Příbalový Leták

Echinacin Sirup

Informace pro variantu: Sirup (1x100ml,23,4mg/Gm), Sirup (2x100ml,23,4mg/Gm), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls207480/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele Echinacin sirup

Echinaceae purpureae herbae succus siccus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Echinacin sirup a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Echinacin sirup užívat

3.    Jak se přípravek Echinacin sirup užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Echinacin sirup uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Echinacin sirup a k čemu se používá

Přípravek Echinacin sirup je rostlinný léčivý přípravek, který se používá pro krátkodobou prevenci a podpůrnou léčbu běžného nachlazení.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Echinacin sirup užívat Neužívejte přípravek Echinacin sirup:

-    pokud jste alergický(á) na sušenou šťávu z natě třapatky nachové nebo na rostliny z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    vzhledem k imunostimulační aktivitě přípravku nesmí být Echinacin sirup používán při postupujících systémových onemocněních (např. tuberkulóza, infekce HIV, onemocnění pojivových tkání), autoimunitních onemocněních, imunodeficienci (nedostatečná funkce imunitního systému), imunosupresi (stav snížené imunity v důsledku léčby imunosupresivy, kortikoidy, cytostatiky nebo vlivem některých nemocí) a onemocněních postihujících bílé krvinky

Přípravek se nesmí podávat dětem mladším 1 roku.

Upozornění a opatření

-    pokud se během užívání přípravku příznaky onemocnění zhoršují, nebo se vyskytne vysoká horečka, dušnost nebo hnisavý či krvavý hlen, nebo pokud u Vás obtíže přetrvávají, vyhledejte lékaře.

-    u atopických pacientů se může vyskytnout anafylaktická reakce (závažná alergická reakce). Atopičtí pacienti by se měli před použitím přípravku Echinacin sirup poradit se svým lékařem.

- podávání dětem od 1 roku do 12 let věku se nedoporučuje, protože dostatečné údaje týkající se účinnosti tohoto léku nejsou k dispozici, ačkoliv specifická rizika u dětí starších 1 roku nebyla popsána.

Další léčivé přípravky a přípravek Echinacin sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce nebyly doposud popsány.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku údajů se užívání přípravku v době těhotenství a kojení nedoporučuje. O jeho případném užívání u těhotných a kojících žen musí rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie zaměřené na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Upozornění pro diabetiky:

Přípravek Echinacin sirup obsahuje xylitol.

5 ml přípravku Echinacin sirup obsahuje800 mg xylitolu (odpovídá 0,07 BU).

3. Jak se přípravek Echinacin sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dodržujte, prosím, uvedené pokyny, aby bylo dosaženo žádaného účinku přípravku Echinacin sirup.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, starší pacienti a dospívající starší 12 let užívají jednotlivou dávku 5 ml 3x denně.

K odměření jednotlivé dávky použijte přiloženou odměrku.

Podávání dětem do 12 let věku se nedoporučuje.

5 ml přípravku Echinacin sirup odpovídá 2,5 ml lisované šťávy z Třapatky nachové.

Přípravek nesmí být užíván déle než 10 dnů.

S léčbou začněte při výskytu prvních příznaků běžného nachlazení.

Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Echinacin sirup, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Echinacin sirup

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Echinacin sirup

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Přecitlivělost na některou z látek obsažených ve šťávě z Třapatky nachové, případně na další složky přípravku. Přecitlivělost se může projevit jako vyrážka, kopřivka, Stevens-Johnsonův syndrom (těžká forma kožního onemocnění s převažujícím postižením sliznic), angioedém (otok vznikající v různých částech organismu obvykle na alergickém podkladě), Quinckeho edém (otok hrtanu), bronchospasmus s obstrukcí (zúžení průdušek), astma a anafylaktický šok (akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti k některým cizorodým látkám).

Třapatka nachová může spustit alergickou reakci u atopických pacientů.

Byla popsána souvislost s výskytem autoimunitních chorob (encephalitis disseminata (typ zánětu mozku), erythema nodosum (onemocnění charakterizované výskytem červenofialových bolestivých uzlů, zejm. na kůži bérců), autoimunitní trombocytopenie (nedostatek krevních destiček na autoimunitním podkladě), Evansův syndrom (získaná chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek), Sjogrenův syndrom (onemocnění imunitního sytému charakterizované výskytem zánětu rohovky a spojivek, příušních žláz a kloubů) provázený poruchou funkce ledvin).

Při dlouhodobém užívání (déle než 8 týdnů) se může objevit leukopenie (snížený počet bílých krvinek v krvi).

Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.    Jak přípravek Echinacin sirup uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace C přípravek o Echinacin sirup obsahuje

- Léčivou látkou je _Echinaceae purpureae herbae succus siccus (sušená šťáva z natě třapatky nachové (Echinacea purpurea)

100 g sirupu obsahuje Echinaceae purpureae herbae succus siccus [31,5-53,6:1] 2,34 g).

-    Pomocnými látkami jsou: kalium-sorbát, xanthanová klovatina, xylitol, kyselina citronová, pomerančové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Echinacin sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: žlutá až hnědá viskózní tekutina s pachem po pomerančích v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem, balení obsahuje odměrku.

100 ml 2x 100 ml

Velikost balení:


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46 100 00 Praha 10 Česká republika

Výrobce

MADAUS GmbH, Kolín nad Rýnem, výrobní místo Troisdorf Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.11.2015

4