravotnických pracovníků. Povinností je adekvátní stínění.

Podávání radiofarmak je spojeno s rizikem pro ostatní osoby v důsledku vnějšího ozáření nebo kontaminací z úniků moči, zvratků atd. V souladu s národními předpisy se proto musí dodržovat bezpečnostní opatření radiační ochrany. Před likvidací je nutné odhadnout reziduální aktivitu generátoru.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CIS bio international, B.P. 32

91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/195/88-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23.11.1988

Datum posledního prodloužení registrace: 2.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

25.8.2016

11. DOZIMETRIE

Níže uvedené údaje pocházejí z ICRP 80 a jsou vypočtené dle následujících předpokladů:

(I) - bez premedikace látkou blokující štítnou žlázu:

Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity _(mGy/MBq)_

Orgán

Dospělí

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledvinky

0,0037

0,0047

0,0072

0,011

0,019

Močový měchýř

0,018

0,023

0,030

0,033

0,060

Povrch kostí

0,0054

0,0066

0,0097

0,014

0,026

Mozek

0,0020

0,0025

0,0041

0,0066

0,012

Prsa

0,0018

0,0023

0,0034

0,0056

0,011

Žlučník

0,0074

0,0099

0,016

0,023

0,035

Gastrointestinální trakt

žaludek

0,026

0,034

0,048

0,078

0,16

tenké střevo

0,016

0,020

0,031

0,047

0,082

tlusté střevo

0,042

0,054

0,088

0,14

0,27

horní část tlustého střeva

0,057

0,073

0,12

0,20

0,38

dolní část tlustého střeva

0,021

0,028

0,045

0,072

0,13

Srdce

0,0031

0,0040

0,0061

0,0092

0,017

Ledviny

0,0050

0,0060

0,0087

0,013

0,021

Játra

0,0038

0,0048

0,0081

0,013

0,022

Plíce

0,0026

0,0034

0,0051

0,0079

0,014

Svaly

0,0032

0,0040

0,0060

0,0090

0,016

Jícen

0,0024

0,0032

0,0047

0,0075

0,014

Vaječníky

0,010

0,013

0,018

0,026

0,045

Pankreas

0,0056

0,0073

0,011

0,016

0,027

Červená dřeň

0,0036

0,0045

0,0066

0,0090

0,015

Slinné žlázy

0,0093

0,012

0,017

0,024

0,039

Kůže

0,0018

0,0022

0,0035

0,0056

0,010

Slezina

0,0043

0,0054

0,0081

0,012

0,021

Varlata

0,0028

0,0037

0,0058

0,0087

0,016

Brzlík

0,0024

0,0032

0,0047

0,0075

0,014

Štítná žláza

0,022

0,036

0,055

0,12

0,22

Děloha

0,0081

0,010

0,015

0,022

0,037

Ostatní orgány

0,0035

0,0043

0,0064

0,0096

0,017

Efektivní dávka (mSv/MBq)

0,013

0,017

0,026

0,042

0,079

Po intravenózním podání 400 MBq technecistanu (99mTc) sodného dospělé osobě o tělesné hmotnosti 70 kg je efektivní dávka 5,2 mSv.

