Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Donepezil Win Medica 5 Mg Potahované Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls50602/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Donepezil WIN MEDICA 5 mg potahované tablety Donepezil WIN MEDICA 10 mg potahované tablety (Donepezili Hydrochloridum)

Přečtěte si Vy a Váš ošetřovatel pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Donepezil WIN MEDICA k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Donepezil WIN MEDICA užívat

3. Jak se přípravek Donepezil WIN MEDICA užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Donepezil WIN MEDICA uchovávat

6. Další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK Donepezil WIN MEDICA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Donepezil WIN MEDICA (donepezil hydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesterázy. Používá se k léčbě příznaků demence u pacientů, u nichž byla diagnostikována mírná až středně závažná Alzheimerova choroba. Příznaky zahrnují stupňující se ztráta paměti, zmatenost a změny chování. Důsledkem toho je pro pacienty s Alzheimerovou chorobou stále těžší a těžší vykonávat běžnou denní činnost. Donepezil WIN MEDICA je určen pouze pro dospělé pacienty.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Donepezil WIN MEDICA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Donepezil WIN MEDICA

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid nebo deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku Donepezilu WIN MEDICA uvedenou v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Donepezil WIN MEDICA je zapotřebí

Než začnete Donepezil WIN MEDICA užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka,

•    Jestliže jste někdy měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.

•    Jestliže jste někdy měl/a záchvaty nebo křeče.

1/6

•    Jestliže máte srdeční onemocnění jako je nepravidelná nebo pomalá srdeční frekvence.

•    Jestliže máte astma nebo jiné dlouhodobé onemocnění plic.

•    Jestliže jste někdy měl/a jakékoliv problémy s játry včetně zánětu j ater.

•    Jestliže máte problém s močením nebo mírné onemocnění ledvin.

Sdělte také svému lékaři, že jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se týká také léků, které byste mohl/a užívat i v budoucnu spolu s Donepezilem WIN MEDICA. Tyto léky by totiž mohly snížit nebo zvýšit účinky Donepezilu WIN MEDICA.

Vždy informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo dostáváte jakýkoliv z následujících léků:

•    jiné léky užívané v léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin

•    léky k léčbě bolesti a chronického zánětu kloubů (artritida), např. aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo diklofenak

•    léky s anticholinergním účinkem, např. tolterodin

•    antibiotika jako je erytromycin a rifampicin

•    antifungální léky (léky ničící nebo potlačující růst plísní) jako je ketokonazol

•    antidepresiva (léky proti depresím) jako je fluoxetin

•    antikonvulsiva (léky používané pro prevenci výskytu závažných druhů záchvatů) jako je fenytoin a karbamazepin

•    léky k léčbě srdečních onemocnění jako je chinidin, beta blokátory (propranolol a atenolol)

•    léky uvolňující svaly jako je diazepam, sukcinylcholin

•    celková anestetika

•    léky dostupné bez lékařského předpisu, např. přípravky z léčivých bylin

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestézii (narkózu) měl(a) byste svému lékaři a anesteziologovi sdělit, že užíváte Donepezil WIN MEDICA. Vaše léky by totiž mohly ovlivnit potřebné množství anestetika.

Donepezil WIN MEDICA mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin nebo mírným až středně závažným onemocněním jater. Sdělte svému lékaři, že máte onemocnění ledvin nebo jater. Pacienti se závažným onemocněním jater by neměli Donepezil WIN MEDICA užívat.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno Vašeho ošetřovatele, který Vám pomůže užívat Vaše léky tak, jak byly předepsány.

Užívání přípravku Donepezil WIN MEDICA s jídlem a pitím

Jídlo nemá účinek Donepezilu WIN MEDICA žádný vliv. Konzumace alkoholu by měla být během užívání Donepezilu WIN MEDICA omezena, protože alkohol může jeho účinek změnit.

Těhotenství a kojení

Donepezil WIN MEDICA by neměly užívat kojící ženy.

Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a Vy smíte provádět tyto činnosti, pouze tehdy, pokud Vám lékař řekne, že je to bezpečné. Tento přípravek může vyvolat únavu, závratě a svalové křeče a pokud k tomu dojde, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Donepezil WIN MEDICA

Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Donepezil WIN MEDICA užívat.

3.    JAK SE PŘÍPRAVEK Donepezil WIN MEDICA UŽÍVÁ

Pravděpodobně začnete s užíváním dávky 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer. Po jednom měsíci Vám Váš lékař může říct, abyste dávku zvýšil(a) na 10 mg (jedna žlutá tableta) každý večer. Předtím, než půjdete večer spát, spolkněte celou tabletu Donepezil WIN MEDICA a zapijte ji vodou.