(II) - po premedikaci látkou blokující štítnou žlázu

Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity _(mGy/MBq)_

Orgán

Dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledvinky

0,0029

0,0037

0,0056

0,0086

0,016

Močový měchýř

0,030

0,038

0,048

0,050

0,091

Povrch kostí

0,0044

0,0054

0,0081

0,012

0,022

Mozek

0,0020

0,0026

0,0042

0,0071

0,012

Prsa

0,0017

0,0022

0,0032

0,0052

0,010

Žlučník

0,0030

0,0042

0,0070

0,010

0,013

Gastrointestinální trakt

- Žaludek

0,0027

0,0036

0,0059

0,0086

0.015

- Tenké střevo

0,0035

0,0044

0,0067

0,010

0,018

- Tlusté střevo

0,0036

0,0048

0,0071

0,010

0,018

- Horní část tlustého střeva

0,0032

0,0043

0,0064

0,010

0,017

- Dolní část tlustého střeva

0,0042

0,0054

0,0081

0,011

0,019

Srdce

0,0027

0,0034

0,0052

0,0081

0,014

Ledviny

0,0044

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Játra

0,0026

0,0034

0,0053

0,0082

0,015

Plíce

0,0023

0,0031

0,0046

0,0074

0,013

Svaly

0,0025

0,0031

0,0047

0,0072

0,013

Jícen

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Vaječníky

0,0043

0,0054

0,0078

0,011

0,019

Pankreas

0,0030

0,0039

0,0059

0,0093

0,016

Červená dřeň

0,0025

0,0032

0,0049

0,0072

0,013

Kůže

0,0016

0,0020

0,0032

0,0052

0,0097

Slezina

0,0026

0,0034

0,0054

0,0083

0,015

Varlata

0,0030

0,0040

0,0060

0,0087

0,016

Brzlík

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Štítná žláza

0,0024

0,0031

0,0050

0,0084

0,015

Děloha

0,0060

0,0073

0,011

0,014

0,023

Ostatní orgány

0,0025

0,0031

0,0048

0,0073

0,013

Efektivní dávka (mSv/MBq)

0,0042

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Po premedikaci pacientů látkou blokující štítnou žlázu a po podání 400 MBq technecistanu (99mTc) sodného dospělé osobě s hmotností 70 kg je efektivní dávka asi 1,7 mSv.

Radiační dávka absorbovaná oční čočkou po podání technecistanu (99mTc) sodného pro scintigrafii slzných kanálků se odhaduje na 0,038 mGy/MBq. Z toho vyplývá efektivní dávka menší než 0,01 mSv pro podanou aktivitu 4 MBq.

Stanovená radiační expozice je platná pouze pokud všechny orgány kumulující technecistan (99mTc) sodný fungují normálně. Hyper/hypofunkce (např. štítná žláza, žaludeční sliznice nebo ledviny) a pokročilé procesy s poruchou hematoencefalické bariéry nebo s poruchou vylučování ledvinami, mohou způsobit změny radiační expozice, lokálně dokonce i její výrazné zvýšení.

Rozsah povrchové dávky a akumulovaná dávka závisí na mnoha faktorech. Důležité je měření celkové radiace v prostředí a během práce a je třeba ho provádět.

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Eluce generátoru musí být provedena v prostorách, které splňují národní předpisy týkající se bezpečného použití radioaktivních přípravků.

Roztok po eluci je čirý a bezbarvý roztok technecistanu (99mTc) sodného s pH mezi 5 a 7 a radiochemickou čistotou stejnou nebo větší než 95 %.

Pokud se používá roztok technecistanu sodného (99mTc) pro označení radiofarmaceutického kitu, přečtěte si prosím příbalovou informaci daného kitu.

Eluce

Je třeba respektovat obvyklá opatření týkající se sterility a radiační bezpečnosti. Desinfikujte uzávěr elučních lahviček před každou elucí.

Varování:

Nepoužívejte etanol nebo etyl eter pro dezinfekci jehly nebo uzávěru eluční lahvičky, protože to může interferovat s elučním procesem.

Mezi dvěma elucemi chraňte eluční jehlu (13) před možnou bakteriální kontaminací nasazením jedné z deseti sterilních ochranných čepiček (12) na tuto jehlu.

Dodržujte následující sekvence, abyste dosáhli uspokojivých výsledků

A

11

13

9

8


První eluce:

Při zahájení používání generátoru, ještě PŘED umístěním eluční lahvičky na místo, se OTEVŘE (©) bezpečnostní záklopka (0 na ilustraci v bodě 6.5). Mezi dvěma elucemi se NIKDY záklopka neuzavírá. Uzavře se pouze, když už se generátor nebude používat.

Pro eluci generátoru vyměňte ochrannou čepičku eluční jehly (10 na ilustraci v bodě 6.5) elučním obalem (A) pomocí eluční lahvičky (11) odpovídající požadovanému elučnímu objemu.

Průběh eluce se může sledovat okénkem z olovnatého skla (14) umístěným v obalu (A). Počkejte po dobu alespoň 3 minuty, než se eluce dokončí.

Před použitím eluátu se zkontroluje jeho čirost. Jestliže eluát není čirý, nesmí být použit.

Po eluci okamžitě vyměňte eluční lahvičku v obalu (A) za jednu z deseti sterilních ochranných čepiček (12), které nasaďte na jehlu.


Eluční objemy

Generátor ELUMATIC III je určen k eluci aktivity technecia (99mTc) v množství 5 ml. Proto nejsou frakcionované eluce nutné. Může se však eluovat i v objemech větších, 10 ml nebo 15 ml.

Možnosti použití

Aktivita, uvedená na štítku obalu generátoru ELUMATIC III, vyjadřuje aktivitu technecia (99mTc), která je k dispozici v době kalibrace (12:00 středoevropského času).

Dostupná aktivita technecia (99mTc) je závislá:

-    na aktivitě molybdenu (99Mo) v čase eluce

-    dále je dostupná aktivita závislá na době od předchozí eluce.

Maximální radioaktivita eluovatelného technecistanu (99mTc) sodného pro každý obsah generátoru je možné určit z následující tabulky:

TABULKA 3

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

GBq

2

15,02

11,67

9,07

7,05

5,48

4,26

3,31

2,57

2

GBq

4

30,03

23,34

18,14

14,10

10,96

8,52

6,62

5,15

4

GBq

6

45,05

35,01

27,21

21,15

16,44

12,78

9,93

7,72

6

GBq

8

60,07

46,69

36,29

28,20

21,92

17,04

13,24

10,29

8

GBq

10

75,08

58,36

45,36

35,25

27,40

21,30

16,55

12,87

10

GBq

12

90,10

70,03

54,43

42,31

32,88

25,56

19,86

15,44

12

GBq

16

120,13

93,37

72,57

56,41

43,84

34,08

26,49

20,59

16

GBq

20

150,16

116,71

90,72

70,51

54,80

42,59

33,11

25,73

20

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+13

+14

GBq

2

1,55

1,21

0,94

0,73

0,57

0,44

0,34

0,27

0,21

0,16

0,13

0,10

0,08

0,06

GBq

4

3,11

2,42

1,88

1,46

1,13

0,88

0,69

0,53

0,41

0,32

0,25

0,19

0,15

0,12

GBq

6

4,66

3,62

2,82

2,19

1,70

1,32

1,03

0,80

0,62

0,48

0,38

0,29

0,23

0,18

GBq

8

6,22

4,83

3,76

2,92

2,27

1,76

1,37

1,07

0,83

0,64

0,50

0,39

0,30

0,24

GBq

10

7,77

6,04

4,70

3,65

2,84

2,20

1,71

1,33

1,04

0,80

0,63

0,49

0,38

0,29

GBq

12

9,33

7,25

5,63

4,38

3,40

2,65

2,06

1,60

1,24

0,96

0,75

0,58

0,45

0,35

GBq

16

12,44

9,67

7,51

5,84

4,54

3,53

2,74

2,13

1,66

1,29

1,00

0,78

0,60

0,47

GBq

20

15,54

12,08

9,39

7,30

5,67

4,41

3,43

2,66

2,07

1,61

1,25

0,97

0,76

0,60

Poznámka: Dny s označením minus jsou dny před datem uvedeným na štítku (datum kalibrace) a dny s označením plus jsou dny po tomto datu.

Aktivity dostupné s elucemi provedenými každých 24 hodin je možné vypočítat s tabulkou 4:

TABULKA 4

Dny před kalibrací

Datum kalibrace

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

751

584

454

353

274

213

166

129

100

Dostupná aktivita technecia (99mTc) v procentech, vztažená k době kalibrace (zaokrouhleno)


Datum kalibrace

Dny po kalibraci

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+13

+14

100

78

60

47

36

28

22

17

13

10

8

6

5

4

3

Dostupná aktivita technecia (99mTc) v procentech, vztažená k době kalibrace (zaokrouhleno)


ELUMATIC III je možné eluovat i dříve než za 24 hodin a tím provést eluce v „parciálním čase“. Tabulka 5 ukazuje procento aktivity technecia (99mTc), které lze získat v době od 0 - 23 hodin od předcházející eluce.