Velikost dávky, kterou budete užívat, se může měnit v závislosti na délce doby, po kterou jste lék užíval(a) a podle toho, co Vám doporučí lékař. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer. Vždy byste se měl(a) řídit doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka, jak a kdy užívat Váš lék. Neupravujte si sami dávku bez doporučení Vašeho lékaře. Váš lékař Vám poradí, jak dlouho byste měl(a) pokračovat s užíváním Vašich tablet. Je potřebné, abyste čas od času navštívili svého lékaře, aby posoudil Vaši léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Donepezil WIN MEDICA, než jste měl(a)

Neužívejte více než jednu tabletu denně. Pokud užijete více léku než byste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. Jestliže nemůžete kontaktovat Vašeho lékaře, spojte se s nejbližší nemocnicí. Vždy s sebou do nemocnice vezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Příznaky předávkování jsou: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (závratě při vstávání), problémy s dýcháním, ztráta vědomí a záchvaty nebo svalové křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Donepezil WIN MEDICA

Jestliže jste zapomněl(a) užít Donepezil WIN MEDICA, užijte doporučenou dávku příští den v obvyklý čas. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud však došlo ke zpoždění delšímu než jeden týden, obraťte se na svého lékaře před dalším užíváním léku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Donepezil WIN MEDICA

Nepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to Váš lékař neřekl. Pokud přestanete užívat Donepezil WIN MEDICA, přínosy Vaší léčby postupně odezní.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Donepezil WIN MEDICA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pacienti užívající Donepezil WIN MEDICA nahlásili následující nežádoucí účinky:

Sdělte Vašemu lékaři, pokud máte jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků při užívání Donepezil WIN MEDICA.

Závažné nežádoucí účinky

Musíte okamžitě informovat lékaře, pokud si všimnete těchto závažných nežádoucích účinků. Mohl/a byste potřebovat naléhavou lékařskou pomoc.

• Poškození jater, např. zánět jater. Mezi příznaky zánětu jater patří nevolnost nebo zvracení, nechutenství, malátnost, horečka, svědění, žloutenka a tmavě zabarvená moč.

• Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest břicha a pocit nepohody mezi pupkem a hrudní kostí.

•    Krvácení do žaludku nebo střev. Může vést k vyměšování stolice tmavé jako dehet nebo viditelné krve z konečníku.

•    Záchvaty nebo svalové křeče.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihuje více než 1 osobu z 10):

•    průjem

•    nevolnost nebo zvracení

•    bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (postihuje 1 osobu až 10 osob ze 100):

•    svalové křeče

•    únava

•    nespavost (problematický spánek)

•    běžné nachlazení

•    nechutenství

•    halucinace (vidíte nebo slyšíte věci, které ve skutečnosti nejsou)

•    znepokojení

•    agresivní chování

•    mdloby

•    závratě

•    pocit nepohody v oblasti žaludku, zvracení

•    vyrážka

•    svědění

•    únik moči

•    bolest

•    nehody (pacienti mohou být náchylnější k pádům a zraněním)

Méně časté nežádoucí účinky (postihuje 1 osobu až 10 osob z 1000):

•    pomalý srdeční tep

•    krvácení do žaludku nebo střev a dvanáctníkové vředy

•    záchvaty nebo křeče

Vzácné nežádoucí účinky (postihuje 1 osobu až 10 osob z 10000):

•    ztuhlost, třes nebo nekontrolovatelný pohyb především obličeje a jazyka, ale také končetin

•    onemocnění jater včetně zánětu jater

Pokud si během užívání Donepezilu WIN MEDICA všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.    JAK PŘÍPRAVEK Donepezil WIN MEDICA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Donepezil WIN MEDICA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Donepezil WIN MEDICA obsahuje

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum.

Jedna 5 mg tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg.

Jedna 10 mg tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou:

5 mg

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Mikrokrystalická celulosa Hyprolosa Magnesium-stearát Potah tablety:

Hypromelosa Mikrokrystalická celulosa Makrogol-stearát Oxid titaničitý (E171)

10 mg

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy Kukuřičný škrob Mikrokrystalická celulosa Hyprolosa Magnesium-stearát Potah tablety:

Hypromelosa Mikrokrystalická celulosa Macrogol-stearát Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Donepezil WIN MEDICA vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg bílá kulatá tableta 10 mg žlutá kulatá tableta

Donepezil WIN MEDICA potahované tablety nejsou určené k dělení. Každá tableta by měla být spolknuta celá.

Velikosti balení:

28 tablet

56 tablet

98 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Win Medica Ltd

41 Papadiamantopoulou Str, 11528 Athény, Řecko Výrobce

ELPEN Pharmaceutical Co Inc (SA)

95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Donepezil WIN MEDICA

Francie

Itálie

Německo

Řecko

Donepezil WIN MEDICA Donepezil WIN MEDICA Donepezil-Elpen 5 mg, 10 mg Filmtabletten DONEPEZIL/WIN MEDICA

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 03.2014.

6/6