TABULKA 5

Doba od předchozí eluce (hodiny)

0

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

Korekční faktor

0,00

0,11

0,21

0,30

0,39

0,45

0,51

0,62

0,71

0,79

0,85

0,89

0,93

0,96

0,99

1,00

Radioaktivní

přeměna

molybdenu (99Mo)

100

98,95

97,92

96,90

95,89

94,88

93,97

91,94

90,03

88,16

86,33

84,53

82,78

81,05

79,37

78,54

% získaného technecia (99mTc) (zaokrouhleno)

0

11

21

29

37

43

48

57

64

70

73

75

77

78

79

79

Dostupná aktivita technecia (99mTc) v procentech, v době od předešlé eluce (jestliže ta následovala asi 24 hodin po

předcházející)

Příklady

a)


Generátor 10 GBq je eluován 24 hodin po datu kalibrace. Aktivita získaného technecia (99mTc) je (tabulka 4):

78

10 x 100 = 7,8 GBq

b) Stejný generátor je eluován o 6 hodin později. Aktivita získaného technecia (99mTc) (tabulky 4 a 5):

48

7,8 x 100 = 3,7 GBq

c) Stejný generátor je eluován o 18 hodin později, tj. 48 hodin po datu kalibrace. Potřebných 24 hodin pro dosažení rovnováhy mezi molybdenem (99Mo) - techneciem (99mTc) neuplynulo a získaná aktivita technecia (99mTc) bude místo 6,0 GBq (tabulky 6 a 7, korekční faktor):

93

6,0 x 100 = 5,6 GBq

To je souhrnně uvedeno v následující tabulce.

TABULKA 6

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas eluce (hodiny)

8

8

8

8

8

Získaná aktivita 10 GBq v úterý

13

10

7,8

6,0

4,7

Čas eluce (hodiny)

8

8

8 14

8 12

8

Stejný generátor eluovaný v různých časech (GBq)

13

10

7,8 3,7

5,6 2,1

4,5

Poznámka:

V    případě, že se mezi dvěma elucemi čeká 48 hodin, nebo déle, získá se aktivita uvedená v tabulce 4 násobená faktorem 1,1 (tento faktor počítá s „rovnováhou“, která byla mezi molybdenem (99Mo) a techneciem (99mTc) po 48 hodinách). Tato poznámka se týká hlavně:

-    první eluce, předešlou eluci provedl výrobce před několika dny,

-    obsahuje-li generátor vysokou aktivitu.

Eluce v kratších časových intervalech '

Využití generátoru může být významně zvýšeno elucemi v kratších časových intervalech. ELUMATIC III má možnost poskytovat eluát v malém objemu. Zvolíme-li eluční lahvičku pro příslušný objem, je možné získat potřebnou objemovou aktivitu, i když je období mezi dvěma elucemi jen několik hodin.

Příklad:

V    10 hodin dopoledne byla provedena eluce 10 GBq v 15 ml. Objemová aktivita je 0,67 GBq/ml. Nová eluce, provedená ve 2 hodiny odpoledne, 4 hodiny po předcházející, poskytla 3,7 GBq. Získá-li se tato aktivita v 5 ml, namísto v 15 ml jako tomu bylo v předešlé eluci, bude objemová aktivita 0,74 GBq/ml, vyšší, než v eluci získané ráno.

Tabulka 7 ukazuje, že během celého týdne je možné získávat poměrně konstantní objemovou aktivitu:

TABULKA 7

Datum kalibrace

Eluce v dalších dnech

Doba od kalibrace (dny)

0

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

Získaná aktivita (GBq)

10

7,8

6,0

4,7

3,6

2,8

Eluční objem (ml)

15

15

10

81

5

5

Objemová aktivita (GBq/ml)

0,67

0,52

0,60

0,59

0,72

0,56

Pro získání přibližného odhadu molybdenu (99Mo) před použitím injekce se vezme objem eluátu ekvivalentní 37 MBq a určí se spektrum gama záření pomocí dektoru s iodidem sodným stíněného vrstvou olova tloušťky 6 mm, které se vloží mezi vzorek a detektor. Hodnoty četnosti v oblasti odpovídající fotonům molybdenu (99Mo) o energii 0,740 MeV nesmí být vyšší než hodnoty četnosti 37 MBq standardizovaného roztoku molybdenu (99Mo), měřeného za stejných podmínek, kdy jsou všechna měření přepočítána k datu a hodině podání.

Upozornění

V době přejímky je maximální aktivita obsažená v generátoru vyšší než aktivita k datu kalibrace uvedená na štítku. Tabulka 5 uvádí maximální aktivitu eluátu technecistanu (99mTc) sodného generátorů všech aktivit pro určení maximální aktivity obsažené v generátoru v době jeho přejímky.

První eluát získaný z tohoto generátoru se může normálně používat, pokud není uvedeno jinak. Eluát se může používat pro označení kitu, dokonce i v případě eluce po více než 24 hodinách od poslední eluce, pokud to není vyloučeno na základě SmPC příslušného kitu.

Hmotnost (99mTc + 99Tc) v eluátu

Molybden (99Mo) se přeměňuje na technecium (99mTc) (87,6% přeměn molybdenu (99Mo)) a na technecium (99Tc) (12,4 % přeměn molybdenu (99Mo)). Proto eluovaný roztok není „beznosičový“. Výpočet celkové hmotnosti (99Tc + 99mTc) přítomného v eluátu vyjádřený v qg je dán zjednodušeným vzorcem:

(99mTc)aktivita 99mTc v eluátu x k

Hmotnost (qg) =

k = 5,161 . 10-3, když je aktivita vyjádřená v GBq.

F je poměr mezi počtem atomů technecia (99mTc) (N99m) a celkovým počtem atomů technecia (Nt):

F


N99m

Nt

Hodnoty tohoto poměru v časových obdobích mezi dvěma elucemi jsou uvedeny v tabulce 8:

TABULKA 8

Hodiny

Dny

0

1

2

3

4

5

6

0

-

0,277

0,131

0,076

0,0498

0,0344

0,0246

3

0,727

0,248

0,121

0,072

0,0474

0,0329

0,0236

6

0,619

0,223

0,113

0,068

0,0452

0,0315

0,0227

9

0,531

0,202

0,105

0,064

0,0431

0,0302

0,0218

12

0,459

0,184

0,098

0,061

0,0411

0,0290

0,0210

15

0,400

0,168

0,092

0,058

0,0393

0,0278

0,0202

18

0,352

0,154

0,086

0,055

0,0375

0,0266

0,0194

21

0,311

0,141

0,081

0,052

0,0359

0,0256

0,0187

Příklady:

1) Technecium (99mTc) z generátoru ELUMATIC III bylo eluováno do 5 ml. Byla naměřena aktivita 10 GBq. Předcházející eluce byla provedena před 27 hodinami. Hmotnost nosičového technecia bude:

,    ,    10 X 5,161x10-3

W (^ =    0;Ž48    ' = 0,208

tedy odpovídající 0,042 ^g/ml.

2) Technecium (99mTc) je eluováno z generátoru ELUMATIC III 4 dny po jeho výrobě, první elucí uživatele. Pro aktivitu 10 GBq eluovanou do 5 ml je hmotnost nosičového technecia:

W (Ml)


10 x 5,161x 10-3 0,0498


1,036 Ml,


tedy odpovídající 0,207 ^g/ml, což je 5krát více nosiče než u předešlého příkladu. Ač malé, může toto množství technecia ovlivnit účinnost značení některých sloučenin.

Tato poznámka neplatí pouze pro ELUMATIC III, ale pro všechny generátory technecia (99mTc).

Tabulka 9 ukazuje změny v hmotnosti nosičového technecia generátoru o aktivitě 10 GBq kalibrovaného k úterý a eluovaného každý den v intervalu 24 hodin za předpokladu, že první eluce byla provedena 3 dny po eluci pondělní.

TABULKA 9

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Získaná aktivita (GBq)

13

10

7,8

6,0

4,7

Hmotnost nosičového technecia v celém eluátu (^g)

0,883

0,186

0,145

0,112

0,088

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách SUKL, www.sukl.cz.

20/19

1

Pro dosažení konečného objemu 8 ml se k 5 ml eluátu v lahvičce TC-ELU-5 přidají 3 ml injekce 0,9% roztoku chloridu sodného.

Kontrola kvality

Před podáním je třeba zkontrolovat radioaktivitu a průnik molybdenu (99Mo).

Test průniku molybdenu (99Mo) je možné provést buď dle Evropského lékopisu nebo jakoukoliv jinou validovanou metodou schopnou stanovit obsah molybdenu (99Mo) nižší než 0,1 % celkové radioaktivity k datu a hodině podání.